Rahandus ja eelarveFinantsjuhtimine

Teksti suurus:

Linna Raamatupidamise põhimäärus

Väljaandja:Sillamäe Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.06.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 11.06.2013, 27

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Linna Raamatupidamise põhimäärus

Vastu võetud 24.04.2007 nr 58
RT IV, 05.06.2013, 9
jõustumine 01.05.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.03.2013RT IV, 11.06.2013, 1214.06.2013, rakendatakse alates 1.01.2013

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 34 ja § 35 lõike 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Linna Raamatupidamine (edaspidi asutus) on Sillamäe Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) hallatav asutus, mis korraldab linnavalitsusele ja linnavalitsuse hallatavatele asutustele raamatupidamist ja finantsaruandlust.

  (2) Asutuse kõrgemalseisev organ on Sillamäe Linnavalitsus. Asutus tegutseb linnavalitsuse rahandusosakonna haldusalas.

  (3) Asutuse asukoht on Sillamäe linn ja aadress Tškalovi 1, 40232 Sillamäe.

  (4) Asutus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, Sillamäe Linna raamatupidamise sise-eeskirjast ja teistest õigusaktidest, samuti käesolevast põhimäärusest.

  (5) Asutusel on oma pitsat ja sümboolika.

§ 2.   Eesmärgid ja tegevus

  (1) Asutuse põhieesmärk on korraldada linnavalitsusele ja linnavalitsuse hallatavatele asutustele tsentraliseeritud raamatupidamist, finantsaruandlust, eelarve täitmist ning jälgida asutuste finants-majanduslikku seisundit ja parandada nende töö efektiivsust.

  (2) Asutus korraldab raamatupidamist, maksude-, statistika-, finantsaruandluse koostamist ja esitamist.

  (3) Asutus korraldab raamatupidamisarvestust nii, et oleks tagatud aktuaalse, olulise, objektiivse ja võrreldava informatsiooni saamine majandustegevuse kohta, lähtudes heast raamatupidamistavast ja kehtivatest õigusaktidest.

  (4) Asutus korraldab raamatupidamist Sillamäe linna raamatupidamise sise-eeskirja järgi. Samaaegselt Linna Raamatupidamine koostab oma asutuse raamatupidamise sise-eeskirja, mis võtab arvesse üldeeskirjas ja Sillamäe linna raamatupidamise sise-eeskirjas kehtestatud nõudeid. Asutuse raamatupidamise sise-eeskirja kinnitab asutuse juhataja pärast kooskõlastamist linnavalitsuse rahandusosakonnaga.

  (5) Asutus dokumenteerib kõik majandustehingud ning kirjendab need raamatupidamisregistrites nende toimumise momendil või kui see ei ole võimalik, siis vahetult kohe pärast seda.

  (6) Asutus säilitab raamatupidamise dokumente „Raamatupidamise seadusega“ ettenähtud tähtaja jooksul.

  (7) Asutus teostab linnavalitsuse ja linnavalitsuse hallatavate asutuste finants-majandustegevuse analüüse, teeb sellest lähtuvalt ettepanekuid linnavalitsusele ja asutuste juhtidele asutuse eelarve koostamise ja täitmise kohta.

  (8) Asutus valmistab koos linnavalitsuse ja linnavalitsuse hallatavate asutuste juhtidega ette asutuste eelarved, järgides samas objektiivselt vajalikke kulunorme.

  (9) Asutus kontrollib linnavalitsuse ja linnavalitsuse hallatavate asutuste kinnitatud aastaeelarvete täitmist, võtab osa linna poolt finantseeritavate asutuste ja organisatsioonide kontrollist ja revideerimisest linna poolt eraldatud vahendite osas, osaleb inventuurides.

  (10) Asutus kontrollib linnavalitsuse ja linnavalitsuse hallatavate asutuste sõlmitud lepingutest tulenevate rahaliste kohustuste täitmist, hindab rahaliste kohustuste seaduslikkust, sihtotstarbekust, vastavust kinnitatud eelarvele ja annab sellest lähtudes soovitusi asutusele ja linnavalitsusele.

  (11) Asutus koostab rahandusaasta jooksul linnavalitsuse ja linnavalitsuse hallatavate asutuste bilansse ja koondaruandeid.

  (12) Asutus teostab eelarvete täitmise kontrolli linna ja tema asutuste osalusega projektide raames ning koos projektijuhiga valmistab ette aruande rahaliste vahendite kasutamise kohta.

  (13) Asutus koostab ja esitab igakuiselt kassa koondaruande.

  (14) Asutus esitab raamatupidamisaruande tekkepõhisuse printsiibil.

  (15) Asutus esitab kvartalite lõikes konsolideeritud saldoandmikud, alates 2008. aastast igakuulised konsolideeritud saldoandmikud vastavalt üldeeskirjale.

  (16) Majandusaasta lõpus esitab asutus raamatupidamise koond aastaaruande koos lisadega kõikide linnavalitsuse hallatavate struktuurüksuste kohta.

§ 3.   Personal

  (1) Personali tööandjaks on Sillamäe linn, keda töösuhetes esindab asutuse juhataja.

  (2) Asutuse töötajate õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks käesoleva põhimäärusega, töökorraga, töötaja ametijuhendiga ja töölepinguga.

  (3) Asutuse personali ülesanne on tagada asutuse häireteta töö ja majandamine ning vara säilimine ja korrasolek.

§ 4.   Juhtimine

  (1) Asutust juhib juhataja (pearaamatupidaja), kes on asutuse esindaja oma töölepingu kehtivuse ajal ja kelle ülesanne on tagada asutuse tulemuslik ja häireteta töö, juhtida majandus- ja finantstegevust.

  (2) Asutuse juhataja tööandjaks on Sillamäe linn läbi linnavalitsuse, kelle volitatud esindaja on Sillamäe linnapea, kes teostab asutuse juhataja suhtes tööandja õigusi ilma erivolitusteta.

  (3) Asutuse juhataja:
  1) korraldab asutuse tegevust ja kannab vastutust vastavalt kehtivatele õigusaktidele, käesolevale põhimäärusele ja töölepingule;
  2) juhib asutuse finants-majanduslikku tegevust;
  3) koostab asutuse eelarve projekti ja esitab selle õigusaktidega ettenähtud tähtaegadel ja korras;
  4) juhib ja suunab asutusesisest tegevust, analüüsib töö tulemusi ja kavandab asutuse arengusuunad;
  5) juhib ja suunab personali tööd, tagab töötajate väljaõppe ning hea kvalifikatsiooni; teostab teisi tööandja volitatud esindaja õigusi ja kannab kohustusi;
  6) teeb seadustest ja asutuse põhimäärusest tulenevate ülesannete täitmiseks tehinguid Sillamäe Linnavolikogu poolt kinnitatud Sillamäe linna põhimääruses ettenähtud korras ning asutuse eelarves selleks ettenähtud vahendite piires ning esindab asutust ametiasutustes ja suhetes eraõiguslike isikutega;
  7) annab oma pädevuse piires käskkirju ning suulisi korraldusi;
  8) esitab asutuse tegevuse kohta statistilise ja eelarve täitmise aruande õigusaktidega kinnitatud tähtaegadel ja korras;
  9) ei tohi ilma linnavalitsuse loata teha tehinguid juriidiliste isikutega, mille liikmeks, osanikuks või aktsionäriks ta on, ega oma lähisugulaste ega lähihõimlastega. Lähisugulasena käsitatakse vanavanemat, vanemat, venda, õde, last ja lapselast, lähihõimlasena abikaasat, tema vanemat, venda, õde ja last;
  10) tagab asutuse valdusse ja kasutusse antud linnavara säilimise, korrashoiu ja sihtotstarbelise kasutamise;
  11) kinnitab asutuse töösisekorraeeskirja ja töötajate ametijuhendid;
  12) täidab muid õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid ülesandeid;
  13) on linnavalitsuse eest aruandekohustuslik.
  14) teeb ettepaneku linnavalitsusele personalikoosseisu ja struktuuri kinnitamiseks ning kinnitab palgamäärad, lähtudes asutuse eelarvest.
[RT IV, 11.06.2013, 12 - jõust. 14.06.2013, rakendatakse alates 1.01.2013]

§ 5.   Asutuse vara, finantseerimine ja eelarve

  (1) Asutuse vara on Sillamäe linna omand, mis on antud asutuse sihtotstarbelisse kasutusse. Vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub Sillamäe Linnavolikogu poolt kehtestatud korras.

  (2) Asutuse personalikoosseisu ja struktuuri kinnitab linnavalitsus, lähtudes asutuse eelarvest.
[RT IV, 11.06.2013, 12 - jõust. 14.06.2013, rakendatakse alates 1.01.2013]

  (3) Asutust finantseeritakse Sillamäe linna eelarvest, ta võib saada rahalisi vahendeid ka riigieelarvest, laekumistest sihtfondidest ja asutuse põhitegevusega seotud tasulistest teenustest.

  (4) Asutuse tegevust revideerivad linnavalitsuse rahandusosakond ja linnavalitsuse poolt volitatud isikud.

  (5) Asutuse poolt osutatavate tasuliste teenuste hinnad kinnitab linnavalitsus.

§ 6.   Ühinemine, jagunemine või lõpetamine

  (1) Asutuse ühinemise või jagunemise korraldab või asutuse lõpetab linnavalitsus Sillamäe Linnavolikogu otsuse alusel.

  (2) Asutus ühendatakse teise asutusega või asutuse jagunemine toimub, kui:
  1) muutuvad asutuse eesmärgid;
  2) muutub linnaeelarvest finantseerimise võimalus;
  3) see tuleneb seadusest või Sillamäe Linnavolikogu määrusest või otsusest.

  (3) Asutus lõpetatakse, kui:
  1) puudub vajadus asutuse tegevust jätkata;
  2) see tuleneb seadusest või Sillamäe Linnavolikogu määrusest või otsusest.

  (4) Asutuse ühinemine või jagunemine korraldatakse või asutus lõpetatakse õigusaktides ettenähtud korras.

§ 7.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (2) Määrus jõustub 1. mail 2007. a.

/otsingu_soovitused.json