Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Saare Vallavolikogu keskkonna- ja planeeringukomisjoni põhimäärus

Väljaandja:Saare Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.02.2020
Avaldamismärge:RT IV, 11.06.2013, 64

Saare Vallavolikogu keskkonna- ja planeeringukomisjoni põhimäärus

Vastu võetud 27.01.2010 nr 3
jõustumine 01.02.2010

Määrus antakse Saare valla põhimääruse § 20 punkti 1.18 alusel.

§ 1.   Üldsätted


1. Keskkonna- ja planeeringukomisjon moodustatakse Saare Vallavolikogu tegevuse kavandamiseks oma valdkonnas, volikogule ja valitsusele arvamuse esitamiseks, õigusaktide eelnõude ettevalmistamiseks ja läbivaatamiseks.
2. Komisjon juhindub oma töös Eesti Vabariigi seadustest, Saare Vallavolikogu ja Vallavalitsuse õigusaktidest ning vallaelanike huvidest ja vajadustest.
3. Komisjoni koosolekud on volikogu liikmetele avatud.

§ 2.   Tegevusvaldkonnad


1. Maa kasutamine, maksustamine, hindamine, maavarad.
2. Jäätmemajandus.
3. Keskkonna- ja looduskaitse, jahindus.
4. Planeeringud.
5. Infrastruktuur.
6. Ehitustegevus.
7. Munitsipaalmaade kasutamine.
8. Valla administratiivpiiri muutmise küsimuses seisukoha andmine.
9. Heakord.

§ 3.   Ülesanded


1. Valla elanikkonna kaasamine volikogu töösse.
2. Komisjoni seisukoha ettevalmistamine oma valdkonnas, kaasettekande esitamine õigusaktide eelnõude käsitlemisel volikogu istungil.
3. Volikogule saabunud kirjade, avalduste, jt. komisjoni tegevusvaldkonnaga seotud dokumentide läbivaatamine ning komisjoni seisukoha esitamine volikogule.
4. Vallavalitsuse poolt esitatud materjalide läbivaatamine.
5. Komisjon esitab vastuvõetud otsustused vallavalitsusele ja volikogule.

§ 4.   Õigused


1. Komisjonil on õigus esitada avaldusi ja ettepanekuid teistele volikogu komisjonidele ja vallavalitsusele.
2. Komisjonil on õigus kaasata oma tegevusse teisi volikogu liikmeid, vallavalitsuse töötajaid ning teisi vallaelanikke.
3. Komisjonil on õigus saada vallavalitsuse töötajatelt komisjoni tööks vajalikku informatsiooni ja dokumente, v.a neid, mis on seadusega keelatud.

§ 5.   Koosseis


1. Komisjoni esimees ja aseesimees valitakse volikogu liikmete hulgast.
2. Komisjoni liikmed kinnitatakse volikogu poolt komisjoni esimehe ettepanekul.
3. Komisjon võib vajadusel valida endi hulgast sekretäri.

§ 6.   Komisjoni esimees


1. Juhib komisjoni tööd.
2. Koostab komisjoni töökavandi ja koosolekute päevakorra projekti.
3. Annab komisjoni liikmetele komisjoni tööga seotud ülesandeid.
4. Kutsub kokku komisjoni istungi.
5.Vastutab komisjoni asjaajamise eest, kirjutab alla protokollile ja otsustele.
6. Annab vähemalt kord aastas volikogu ees aru komisjoni tööst.

§ 7.   Komisjoni töövormid


1. Koosolek.
2. Paikvaatlus.
3. Arutelud vastava töövaldkonna töötajatega.
4. Mõttetalgud jms. volikogu liikmete ja vallavalitsuse teenistujate ühise arusaama kujundamiseks.

§ 8.   Komisjoni töökord


1. Koosoleku toimumise ajast, kohast ja päevakorrast informeeritakse komisjoni liikmeid vähemalt 2 tööpäeva enne istungi algust ning esitatakse tutvumiseks materjalid.
2. Komisjoni koosoleku otsused võetakse vastu poolthäälteenamusega. Häälte võrdsuse korral otsustab eesistuja hääl.
3. Komisjoni koosoleku kohta koostatakse protokoll, kuhu märgitakse koosoleku aeg, kohalolijate nimed, arutamisel olnud küsimused ja vastuvõetud otsused. Protokolli kantakse ka komisjoni liikme eriarvamus.
4. Komisjoni koosoleku protokollid asuvad vallasekretäri juures alates kümnendast päevast pärast komisjoni koosoleku toimumise päeva ja nendega tutvumiseks tuleb pöörduda taotlusega vallasekretäri poole.

Aivar Kütt
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json