HaridusKool

HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Koolide ja lasteaedade töötajate struktuuri ja koosseisu kinnitamise kord

Väljaandja:Põhja-Sakala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.06.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 11.06.2021, 4

Koolide ja lasteaedade töötajate struktuuri ja koosseisu kinnitamise kord

Vastu võetud 27.05.2021 nr 138

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 74 lõike 2 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 20 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Põhja-Sakala Vallavalitsuse (edaspidi ametiasutus) hallatava kooli ja lasteaia (edaspidi asutuse) struktuuri ning töötajate koosseisu kinnitamise kord.

§ 2.   Asutuse struktuuri kinnitamine

  (1) Asutuse struktuuri eelnõu valmistab ette juht lähtudes asutuse põhimääruses sätestatud ülesannetest ning asutuse personali miinimumkoosseisust (selle olemasolul).

  (2) Asutuse juht esitab struktuuri eelnõu Põhja-Sakala Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus), kes vaatab selle läbi 30 päeva jooksul arvates esitamisest.

  (3) Asutuse struktuuri kinnitab vallavalitsus korraldusega.

  (4) Struktuuri muutmine toimub samas korras kinnitamisega.

§ 3.   Töötajate koosseisu kinnitamine ja muutmine

  (1) Töötajate koosseisu kinnitab ja muudab direktor käskkirjaga.

  (2) Töötajate koosseisu kavandamisel lähtub direktor haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud lasteasutuse personali miinimumkoosseisust ja vallavolikogu kinnitatud kooli eelarvest, tagades riiklikust õppekavast lähtuva õppe, tugiteenused ja teistes õigusaktides nõutud teenuste osutamise täitmise.

  (3) Töötajate koosseisus määratakse kindlaks töökohtade nimetused ja koormus.

  (4) Direktor esitab töötajate koosseisu kinnitamise või muutmise põhjendatud ettepaneku vallavalitsusele kooskõlastamiseks hiljemalt 25. septembriks.

  (5) Töötajate koosseisu muutmisel eelarveaasta jooksul esitab direktor vallavalitsusele taotluse ja seletuskirja vähemalt üks kuu enne muudatuste sisseviimist.

  (6) Direktor esitab töötajate koosseisu kinnitamise või muutmise käskkirja vallavalitsusele viie tööpäeva jooksul arvates käskkirja allkirjastamisest.

§ 4.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Suure-Jaani Vallavolikogu 26.05.2016 määrus nr 50 „Suure-Jaani Vallavalitsuse hallatava asutuse struktuuri, koosseisu ja töötasustamise aluste kinnitamise ning muutmise kord.“

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Aino Viinapuu
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json