HaridusKool

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Õpilasvahetuse ja vahetusõppe stipendiumi määramise ja maksmise kord Harku valla õpilastele ja üliõpilastele

Väljaandja:Harku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT IV, 11.06.2022, 1

Õpilasvahetuse ja vahetusõppe stipendiumi määramise ja maksmise kord Harku valla õpilastele ja üliõpilastele

Vastu võetud 26.05.2022 nr 19

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Harku valla (edaspidi valla) eelarvest valla elanikena Eesti rahvastikuregistrisse kantud 15-26-aastaste statsionaarses õppes üldhariduskooli või kutseõppeasutuse statsionaarses tasemeõppes õppivate õpilaste ning statsionaarses õppes õppivate üliõpilaste (edaspidi toetuse saaja) stipendium välismaal õpilasvahetuses või vahetusõppes (edaspidi välisõppes) õppimise osaliseks toetuseks.

§ 2.   Stipendiumi määramise üldised alused

  (1) Valla eelarvest makstavat rahalist toetust (edaspidi stipendium) on õigus taotleda isikul, kelle elukohaks on Eesti rahvastikuregistri andmetel stipendiumi taotlemise aastale eelnenud aasta 31. detsembri seisuga Harku vald ning mis ühtib toetuse saaja elukoha omavalitsusüksusega.

  (2) Stipendiumi suurus toetuse saajale on kuni 800 eurot pooleks õppeaastaks (kuni 5 kuud) või kuni 1600 eurot üheks õppeaastaks. Ühel kalendriaastal ühele toetuse saajale eraldatav maksimaalne stipendiumisumma kokku on 1600 eurot.

  (3) Õpingute katkestamise korral vähendatakse makstavat stipendiumi proportsionaalselt välisõppes viibitud ajaga poole õppeaasta (kuni 5 kuu) põhiselt. Enammakstud osas on Harku Vallavalitsusel (edaspidi vallavalitsus) toetuse saaja suhtes tagasinõude õigus.

  (4) Toetuse saaja peab vastama vähemalt ühele järgmistest tingimustest:
  1) keskmine õpitulemus taotlusele eelneval õppeaastal on viiepallises hindesüsteemis vähemalt 4,0 või teises hindamissüsteemis võrreldav tulemus;
  2) on saavutanud taotlusele eelneva kahe aasta jooksul üleriigilise õpilas- või üliõpilasvõistluse lõppvoorus koha esikümnes;
  3) on osalenud aktiivselt õppetöövälises ühiskondlikus tegevuses.

  (5) Stipendiumi taotlev üliõpilane peab vastama paragrahv 2 lõikes 4 välja toodud vähemalt ühele tingimusele ja olema välisõppe perioodi alguseks läbinud vähemalt esimese aasta bakalaureus- või rakenduskõrgharidusõppest.

  (6) Kui lõigetes 4 ja 5 toodud eeldustele vastavate taotlejate arv ületab valla eelarvega määratud stipendiumifondi suuruse selliselt, et kõigile taotlejatele maksimumsuuruses stipendiumi maksta ei ole võimalik, siis otsustab eelarve piires konkreetse stipendiumi suuruse vallavalitsus korraldusega.

§ 3.   Stipendiumi taotlemine

  (1) Stipendiumi taotlemiseks esitab taotleja valla veebilehel asuvas e-keskkonnas (edaspidi e-keskkonnas) vormikohase taotluse, milles on märgitud taotleja andmed ja stipendiumi kasutamise sihtotstarve. Taotlus esitatakse stipendiumi kasutamise perioodile eelnevalt 1. aprilliks või 1. oktoobriks.

  (2) Taotlusele lisatakse:
  1) motivatsioonikiri;
  2) välisõpet vahendava organisatsiooniga sõlmitud lepingu koopia või üliõpilaste puhul vahetusõppesse minemist tõendav dokument, milleks võib olla vastuvõtva ülikooli kinnitus;
  3) koopiad dokumentidest või muud tõendid, mis kinnitavad taotleja vastavust § 2 lõigetes 4 või 5 loetletud ühele või mitmele tingimusele;
  4) toetuse saaja CV;
  5) õppeasutuse soovituskiri.

  (3) Vallavalitsusel on vajaduse korral õigus ja kohustus hankida lisainformatsiooni ja nõuda taotlejalt täiendavaid dokumente ja andmeid.

§ 4.   Taotluse menetlemine

  (1) Taotlused vaatab läbi vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond (edaspidi osakond) kontrollides esitatud dokumentide ja andmete õigsust ning vastavust määruse nõuetele.

  (2) Kui taotlusele ei ole lisatud käesoleva korra § 3 lõigetes 1 ja 2 nimetatud dokumente, määratakse taotlejale tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks.

  (3) Kui taotleja ettenähtud tähtajaks nõutud dokumente ei esita, jäetakse taotlus läbi vaatamata.

  (4) Kui osakond tuvastab valeandmete teadliku esitamise, lõpetatakse menetlus stipendiumi määramiseks.

§ 5.   Stipendiumi määramine

  (1) Stipendiumi määramise ja selle suuruse või maksmisest keeldumise otsustab osakonna ettepanekul vallavalitsus korraldusega hiljemalt 30 päeva jooksul pärast § 3 lõikes 1 nimetatud taotluse esitamise tähtaega.

  (2) Vallavalitsusel on õigus keelduda stipendiumi määramisest kui:
  1) taotleja on varasemalt kasutanud stipendiumit mittesihtotstarbeliselt, esitanud vale-andmeid või muul viisil rikkunud temaga stipendiumi kasutamiseks sõlmitud lepingu tingimusi;
  2) valla eelarves stipendiumiks ettenähtud vahendid on ära kasutatud.

  (3) Stipendium määratakse õpilasele või üliõpilasele pooleks õppeaastaks (kuni viieks kuuks) või üheks õppeaastaks vastavalt välisõppesse siirdumiseks sõlmitud lepingu perioodile.

§ 6.   Lepingu sõlmimine ja stipendiumi väljamaksmine

  (1) Vallavalitsus sõlmib toetuse saaja või alaealise isiku seadusliku esindajaga stipendiumi sihtotstarbelise kasutamise lepingu e-keskkonnas.

  (2) Vallavalitsus esitab taotlejale lepingu allkirjastamiseks hiljemalt 30 päeva jooksul stipendiumi määramise korralduse vastuvõtmisest.

  (3) Lepingus sätestatakse:
  1) stipendiumi suurus ja sihtotstarve;
  2) stipendiumi maksmise tingimused ja tähtajad;
  3) poolte õigused ja kohustused;
  4) stipendiumi kasutamise aruande esitamise aeg ja kord;
  5) vastutus lepingu rikkumise korral;
  6) muud olulised tingimused.

  (4) Stipendium makstakse välja vastavalt taotleja ja vallavalitsuse vahel sõlmitud lepingule.

§ 7.   Aruandlus

  Toetuse saaja või alaealise isiku seaduslik esindaja on kohustatud vallavalitsusele esitama e-keskkonnas aruande toetuse kasutamise kohta 30 päeva jooksul peale stipendiumi sihtotstarbelise kasutamise lepingu lõppu.

§ 8.   Järelevalve

  (1) Järelevalvet stipendiumi sihipärase kasutamise üle teostab osakond.

  (2) Järelevalve käigus avastatud stipendiumi kasutamise lepingu tingimuste rikkumise korral on vallavalitsusel õigus:
  1) leping lõpetada ja nõuda makstud stipendium tagasi;
  2) vähendada stipendiumi suurust;
  3) peatada ajutiselt stipendiumi väljamaksmine;
  4) rakendada lepingus kokkulepitud leppetrahve.

§ 9.   Rakendussätted

  (1) Enne käesoleva määruse jõustumist määratud stipendiumitele, kohaldatakse stipendiumi määramise ajal kehtinud määrust, kui käesolevast määrusest ei tulene teisiti.

  (2) Harku Vallavolikogu 29.11.2018 määrus nr 17 „Välisõppe stipendiumi määramise ja maksmise kord Harku valla õpilastele ja üliõpilastele“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 10.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2022. aasta 1. septembril.

Priit Kotkas
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json