Teksti suurus:

Kallaste Linnavalitsuse 08.08.2011 määruse nr 14 „Avaliku ürituse loa taotluse vorm“ kehtetuks tunnistamine

Väljaandja:Peipsiääre Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.06.2019
Avaldamismärge:RT IV, 11.06.2019, 27

Kallaste Linnavalitsuse 08.08.2011 määruse nr 14 „Avaliku ürituse loa taotluse vorm“ kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 04.06.2019 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3, haldusmenetluse seaduse § 93 lõigete 1 ja 2, haldusreformi seaduse § 12 lõike 7, § 16 lõike 2, Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 92, § 141 lõike 42 ja Peipsiääre Vallavolikogu 29.05.2019 määruse nr 19 „ Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Peipsiääre vallas“ alusel.

§ 1.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Vabariigi Valitsuse 22.06.2017 määruse nr 97 „Alatskivi valla, Kallaste linna, Pala valla, Peipsiääre valla ja Vara valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine“ moodustus haldusreformi tulemusel Alatskivi valla, Kallaste linna, Pala valla, Peipsiääre valla ja Vara valla ühinemisel uus omavalitsusüksus Peipsiääre vald, mis Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 92 lõike 2 alusel on ühinenud omavalitsusüksuste õigusjärglane. Lähtudes eelmärgitust ning arvestades haldusreformi § 16 lõike 1 ja Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 141 lõikeid 41‒42, tunnistada kehtetuks Kallaste Linnavalitsuse 08.08.2011 määrus nr 14 „Avaliku ürituse loa taotluse vorm“.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Aleksandr Širokov
vallavanem

Marys Piller
andmekaitsespetsialist vallasekretäri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json