Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Jõelähtme Vallavalitsuse teenistujate värbamise ja valiku kord

Väljaandja:Jõelähtme Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.06.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 11.06.2013, 41

Jõelähtme Vallavalitsuse teenistujate värbamise ja valiku kord

Vastu võetud 06.06.2013 nr 5

Määrus kehtestatakse avaliku teenistuse seaduse § 18 lg 7 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala ja eesmärk

 (1) Jõelähtme Vallavalitsuse teenistujate värbamise ja valiku korraga kehtestatakse Jõelähtme Vallavalitsuse (edaspidi ametiasutus) ametnike ja töötajate (edaspidi teenistujad) värbamise ja valiku põhimõtted ning korraldus.

 (2) Värbamise ja valiku eesmärk on tagada parima kvalifikatsiooniga teenistujate teenistusse võtmine.

 (3) Värbamise käigus kutsutakse nõutava hariduse, töökogemuse, teadmiste ja oskustega isikuid kandideerima vabale ameti- või töökohale (edaspidi teenistuskoht).

 (4) Valiku käigus valitakse teenistuskohale kandideerijate hulgast sobivaim kandidaat, hinnates kandideerijate vastavust teenistuskoha nõuetele kasutades erinevaid hindamismeetodeid.

§ 2.  Värbamise ja valiku põhimõtted

 (1) Teenistuskoha vabanemisel analüüsib vallavanem koostöös struktuuriüksuse juhi, vallasekretäri ja vallasekretäri abiga struktuuriüksuse teenistujate koormust, üksuse töökorraldust, teenistujate kvalifikatsiooni ja arengupotentsiaali ning otsustab värbamise ja valiku vajaduse ning võimalikud hindamismeetodid.

 (2) Värbamise ja valiku praktilise korraldamise eest vastutab vallasekretäri abi.

 (3) Värbamine ja valik põhinevad kandidaatide võrdsel kohtlemisel.

 (4) Värbamine ja valik viiakse läbi nii, et see ei kahjusta kandidaatide eneseväärikust ega ametiasutuse mainet.

 (5) Kõik värbamisel ja valikul osalenud isikud on kohustatud hoidma värbamise ja valiku käigus kandidaadi kohta kogutud teavet.

§ 3.  Vaba teenistuskoha täitmise põhimõtted

 (1) Vaba ametikoht täidetakse avaliku konkursi korras.

 (2) Konkursi avalikust väljakuulutamisest võib loobuda, kui on põhjendatud alus arvata, et vaba ametikoht on otstarbekas täita sisekonkursi korraldamisega, teenistuja tähtajalise üleviimisega eesmärgiga suurendada teenistuja pädevust ja motivatsiooni või edendada koostööd ametiasutuste vahel.

 (3) Konkursi liigid on:
 1) avalik konkurss - valla ametiasutustest väljapoole suunatud konkurss;
 2) sisekonkurss - vallavalitsuse teenistujatele suunatud konkurss.

 (4) Sisekonkursi korraldamine on otstarbekas, kui vallavalitsuse teenistujate haridus, töökogemus, teadmised ja oskused vastavad teenistusülesannete täitmiseks kehtestatud nõuetele määral, mis võimaldavad eeldatavalt täita teenistusülesandeid paremini kui avalikult välja kuulutatud konkursil kandideerivatel isikutel.

 (5) Avaliku konkursi ja sisekonkursi läbiviimisel lähtutakse avaliku teenistuse seadusest ja käesolevast korrast.

 (6) Vaba töökoha täitmiseks võib korraldada konkursi või kasutada teisi personaliotsingu võimalusi.

2. peatükk KONKURSI KORRALDAMINE 

§ 4.  Konkursikuulutus

 (1) Konkursikuulutuse (edaspidi kuulutus) avaldab vallasekretäri abi vaba teenistuskoha ametijuhendi ja/või töökohale kehtestatud nõuete alusel.

 (2) Vallasekretäri abi koostab koostöös struktuuriüksuse vahetu juhiga ja vallasekretäriga kuulutuse, mis sisaldab:
 1) ametiasutuse ja teenistuskoha nimetust;
 2) teenistusülesannete lühikirjeldust;
 3) kandidaadile esitatavad nõudeid;
 4) konkursil osalemiseks esitatavaid dokumente ja nende esitamise tähtaega;
 5) osalise koormuse korral koormust;
 6) määratud ajaks teenistuskohale võtmise puhul teenistustähtaega;
 7) teenistuskoha asukohta;
 8) kontaktisiku kontaktandmeid.

 (3) Kuulutuse sõnastus kõikides värbamiskanalites on identne.

§ 5.  Konkursi väljakuulutamine

 (1) Avaliku konkursi kuulutus avaldatakse Jõelähtme Vallavalitsuse veebilehel ja avaliku teenistuse kesksel veebilehel. Lisaks võib kuulutuse avaldada ajalehes „Jõelähtme“, veebipõhises otsingukanalis ja teistes ajakirjandusväljaannetes.

 (2) Töökoha täitmiseks välja kuulutatud avaliku konkursi kuulutust ei avaldata avaliku teenistuse kesksel veebilehel.

 (3) Sisekonkursi kuulutus avaldatakse valla ametiasutuse siseveebis . Teenistuskoha nõudmistele vastavaid teenistujaid võib täiendavalt konkursi toimumisest teavitada ja kutsuda neid konkursil kandideerima ka e-posti teel või suuliselt.

 (4) Mitme sarnaste ülesannetega teenistuskoha täitmiseks võib välja kuulutada ühe konkursi, lisades kuulutusse sellekohase teabe.

 (5) Väljakuulutatud konkursist võib loobuda või konkursi avalikustatud tingimusi muuta ainult põhjendatud juhul, teatades sellest kandidaatidele esimesel võimalusel kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

 (6) Konkursil osalevate kandidaatide taotluste esitamise tähtaeg on vähemalt 14 kalendripäeva kuulutuse avaldamise päevast arvates.

§ 6.  Konkursi läbiviimine

 (1) Konkursi ja valiku läbiviijad on vaba teenistuskoha struktuuriüksuse juht, vahetu juht ja vallasekretäri abi. Struktuuriüksuse juhi valiku läbiviijad on vallavanem, vallasekretär ja vallasekretäri abi. Vajaduse korral kaasatakse teisi teenistujaid või ametiasutuseväliseid eksperte või moodustatakse valikukomisjon.

 (2) Konkursist võtavad osa kandidaadid, kes vastavad kuulutuses esitatud nõuetele ja kelle eesti keeles esitatud dokumendid on laekunud konkursi läbiviijale kuulutuses märgitud tähtajaks. Kuulutuses märgitud tähtaja postitempliga dokumendid loetakse tähtajaks esitatuks.

 (3) Kandidaatide esitatud dokumendid kogub vallasekretäri abi, kontrollides kandidaatide vastavust teenistuskohale ja kuulutuses esitatud nõuetele. Kandidaadid, kes ei vasta nõuetele, jäetakse edasisest valikust kõrvale ja neile saadetakse e-postiga vastavasisuline teade.

 (4) Esitatud dokumentide põhjal analüüsitakse kandidaatide vastavust värbamisel püstitatud kriteeriumitele.

 (5) Vestlusele kutsutavate kandidaatide arv otsustatakse iga konkursi puhul eraldi tulenevalt dokumentide analüüsi tulemustest. Vestluse käigustäpsustatakse kandidaadi dokumentides esitatud teavet, selgitatakse välja tema hoiakud ja motiveeritus ning antakse kandidaadile ülevaade konkreetsetest tööülesannetest, -korraldusest ja -tingimustest.

 (6) Vajaduse korral viiakse läbi praktiline ülesanne. Kandidaatidega, kelle praktilise ülesande tulemused on paremusjärjestuselt parimad, viiakse vajadusel läbi teine vestlusvoor.

 (7) Taustauuring tehakse kandidaadi eelneval nõusolekul. Selleks vesteldakse soovitajatega, kelle kandidaat on kandideerimisdokumentides esitanud või kandidaadi eelneval nõusolekul teiste isikutega.

3. peatükk KONKURSI TULEMUSED 

§ 7.  Valiku tegemine

 (1) Kandidaatide hindamismeetodid valitakse lähtuvalt teenistuskoha ülesannetest, vajadusest saada kandidaadi kohta olulist teavet ning eesmärgist hinnata tööülesannete täitmiseks vajalikke teadmisi ja oskusi.

 (2) Valiku tegemisel on peamised hindamismeetodid:
 1) elulookirjelduse ja esitatud dokumentide analüüs;
 2) vajaduse korral praktiline ülesanne (proovitöö, essee, teksti tõlkimine või toimetamine, käitumisülesanne vms);
 3) vestlus;
 4) taustauuring.

 (3) Valiku tegemisel kandidaatide teenistuskohale sobivuse kohta osalevad kõik valiku läbiviijad. Konkursi võitnud isiku valikul võetakse arvesse kandidaadi haridust, teadmisi, oskusi, töökogemusi ja konkursi käigus kandidaadi kohta kogutud lisateavet.

 (4) Kandidaatidest koostatakse kirjalikult vormistatud paremusjärjestus, kui teenistusülesannete täitmiseks vajalikele nõuetele vastab mitu kandidaati. Paremusjärjestusse lisatavate kandidaatide arvu ja pingerea otsustavad konkursi läbiviijad.

 (5) Teenistuskohale asumise ettepanek tehakse kandidaadile, kelle haridus, töökogemus, teadmised ja oskused vastavad enim teenistusülesannete täitmiseks kehtestatud nõuetele.

 (6) Struktuuriüksusejuht edastab informatsiooni konkursi võitnud isiku kohta ametiasutuse juhile ettepaneku tegemiseks teenistuskohale asumiseks. Kui struktuuriüksuse juht ei osale valiku tegemisel, kuulab vallavanem tema arvamuse ära enne isiku teenistusse võtmise otsustamist.

 (7) Vallavanem võib 150 kalendripäeva jooksul ilma uut konkurssi välja kuulutamata teha teenistusse asumise ettepaneku konkursil paremuselt järgmisele kandidaadile, kui konkursi võitnud isik loobub teenistusse asumisest, ilmnevad seaduses sätestatud asjaolud, mis välistavad isiku teenistusse võtmise, või teenistuja vabastatakse teenistusest katseaja jooksul.

§ 8.  Värbamise ja valiku dokumendid

 (1) Struktuuriüksuse juht, tema puudumisel vallasekretäri abi, teeb värbamisest ja valikust kirjaliku kokkuvõtte mida säilitatakse vastavalt Jõelähtme Vallavalitsuse asjaajamiskorrale.

 (2) Kirjalik kokkuvõte sisaldab teenistuskoha nimetust, kuulutuse avaldamise aega ja kohta, dokumentide esitamise tähtaega, kandideerivate isikute arvu, intervjuule kutsutud kandidaatide arvu, valiku tegemise kuupäeva ja tulemust koos valikuotsuse põhjendusega ja muud vajalikku teavet.

 (3) Värbamise ja valiku käigus kandidaatidelt kogutud dokumente säilitatakse 150 päeva valiku lõppotsuse tegemisest, misjärel need hävitatakse, v.a juhul, kui kandidaat annab kirjaliku loa dokumentide säilitamiseks.

 (4) Kandidaadil on õigus saada teavet värbamise ja valiku käigustema kohta kogutud andmete, sh praktiliste ülesannete jm tulemuste ning teda puudutavate otsuste tegemise kohta.

§ 9.  Konkursi luhtumine

 (1) Konkurss loetakse luhtunuks, kui:
 1) sellel osalemiseks ei esitatud ühtegi taotlust;
 2) ametisse nimetamise õigust omav isik loobus ametikohale asumise ettepaneku tegemisest põhjusel, et ühegi kandidaadi haridus, töökogemus, teadmised ja oskused ei vastanud teenistusülesannete täitmiseks kehtestatud nõuetele määral, mis võimaldaks tal teenistusülesandeid täita parimal võimalikul viisil.

 (2) Konkursi luhtumine otsustatakse kirjalikult 120 kalendripäeva jooksul pärast konkursil osalemiseks määratud tähtaja möödumist.

 (3) Vallavanem võib 120 päeva jooksul konkursi luhtumise kohta tehtud otsuse tegemise kuupäevast arvates nimetada teenistuskohale teenistusülesannete täitmiseks kehtestatud nõuetele vastava isiku ilma konkurssi korraldamata, kuulates ära teenistuskoha vahetu juhi või struktuuriüksuse juhi arvamuse. Kui isik osutub katseaja jooksul ebasobivaks, tuleb teenistuskoha täitmiseks korraldada uus konkurss.

§ 10.  Konkursi tulemustest teavitamine

  Konkursi lõpptulemusest teavitatakse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis konkursi võitnud isikut ja valituks mitteosutunud kandidaate otsuse tegemise päevale järgneva 14 kalendripäeva jooksul.

§ 11.  Teenistusse ja tööle võtmine

  Pärast valiku tegemist korraldab vallasekretäri abi teenistuja ametisse nimetamise või töölepingu sõlmimise kooskõlas Jõelähtme Vallavalitsuse palgajuhendiga.

Andrus Umboja
Vallavanem

Leho Kure
Vallasekretär