HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi põhimäärus

Väljaandja:Saarde Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.06.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 11.06.2014, 35

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi põhimäärus

Vastu võetud 04.06.2014 nr 12

Määrus kehtestatakse „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse“ § 66 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Kooli nimetus

  Kooli nimetus on Kilingi-Nõmme Gümnaasium (edaspidi – kool).

§ 2.   Asukoht

  (1) Kooli asukoht on Sambla tn 18, Kilingi-Nõmme, 86304 Pärnu maakond.

  (2) Kool tegutseb neljas hoones – peahoone Sambla 18, algklasside maja Pargi 6, õpilaskodu Sambla 20 ja kaarhall.

§ 3.   Liik ja haldusala

  (1) Kool on munitsipaalkool põhihariduse ja üldkeskhariduse omandamiseks.

  (2) Kool on Saarde Vallavalitsuse hallatav asutus.

  (3) Kool juhindub oma tegevuses põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, Eesti Vabariigi ja Saarde valla õigusaktidest ning kooli põhimäärusest.

§ 4.   Pitsat, sümboolika ja eelarve

  (1) Kilingi-Nõmme Gümnaasiumis on kasutusel kooli pitsat: pitsat on ümmargune, diameetriga 40 mm, keskel tekst KILINGI-NÕMME GÜMNAASIUM, ülal tekst EESTI VABARIIK, alläärel tekst PÄRNUMAA.

  (2) Koolil on oma sümboolika: kooli lipp, logo ja hümn.

  (3) Koolil on oma eelarve.

2. peatükk TEGEVUSE EESMÄRK JA ÜLESANDED 

§ 5.   Tegevuse eesmärk ja vorm

  (1) Kooli tegevuse eesmärk on luua õpilastele põhihariduse ja üldkeskhariduse omandamise võimalused.

  (2) Kool on ühe asutusena tegutsev põhikool ja gümnaasium, kus õpe toimub kõigis kooliastmetes statsionaarses õppes.

§ 6.   Ülesanded

  (1) Luua tingimused ja võimalused koolikohustuse täitmiseks ja põhihariduse omandamiseks.

  (2) Luua tingimused ja võimalused üldkeskhariduse omandamiseks.

  (3) Anda õpilastele teadmised, oskused ja vilumused ning kujundada väärtuste ja käitumisnormide süsteem, mis loob eeldused põhihariduse ja üldkeskhariduse omandamiseks ning õpingute jätkamiseks.

  (4) Luua mitmekülgsed võimalused õppetööväliseks huvitegevuseks kooli juures.

3. peatükk STRUKTUUR. ÕPPE- JA KASVATUSKORRALDUSE ALUSED 

§ 7.   Struktuur

  (1) Koolis on põhikooli 1.-9. klass ja gümnaasiumi 10.-12. klass.

  (2) Kooli juures tegutsevad tugisüsteemidena vastavalt vajadusele ja võimalustele pikapäeva- ja õpiabirühmad, aine- ja huviringid.

  (3) Koolis on õpperaamatukogu, mis tagab töö korralduse õppekirjandusega ja kool kasutab valla raamatukogu teenust.

  (4) Koolil on õpilaskodu. Õpilaskodu kodukorra kehtestab direktor.

  (5) Õpilaskodus võivad olla ette nähtud riiklikult toetatavad kohad põhiharidust omandavatele õpilastele, kellel on raskusi toimetulekuga sotsiaalhoolekande seaduse tähenduses.

  (6) Koolil on söökla toitlustamise korraldamiseks.

§ 8.   Õppekava

  (1) Kool järgib õppe- ja kasvatustöös Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud riiklikke õppekavasid.

  (2) Õpingute alusdokumendiks on riikliku õppekava alusel koostatud kooli õppekava, mille kehtestab kooli direktor kooskõlastatult hoolekogu, õpilasesinduse ja õppenõukoguga.

§ 9.   Õppe-eesmärk

  Kooli õppe- ja kasvatuseesmärk on tagada kooli õppekavaga sätestatud teadmiste, väärtushinnangute, praktiliste oskuste ja pädevuste omandamine ning arendamine.

§ 10.   Õppekavaväline tegevus

  (1) Õppekavavälise tegevuse avaldusvormiks on tegevus, mille eesmärgiks on eeskätt õpilase isiksuseomaduste arendamine ja teadmiste omandamiseks avaramate võimaluste loomine.

  (2) Tegevuse vormiks on ringid, stuudiod, osalemine programmides, toimetused, üritused, ettevalmistus ja osalemine maakonna ja vabariiklikel ainekonkurssidel, uurimistööd jm.

  (3) Tegevuse aluseks on kooli tööplaanis olev huviürituste plaan ja ringide töökorralduse kava.

  (4) Tegevus fikseeritakse ringipäevikutes või eKoolis.

§ 11.   Õppe- ja kasvatustöö korraldus

  (1) Kooli õppekeel on eesti keel.

  (2) Vajadusel moodustatakse koolis hariduslike erivajadustega õpilastele klasse või rühmi. Samuti korraldatakse vajadusel koduõpet ja õpet individuaalse õppekava järgi.

  (3) Kooli direktor võib moodustada pikapäevarühmi põhikooli õpilastele tagamaks õpilaste järelvalve ja õpiabi seda vajavatele õpilastele. Pikapäevarühma töökorralduse ja päevakava kehtestab direktor.

  (4) Ainekavad koostavad aineõpetajad kooskõlastatult kooliastme nõukojaga.

  (5) Igas klassis õppeks vajalikud õpikud, tööraamatud, töövihikud ja muud materjalid valib õpetaja koostöös kooliastme nõukojaga. Tellimus tehakse kooli raamatukogu kaudu kooskõlastatult direktoriga.

  (6) Õpikute, tööraamatute, töövihikute kasutamine ja tagastamine on sätestatud kooli kodukorras.

  (7) Kooli õpikeskkonna vastavuse eest kehtestatud nõuetele vastutab kooli direktor.

  (8) Õppeaasta kestab 1. septembrist järgmise aasta 31. augustini.

  (9) Õppeaasta koosneb õppeveeranditest ja koolivaheaegadest.

  (10) Õppeaastas on kokku vähemalt 175 õppepäeva. Lõpuklassis on õppeaastas vähemalt 185 õppepäeva. Lõpueksami päeval ja vähemalt kahel päeval enne seda õppetunde ei toimu. Lõpueksami toimumise päev ja sellele eelnevad kaks päeva arvatakse õppepäevade hulka.

  (11) Ühes nädalas on kuni viis õppepäeva, mil õpilane on päevakava või individuaalse õppekava alusel kohustatud õppes osalema.

  (12) Õppetunni kestus on 45 minutit, vahetunnid 10 minutit, söögivahetunnid 15‑20 minutit.

  (13) Õpilase nädalakoormus õppeaineti määratakse kooli õppekavaga, õppetundide suurim lubatud koormus on määratud kehtivate õigusaktidega.

  (14) Kooli päevakava kehtestab direktor kooskõlas kehtivate õigusaktidega.

  (15) Klassi täituvus on põhikoolis 24 õpilast ja gümnaasiumis 36 õpilast (sama kehtib ka õpperühma kohta).

  (16) Põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamiseks määratakse eksamiperiood õigusaktidega.

  (17) Õpilaste hindamine toimub kooskõlas õigusaktidega.

  (18) Õpilaste koolist väljaarvamine toimub kooskõlas õigusaktidega.

  (19) Põhikooli lõpetamise tingimused sätestatakse põhikooli riiklikus õppekavas ja lihtsustatud riiklikus õppekavas ning muudes õigusaktides.

  (20) Gümnaasiumi lõpetamise tingimused sätestatakse gümnaasiumi riiklikus õppekavas ning muudes õigusaktides.

  (21) Kooli ja kodu koostöö korraldamiseks kutsub kooli direktor kokku vanemate koosoleku vähemalt üks kord aastas.

4. peatükk KOOLI VASTUVÕTT. ÕPILASTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 12.   Kooli vastuvõtt

  (1) 1. klassi võetakse kooli vastuvõtu tingimuste ja korra alusel õpilased, kes jooksva aasta 1. oktoobriks saavad 7-aastaseks.

  (2) Põhikooli võetakse vastu kõik õpilased, kellele see kool on elukohajärgne kool ja kohtade olemasolul ka väljaspool kooli teeninduspiirkonda elavad õpilased.

  (3) Gümnaasiumi võetakse vastu õpilased vastavalt koolis kehtestatud vastuvõtu tingimustele.

  (4) Õpilane on koolikohustuslik põhihariduse omandamiseni või 17-aastaseks saamiseni.

  (5) Õpilaste üle peetakse arvestust õpilasraamatus.

§ 13.   Õpilaspilet

  (1) Õpilasele väljastatakse koolis õppimise perioodiks õpilaspilet õigusaktides sätestatud korras.

  (2) Õpilaspileti kasutamise kord koolis on sätestatud kooli kodukorras.

§ 14.   Õpilaste õigused

  Õpilasel on õigus:
  1) saada koolist teavet ja selgitusi koolikorralduse ning õpilase õiguste ja kohustuste kohta;
  2) valida õppeaineid koolis õpetatavate valikainete piires või õppida individuaalõppekava järgi õigusaktides sätestatud korras;
  3) kasutada tasuta kooli rajatisi, ruume, õpperaamatukogu, õppe-, spordi- ja tehnilisi vahendeid vastavalt kehtestatud kodukorrale ja kooli õppe-kasvatustöö eesmärkidele ning korraldusele;
  4) saada täiendavat abi ainekavades ettenähtu omandamiseks tugisüsteemide kaudu;
  5) taotleda toetusi selleks eraldatud summadest või fondidest vastavalt toetuse maksja poolt kehtestatud korrale;
  6) saada sõidu- ja muid soodustusi õigusaktidega kehtestatud korras;
  7) moodustada koolis ühinguid, klubisid, stuudioid ja ringe, mille tegevus ei ole vastuolus kooli ja kodu kasvatustaotlusega;
  8) osaleda valitud õpilasesinduste kaudu koolielu probleemide lahendamises, gümnaasiumi õpilastel valida esindaja hoolekogusse;
  9) pöörduda oma õiguste kaitseks vallavalitsuse, maavanema, Haridus- ja Teadusministeeriumi või lastekaitseorganisatsioonide poole.

§ 15.   Õpilaste kohustused

  (1) Õpilane on kohustatud:
  1) osalema õppetöös vastavalt konkreetse õpilase jaoks kooli poolt ette nähtud tunniplaanile ja õppekorraldusele;
  2) täitma kooli kodukorda ja muid koolis kehtestatud kordasid;

  (2) Õpilased õpivad vastavalt oma võimetele, arendavad pidevalt oma teadmisi ja oskusi, suhtuvad lugupidavalt kaasinimestesse, ilmutavad kodanikutunnet, hoiavad ühisvara ning ümbritsevat loodust ja osalevad vastavalt eakohastele võimetele kooli heaks tehtavas töös.

§ 16.   Tunnustuse avaldamine

  Õpilastele avaldatakse tunnustust koolis kinnitatud Õpilaste tunnustamise korra alusel.

5. peatükk VANEMATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 17.   Vanemate õigused

  Vanematel on õigus:
  1) teha ettepanekuid kooli tegevuse korraldamise kohta;
  2) saada koolilt teavet oma lapse õpiedukuse, käitumise ja arengu kohta;
  3) taotleda õpilasele koduõpet õigusaktides kehtestatud korras;
  4) vajadusel taotleda koolikohustuse täitmise edasilükkamist põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatud korras;
  5) taotleda võimalust põhihariduse omandamiseks elukohajärgses koolis koolikohustuslikust east nooremale lapsele;
  6) osaleda oma lapse arenguvestlusel;
  7) algatada klassi õpilaste vanemate koosoleku kokkukutsumist (nõutud on vähemalt 1/5 vanemate soov);
  8) pöörduda õpetamist ja kasvatamist puudutavate vaidlusküsimuste korral kooli juhtkonna, hoolekogu ja järelvalvet teostavate organite poole.

§ 18.   Vanemate kohustused

  (1) Vanem vastutab oma lapse koolikohustuse mittetäitmise korral õigusaktides sätestatud korras.

  (2) Vanem on kohustatud:
  1) võimaldama ja soodustama koolikohustuse täitmist;
  2) looma õpilasele kodus õppimist soodustavad tingimused ja õppes osalemise eeldused;
  3) esitama koolile oma kontaktandmed ja teavitama nende muutustest;
  4) tutvuma koolielu reguleerivate aktidega;
  5) tegema koostööd kooliga õigusaktides kehtestatud tingimustel ja korras;
  6) kasutama tugimeetmeid, mida talle pakub kool või elukohajärgne vallavalitsus;
  7) pöörduma kooli ettepanekul nõustamiskomisjoni poole;
  8) taotlema vajadusel elukohajärgselt vallavalitsuselt koolikohustuse täitmise tagamise meetmete rakendamist.

6. peatükk KOOLITÖÖTAJATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 19.   Koolitöötajad

  Koolitöötajad (edaspidi personal) on direktor, õppealajuhataja, õpetajad, tugispetsialistid, teised õppe- ja kasvatusalal töötavad töötajad ja kooli halduspersonal.

§ 20.   Koolitöötajate koosseis

  Koolitöötajate koosseisu kinnitab direktor kooli pidaja kehtestatud korras.

§ 21.   Koolitöötajate ülesanded

  (1) Õppe-kasvastusalal töötava personali ülesanne on õpilaste õpetamine ja kasvatamine, mis põhineb õpetaja ja õpilase vastastikusel lugupidamisel ja üksteisemõistmisel.

  (2) Koolitöötajate ülesanded ja kohustused, õigused ja vastutus määratakse kindlaks gümnaasiumi põhimääruse, töökorralduse reeglite ja töölepingutega, mis on kooskõlas töösuhteid reguleerivate õigusaktidega.

§ 22.   Konkursi korraldamine ja kutsekvalifikatsioon

  (1) Õppe-kasvatusalal töötava personali, välja arvatud direktor, ametikohtade täitmiseks korraldab direktor avaliku konkursi hoolekogu poolt kehtestatud korras.

  (2) Õppe-kasvatusalal töötava personali kutseoskuste ja kutsemeisterlikkuse hindamisel lähtutakse õigusaktides kehtestatud kutsekvalifikatsiooni süsteemist.

7. peatükk KOOLIELU KORRALDAMINE 

§ 23.   Direktor

  (1) Kooli juhib direktor. Direktor vastutab oma pädevuse piires õppe- ja kasvatustegevuse korralduse ja tulemuslikkuse ning muude koolis läbiviidavate tegevuste, kooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.

  (2) Direktor:
  1) vastutab kooli arengukava koostamise ja elluviimise eest;
  2) kehtestab kooli õppekava;
  3) esindab kooli ja tegutseb kooli nimel ning käsutab kooli eelarvevahendeid käesoleva seaduse ning kooli põhimäärusega antud volituste ulatuses;
  4) kehtestab kooli palgakorralduse põhimõtted, esitades need enne kehtestamist arvamuse andmiseks õpetajatele ja hoolekogule ning kooskõlastamiseks kooli pidajale;
  5) sõlmib õpetajate ning teiste töötajatega töölepingud;
  6) kinnitab kooli pidaja kehtestatud korras koolitöötajate koosseisu;
  7) teeb kooli pidajale ja hoolekogule ettepaneku suurendada erandjuhul põhikooli õpilaste arvu klassis;
  8) kehtestab kooli sisehindamise korra;
  9) kehtestab arenguvestluste korraldamise tingimused ja korra;
  10) täidab teisi seadusega või seaduse alusel antud õigusaktidega talle pandud ülesandeid.
  11) esitab vallavalitsusele kehtestamiseks tasuliste teenuste loetelu ja hinnakirja.

  (3) Direktor annab oma pädevuse piires käskkirju.

  (4) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss.

  (5) Direktori vaba ametikoha täitmiseks kuulutab konkursi välja kooli pidaja.

  (6) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra kehtestab kooli pidaja, esitades selle enne arvamuse andmiseks hoolekogule.

  (7) Direktoriga sõlmib töölepingu vallavanem või tema volitatud ametiisik.

§ 24.   Õppenõukogu

  (1) Õppe- ja kasvatustegevuse planeerimiseks, analüüsimiseks, hindamiseks ja juhtimiseks vajalike otsuste tegemiseks tegutseb koolis õppenõukogu.

  (2) Õppenõukogu tegutseb õigusaktidega kehtestatud korras.

§ 25.   Hoolekogu

  (1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, õppe-kasvatustöö alal töötava personali, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine. Hoolekogu täidab talle seadustes ja nende alusel pandud ülesandeid ning teeb koolile ja kooli pidajale ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.

  (2) Hoolekogu moodustatakse ja selle töökord kehtestatakse kooli pidaja kehtestatud korras kooskõlas õigusaktidega.

§ 26.   Kooli juhtkond

  (1) Kooli juhtkond tegeleb kooli tegevuse planeerimisega ja võtab vastu koolielu korralduslikud otsused.

  (2) Kooli juhtkonna koosseisu määrab direktor käskkirjaga iga õppeaasta alguses.

§ 27.   Metoodikanõukogu ja kooliastme nõukojad

  (1) Koolis tegutseb metoodikanõukogu, mille koosseisu määrab direktor käskkirjaga iga õppeaasta alguses kuulanud ära õppenõukogu arvamuse.

  (2) Metoodikanõukogu töökorra, eesmärgi ja ülesanded, liikmete õigused ja kohustused ning töökorralduse kinnitab direktor käskkirjaga.

  (3) Koolis tegutsevad igas kooliastmes kooliastme nõukojad, mille koosseisu määrab direktor käskkirjaga iga õppeaasta alguses kuulanud ära õppenõukogu arvamuse.

  (4) Kooliastme nõukodade töökorra, eesmärgi ja ülesanded, liikmete õigused ja kohustused ning töökorralduse kinnitab direktor käskkirjaga.

§ 28.   Vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamine koolis

  (1) Kool tagab vaimse ja füüsilise turvalisuse ning hädaolukorra lahendamise õigusaktides kehtestatud korras.

  (2) Kool sätestab vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamise meetmete rakendamise kooli kodukorras.

§ 29.   Õpilasesindus

  (1) Koolis on õpilasesindus.

  (2) Õpilasesindus tegutseb käesoleva põhimääruse, õpilasesinduse põhimääruse ja õigusaktide alusel.

  (3) Õpilasesindusse esindajate ja nende asendajate valimine toimub klasside üldkoosolekutel.

  (4) Õpilasesinduse põhimääruse projekti koostab huvijuht koostöös õpilasesindusega. Põhimääruse kinnitab direktor.

8. peatükk FINANTSEERIMINE. MAJANDAMISE JA ASJAAJAMISE ALUSED 

§ 30.   Vara

  (1) Kooli kasutuses oleva vara moodustavad kooli maa-ala, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara.

  (2) Kooli vara haldamine, kasutamine, rendile andmine ja muul viisil kasutamine toimub vastavalt Saarde vallas kehtestatud korrale.

  (3) Kool hoiab korras oma ruumid, territooriumi, inventari ja õppevahendid lähtudes koolile eelarveaastaks ette nähtud vahenditest.

§ 31.   Tulud ja kulud

  (1) Kooli kulud kaetakse Saarde Vallavolikogu kinnitatud eelarve alusel.

  (2) Kooli eelarve tulud moodustuvad eraldistest riigi- ja valla eelarvest, kooli õppekavavälisest tegevusest saadud tuludest, projektidest, sihtotstarbelistest eraldistest ja annetustest.

  (3) Koolil on õigus osutada tema kasutuses ja valduses oleva varaga tasulisi teenuseid.

  (4) Tasulistest teenustest, sihtotstarbelistest eraldistest ja projektides osalemisest saadud tulu lisatakse lisaeelarve esimesel lugemisel kooli pidaja poolt koolile eraldatud eelarvele.

  (5) Eelarves personalikuludeks eraldatud summa piires võib direktori korraldusel maksta lisatasusid ja hüvitisi kehtestatud korras.

  (6) Õppekavavälise tegevuse finantseerimiseks võib kool kasutada erinevaid finantseerimisallikaid, sh vanemate osalust.

§ 32.   Asjaajamine ja aruandlus

  (1) Koolis peetavate õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide loetelu, dokumentides esitatavad andmed ning nende täitmise kord lähtuvad kehtivatest õigusaktidest.

  (2) Kooli asjaajamine toimub direktori käskkirjaga kinnitatud asjaajamiskorra kohaselt.

  (3) Asjaajamiskorraga tagatakse dokumentidele esitatud vorminõuete täitmine, dokumentide säilivus ja informatsiooni ning dokumentide kiire ringlus.

  (4) Kooli raamatupidamine toimub Saarde Vallavalitsuses.

  (5) Kooli tegevuse kohta esitatakse statistilised ja eelarve täitmisega seotud dokumendid seadusega kehtestatud korras.

§ 33.   Järelevalve

  (1) Riiklikku järelevalvet kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium või haridus- ja teadusministri ülesandel Pärnu Maavalitsus.

  (2) Muud järelevalved (tervishoid, tuleohutus jne) teostatakse vastavate järelevalveametite poolt.

9. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 34.   Kooli ümberkorraldamine, pidamise üleandmine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Kooli korraldab ümber ja kooli tegevuse lõpetab kooli pidaja.

  (2) Kooli ümberkorraldamine, pidamise üleandmine ja tegevuse lõpetamine toimub õigusaktidega ettenähtud korras.

  (3) Kooli ümberkorraldamise, pidamise üleandmise ja tegevuse lõpetamise otsusest tuleb Haridus- ja Teadusministeeriumi, asukohajärgset maavanemat, kooli, vanemaid, õpilasi ja õpilaste elukohajärgseid valla- või linnavalitsusi teavitada vähemalt viis kuud enne uue õppeaasta algust.

  (4) Kooli ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine toimub pärast õppeperioodi lõppu.

§ 35.   Varasema määruse kehtetuks tunnistamine.

  Tunnistada kehtetuks Saarde Vallavolikogu 26.01.2011.a. määrus nr 1 „Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi põhimääruse kehtestamine“

§ 36.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Väino Lill
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json