Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Luunja valla heakorraeeskiri

Väljaandja:Luunja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.07.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 11.06.2013, 53

Luunja valla heakorraeeskiri

Vastu võetud 15.04.2010 nr 12
RT IV, 08.11.2012, 34
jõustumine 01.05.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.06.2012RT IV, 11.06.2013, 202.07.2012

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, § 22 lg 1 p 361 ja § 662 ja § 664 alusel.

I. ÜLDSÄTTED

1. Heakorraeeskiri (edaspidi eeskiri) kehtestab heakorra nõuded Luunja valla haldusterritooriumil.

2. Eeskirja eesmärk on tagada vallas puhtus ja heakord ning säästev elukeskkond ja keskkonnaohutus.

3. Eeskiri on täitmiseks kohustuslik kõigile Luunja valla territooriumil viibivatele ja tegutsevatele isikutele ning kinnis- või vallasvara omanikele, samuti omanike poolt asja valdama, haldama või kasutama volitatud isikutele.

4. Käesolevas eeskirjas on:
4.1. omanik – füüsiline või juriidiline isik, kelle omandis on kinnistu või ehitis vallasasjana, või isik, kelle kasuks on seatud hoonestusõigus, samuti on omanikuga võrdsustatud isik, kes on omaniku poolt volitatud asja valdama, haldama ja kasutama;
4.2. kinnistu -  juriidilise või füüsilise isiku omandis olev maa-ala, krunt, maaüksus, katastriüksus ja maatüki olulised osad;
4.3. krunt – ehitamiseks kavandatud maaüksus
4.4. üldkasutatav territoorium - osa valla haldusterritooriumist, mis hõlmab valla teid, tänavaid, veekogusid, parke, haljasalasid jm avalikke kohti, mis ei ole krunt, ja kuhu on vaba juurdepääs kõikidele inimestele;
4.5. avalik koht – avalikult kasutatav ala, territoorium, ehitis või ruum, mis on antud üldiseks kasutamiseks või  ehitis või ruum, mis on antud üldiseks kasutamiseks või mis on tegelikult üldkasutatav (sh. ühissõiduk);
4.6. puhastusala -  kinnistu ja kinnistuga külgneva tee vahel olev ala (või osa üldkasutatavast territooriumist, mis jääb kinnistu ja tänava sõiduosa vahele või kinnistu omaniku omandis või valduses või muus kastutuses olev territoorium);
4.7. heakorratööd - rohu ja muru niitmine; puude võrade kärpimine, puulehtede, prahi, liiva, lume ja jää koristamine ning libeduse tõrje;
4.8. jäätmemahuti - nõuetele vastav vahend prügi kogumiseks;
4.9. tiheasustusala - Luunja  valla üldplaneeringuga kehtestatud piirkonnad.

5. Heakorra tagamine on eelkõige kinnistu omaniku kohustus. Omanik võib panna heakorra tagamise ülesanded rendi-, üüri-, tasuta kasutamise või muude lepingute alusel vara kasutajatele või teistele isikutele.

II. KOHUSTUSED

6. Üldkasutataval territooriumil korraldab heakorratöid Luunja vallavalitsus alltöövõtjate kaudu  ning tagab:
6.1. valla parkide, haljasalade ja muude avalike kohtade ning valla omandis olevate kinnistute jt  maatükkide korrashoiu;
6.2. valla omandis olevate avalike teede ja tänavate korrashoiu ja sõidetavuse;
6.3. teeäärte niitmise ja võsast puhastamise;
6.4. valla teede, tänavate ja külade tähistamise korraldamise;
6.5. valla teedel ja tänavatel talvise lumetõrje- ja libedustõrjetööde tegemise ning puisteliiva ja prügi koristamise;
6.6. vajalikul arvul prügikastide ja -konteinerite paigaldamise, korrashoiu ning regulaarse tühjendamise;
6.7. tiheasustusalal kevadel ja sügisel prahikoristuse kampaaniate korraldamise;
6.8. valla omandis olevatel maatükkidel tuletõrje veevõtukohtade ja veehoidlate korrasoleku ning neile juurdepääsu;
6.9. avalike tualettruumide korrashoiu ja puhastamise;
6.10. valla teadetetahvlite hooldamise.

7. Kinnistu ja/võiehitiseomanik on kohustatud:
7.1. rakendama meetmeid kinnistu reostamise ja risustamise vältimiseks; kinnistu reostamisel või risustamisel on reostaja või risustaja kohustatud selle puhastama, kui reostajat või risustajat ei ole võimalik kindlaks teha, peab ala korrastama selle omanik;
7.2. hoidma korras kinnistu ja sellel paiknevad ehitised (sealhulgas kinnistu piirdeaiad ja väravad);
7.3. tegema umbrohutõrjet, niitma muru ja heina (tiheasustusalal lubatud maksimaalne kõrgus 20 cm), pügama hekki, korraldama põõsaste ja puuokste kärpimist, mis kasvavad väljapoole kinnistu piire ja varjavad liiklusmärke, takistavad jalakäija või sõiduki liiklust. Kasutuselt väljasolevad põllumaad tuleb niita kaks korda aastas 20. juuniks ja 15. septembriks.
[RT IV, 11.06.2013, 2 - jõust. 02.07.2012]

7.4. tagama prügi regulaarse äraveo, sõlmides selle kohta prügiveolepingu ning nõudmisel esitama prügiveolepingu või maksedokumendi kahe viimase aasta kohta;
7.5. tagama heitvee kogumiskaevu korrasoleku, veepidavuse, hermeetilise sulgemise, õigeaegse tühjendamise ja ümbruse hooldamise;
7.6. kõrvaldama ehitiselt ohtlikud jääpurikad, varisemisohtlikud kivid, plaadid jms;
7.7. kindlustama üldkasutatavate trepikodade korrasoleku ja pimedal ajal nende valgustamise võimaluse;
7.8. tagama talvisel ajal üldkasutatava hoone juurdepääsutee ja välistrepi puhastamise jääst ja lumest ning vajadusel tegema nende lume- ja libedusetõrje;
7.9. heiskama riigilipud vastavalt kehtestatud korrale;
7.10. remontima või kehtestatud korras lammutama kinnistul asuvad ja ümbruskonna välisilmet rikkuvad lagunenud ehitised;
7.11. hoidma korras kinnistul asuva tuletõrje veevõtu koha ja tagama sellele juurdepääsu;
7.12 varustama ehitised aadressile vastava ning ühtses stiilis kujundatud hoone tänavapoolsesse seina või kinnistu piirde külge  nähtavasse kohta paigaldatud numbrisildiga;
7.13. paigaldama korterelamu trepikotta korterinumbritega varustatud postkastid ja hoidma korras üldkasutatavad trepikojad, koridorid ja keldrid.

8. Tiheasustusalal on kinnistu omanik kohustatud hoidma korras kinnistu puhastusala.

9. Kauplemise, toitlustamise või muu teenindusega tegelevad isikud on kohustatud hoidma müügikoha (kauplus, baar, müügilett, kiosk jne) ja selle juurde kuuluva teenindusmaa puhta ja paigaldama sinna juurde vajalikul arvul prügikaste ja -urne ning organiseerima nende tühjendamise.

10. Ehitus-, remondi ja kaevetööde tegija on kohustatud:
10.1. jälgima ehitise välisilme muutmisel ning ümberehitamisel riigi ja valla õigusaktidega sätestatud korda;
10.2. vältima objektilt pori ja prahi sattumist sõidu- ja kõnniteele ning naaberkinnistule;
10.3. hoidma korras ja puhastama objekti juurdepääsutee;
10.4. rajama ning hoidma korras objekti piirdeaia või muu tõkke;
10.5. pärast tööde lõpetamist heakorrastama objekti ja selle ümbruse.

11. Tehnovõrgu omanik on kohustatud:
11.1. hoidma korras temale kuuluva tehnovõrgu;
11.2. hoidma tehnovõrgu seisundis, mis tagab liiklusohutuse ja kaasinimeste turvalisuse. Maa-aluste tehnovõrkude kaevupead peavad olema teekattega ühel tasapinnal.

12. Veose või prügi vedaja peab viivitamatult koristama pealelaadimisel, sõidul või mahalaadimisel mahapudenenud veose või prügi.

13. Põllumajandusloomade ja -lindude pidamisel:
13.1. vältima virtsa sattumist põhjavette ja veekogudesse, avalike teede ja kohtade reostamist loomade väljaheidetega ning elanike ja liikluse häirimist;
13.2. viima loomakasvatushooned vastavusse kehtivatele ehitus-, tervisekaitse-, tuleohutus- ja keskkonnakaitse nõuetele.

14. Avaliku ürituse korraldaja peab maa-ala, millel üritus läbi viidi, puhastama hiljemalt kaheteist tunni jooksul pärast ürituse lõppemist või vallavalitsuse määratud tähtajaks.

III. KEELUD

15. Heakorra tagamiseks on valla haldusterritooriumil keelatud:
15.1. risustada ja reostada valla territooriumi;
15.2. maha panna prügi jm reostavaid või risustavaid aineid metsa, maanteekraavi jm selleks mitte ettenähtud kohtadesse;
15.3. kahjustada avalikus kohas haljasala, puid, põõsaid jm taimi ning inventari (prügikastid, lillevaasid, pingid, valgustid jms);
15.4. sodida, määrida või mistahes muul viisil kahjustada hooneid, rajatisi, müüre, jäätmemahuteid, mängu- ja spordiväljakute inventari, piirdeaedu, ühistranspordipeatuste ootekohti;
15.5.  likvideerida sademetevee kraavi vallavalitsusega kooskõlastamata;
15.6. rõdul grillida, kloppida vaipu, tekke jms ning kuivatada pesu rõdupiirdest kõrgemal;
15.7. visata üldotstarbelisse prügiurni või -konteinerisse vedelaid jäätmeid, kivi- või betoonijäätmeid, puistevilla, hõõguvat sütt, tulist tuhka, süttivaid aineid, radioaktiivseid või teisi ohtlikke jäätmeid, jätta lahti prügiurni või -konteineri kaant;
15.8. visata või lasta kanalisatsioonivõrku ja veekogusse asju, pühkmeid ja pinnast, mürgiseid, sööbivaid ja kergestisüttivaid aineid;
15.9. matta jäätmeid pinnasesse, välja arvatud kompostimine;
15.10. valada kütte- ja määrdeõli, naftasaadusi kanalisatsiooni, veekogusse või maapinnale;
15.11. tekitada ülenormatiivset müra, vibratsiooni või tolmu;
15.12. pesta mootorsõidukeid kalda piiranguvööndis ning avalikes kohtades aleviku territooriumil;
15.13. viibida tähistatud supluskohas loomadega ja neid seal ujutada;
15.14. telkida või teha lõket selleks mitte ettenähtud kohas ja ilma kinnistu omaniku loata;
15.15. põletada jäätmeid väljaspool oma kinnistu piire.  Oma kinnistul on lahtises tules ehk lõkkes lubatud tuulevaikse ilmaga põletada puidujäätmeid, lehti ja riisutud kulu (va rohket suitsu tekitav risu) tingimusel, et järgitakse tuleohutuse nõudeid;
15.16. põllumajandustööde tegemisel kasutada maanteid ja tänavaid pöörderibadena;
15.17. kuhjata koristatud lund kohtadesse, kus see segab liiklust;
15.18. sõita mootorsõidukitega või parkida neid jalgteel, kõnniteel, hooldus- ja haljasalal, pargis, laste mänguväljakul, kalda piiranguvööndis;
15.19. panna omavoliliselt teadet, kuulutust või reklaami selleks mitte ettenähtud kohta.

IV. VASTUTUS

16. Eeskirja rikkumise korral vastutab eeskirja rikkuja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §-s 662 kehtestatud alusel.

17. Eeskirja rikkumisel on kohtuväline menetleja vallavalitsus, politseiprefektuur ja keskkonnainspektsioon.

18. Vallavalitsuse volitatud ametnikul on õigus käesolevas eeskirjas nimetatud kohustuste täitmata jätmisel kohaldada asendustäitmist vastavalt asendustäitmise ja sunniraha seadusele.

V. RAKENDUSSÄTTED

19. [Käesolevast tekstist välja jäetud]

20. Määrus jõustub 1. mail  2010. aastal.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json