Teksti suurus:

Loksa linna arengukava aastani 2025 muutmine

Väljaandja:Loksa Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.06.2022
Avaldamismärge:RT IV, 11.06.2022, 7

Loksa linna arengukava aastani 2025 muutmine

Vastu võetud 07.06.2022 nr 10

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 7, § 372 lg 1, Loksa linna põhimääruse § 40 lg 3 ja lg 5 ning Loksa Linnavolikogu 25.04.2013 määruse nr 7 „Arengukavade ja eelarvestrateegia koostamise kord” § 5 lg 2 alusel ning arvestades vajadust viia muudatused sisse üksnes arengukavasse.

§ 1.   Arengukava muutmine

  (1) Loksa Linnavolikogu 24.09.2021 määrusega nr 8 kinnitatud “Loksa linna arengukava aastani 2025” peatükki 3 „Elukeskkond ja kohalik ressursipotentsiaal“ viiakse sisse alljärgnevad muudatused:
  1) Alapeatüki 3.2 „Haljastus“ esimese lõigu lõppu lisatakse lause järgmises sõnastuses: „Linna keskosa elurikkuse, ehk bioloogilise mitmekesisuse suurendamiseks on tarvis rajada Valgejõe kaldale lilleniit „putukaväli“, mis seoks omavahel ühtseks tervikuks kinnistud Männi tn 36b ja Männi tn 36a.“
  2) Osa „Probleemid“ täiendatakse punktiga: „• linna keskosas on madal elurikkus;“.
  3) Osa „Ülesanded“ täiendatakse punktiga: „• rajada lilleniit ehk putukaväli;“.

  (2) Loksa Linnavolikogu 24.09.2021 määruse nr 8 “Loksa linna arengukava aastani 2025” lisa “Loksa linna arengukava aastani 2025” muudetakse ja kinnitakse uus lisa vastavalt käesoleva määruse lisale.

§ 2.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Helle Lootsmann
volikogu aseesimees

Lisa Loksa linna arengukava aastani 2025

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json