Teksti suurus:

Türi Vallavolikogu 16. novembri 2017 määruse nr 9 „Türi Vallavalitsuse palgajuhend“ muutmine

Väljaandja:Türi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.06.2022
Avaldamismärge:RT IV, 11.06.2022, 6

Türi Vallavolikogu 16. novembri 2017 määruse nr 9 „Türi Vallavalitsuse palgajuhend“ muutmine

Vastu võetud 26.05.2022 nr 6

Määrus on antud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 36 ja avaliku teenistuse seaduse § 63 lõigete 1 ja 2 alusel.

§ 1.   Türi Vallavalitsuse palgajuhendi muutmine

  Türi Vallavolikogu 16. novembri 2017 määrust nr 9 „Türi Vallavalitsuse palgajuhend“ (RT IV, 24.11.2017, 6) muudetakse alljärgnevalt:
  1) määruse preambul korrigeeritakse ning sõnastatakse järgmiselt: „Määrus on antud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 36 ja avaliku teenistuse seaduse § 63 lõigete 1 ja 2 alusel.“;
  2) määruse § 2 lõige 5 muudetakse ja kehtestatakse järgmiselt:määruse § 2 lõige 5 muudetakse ja kehtestatakse järgmiselt:„(5) Ametasutuse teenistuskohad on jagatud palgagruppideks. Igale teenistuskohale vastab põhipalga vahemik, milles on määratud põhipalga miinimum- ja maksimummäär. Teenistuskohtade põhipalkade vahemikud on järgmised:

PalgagruppPalgavahemik (eurodes) miinimummäär Palgavahemik (eurodes) maksimummäär Teenistuskohad
I Riiklik kehtiv töötasu alammäär1100Nooremspetsialistid ja teenindavad teenistuskohad
II 8001800Keskastme spetsialistide teenistuskohad
III12002200Tippspetsialistide teenistuskohad
IV15004000Juhtide teenistuskohad

  3) määrust täiendatakse §-ga 51 „Palgalt makstavad maksud ja maksed ning nende maksmisega kaasnevad kaitsed“ järgmiselt: „§ 51. Palgalt makstavad maksud ja maksed ning nende maksmisega kaasnevad kaitsed
(1) Teenistuja palgalt maksab ametiasutus järgmised maksud ja maksed:
1) tulumaksu vastavalt tulumaksuseadusele;
2) sotsiaalmaksu vastavalt sotsiaalmaksuseadusele;
3) töötuskindlustuse makse vastavalt töötuskindlustuse seadusele;
4) kohustusliku kogumispensioni makse vastavalt kogumispensionide seadusele.
(2) Lõikes 1 märgitud maksusid ja makseid saavaks asutuseks on Maksu- ja Tolliamet.
(3) Lõikes 1 märgitud maksude ja maksete tasumisega tagab ametiasutus teenistujale järgmised kaitsed:
1) tulumaksust finantseeritakse riigi ja kohaliku omavalitsuse üksuse valitsemistegevust (TuMS § 5 lg 1);
2) sotsiaalmaksust rahastatakse teenistuja ravikindlustus ning I ja II samba pension (SMS § 1);
3) töötuskindlustusmaksest rahastatakse töötuskindlustust, mis kindlustab teatud tingimustel teenistuja kaitse töötuks jäämise korral (Töötukassa makstavad hüvitised, toetused ja teenused) (TKindlS § 36 lõiked 1-3, arvestades § 6 sätestatud erisusi);
4) kohustusliku kogumispensioni maksest rahastatakse II samba pensioni (KoPS § 2 lg 2).“.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval Riigi Teatajas avaldamisest arvates, v.a määruse § 1 punkt 3, mis jõustub 1. augustil 2022.

Maarja Brause
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json