Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Teksti suurus:

Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri

Väljaandja:Võru Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 11.06.2016, 4

Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri

Vastu võetud 08.06.2016 nr 25
jõustumine 01.07.2016

Määrus kehtestatakse "Veeseadus" § 32 lg 5 p 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri (edaspidi eeskiri) reguleerib reovee kohtkäitlust, kogumismahutitest äravedu ja ühiskanalisatsiooni purgimist Võru linna haldusterritooriumil.

  (2) Reovee kohtkäitlusrajatiste paigaldamine, rajamine ja hooldamine toimub ehitusseadustiku, veeseaduse ja nende alusel kehtestatud õigusaktide kohaselt.

  (3) Eeskiri kehtib juriidilistele ja füüsilistele isikutele, kes:
  1) teostavad reovee kohtkäitlust;
  2) osutavad reovee äraveo teenust.
  3) Eeskirja ei kohaldata reovee kohtkäitlusele, mis toimub veeseaduse kohaselt vee-erikasutusloa alusel.

§ 2.   Terminid

  (1) Käesolevas paragrahvis nimetamata termini kasutamisel eeskirjas lähtutakse veeseaduses esitatud termini tähendusest, vastava termini puudumisel aga sõna üldlevinud tähendusest.

  (2) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatule kasutatakse eeskirjas termineid järgmises tähenduses:
  1) kohtkäitlus – heitvee, reovee, fekaalide, tehnilistesse rajatistesse kogunenud reostunud sademe-, põhja- ja pinnavee kogumine reovee kogumismahutitesse äraveo eesmärgil;
  2) kohtkäitlusrajatis – reovee kogumismahuti ja sellega lahutamatult seotud lokaalne torustik;
  3) kogumismahuti – ära- ja ülevooluta rajatis reovee kogumiseks;
  4) äravedu – kogumismahutitesse kogutud reovee transportimine purgimiskohta;
  5) purgimine – tekkekohast äraveetud reovee ühiskanalisatsiooni laskmine;
  6) purgimiskoht – tekkekohast äraveetud reovee ühiskanalisatsiooni laskmise koht.

§ 3.   Kohtkäitluse üldtingimused

  (1) Reovee kohtkäitlus on lubatud Võru linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava kohaselt ühiskanalisatsiooniga kaetaval alal kuni ühiskanalisatsiooni rajamiseni. Ühiskanalisatsiooniga liitumine toimub vastavalt Võru linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskirjale.

  (2) Reovee kohtkäitlusrajatise püstitaja peab taotlema enne kohtkäitlusrajatise projekteerimist Võru Linnavalitsuselt (edaspidi linnavalitsus) reovee kohtkäitlemiseks nõusoleku (edaspidi kohtkäitlusnõusolek).

  (3) Kohtkäitlusrajatis peab olema lekkekindel ja paiknema kohas, mis võimaldab teostada reovee regulaarset äravedu.

  (4) Kinnistu kanalisatsiooni ühendamine ühiskanalisatsiooniga läbi kohtkäitlusrajatise ei ole lubatud.

§ 4.   Kohtkäitlusnõusoleku menetlemine

  (1) Kohtkäitlusnõusoleku taotlus esitatakse linnavalitsusele. Taotluse vormi kehtestab linnavalitsus.

  (2) Nõuetekohase taotluse menetlustähtaeg on 60 päeva.

  (3) Kohtkäitlusnõusolek kehtib kaks aastat. Kui kohtkäitlusnõusoleku aegumise tähtajaks ei ole kinnistule, kus toimub kohtkäitlus, tagatud võimalust liituda ühiskanalisatsiooniga, võib kohtkäitlusnõusolekut pikendada tähtajaga kuni kaks aastat.

§ 5.   Reovee äraveo ja purgimise kord

  Reovett on lubatud purgida üksnes nõuetekohases purgimiskohas. Väljaspool purgimiskohti on reovee keskkonda juhtimine keelatud.

§ 6.   Järelevalve

  (1) Järelevalvet eeskirja nõuete täitmise üle teostab Võru Linnavalitsus vastavalt oma pädevusele.

  (2) Reovee kogumismahuti lekkekindluse tõendamiseks on järelevalve teostajal õigus nõuda reovee kohtkäitlusrajatise omanikult pädeva eksperdi poolse kontrolli teostamist.

§ 7.   Rakendussäte

  Kõik eeskirja jõustumisel kohtkäitlusrajatist omavad isikud peavad taotlema linnavalitsuselt kohtkäitlusnõusolekut hiljemalt 2017. aasta 1. maiks.

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2016. aasta 1. juulil.

Toomas Paur
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json