Teksti suurus:

Alutaguse Vallavolikogu 28.06.2018. a määruse nr 54 „Iisaku Kunstide Kooli põhimäärus“ muutmine

Väljaandja:Alutaguse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.09.2019
Avaldamismärge:RT IV, 11.06.2019, 2

Alutaguse Vallavolikogu 28.06.2018. a määruse nr 54 „Iisaku Kunstide Kooli põhimäärus“ muutmine

Vastu võetud 30.05.2019 nr 101

Määrus kehtestatakse huvikooli seaduse § 7 lõike 2, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 ja Alutaguse Vallavolikogu 23.04.2018. a määruse nr 43 „Alutaguse valla põhimäärus“ § 105 lõike 3 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Alutaguse Vallavolikogu 28.06.2018. a määruses nr 54 „Iisaku Kunstide Kooli põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 11 lõike 3 punktis 2 ja paragrahvi 12 lõike 2 punktis 2 asendatakse number „4“ numbriga „5“;
  2) paragrahvi 12 lõike 3 punktid 2 ja 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„2) vanema astme ülesandeks on tantsuoskuse arendamine tegeledes erinevate tantsustiilidega, loovuse ja improviseerimisoskuse arendamine;
3) lisa-aasta(te) ülesandeks on tantsukunstiga süvendatult tegelemine.“;
  3) paragrahvi 17 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Mõnest teisest huvikoolist ületulemise korral esitab õpilase seaduslik esindaja lisaks avaldusele ka tõendi eelnevate õpingute kohta või huvikooli tunnistuse.“;
  4) paragrahvi 17 lõikes 4 asendatakse number „4“ numbriga „5“;
  5) paragrahvi 19 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2019. a 1. septembril.

Raivo Raap
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json