Keskkond ja heakordHeakord

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Raielubade väljastamise kord

Väljaandja:Mustvee Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.06.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 11.06.2019, 32

Raielubade väljastamise kord

Vastu võetud 29.05.2019 nr 8

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2 ja looduskaitseseaduse § 45 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määruse eesmärk on Mustvee valla looduskeskkonna eripära ja üksikelementide kaitsmine.

  (2) Raieloa andmise tingimused ja kord (edaspidi kord) reguleerib Mustvee valla tiheasustusaladel puu raieks või hoolduslõikuseks loa taotlemist, andmist ning loa andmisel võimalike kõrvaltingimuste seadmist.

  (3) Korraga ei reguleerita kasvava metsa raiet metsaseaduse tähenduses ja viljapuude (ilupuud) ning mahalangenud puude raiumist.

§ 2.   Mõisted

  Korras kasutatakse mõisteid järgnevas tähenduses:
  1) puu – kõrghaljastuse element, mille rinnasdiameeter (tüve läbimõõt 1,3 meetri kõrguselt) on vähemalt 15 sentimeetrit ning puul on selgelt nähtav(ad) või määratav(ad) tüvi(ed);
  2) raie – puu langetamine juurekaelalt, võra kujundamine viisil mille tagajärjel puu kaotab oma elujõulisuse;
  3) hoolduslõikus – puu okste lõikamine võra olulise kujundamise teel, mille käigus säilitatakse puu elujõulisus. Korraga ei tohi eemaldada enam kui 30% puu oksastikust;
  4) raieluba – luba, mis annab õiguse puu raieks ja hoolduslõikuseks ning vajadusel määrab selle lisatingimused;
  5) asendusistutus – raiutava puu asemele uue puu istutus samal kinnistul või kokkuleppel muus kohas;
  6) tiheasustusala – vastavalt Mustvee vallas kehtivatele üldplaneeringutele kehtestatud tiheasustusalad;
  7) raierahu periood – ajavahemik lindude pesitsemise ja puude aktiivse vegetatsiooni ajal, millal puu raiumist võib mitte lubada (aprillist kuni juuli lõpuni).

2. peatükk RAIELOA TAOTLEMINE 

§ 3.   Raieloa taotlemise alused

  (1) Raieluba puu raieks saab taotleda:
  1) kui puu on haige, kiratsev, murdumisohtlik;
  2) kui puu kasvab hoonele lähemal kui 5 meetrit ning kahjustab silmaga nähtavalt hoone vundamendikonstruktsioone;
  3) muudel põhjendatud juhtudel.

  (2) Raieluba okste kärpimiseks saab taotleda kui:
  1) puu vajab kujunduslõikust;
  2) võra kahjustab silmnähtavalt katusekonstruktsioone;
  3) oksad kasvavad liinikoridoris;
  4) muudel põhjendatud juhtudel.

  (3) Puu raiet ja hoolduslõikust tehakse Mustvee vallas korra kohaselt antud loa alusel, mille väljastab Mustvee Vallavalitsuse keskkonnaspetsialist.

  (4) Puude raie Mustvee valla haldusterritooriumi tiheasustusaladel on keelatud ilma raieloata.

  (5) Raieluba ei ole vaja taotleda järgmistel juhtudel:
  1) viljapuu raieks;
  2) tuulemurru või muul põhjusel osaliselt või täielikult murdunud puule;
  3) puu(d) on vaja operatiivselt eemaldada ohtlikkuse või liikluse takistamise tõttu;
  4) kuivanud okste raieks;
  5) vallavalitsuse poolt tellitud puude raieks ja hoolduslõikuseks Mustvee valla avalikel aladel;
  6) hajaasustusega alal võib kinnistu omanik raiuda üksikpuid mittemetsamaalt ilma raieloata, kui kinnistule ei laiene kaitsekohustus.

  (6) Raieloa taotlemisel peab taotleja võimaldama vallavalitsuse esindajale juurdepääsu puule.

  (7) Puu raiumise, hoolduslõikuse ja okste äraveoga kaasnevad kulud kannab isik, kellele luba on antud.

§ 4.   Raieloa taotleja

  Raieloa taotlemise õigustatud isikuks (edaspidi taotleja) on:
  1) puu kasvukoha kinnistu omanik(ud) või volitatud isik lihtkirjaliku volituse alusel;
  2) kui raiutav puu asub korteriühistule kuuluval maa-alal, tuleb lisada ka korteriühistu üldkoosoleku protokoll või juhatuse otsus või korteriühistu liikmete allkirjad;
  3) Mustvee valla omandis oleva kinnistu korral kinnistu valitseja või valitsema volitatud isik või ettevõte, kes teostab valla maal ehitus-, kaeve- või hooldustöid või muu huvitatud isik;
  4) kinnistut koormava hoonestusõiguse omanik;
  5) erastatava maa korral maa erastamise taotleja ja tagastatava maa korral õigustatud subjektiks tunnistatud isik;
  6) riigimaa valitseja;
  7) maareformi seaduse § 31 lõikes 2 nimetatud maal kasvava puu korral riik. Juhul kui riik ei esita taotlust, siis ametiasutus, kes nimetatud maad tegelikult hooldab.

§ 5.   Raieloa taotlemine

  (1) Taotlus (lisa 1) peab sisaldama:
  1) taotleja nime, isikukoodi või registrikoodi, kontaktandmeid (aadress, telefon, e-post vms), vajadusel volitatud esindaja andmeid;
  2) puu kasvukoha aadressi;
  3) puu raie või hoolduslõikuse põhjendust;
  4) taotleja omakäelist joonist puu asukoha selgitamiseks või puu äranäitamist puu kasvukoha asendiplaanil;
  5) taotluse esitamise kuupäeva ja taotleja allkirja, elektroonilise taotluse korral digitaalallkirja;
  6) kaasomandis oleva kinnistu korral kaasomanike allkirju;
  7) kinnitust selle kohta, et taotleja vastutab raietööde teostamisel töökaitse- ja ohutusnõuetest kinnipidamise eest, tagab puude raiel heakorra ning vastutab töö käigus kolmandatele isikutele tekitatud võimaliku kahju eest.

  (2) Raieloa taotlusele lisatakse vajadusel:
  1) kinnitus selle kohta, et taotleja taotleb enne raietööde algust kooskõlastust töötsoonis asuvate elektri-, sideliinide ja teede valdajatega;
  2) naaberkinnistu omaniku kirjalik nõusolek, kui puu kasvab kahe kinnistu piiril;
  3) seisukoht loodusobjekti valitsejalt, kui puud soovitakse raiuda kaitstavalt loodusobjektilt;
  4) seisukoht Muinsuskaitseametilt, kui puud soovitakse raiuda kinnismälestisel või muinsuskaitsealal või kinnismälestise kaitseks kehtestatud kaitsevööndis;
  5) nõusolek Keskkonnaametilt, kui puu asub vee kaitsmiseks hajureostuse eest ja veekogu kallaste uhtumise vältimiseks moodustatud veekaitsevööndis;
  6) väljavõte projekti asendiplaanist, kui raieõigust taotletakse ehituse alla jäävale puule;
  7) puu kasvukoha kinnistu omaniku kirjalik volitus, kui taotluse esitab volitatud isik.

§ 6.   Taotluse menetlemine

  (1) Taotlus registreeritakse vallavalitsuse dokumendiregistris.

  (2) Taotluse menetlemisel keskkonnaspetsialist:
  1) kontrollib taotluses ja lisadokumentides esitatud andmete õigsust;
  2) kontrollib taotluse põhjendatust, korraldab puu ülevaatuse ja vajadusel märgistab looduses raiumisele kuuluva puu;
  3) kaasab vajadusel eksperte hinnangu andmiseks;
  4) kaasab vajadusel menetlusse vallavalitsuse;
  5) küsib puu raiumiseks seisukohta Keskkonnaametilt, kui raie koht on looduskaitsealasel territooriumil ja/või tegu on kaitsealuse üksikobjektiga ja /või erikaitserežiimiga piirkonnaga (veekaitsevöönd, pinnasekaitsemets või muu);
  6) määrab vajadusel korral § 7 lõikes 4 sätestatud raieloa kõrvaltingimused.

  (3) Taotluses ilmnenud puuduste kõrvaldamiseks antakse taotlejale tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks. Tähtajaks puuduste kõrvaldamata jätmisel loa menetlus lõpeb.

  (4) Raieloa taotluse menetlustähtaeg on 30 päeva arvates nõuetekohase taotluse esitamisest (koos vajalike lisade ja seisukohtadega).

  (5) Menetlustähtaeg võib pikeneda 30 päeva võrra või vastava seisukoha saamiseni.

3. peatükk RAIELOA VÄLJASTAMINE 

§ 7.   Raieloa väljastamine

  (1) Raieloa (lisa 2) annab välja või selle andmisest keeldub vallavalitsuse keskkonnaspetsialist.

  (2) Loale kantakse taotleja andmed, raiekoha andmed, raiutavate puude liik ja arv, kaasnevad täiendavad tingimused ning tähtaeg, milleni raieluba on kehtiv. Taotluse osalisel rahuldamisel keeldumise põhjendused.

  (3) Raieluba annab õiguse puu raieks ühe (1) aasta jooksul selle andmise kuupäevast.

  (4) Puu raieks loa andmisel võib seada kõrvaltingimusi raiutud puu käitlemise, puu asendusistutuse korraldamise ning raie keelamise osas raierahu perioodil. Kõrvaltingimuste täitmisega kaasnevad kulud kannab isik, kellele luba on antud.

  (5) Raieluba vormistatakse kahes eksemplaris, millest üks väljastatakse raieloa taotlejale.

§ 8.   Raieloa väljastamisest keeldumine

  Vallavalitsuse keskkonnaspetsialist võib raieloa andmisest keelduda, kui:
  1) taotluse esitaja ei ole õigustatud taotlust esitama;
  2) raie ei ole piisavalt põhjendatud või põhjendused on osutunud ebapiisavateks või väärateks;
  3) taotlus ei vasta korra § 5 esitatud nõuetele ja taotleja ei ole määratud tähtajaks esitanud täiendavaid dokumente ja selgitusi;
  4) puu on elujõuline ning ei varja valgust, ei ohusta hoonet (vundamenti, katust), rajatist või avalikus kohas liiklejaid;
  5) puu hoolduslõikuse tagajärjel väheneks puu elujõulisus ja dekoratiivsus;
  6) korra § 6 lg 2 p 4 alusel menetlusse kaasatud vallavalitsus ei ole andnud nõusolekut puu raiumiseks;
  7) puu on määratud säilitamisele detailplaneeringuga, ehitusprojektiga või haljastusprojektiga;
  8) puu raiumine kahjustaks väärtuslikku loodus- ja kultuurmaastikku, rohevõrgustikku, rikuks vaateid või oleks muul viisil vastuolus avaliku huviga;
  9) puu on riikliku või kohaliku looduskaitse all, on haruldane liigiliselt või mõõtmetelt või tegemist on olulise tähtsusega põlispuuga;
  10) muudel põhjendatud juhtudel.

§ 9.   Erijuhud raieloa taotlemisel ja väljastamisel

  (1) Erandkorras võib puud raiuda korras nimetatud loata kui korras sätestatud loa taotlemise ajal tekiks oht inimese elule, varale või tervisele. Puu kasvukoha maa omanik või valdaja teatab vallavalitsusele mahalangenud või ohtlike puude asukoha, arvu ja liigi esimesel võimalusel avastamise hetkest arvates ning korraldab avariiohtliku olukorra või tuulemurru likvideerimise.

  (2) Vallavalitsus fikseerib lõikes 1 nimetatud olukorra ning vajadusel kontrollib kohapeal olukorra vastavust kirjeldatule.

§ 10.   Asendusistutus

  (1) Vallavalitsusel on õigus raieloa väljastamise kõrvaltingimuseks seada raiutava puu asendusistutus.

  (2) Asendusistutuse korral vormistatakse raieloa lisana asendusistutuse garantiikiri.

  (3) Vallavalitsusel on õigus detailplaneeringu ja ehitusloa menetluses nõuda iga raiutava puu kohta asendusistutust.

  (4) Vallavalitsusel on õigus määrata tingimused asendusistutuse korras istutatava püsihaljastuse osas (nt istikute arv, liik, vanus, kõrgus, võra läbimõõt jne).

  (5) Isik, kellele väljastatakse raieluba või ehitusluba, peab tagama asendusistutuse korras istutatavale püsihaljastusele vajalikud kasvutingimused. Kui asendusistutuse korras istutatud püsihaljastus hävineb täielikult või osaliselt kahe aasta jooksul istutusest, siis on keskkonnaspetsialistil õigus nõuda samaväärse püsihaljastuse istutamist.

  (6) Kõik asendusistutusega seotud kulud kannab isik, kellele väljastatakse raieluba või ehitusluba, kui ei ole määratud teisiti.

4. peatükk VASTUTUS 

§ 11.   Vastutus

  (1) Kehtivuse kaotanud raieloa alusel on puude raiumine keelatud.

  (2) Käesoleva korra rikkumise eest kohaldatakse väärteomenetluse seadustikus sätestatud vastutust.

  (3) Puu(de) ebaseadusliku raie ja tahtliku rikkumise eest, mille tulemusena puu hävib, vastutab raie teostaja või rikkuja looduskaitseseaduses § 73 ja § 75 ettenähtud korras.

  (4) Raietööga kolmandatele isikutele kahju tekitamise ja ebamugavuste põhjustamise, avaliku korra rikkumise või keskkonnale kahju tekitamise eest vastutab isik, kellele raieluba väljastati.

5. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 12.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Aivar Saarela
vallavolikogu esimees

Lisa 1 Raieloa taotlus

Lisa 2 Raieluba

/otsingu_soovitused.json