ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine

Väljaandja:Nõo Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.06.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.04.2016
Avaldamismärge:RT IV, 11.06.2015, 4

Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine

Vastu võetud 28.05.2015 nr 35

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 5 ja „Sotsiaalhoolekande seaduse“ § 222 lõike 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse toimetulekutoetuse määramise aluseks võetavad kulude piirmäärad Nõo vallas.

  (2) Toimetulekutoetuse määramisel võetakse aluseks eluruumi tegelikud kulud, kuid mitte üle Nõo Vallavolikogu poolt käesolevas määruses kehtestatud piirmäärade.

§ 2.   Toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavad jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluruumi alaliste kulude piirmäärad

  Toimetuleku arvestamisel arvesse võetavate jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluruumi alaliste kulude piirmäärad on järgmised:
  1) Üür – kuni 3 eurot 1 m2 kohta kuus.
  2) Korterelamu haldamise, sealhulgas remondiga seotud kulu – kuni 2 eurot 1 m2 kohta kuus.
  3) Korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse – kuni 2 eurot 1 m2 kohta kuus.
  4) Kütteks ja soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus:
kaugküttega või kaugkütteta (ahju-, elektri- või lokaalse keskküttega) eluruum – kuni 3 eurot 1 m2 kohta kuus. Juhul kui kuludokumendil kajastub taotlusele järgneva perioodi küttekulu, kompenseeritakse see kuludokumendi esitamisele järgnevatel kuudel vastavalt kehtestatud piirmäärale kuludokumendil näidatud summa kompenseerimiseni või kuni uue kuludokumendi esitamiseni.
  5) Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus – kuni 4 m3 üheliikmelise pere kohta kuus ja kuni 3 m3 iga järgneva pereliikme kohta kuus.
  6) Elektrienergia tarbimisega seotud kulud – kuni 30 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ja kuni 15 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus.
  7) Majapidamisgaasi maksumus – kuni 8 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ja kuni 6 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus. Antud kulu kompenseeritakse ka kuludokumendi esitamisele järgnevatel kuudel kuni kuludokumendil näidatud summa kompenseerimiseni või kuni uue kuludokumendi esitamiseni.
  8) Maamaksukulu – kuni 0,2 eurot 1 m2 kohta kuus, mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind.
  9) Hoonekindlustuse kulu – kuni 0,2 eurot 1 m2 kohta kuus.
  10) Olmejäätmete veotasu – kuni 6 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ja kuni 4 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus.

§ 3.   Toimetulekutoetuse hulka mittearvatavad kulud

  Eluruumi alaliste kulude tasumisel varem tekkinud võlgnevust ei arvata toimetulekutoetuse määramisel jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluruumi alaliste kulude hulka ja see ei kuulu katmisele toimetulekutoetuse vahendite arvel.

§ 4.   Rakendussätted

  (1) Käesoleva määruse jõustumisega tunnistatakse kehtetuks Nõo Vallavolikogu 22.04.2010 määrus nr 12 „Toimetulekutoetuse taotlemise kord Nõo vallas“ ja Nõo Vallavolikogu 13. detsembri 2012 määrus nr 54 „Toimetulekutoetuse arvestamisel alalise eluaseme alaliste kulude piirmäärad“.

  (2) Määrust rakendatakse 01. juunist 2015.

Marika Saar
Volikogu aseesimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json