Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Sillamäe linna eelarve reservfondi käsutamise kord

Väljaandja:Sillamäe Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.06.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 11.06.2013, 26

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Sillamäe linna eelarve reservfondi käsutamise kord

Vastu võetud 31.10.2006 nr 40
RT IV, 05.06.2013, 8
jõustumine 03.11.2006

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.03.2013RT IV, 11.06.2013, 1314.06.2013

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse“ § 5 lõike 7 alusel.
[RT IV, 11.06.2013, 13 - jõust. 14.06.2013]

§ 1.   Resrvfondi moodustamine

  Sillamäe linna eelarve reservfond (edaspidi reservfond) moodustatakse iga-aastaselt linna eelarve kulude koosseisus.

§ 2.   Reservfondi käsutamine

  Reservfondi käsutab Sillamäe Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus).

§ 3.   Eraldised reservfondist

  (1) Reservfondidest tehtavad eraldised on sihtotstarbelised.

  (2) Reservfondist võib teha eraldisi järgmisteks ettenägemata kuludeks:
  1) erakorraliste (hädaolukordade) lahendamiseks;
  2) ülelinnalise tähtsusega kuludeks, mida eelarve koostamise käigus ei olnud võimalik ette näha ja eelarvesse planeerida ning ühekordsete ülelinnalise tähtsusega ürituste toetamiseks;
  3) arvestuslike kulude katmiseks summas, mis ületab eelarves kavandatud kulusid ning mille tegemise kohustus tuleneb otseselt riigi ja Sillamäe õigusaktidest;
  4) ühekordsete toetuste maksmiseks tegutsevatele mittetulundusühingutele, kelle tegevus on suunatud lastele, noortele, peredele, vanuritele ja puuetega inimestele (sh kultuuri-, spordi- ja huvialategevuseks, ülelinnalise tähtsusega ürituste korraldamiseks ja tähtpäevade tähistamiseks).

  (3) Reservfondist ei ole lubatud teha eraldisi linnavalitsuse ja linnavalitsuse hallatavate asutuste linna eelarves kinnitatud töötasufondi suurendamiseks, välja arvatud koondamishüvitiste maksmiseks juhul, kui linna eelarve koostamisel ei olnud võimalik ette näha asutuse lõpetamist ja/või koondatavate arvu ning kui asutuse eelarves ei ole selleks piisavalt vahendeid.

§ 4.   Taotluse esitamine

  (1) Taotluse reservfondist raha eraldamiseks esitab taotleja linnapeale või vastava valdkonna eest vastutavale aselinnapeale.

  (2) Taotluse esitaja lisab taotlusele seletuskirja üksikasjaliku arvestusega taotletava summa kohta ning põhjendustega raha kasutamise otstarbe ja raha kasutamise eeldatava perioodi kohta.

  (3) Linnapea või vastava valdkonna eest vastutav aselinnapea, kellele esitati taotlus reservfondist raha eraldamiseks, kontrollib võimalust lahendada küsimus eelarve muudest vahenditest ning taotluse põhjendatuse korral edastab taotluse ja taotluse juurde kuuluvad materjalid linnavalitsuse rahandusosakonnale.

§ 5.   Taotluse menetlemine linnavalitsuse rahandusosakonnas

  (1) Rahandusosakond vaatab taotluse ja selle juurde kuuluvad materjalid läbi, hinnates taotletava eraldise põhjendatust ning vastavust käesolevas korras sätestatud tingimustele.

  (2) Juhul kui esitatud materjalid on puudulikud, tagastab rahandusosakond materjalid taotluse esitajale puuduste kõrvaldamiseks.

  (3) Kui esitatud materjalid vastavad käesolevas korras sätestatud nõuetele, esitab rahandusosakond korralduse eelnõu kehtestatud korras linnavalitsuse istungile.

  (4) Korralduse eelnõus tuleb märkida:
  1) taotleja nimi, kellele raha eraldatakse;
  2) juhul kui raha eraldatakse linna asutuse kaudu muule raha taotlejale, tuleb märkida ka eraldise tegelik saaja;
  3) eraldise summa;
  4) raha eraldamise sihtotstarve.

  (5) Taotluse algmaterjalid säilitab linnavalitsuse rahandusosakond.

§ 6.   Raha eraldamise otsustamine ja raha eraldamine

  (1) Raha reservfondist eraldab linnavalitsus korraldusega vastavalt käesolevas määruses kehtestatud korrale.

  (2) Erakorraliste (hädaolukordade) lahendamiseks raha eraldamise või kohustuste võtmise otsustab linnapea ettepanekul linnavalitsus järgimata käesoleva määruse paragrahvides 4 ja 5 kehtestatud menetluskorda.

  (3) Pärast linnavalitsuse korralduse vastuvõtmist esitatakse korralduse koopia linnavalitsuse rahandusosakonnale, Linna Raamatupidamisele ja eraldise saajale.

§ 7.   Aruandlus ja kontroll

  (1) Linnavalitsus esitab linnavolikogule ülevaate reservfondi kasutamise kohta koos majandusaasta aruandega.

  (2) Kontrolli reservfondi vahendite kasutamise kohta teostab linnavolikogu revisjonikomisjon.

/otsingu_soovitused.json