Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Kohtla-Järve linna eelarve reservfondi kasutamise kord

Väljaandja:Kohtla-Järve Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.11.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 11.07.2013, 21

Kohtla-Järve linna eelarve reservfondi kasutamise kord

Vastu võetud 02.11.2011 nr 100

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5 lg 7 alusel.

§ 1.   Reservfondi planeerimine

  (1) Kohtla-Järve linna eelarve reservfond planeeritakse eelarve põhitegevuse kuluna.

  (2) Reservfondi suuruse igaks eelarveaastaks määrab linnavolikogu eelarve vastuvõtmisel.

§ 2.   Reservfondi kasutamine

  (1) Reservfondi vahendeid kasutatakse erakorraliste väljaminekute katmiseks, mida eelarve koostamise käigus ei olnud võimalik ette näha ja eelarvesse planeerida.

  (2) Reservfondist võib raha eraldada ainult sihtotstarbeliselt linna ametiasutustele, linnavalitsuse hallatavatele asutustele ja linnast sõltuvatele üksustele üldjuhtudel järgmisteks väljaminekuteks:
  1) tulekahju, loodusõnnetuse või muu vääramatu jõu poolt tekitatud kahjude ja nende tagajärgede likvideerimiseks;
  2) eelarveaasta jooksul objektiivsetel põhjustel suurenenud kuludeks (elektri-, kütte-, telefonikulude vms);
  3) pädevate riigiorganite õigusaktidest tulenevate riigi poolt reguleeritavate riigieelarvest mitte hüvitatavate hindade ja tariifide ettenägematu tõusu katmiseks;
  4) tulude ajutise alalaekumise katmiseks;
  5) projektides osalemisel fondidest tagastamata vahendite ajutiseks katmiseks;
  6) muude erakorraliste kulude katmiseks.

§ 3.   Reservfondi vahendite taotlemine

  (1) Taotluse reservfondist täiendavate vahendite eraldamiseks esitavad linna ametiasutused, linnavalitsuse hallatavad asutused või linnast sõltuvad üksused linnavalitsuse nimele. Taotluse esitaja lisab seletuse ja arvestuse taotletava summa kohta.

  (2) Finantsteenistus koostab laekunud taotluse ja lisamaterjalide alusel linnavalitsuse korralduse eelnõu raha eraldamise kohta. Finantsteenistuse juhil on õigustagastada põhjendamatult esitatud taotlus või taotluse, mille summa ületab reservfondi vahendite suurust.

§ 4.   Reservfondi vahendite eraldamine, ülekandmine ja aruandlus

  (1) Reservfondist vahendite eraldamise kohta võtab linnavalitsus vastu korralduse. Linnavalitsusel on õigustagastada taotlus, jätta taotlus rahuldamata, rahuldada taotlus täielikult või osaliselt.

  (2) Linnakantselei saadab korralduse koopia finantsteenistusele.

  (3) Linnavalitsuse korralduse alusel vormistab finantsteenistus ameti- või hallatavate asutuste lõikes õiend-teadaande täiendavate eelarve vahendite eraldamise kohta.

  (4) Linnavalitsus esitab linnavolikogule ülevaate reservfondi kasutamise kohta koos eelarve täitmise aruandega.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Kohtla-Järve Linn avolikogu 2. veebruari 2000. a määrus nr 7 ”Kohtla-Järve linna eelarve reservfondi kasutamise korra kinnitamine ”.

  (2) Määrus jõustub 7. novembril 2011. a.

Arne Berendsen
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json