Teksti suurus:

Põhja-Sakala Vallavolikogu 24.05.2018 määruse nr 38 „Hoolekogu moodustamise kord ja töökord“ muutmine

Väljaandja:Põhja-Sakala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.06.2021
Avaldamismärge:RT IV, 11.06.2021, 5

Põhja-Sakala Vallavolikogu 24.05.2018 määruse nr 38 „Hoolekogu moodustamise kord ja töökord“ muutmine

Vastu võetud 27.05.2021 nr 139

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 lõike 1, huvikooli seaduse § 17 lõike 1 ning koolieelse lasteasutuse seaduse § 24 lõike 1 ja 2 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Põhja-Sakala Vallavolikogu 24.05.2018 määrust nr 38 „Hoolekogu moodustamise kord ja töökord“ muudetakse järgmiselt:
  1) § 3 lõike 3 uus sõnastus on: „(3) Suure-Jaani Kooli hoolekogusse kuuluvad kooli pidaja, kaks õppenõukogu esindajat (sh lasteaia õpetajate esindaja) ning vähemalt üheksa vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajat, sh on iga tegutsemiskoha vanemate esindaja ja lasteaia vanemate esindaja. Kui põhikoolis on moodustatud õpilasesindus, kuulub hoolekogu koosseisu täiendavalt õpilasesinduse nimetatud esindaja. Hoolekogu on kolmeteistkümneliikmeline“;
  2) § 3 lisatakse lõige 9 järgmises sõnastuses: „(9) Hoolekogu liikmete kontaktandmed avalikustatakse vallavalitsuse ning haridusasutuse ja lasteasutuse kodulehel“;
  3) § 5 „Vilistlaste esindaja” uus sõnastus on:
“(1) Kooli vilistlased, kes tegutsevad ühinguna, seltsinguna või muul viisil organiseeritult võivad esitada hoolekogusse oma esindaja”;
„(2) Kooli direktor teeb vilistlastele ettepaneku oma esindaja esitamiseks“;
“(3) Organiseeritult tegutsevate vilistlaste juht esitab kooli direktorile kirjalikult vilistlaste esindaja andmed ja nõusoleku”;
  4) § 6 “Toetavate organisatsioonide esindaja“ uus sõnastus on:
„(1) Kooli tegevust toetav organisatsioon, mis tegutseb juriidilise isikuna või seltsinguna võivad esitada hoolekogusse oma esindaja, kui haridusasutus on teinud organisatsioonile vastava ettepaneku“;
„(2) Kooli direktor teeb kooli toetavale organisatsioonile ettepaneku oma esindaja esitamiseks“;
„(3) Kooli toetava organisatsiooni esindusõigusega juhatuse liige või seltsinglane esitab kooli direktorile kirjalikult toetava organisatsiooni esindaja andmed ja nõusoleku“;
  5) § 7 lõike 1 uus sõnastus on: „(1) Üldhariduskooli õpilasesindus valib hoolekogusse õpilaste esindaja õpilasesinduse koosolekul“.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Aino Viinapuu
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json