HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kooli põhimäärus

Väljaandja:Kose Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.05.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 11.05.2016, 24

Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kooli põhimäärus

Vastu võetud 28.04.2016 nr 104

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2, koolieelse lasteasutuse seaduse § 5 lõike 2, § 9 lõike 2 ja 3 ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 2 lõike 3 punkti 2 ja § 66 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Põhimääruse reguleerimisala

  (1) Käesolevas põhimääruses sätestatakse:
  1) nimetus;
  2) asukoht ja tegutsemiskoht;
  3) tegutsemise vorm ja struktuur;
  4) hoolekogu ülesanded, liikmete valimise kord ja volituste kestus;
  5) direktori ülesanded;
  6) õppe- ja kasvatustöö korraldus, sealhulgas õppeasutuses omandatava hariduse liik ja tase, õppekeel, õppevorm ning õppeasutuses tegutsevad hariduslike erivajadustega õpilaste rühmad;
  7) õppekavavälise tegevuse korraldamise alused;
  8) laste ja vanemate õigused ja kohustused;
  9) õpetajate ja teiste töötajate õigused ja kohustused;
  10) majandamise ja asjaajamise alused;
  11) põhimääruse muutmise kord.

  (2) Lasteaed-kool juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi haridusseadusest, koolieelse lasteasutuse seadusest, põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, käesolevast põhimäärusest ning muudest õigus- ja haldusaktidest.

§ 2.   Nimetus

  Lasteaed-kooli nimetus on Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool (edaspidi lasteaed-kool).

§ 3.   Asukoht ja tegutsemiskoht

  (1) Lasteaed-kool asub aadressil Pargi tn 6, Kose-Uuemõisa alevik, Kose vald 75102, Harju maakond.

  (2) Lasteaed-kooli tegutsemiskohaks on asukoha aadressil asuv õppeasutuse hoone ja territoorium.

§ 4.   Tegutsemise vorm ja struktuur

  (1) Lasteaed-kool on Kose valla (edaspidi pidaja) hallatav munitsipaalkool ja munitsipaallasteaed.

  (2) Lasteaed-kool juhindub oma tegevuses lasteaia osas koolieelse lasteasutuse seadusest ning kooli osas põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, samuti muudest riigi- ja valla õigusaktidest, sealhulgas käesolevast põhimäärusest (edaspidi põhimäärus).

  (3) Direktor moodustab koolieelse lasteasutuse seaduse alusel vastavalt vajadusele ja võimalusele sõime- ja lasteaiarühmad.

  (4) Vallavalitsus võib direktori ettepanekul moodustada lasteaias sobitusrühmi ja erirühmi ning luua vajadusel osaajalisi kohti.

2. peatükk HOOLEKOGU ÜLESANDED, LIIKMETE VALIMISE KORD JA VOLITUSTE KESTUS 

§ 5.   Hoolekogu ülesanded

  (1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanneteks on:
  1) kooli õpilaste, õpetajate, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine;
  2) jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteaed-kooli personaliga.

  (2) Hoolekogu:
  1) teeb pidajale ettepanekuid lasteaed-kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks;
  2) teeb direktorile ja vallavalitsusele ettepanekuid kooli õpilastele ja lasteaias käivatele lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
  3) arutab läbi turvalisusega seotud riskid õppe- ja kasvatustegevuses ning teeb ettepanekuid riskide vältimiseks vajalike meetmete kohta;
  4) annab nõusoleku suurendada erandjuhul kooli õpilaste arvu klassis ja teeb ettepaneku lapse arenguks vajalike tingimuste olemasolu korral suurendada laste arvu sõimerühma kuni kahe lapse, lasteaiarühma kuni nelja lapse ja liitrühmas kuni kahe lapse võrra.
  5) osaleb lasteaed-kooli arengukava ettevalmistamisel ja annab selle kohta enne kinnitamist arvamuse;
  6) annab arvamuse lasteaed-kooli põhimääruse kohta;
  7) annab arvamuse lasteaia ja kooli õppekava kohta;
  8) annab arvamuse kooli kodukorra kohta ja kinnitab lasteaia kodukorra;
  9) kuulab ära direktori aruande lasteaed-kooli õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
  10) annab arvamuse lasteaed-kooli eelarve projekti kohta ning soovitusi eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
  11) annab arvamuse arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra eelnõu kohta;
  12) annab arvamuse lasteaed-kooli sisehindamise korra kohta;
  13) annab arvamuse kooli vastuvõtu tingimuste ja korra eelnõule;
  14) annab arvamuse kooli palgakorralduse põhimõtete kohta;
  15) annab hinnangu huvitegevuse, pikapäevarühma töökorralduse kohta;
  16) kehtestab direktori ettepanekul õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra;
  17) osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
  18) otsustab lasteaias käiva lapse toidukulu päevamaksumuse;
  19) otsustab teisi seaduse või vallavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

§ 6.   Hoolekogu liikmete valimise kord ja volituste kestus

  (1) Hoolekogu koosseisu kuulub vähemalt kaks õppenõukogu esindajat, kellest üks esindab kooli ja teine lasteaia õpetajaid. Õppenõukogu esindajad hoolekogusse valitakse õppenõukogu koosolekul (kui õppenõukogu koosolekud viiakse läbi eraldi kooli ja lasteaia küsimustega tegelemiseks moodustatud alarühmades, valitakse õppenõukogu esindajad vastavates alarühmades).

  (2) Õppenõukogu esindaja volitused hoolekogus kehtivad kuni tema tagasikutsumiseni hoolekogust või töölt lahkumiseni. Õpetajate esindaja tagasikutsumine hoolekogust saab toimuda kas esindaja enda või õppenõukogu algatusel. Tagasikutsumine õppenõukogu algatusel viiakse läbi hääletuse teel.

  (3) Hoolekogu koosseisu kuuluvad nii kooli õpilaste vanemate esindajad kui ka lasteaia iga rühma laste vanemate esindajad. Vanemate esindajad valitakse hoolekogusse vanemate koosolekul. Kandidaadi võib üles seada iga vanem. Kandidaat peab olema nõustunud kandideerima hoolekogusse. Valituks osutuvad enim hääli saanud kandidaadid.

  (4) Lasteaed-kooli hoolekogusse valitakse üks vanemate esindaja igast rühmast ja vähemalt kaks vanemate esindajat koolist.

  (5) Vanemate esindaja volitused hoolekogus kehtivad kuni tema tagasikutsumiseni hoolekogust vanemate koosolekul. Vanemate esindaja, kelle laps on lasteaia-kooli lõpetanud või lasteaiast-koolist välja arvatud, volitused lõpevad esimesel sellele järgneval vanemate koosolekul.

  (6) Muudes hoolekogu koosseisu, selle moodustamist ja töökorda puudutavates küsimustes lähtutakse põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest ning vallavolikogu poolt kehtestatud valla üldhariduskoolide hoolekogu moodustamise korrast ja töökorrast.

3. peatükk DIREKTORI ÜLESANDED 

§ 7.   Direktori ülesanded

  Direktor:
  1) juhib lasteaed-kooli koostöös õppenõukogu ja hoolekoguga;
  2) vastutab lasteaed-kooli arengukava koostamise ja elluviimise eest;
  3) vastutab lasteaed-kooli rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest;
  4) kehtestab lasteaia ja kooli õppekava;
  5) tagab õppe- ja kasvatuskorralduse vastavuse lasteaia ja kooli õppekavale;
  6) esitab kord aastas vallavalitsusele ja hoolekogule kirjaliku ülevaate lasteaed-kooli õppe- ja kasvatustegevusest, majanduslikust seisust ja raha kasutamisest ning teatab kirjalikult lasteaed-kooli majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja järelevalveorgani tehtud ettekirjutustest;
  7) esindab lasteaed-kooli ja tegutseb lasteaed-kooli nimel ning käsutab lasteaed-kooli eelarvevahendeid seaduste ning valla õigusaktidega antud volituste ulatuses;
  8) kehtestab kooli palgakorralduse põhimõtted, esitades need enne kehtestamist arvamuse andmiseks õpetajatele ja hoolekogule ning kooskõlastamiseks vallavolikogule;
  9) kinnitab õppenõukogu alarühmade koosseisu ja õppenõukogu alarühmade kokkukutsumise korra, kui ta peab vajalikuks viia õppenõukogu koosolekuid läbi eraldi kooli ja lasteaia küsimustes;
  10) sõlmib õpetajate ning teiste töötajatega töölepingud;
  11) teeb vallavalitsusele ja hoolekogule ettepaneku suurendada erandjuhul õpilaste arvu klassis;
  12) kehtestab lasteaed-kooli sisehindamise korra;
  13) kehtestab arenguvestluste korraldamise tingimused ja korra, esitades selle enne arvamuse andmiseks õppenõukogule ja hoolekogule;
  14) täidab teisi seadusega või seaduse alusel antud õigusaktidega, sealhulgas käesoleva põhimäärusega talle pandud ülesandeid.

4. peatükk ÕPPE- JA KASVATUSE KORRALDUS 

§ 8.   Hariduse liik ja õppe ja kasvatuse korraldus

  (1) Lasteasutuse liigiks on lasteaed, mis võimaldab koolieast noorematele lastele hoidu ja alushariduse omandamist.

  (2) Koolina on kool üldhariduskool, mis võimaldab õppe läbiviimist I ja osaliselt II kooliastmes (1.-4. klass).

  (3) Lasteaed-kooli lasteaia õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kooli lasteaia õppekava, mis lähtub koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast.

  (4) Lasteaed-kooli kooli õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kooli kooli õppekava, mis lähtub põhikooli riiklikust õppekavast.

  (5) Lasteaia ja kooli õppekava kinnitab direktor, esitades selle enne arvamuse andmiseks õppenõukogule ja hoolekogule.

§ 9.   Õppekeel

  Lasteaed-kooli õppekeeleks on eesti keel.

§ 10.   Õppevorm

  Lasteaed-koolis toimub õpe statsionaarses õppes.

§ 11.   Hariduslike erivajadustega õpilaste rühmad

  (1) Lasteaed-kooli juures võivad tegutseda õpiabirühmad eripedagoogilise või logopeedilise abi osutamiseks ning pikapäevarühm.

  (2) Kool võib vajadusel korraldada individuaalõpet õpilase erivajadusest lähtuvalt.

§ 12.   Huvitegevus ja õppekavavälise tegevuse korraldamise alused

  (1) Huvitegevus on lasteaed-koolis toimuv või lasteaed-kooli korraldatud õppekava läbimist toetav tegevus või muu õppekavaväline tegevus.

  (2) Huvitegevuses kasutatakse erinevaid õppevorme ja -meetodeid, sealhulgas ringid, loengud jms.

  (3) Lasteaias-koolis on õigus korraldada õppekavaväliseid tasulisi tegevusi, mille hinnad kehtestab vallavalitsus.

5. peatükk LASTE, ÕPILASTE JA VANEMATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 13.   Laste ja õpilaste õigused

  (1) Lapsel on lasteaias õigus:
  1) vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale;
  2) eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele;
  3) pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel.

  (2) Õpilasel on õigus:
  1) osaleda õppetöös ja täita õpiülesandeid;
  2) arengut toetavale õppekeskkonnale;
  3) saada täiendavat pedagoogilist juhendamist vastavalt direktori poolt kinnitatud konsultatsioonide ajakavale;
  4) saada vastavalt vajadusele õpiabi, eripedagoogilist, logopeedilist, psühholoogilist ja sotsiaalpedagoogilist abi ja nõustamist;
  5) õppida individuaalse õppekava järgi lähtuvalt kooli õppekavast;
  6) kasutada nii lasteaed-kooli õppekava läbimiseks kui ka õppekavavälises tegevuses tasuta oma lasteaed-kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid lasteaia-kooli kodukorras sätestatud korras;
  7) saada teavet ja selgitusi koolikorralduse ning õpilase õiguste ja kohustuste kohta;
  8) saada teavet õppeveerandi jooksul läbitavatest peamistest teemadest, vajalikest õppevahenditest, planeeritavatest sündmustest, hindamise korraldusest koolis ning vastavalt klassi- või aineõpetajalt teavet talle pandud hinnete ja antud hinnangute kohta;
  9) saada teavet temale kohalduva päevakava kohta;
  10) arenguvestlusele, mis korraldatakse koolis vähemalt üks kord õppeaasta jooksul. Arenguvestluse käigus antakse tagasisidet õpilase arengust ja õppimise tulemustest, lepitakse kokku edasises õppes ning arengu eesmärkides;
  11) tunnustusele õpingute jooksul kooli kodukorras sätestatud korras.
  12) vaidlustada hindeid ja sõnalisi hinnanguid kooli õppekavas sätestatud korras;
  13) saada teavet ainelise abi ja soodustuste saamise võimaluste kohta ning saada soodustusi õigusaktidega kehtestatud ulatuses ja korras;
  14) pöörduda oma õiguste kaitseks hoolekogu, vallavalitsuse, maavanema, Haridus- ja Teadusministeeriumi, lastekaitseametniku või -organisatsioonide poole.

§ 14.   Laste ja õpilaste kohustused

  (1) Laps on kohustatud täitma lasteaia kodukorda.

  (2) Õpilane on kohustatud:
  1) täitma õpiülesandeid ja osalema temale kooli päevakavas või individuaalses õppekavas ettenähtud õppes. Õppest puudumine on lubatud üksnes põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatud tingimustel ja korras;
  2) täitma kooli kodukorda;
  3) kasutama säästlikult ja hoolivalt kooli vara;
  4) kasutama mitterahuldava õppeedukuse ja/või käitumise korral talle määratud tugimeetmeid;
  5) täitma muid õigusaktidega õpilasele pandud kohustusi.

§ 15.   Vanema õigused

  (1) Vanemal on õigus:
  1) tuua last lasteaeda ja viia sealt ära talle sobival ajal lasteaia päevakava järgides;
  2) nõuda vajalike tingimuste loomist lapse mitmekülgseks arenguks, kasvamiseks ja tervise kaitseks, aidates ise kaasa nende tingimuste kujunemisele;
  3) tutvuda lasteaia õppe- ja päevakavaga, saada teavet lasteaia töökorralduse kohta;
  4) saada koolilt teavet ja selgitusi koolikorralduse ning õpilase õiguste ja kohustuste kohta;
  5) saada teavet õppeveerandi jooksul läbitavatest peamistest teemadest, vajalikest õppevahenditest, planeeritavatest sündmustest ja hindamise korraldusest koolis;
  6) saada teavet õpilasele kohalduva päevakava kohta;
  7) saada nõustamist õpilase erivajadustest tulenevalt;
  8) taotleda sätestatud korras õpilasele rakendatavaid tugimeetmeid;
  9) arenguvestlusele, mis korraldatakse lasteaias-koolis vähemalt üks kord õppeaasta jooksul. Arenguvestluse käigus antakse tagasisidet lapse/õpilase arengust ja õppimise tulemustest, selgitatakse välja lapsevanema seisukohad ja ootused lapse/õpilase arengu suhtes, lepitakse kokku edasises õppes ning arengu eesmärkides;
  10) olla valitud hoolekogusse;
  11) pöörduda õppenõukogu, hoolekogu või direktori poole kasvatamist ja õpetamist puudutavate vaidlusküsimuste korral.

  (2) Kõigile vanematele antakse vähemalt üks kord aastas võimalus osaleda vanemate koosolekul.

§ 16.   Vanema kohustused

  Vanem on kohustatud:
  1) täitma lasteaia kodukorda;
  2) looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks lasteaias;
  3) kinni pidama lasteaia päevakavast ja laste tervisekaitse ja tervise edendamise nõuetest;
  4) aitama kaasa lasteaias laste arenguks ja kasvamiseks vajalike tingimuste loomisele;
  5) teavitama lapse lasteaiast puudumisest lasteaeda lasteaia kodukorras sätestatud korras;
  6) tasuma lapse toidukulu lasteaias ja osaliselt muud kulud (majandamiskulud, personali töötasu ja õppevahendite kulud). Lapse toidukulu päevamaksumuse otsustab hoolekogu ja kinnitab direktor, muud kulud otsustab vallavolikogu;
  7) võimaldama õpilasel koolikohustuse täitmist;
  8) looma õpilasele kodus õppimist soodustavad tingimused ja õppes osalemise eeldused;
  9) esitama koolile oma kontaktandmed ning teavitama nende muutustest;
  10) tutvuma koolielu reguleerivate õigusaktidega ning nendega arvestama;
  11) tegema kooliga koostööd;
  12) kasutama kooli või vallavalitsuse poolt pakutavaid tugimeetmeid;
  13) pöörduma kooli ettepanekul nõustamiskomisjoni poole;
  14) teavitama kooli õpilase puudumisest kooli kodukorras sätestatud korras;
  15) osalema õpilasega läbiviidaval arenguvestlusel;
  16) lapse lasteaiast või koolist lahkumise korral esitama lasteaed-kooli direktorile avalduse.

6. peatükk ÕPETAJATE JA TEISTE TÖÖTAJATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 17.   Koosseis

  (1) Lasteaia töötajate (edaspidi personal) koosseisu määrab direktor lähtuvalt haridus- ja teadusministri poolt kinnitatud personali miinimumkoosseisust.

  (2) Koolitöötajate koosseisu kinnitab direktor pidaja kehtestatud korras.

§ 18.   Personali õigused ja kohustused

  (1) Personali õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks tööandja poolt kehtestatud töökorralduse reeglite, töölepingu, ametijuhendi, põhimääruse ja teiste õigusaktidega.

  (2) Personalil on keelatud avalikustada lasteaias-koolis saadud teavet lapse perekonna kohta.

  (3) Personal on kohustatud andma teavet vallavalitsuse ametnikule, kelle pädevusse kuuluvad sotsiaaltöö või lastekaitseküsimused, kui on selgunud, et lapse kodune kasvukeskkond on
ebarahuldav või kui laps on kehalise, emotsionaalse või seksuaalse väärkohtlemise ohver.

  (4) Lasteaias-koolis töötaval personalil peab olema kehtiv kirjalik tervisetõend nakkushaiguste suhtes tervisekontrolli läbimise kohta.

  (5) Õpetajal on õigus:
  1) osaleda lasteaed-kooli arendustegevuses;
  2) tööalasele koolitusele tööandja kulul eelarves ettenähtud ulatuses;
  3) saada tööandjalt õppekirjandust ja muid tööks vajalikke õppevahendeid.

  (6) Õpetajal on kohustus:
  1) luua tingimused laste kasvamiseks ja arenemiseks vastastikusel lugupidamisel ning üksteisemõistmisel laste ja nende vanematega;
  2) hoolitseda laste elu ja tervise eest lasteaias ja koolis;
  3) nõustada lasteaias käivate laste vanemaid ja teeninduspiirkonnas alaliselt elavate lasteaias mittekäivate laste vanemaid nende soovil õppe- ja kasvatusküsimustes;
  4) tegeleda enesetäiendusega;
  5) teha tulemuslikku õppe- ja kasvatustööd, lähtudes õppe-, tegevus- ja päevakavadest;
  6) kasutada säästlikult ja hoolivalt lasteaed-kooli vara.

7. peatükk MAJANDAMISE JA ASJAAJAMISE ALUSED 

§ 19.   Majandamise alused

  (1) Lasteaed-kooli vara moodustavad talle pidaja poolt sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja valdamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara. Vara valitsemine toimub Kose Vallavolikogu poolt kehtestatud korras.

  (2) Lasteaed-koolil on oma eelarve, mis on valla eelarve osaks.

  (3) Lasteaed-kooli raamatupidamist korraldab Kose Vallavalitsus.

§ 20.   Asjaajamise alused

  (1) Lasteaed-kooli asjaajamine toimub direktori poolt kinnitatud asjaajamiskorra alusel.

  (2) Lasteaed-kooli õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide täitmisel ja pidamisel lähtub lasteaed-kool koolieelse lasteasutuse seadusest, põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest ning nende alusel välja antud õigusaktidest.

  (3) Lasteaed-koolis ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid.

8. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 21.   Varasema põhimääruse kehtetuks tunnistamine ja käesoleva määruse jõustumine

  (1) Tunnistada kehtetuks Kose Vallavolikogu 16.12.2010 määrus nr 42 “Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kooli põhimäärus”.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Uno Silberg
Kose Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json