EttevõtlusKaubandus

KorrakaitseAvaliku ürituse kord

Teksti suurus:

Tänavakaubanduse ning avalikul üritusel kauba või teenuse müügi kord Narva-Jõesuu linna haldusterritooriumil

Väljaandja:Narva-Jõesuu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.05.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 11.05.2021, 5

Tänavakaubanduse ning avalikul üritusel kauba või teenuse müügi kord Narva-Jõesuu linna haldusterritooriumil

Vastu võetud 28.04.2021 nr 111

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 367 ja lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesolev kord sätestab Narva-Jõesuu linna haldusterritooriumil nõuded tänavakaubandusele ning kauba või teenuse müügi korra avalikul üritusel.

§ 2.   Tänavakaubandus

  (1) Tänavakaubanduse korral müüb kaupa või teenust linnavalitsuse poolt lubatud tänaval või teises üldsusele avatud samalaadses kohas kaubanduse korraldaja omandis või valduses oleva müügikoha kaudu müügipileti alusel tegutsev kaupleja või müüja.

  (2) Tänavakaubanduseks ei loeta kaupleja müügikoha hooajalist laiendamist väljapoole ettevõtte siseruume nende vahetus läheduses.

§ 3.   Tänavakaubanduse müügikoht

  (1) Tänavakaubandus võib toimuda kaupleja või müüja poolt paigaldatud ajutiselt müügiletilt või auto pealt, müügiautomaadist, müügikärult ja kandekaubandusena, milleks on müük käest vms, samuti võib kaupleja või müüja püstitada ajutiselt kauba müügi ajaks kergkonstruktsioonile toetuva varikatuse alla müügileti. Kauba paigutamine tänavakattele või haljasalale on lubatud ainult kaubanduse korraldaja loaga.

  (2) Narva-Jõesuu linnas on tänavakaubandus lubatud linnavalitsusega kooskõlastatud asukohtades.

§ 4.   Kohustused tänaval kauplemisel

  (1) Tänavakaubanduse korraldaja on kohustatud väljastama müügipiletid kauplejale ja müüjale vastavalt kaubandustegevuse seaduse nõuetele ja tagama kauplemispiirkonnas kaubandustegevuse seaduse nõuete täitmise.

  (2) Kauplejal ja müüjal on kohustus kaubanduse korraldaja poolt väljastatud müügipilet alles hoida kuni kauplemise lõpuni ja esitama selle järelevalvet teostavatele isikutele nõudmisel.

  (3) Kauplejad ja müüjad on kohustatud hoidma korras müügikoha ümbruse kauplemise ajal ja korrastama müügikoha kauplemise lõpetamisel.

§ 5.   Kaubandus avalikul üritusel

  (1) Kaubandus avalikul üritusel on kauplemine või teenuse pakkumine laadal ning meelelahutuslikel, kultuuri-, sporditeemalistel ja muudel avalikkusele suunatud üritusel.

  (2) Avalikul üritusel võib kaupleja ja müüja kaupa või teenust müüa kaubanduse korraldaja poolt väljastatud müügipileti alusel.

  (3) Müügikohtade arvu ja paiknemise määrab ürituse korraldaja.

  (4) Kauplejad ja müüjad paigaldavad vajadusel müügikoha juurde prügiurnid ja tagavad nende õigeaegse tühjendamise ning hoiavad korras müügikohtade ümbruse kauplemise ajal ja korrastavad müügikoha ning selle lähiümbruse pärast kauplemist.

§ 6.   Müügipilet

  (1) Müügipilet on dokument, mis väljastatakse kauplejale tema taotluse alusel.

  (2) Linnavalitsuse tegutsemisel kaubanduse korraldajana väljastab müügipileti linnavalitsuse poolt volitatud või määratud isik.

  (3) Hallatava asutuse tegutsemise korral kaubanduse korraldajana väljastab müügipileti asutuse poolt määratud isik.

  (4) Müügipileti hinna kehtestab linnavalitsus korraldusega.

  (5) Müügipileti hind tasutakse ülekandega linnavalitsuse arvelduskontole või sularahas linnavalitsuse poolt selleks volitatud isikule.

  (6) Müügipiletile peab olema märgitud:
  1) kaubanduse korraldaja nimi, asukoht ja registreeringu number;
  2) kaupleja nimi, registrikood, vastava registri nimi ja kaupleja asukoht või füüsilise isiku nimi, isikukood, viimase puudumise korral sünniaeg ja aadress;
  3) müügipileti number, müügikoha asukoht;
  4) müügikohas müüdavate kaupade või teenuste loetelu;
  5) kauplemisaeg;
  6) müügipileti kehtivusaeg;
  7) müügipileti hind.

§ 7.   Müügipileti väljastamine

  (1) Müügipilet väljastatakse esitatud taotluse ja müügipileti hinna tasumise dokumendi alusel.

  (2) Müügipileti elektroonilise kätte toimetamise korral saadetakse müügipilet taotleja poolt esitatud elektronposti aadressile.

§ 8.   Müügipileti väljastamisest keeldumise alused

  Müügipiletit ei väljastata:
  1) tänavakaubanduses ja avalikul üritusel seadusega keelatud kauba müügiks või teenuse pakkumiseks;
  2) kui kauplejal puudub teatud kauba või teenuse müügiks nõutav registreering, tegevusluba või muu samaväärne dokument;
  3) kui müügipileti taotluses esitatakse puudulikke või valeandmeid.

§ 9.   Müügipileti kehtetuks tunnistamine

  Linnavalitsus võib müügipileti tunnistada kehtetuks, kui:
  1) kaupleja või müüja müüb kaupa, mille müügiks puudub tal õigus;
  2) kaupleja või müüja kaupleb kohas, kus tal puudub selleks õigus;
  3) kauplemisel on rikutud korduvalt või oluliselt müügipiletil märgitud tingimusi;
  4) kauplemisel on rikutud korduvalt või oluliselt käesolevas või muus õigusaktis sätestatud nõudeid.

§ 10.   Järelevalve

  (1) Tänaval kauplemist ja avalikul üritusel kauplemist kontrollivad vastavalt oma pädevusele:
  1) Narva-Jõesuu Linnavalitsuse poolt volitatud ametnikud;
  2) politseiametnikud;
  3) tarbijakaitseametnikud;
  4) tervisekaitseametnikud;
  5) teised seadusega volitatud ametiisikud.

  (2) Käesoleva korra rikkuja kannab vastutust seadusega ettenähtud korras.

§ 11.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks:
  1) Vaivara Vallavolikogu 19.05.2005 määrus nr 68 „Kaubandustegevuse korraldamine Vaivara valla haldusterritooriumil ning müügipileti hinna kehtestamine“;
  2) Narva-Jõesuu Linnavolikogu 25.04.2012 määrus nr 73 „Tänavatel ning avalikel üritustel kauplemise müügipileti vorm ja hinnad“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Aare Objartel
linnavolikogu esimees

Lisa Müügipilet

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json