Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Avinurme Vallavalitsuse (ametiasutusena) palgajuhendi ja ametiasutuse hallatavate asutuste töötajate töö tasustamise alused

Väljaandja:Avinurme Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.05.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:27.04.2017
Avaldamismärge:RT IV, 11.05.2016, 21

Avinurme Vallavalitsuse (ametiasutusena) palgajuhendi ja ametiasutuse hallatavate asutuste töötajate töö tasustamise alused

Vastu võetud 18.04.2016 nr 48

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2, § 22 lõike 1 punkti 36 alusel kooskõlas töölepingu seadusega ning avaliku teenistuse seaduse § 63 lõike 2 alusel

§ 1.   Määruse reguleerimisala ja eesmärk

  (1) Määrusega kehtestatakse ametiasutuse, Avinurme Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus ) ametnikele ja töötajatele
( edaspidi teenistujad) palga määramise ja maksmise kord ning ametiasutuse hallatavate asutuste (edaspidi asutus) töötajate ( v.a. kooli õpetajad) töö tasustamine.

  (2) Vallavalitsuse teenistujate palga ning asutuste töötajate töötasu määramise aluseks on Avinurme Vallavolikogu ( edaspidi vallavolikogu ) poolt kinnitatud palga ja töötasu ( edaspidi palga ) määrad ( lisa määrusele ).

§ 2.   Palga määramise alused ja põhimõtted

  (1) Palk määratakse ameti- või töökoha ülesannete ning teenistuja teenistusalaste teadmiste, oskuste ja kogemuste põhjal.

  (2) Palk määratakse ametniku ametisse nimetamisel ning töötajaga sõlmitud töölepingus vallavanema või asutuse juhi käskkirja alusel lähtudes vallavolikogu poolt kinnitatud palga määradest.

  (3) Palga määramisel arvestavad vallavanem ja asutuse juht eelarvelisi võimalusi.

§ 3.   Muutuvpalga määramise alused ja põhimõtted teenistujatele

  (1) Muutuvpalga osad on:
  1) lisatasu ajutiste või ühekordsete teenistusülesannete, mida ei ole sätestatud ametijuhendis või töölepingus ning mille maksmise kohustus ei tulene seadustest, täitmise eest;
  2) preemia erakordsete teenistusalaste saavutuste eest;

  (2) Muutuvpalka võib kalendriaasta jooksul teenistuja põhipalgale juurde maksta kuni 20% tema aastasest põhipalgast. Muutuvpalka makstakse eelarvevahendite olemasolul.

  (3) Muutuvpalga osa maksmise otsustab vallavanem ning vormistab selle käskkirjaga.

§ 4.   Seadusest tulenevate lisatasude määramise alused ja põhimõtted

  (1) Avaliku teenistuse seaduse ja töölepingu seadusega sätestatud lisatasusid ja hüvitisi (lisatasu või hüvitis valveaja ja ületunnitöö eest, ööajal ja riigipühal teenistusülesannete täitmise eest ning puuduva ametniku ülesannete täitmise eest) makstakse teenistujale vastavalt avaliku teenistuse seaduses sätestatule ning töötajale vastavalt töölepingu seaduses sätestatule.

  (2) Lisatasu täiendavate teenistus, - või tööülesannete eest makstakse sõltuvalt lisaülesannete mahust ja iseloomust. Lisatasu täiendavate teenistus, - või tööülesannete eest määratakse ühekordse või tähtaegse lisatasuna, kuid mitte kauemaks kui kuueks kuuks. Kui ülesannete kestus on pikem kui kuus kuud, muudetakse teenistuja ametijuhendit või töötaja töölepingut ning vaadatakse üle töö tasustamine.

  (3) Lisatasu määramisel peavad olema kirjeldatud teenistus, - või tööülesanded ja ajavahemik, mille jooksul ülesannet täideti.

§ 5.   Palga maksmise kord

  (1) Palga arvestusperiood on kalendrikuu. Palka arvestatakse ajavahemiku eest, mil teenistuja või töötaja täitis talle pandud ülesandeid. Kui teenistujale või töötajale on kehtestatud tööajanormist lühem tööaeg, arvestatakse palka proportsionaalselt tööl oldud aja eest.

  (2) Palka makstakse hiljemalt jooksva kuu viimasel tööpäeval teenistuja või töötaja pangakontole, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Kui jooksva kuu viimane päev on puhkepäev, tehakse ülekanne sellele eelneval tööpäeval.

  (3) Teenistuja või töötaja soovil väljastab raamatupidaja teatise arvestatud palga , puhkusetasu ja neist tehtud kinnipidamiste, samuti tema eest arvestatud sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmaksu kohta e-kirjana vähemalt 1 tööpäev enne palga maksmise päeva.

§ 6.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  (1) Tunnistada kehtetuks Avinurme Vallavolikogu 20.03.2013.a.määrus nr.75 "Avinurme Vallavalitsuse (asutusena) palgajuhendi kinnitamine".

  (2) Tunnistada kehtetuks Avinurme Vallavolikogu 27.03.2014.a.määrus nr.6 " Avinurme Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töö tasustamise aluste kinnitamine

§ 7.   Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (2) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 01.01.2016.a.

Anne Paas
volikogu esimees

Lisa Palga määrad

/otsingu_soovitused.json