Teksti suurus:

Tallinna Linnavalitsuse 22. oktoobri 2020 määruse nr 31 „Linnavara üüritasu soodustused ja mittetulundustegevuse toetuse kasutamine COVID-19 puhangu mõju leevendamiseks“ muutmine

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.06.2021
Avaldamismärge:RT IV, 11.06.2021, 2

Tallinna Linnavalitsuse 22. oktoobri 2020 määruse nr 31 „Linnavara üüritasu soodustused ja mittetulundustegevuse toetuse kasutamine COVID-19 puhangu mõju leevendamiseks“ muutmine

Vastu võetud 02.06.2021 nr 17

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna Linnavalitsuse 13. augusti 2003 määrusega nr 73 „Tallinna linna omandis oleva äriruumi üürilepingu tüüpvormi kinnitamine“ kinnitatud lisa 2 „Äriruumi üürilepingu tingimuste“ p 26 alusel, arvestades Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020 korralduse nr 282 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud“ muutmisega COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks kehtestatud täiendavate meetmete ja piirangutega kaasnevat negatiivset mõju ettevõtjatele ja turismisektorile ning tulenevalt Euroopa Komisjoni 21. aprilli 2020 otsusest nr C(2020) 2606 ja 21. oktoobri 2020 otsusest nr C(2020) 7406, millega kiideti riigiabina antavad abimeetmed heaks.

§ 1. 

  Tallinna Linnavalitsuse 22. oktoobri 2020 määrust nr 31 „Linnavara üüritasu soodustused ja mittetulundustegevuse toetuse kasutamine COVID-19 puhangu mõju leevendamiseks“ muudetakse järgmiselt:
  1) paragrahvi 1 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Kui soodustuse andmine ei ole hõlmatud käesoleva määruse § 1 lõikes 2 nimetatud riigiabi lubadega, hinnatakse soodustuse andmise vastavust riigiabi tunnustele. Kui soodustuse andmine vastab riigiabi tunnustele, annab üürileandja soodustust vähese tähtsusega abina ning kohaldatakse Euroopa Komisjoni määrust (EL) nr 1407/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes (ELT L 352, 24.12.2013, lk 1–8) ja konkurentsiseaduse § 33.“;


  2) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) 50% äriruumi üürnikul, kes kasutab linnavara toitlustuse, kaubanduse, teeninduse, hariduse, alushariduse, hoolekande, spordi, huvitegevuse, noorsootöö, kunsti, kultuuri ja meelelahutuse tegevusalal ning Vabaduse väljak 9 // Kaarli puiestee T2 maa-aluse hoone üürnikul, kes kasutab seda Tallinna linnaga (Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet) sõlmitud üürilepingu alusel;“;


  3) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;
  4) paragrahvi 2 lõiget 1 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

„5) 100% ööklubi üürnikul. Käesolevas määruses käsitletakse ööklubina meelelahutusasutust Tallinna Linnavolikogu 17. september 2020 määruse nr 14 „Piirangud alkohoolse joogi jaemüügil kohapeal tarbimiseks“ § 2 lõike 4 tähenduses.“;


  5) paragrahvi 2 lõige 31 tunnistatakse kehtetuks;
  6) paragrahvi 2 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Soodustusi kohaldatakse kuni 31. augustini 2021.“;


  7) paragrahvi 3 lõike 1 punkt 7 tunnistatakse kehtetuks;
  8) paragrahvi 3 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Käesoleva määruse §-s 2 sätestatud meetmeid ei rakendata üürnike suhtes, kellel on soodustuse andmise kuu 15. kuupäeva seisuga üüri või kõrvalkulude võlg linna ees. Üüriarved väljastatakse igal kuul alates 16. kuupäevast.“;


  9) määrust täiendatakse §-ga 7 järgmises sõnastuses:

§ 7. Määruse rakendamine

(1) Määrust rakendatakse kuni 30. juunini 2021 kooskõlas Euroopa Komisjoni 21. aprilli 2020 otsusega nr C(2020) 2606 ja 21. oktoobri 2020 otsusega nr C(2020) 7406 heaks kiidetud abikavaga. 

(2) Alates 1. juulist 2021 on õigus määruse alusel soodustust saada tingimusel, et Euroopa Komisjon annab nõusoleku määruses nimetatud soodustuste andmiseks.“;

Mihhail Kõlvart
Linnapea

Priit Lello
Linnasekretär

/otsingu_soovitused.json