Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Türi Vallavalitsuse palgajuhend

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Türi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.06.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 11.06.2022, 10

Türi Vallavalitsuse palgajuhend

Vastu võetud 16.11.2017 nr 9
RT IV, 24.11.2017, 6
jõustumine 01.01.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.05.2022RT IV, 11.06.2022, 614.06.2022, osaliselt 01.08.2022.

Määrus on antud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 36 ja avaliku teenistuse seaduse § 63 lõigete 1 ja 2 alusel.
[RT IV, 11.06.2022, 6 - jõust. 14.06.2022]

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Türi Vallavalitsuse kui ametiasutuse (edaspidi ametiasutus) ametnikele ja töötajatele (edaspidi koos nimetatud teenistuja) palga määramise ja maksmise kord, milles nähakse ette ametikohale vastav põhipalk või põhipalga vahemik, muutuvpalga maksmise tingimused ja kord, muude seadusega sätestatud lisatasude ja hüvitiste maksmise tingimused ja kord ning palga maksmise aeg ja viis.

§ 2.   Põhipalga määramise alused ja põhimõtted

  (1) Põhipalk on teenistuja fikseeritud palga osa, mis on määratud ameti- või töökoha ülesannete ning teenistuja teenistusalaste teadmiste, oskuste ja kogemuste põhjal.

  (2) Ametniku põhipalk lepitakse kokku ja määratakse ametniku ametisse nimetamisel Türi vallavanema (edaspidi vallavanem) käskkirjaga.

  (3) Töötaja põhipalk (töötasu) lepitakse kokku ning sätestatakse poolte vahel sõlmitud töölepingus.

  (4) Teenistuja põhipalga määramisel või töötasus kokkuleppimisel lähtutakse teenistuskohtade põhipalkade vahemikest.

  (5) Ametiasutuse teenistuskohad on jagatud palgagruppideks. Igale teenistuskohale vastab põhipalga vahemik, milles on määratud põhipalga miinimum- ja maksimummäär. Teenistuskohtade põhipalkade vahemikud on järgmised:

PalgagruppPalgavahemik (eurodes) miinimummäär Palgavahemik (eurodes) maksimummäär Teenistuskohad
I Riiklik kehtiv töötasu alammäär1100Nooremspetsialistid ja teenindavad teenistuskohad
II 8001800Keskastme spetsialistide teenistuskohad
III12002200Tippspetsialistide teenistuskohad
IV15004000Juhtide teenistuskohad

[RT IV, 11.06.2022, 6 - jõust. 14.06.2022]

§ 3.   Muutuvpalga määramise alused ja põhimõtted

  (1) Muutuvpalga osad on
  1) tulemuspalk,
  2) preemia,
  3) lisatasu ajutiste või ühekordsete teenistusülesannete, mida ei ole sätestatud ametijuhendis või töölepingus ning mille maksmise kohustus ei tulene seadustest (eeskätt avaliku teenistuse seadus ja töölepingu seadus), täitmise eest.

  (2) Muutuvpalka võib kalendriaasta jooksul teenistuja põhipalgale juurde maksta kuni 20% tema aastasest põhipalgast.

  (3) Tulemuspalka võib maksta ühekordse tasuna kord aastas detsembrikuus lõppeva aasta arengu- ja hindamisvestluse tulemuste põhjal.

  (4) Preemiat võib maksta erakordsete või väga heade teenistusalaste tulemuste eest, lähtudes ametiasutuse eelarve võimalustest.

  (5) Lisatasu täiendavate teenistusülesannete eest makstakse sõltuvalt lisaülesannete mahust ja iseloomust. Tasu määratakse ühekordse või tähtaegse lisatasuna.

  (6) Muutuvpalga osaks oleva tasu maksmiseks teeb põhjendatud ettepaneku teenistuja vahetu juht. Täiendavate teenistusülesannete eest lisatasu maksmise ettepanekus peavad olema fikseeritud teenistusülesanded ja ajavahemik, millise aja jooksul ülesannet täidetakse.

  (7) Muutuvpalga osa maksmise otsustab vallavanem ning vormistab selle käskkirjaga.

§ 4.   Seadusest tulenevate lisatasude määramise alused ja põhimõtted

  Avaliku teenistuse seaduse ja töölepingu seadusega sätestatud lisatasusid ja hüvitisi (lisatasu või hüvitis valveaja ja ületunnitöö eest, ööajal ja riigipühal teenistusülesannete täitmise eest ning puuduva ametniku ülesannete täitmise eest) makstakse ametnikule vastavalt avaliku teenistuse seaduses sätestatule ning töötajale vastavalt töölepingu seaduses sätestatule.

§ 5.   Palga maksmise kord

  (1) Ametnikule palka ja töötajale töötasu (edaspidi palk ja töötasu koos nimetatud palk) makstakse sarnastel alustel.

  (2) Palga arvestusperioodiks on kalendrikuu. Kui teenistujale on kehtestatud tööajanormist lühem tööaeg, arvestatakse palka proportsionaalselt tööl oldud aja eest.

  (3) Palka makstakse üks kord kuus hiljemalt jooksva kuu viimasel tööpäeval teenistuja pangakontole, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Kui jooksva kuu viimane päev on puhkepäev, tehakse ülekanne sellele eelneval tööpäeval. Pangakonto muutmisest tuleb teavitada kirjalikult ametiasutuse raamatupidajat.

  (4) Raamatupidaja väljastab teenistujale teatise arvestatud palga ja töötasu, puhkusetasu ja neist tehtud kinnipidamiste, samuti tema eest arvestatud sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmaksu kohta vähemalt 1 tööpäev enne palga maksmise päeva.

  (5) Teenistujal on õigus saada vallavanemalt selgitusi palga määramise kohta.

§ 51.   Palgalt makstavad maksud ja maksed ning nende maksmisega kaasnevad kaitsed

  (1) Teenistuja palgalt maksab ametiasutus järgmised maksud ja maksed:
  1) tulumaksu vastavalt tulumaksuseadusele;
  2) sotsiaalmaksu vastavalt sotsiaalmaksuseadusele;
  3) töötuskindlustuse makse vastavalt töötuskindlustuse seadusele;
  4) kohustusliku kogumispensioni makse vastavalt kogumispensionide seadusele.

  (2) Lõikes 1 märgitud maksusid ja makseid saavaks asutuseks on Maksu- ja Tolliamet.

  (3) Lõikes 1 märgitud maksude ja maksete tasumisega tagab ametiasutus teenistujale järgmised kaitsed:
  1) tulumaksust finantseeritakse riigi ja kohaliku omavalitsuse üksuse valitsemistegevust (TuMS § 5 lg 1);
  2) sotsiaalmaksust rahastatakse teenistuja ravikindlustus ning I ja II samba pension (SMS § 1);
  3) töötuskindlustusmaksest rahastatakse töötuskindlustust, mis kindlustab teatud tingimustel teenistuja kaitse töötuks jäämise korral (Töötukassa makstavad hüvitised, toetused ja teenused) (TKindlS § 36 lõiked 1-3, arvestades § 6 sätestatud erisusi);
  4) kohustusliku kogumispensioni maksest rahastatakse II samba pensioni (KoPS § 2 lg 2).
[RT IV, 11.06.2022, 6 - jõust. 01.08.2022]

§ 6.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus on jõus 1. jaanuarist 2018.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json