HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Assaku Lasteaia põhimäärus

Väljaandja:Rae Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.07.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 11.07.2014, 12

Assaku Lasteaia põhimäärus

Vastu võetud 08.07.2014 nr 16

Määrus kehtestatakse „Koolieelse lasteasutuse seadus“ § 9 lõikest 2 ja 3, „Rae valla põhimäärus“ § 54 lõike 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Nimetus, haldusala, asukoht

  (1) Assaku Lasteaed (edaspidi lasteaed) on koolieast noorematele lastele hoidu ja alusharidust võimaldav õppeasutus, mis juhindub riiklikest õigusaktidest, kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest ja käesolevast põhimäärusest.

  (2) Lasteaed asub aadressil: Järve tee 1, Assaku alevik, Rae vald, 75301 Harjumaa.

  (3) Lasteaia koosseisu kuulub Aruheina filiaal, mis asub aadressil: Aruheina tee 7, Peetri alevik, Rae vald, 75312 Harjumaa.

§ 2.   Õiguslik seisund ja asjaajamine

  (1) Lasteaed on Rae Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) valitsemisalas tegutsev munitsipaalõppeasutus, millel on Rae Vallavolikogu (edaspidi volikogu) poolt kinnitatud eelarve igaks majandusaastaks.

  (2) Lasteaia õppeaasta algab 1.septembril ja kestab järgmise aasta 31.augustini ning lasteasutuse lahtiolekuaja ning suvepuhkuse määrab vallavalitsus.

  (3) Töö lasteaias toimub haridus- ja teadusministri koolitusloa alusel ning andmed lasteasutuse kohta kantakse Eesti Hariduse Infosüsteemi.

2. peatükk Struktuur 

§ 3.   Rühmad

  (1) Lasteaias on seitse rühma ja filiaalis on üheksa rühma lastele vanuses pooleteisest kuni seitsmenda eluaastani. Vastavalt vajadustele ja võimalustele tehakse erandeid vallavalitsuse ettepanekul.

  (2) Lasteaias luuakse erivajadustega ja teisest keelekeskkonnast pärit lastele võimalused sobitumiseks tavarühmas.

§ 4.   Personal

  (1) Lasteaia personal koosneb haridus- ja teadusministri määruse nõuetele vastavatest pedagoogidest ning asutuse majandamist tagavatest ja õpetajaid abistavatest töötajatest.

  (2) Personali miinimumkoosseisu kinnitab haridus – ja teadusminister oma määrusega, millest lähtuvalt teeb lasteaia direktor ettepaneku personali koosseisu kinnitamiseks vallavalitsusele.

  (3) Vajadusel tehakse muudatusi lasteaia struktuuris hoolekogu ettepanekul ja vallavalitsuse otsusel.

3. peatükk Õppe- ja kasvatuskorraldus 

§ 5.   Keel

  Töö lasteaias toimub eesti keeles.

§ 6.   Õppekava

  (1) Õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on lasteaia õppekava, mis vastab koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale ning direktori poolt kinnitatud tegevus- ja päevakava, mille koostamisel arvestatakse õppekava.

  (2) Lasteaia õppekava koostavad ja arendavad lasteaia pedagoogid kaasates vanemaid. Lasteaia õppekava kinnitab direktor pedagoogilise nõukogu ettepanekul, kuulates ära hoolekogu arvamuse.

  (3) Lasteaia õppekava läbinule annab lasteasutus välja koolivalmiduskaardi, milles on kirjeldatud lapse arengu tulemused.

4. peatükk Lapsed ja vanemad 

§ 7.   Laste vastuvõtmine ja väljaarvamine

  Laste lasteaeda vastuvõtt ja sealt väljaarvamine toimub vallavalitsuse poolt kehtestatud korras.

§ 8.   Laste õigused

  Lastel on muuhulgas õigus:
  1) pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel;
  2) vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale.

§ 9.   Vanemate õigused

  Vanematel on muuhulgas õigus:
  1) tuua last lasteaeda ja viia ära neile sobival ajal lasteaia päevakava järgides;
  2) nõuda vajalike tingimuste loomist laste arenguks ja kasvamiseks, aidates ise kaasa nende tingimuste kujunemisele;
  3) tutvuda lasteaia õppe – ja päevakavaga.
  4) saada teavet lasteaia töö- ja õppekorralduse kohta.

§ 10.   Lapsevanemate kohustused

  Lapsevanemad on kohustatud:
  1) volikogu poolt kehtestatud ulatuses ja korras tasuma toidukulud ja muud kehtestatud osalustasud;
  2) informeerima rühma pedagooge või lasteaia direktorit lapse puuduma jäämisest või lasteaiast lahkumisest;
  3) looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks;
  4) arvestama hoolekogu poolt kinnitatud lasteaia kodukorra reegleid ja laste tervise edendamise huvides tervisekaitse nõudeid.

5. peatükk Personal 

§ 11.   Lasteaia töötajate õigused ja kohustused

  (1) Lasteaia pedagoogid, kes käesoleva põhimääruse mõistes on direktor, õppealajuhataja, õpetajad ja eripedagoogid:
  1) loovad tingimused laste kasvamiseks ja arenguks vastastikusel lugupidamisel ning üksteisemõistmisel põhinevas töös laste vanematega;
  2) vastutavad lapse elu, tervise ja turvalisuse eest lapse lasteaias viibimise ajal;
  3) järgivad kehtivat õppekava, tegevus- ja päevakava, kujundades laste kasvukeskkonda ning korraldades arengut toetavaid tegevusi;
  4) nõustavad lapsevanemaid pedagoogikaalastes küsimustes.

  (2) Õpetajate ning eripedagoogide vaba ametikoha täitmiseks korraldab lasteaia direktor konkursi, mille läbiviimise korra kinnitab hoolekogu.

  (3) Pedagoogid kuuluvad lasteasutuse pedagoogilisse nõukogusse, mille ülesandeks on lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse analüüsimine ja hindamine ning direktorile, hoolekogule ning vallavalitsusele õppe- ja kasvatustegevuse parandamiseks ettepanekute tegemine.

  (4) Lasteaia teised töötajad:
  1) tagavad lasteaia majandusliku teenindamise, nõuetele vastava tervisliku toitlustamise ning pedagoogide abistamise õppe- ja kasvatustöö korraldamisel;
  2) hoolitsevad lasteaia vara, territooriumi, ruumide, sisseseadete seisukorra eest töökaitse ja tuleohutuse nõudeid järgides.

  (5) Töölepingud pedagoogidega, tervishoiutöötajaga ja lasteasutuse majandamist tagavate ning õpetajaid abistavate töötajatega sõlmib, muudab ja ütleb üles direktor.

§ 12.   Lasteaia juhtimine ja hoolekogu tegevus

  (1) Lasteaia direktor
  1) juhib õppekasvatustööd, tervishoiutööd, majandus- ja finantstegevust koostöös pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga;
  2) tagab õppe- ja kasvatuskorralduse vastavuses koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale;
  3) koostab lasteaia eelarve koostöös hoolekoguga ja esitab selle vallavalitsuse rahandusametile;
  4) vastutab volikogu poolt kehtestatud korras lasteaia vara säilitamise ja sihtotstarbelise kasutamise eest;
  5) esindab lasteaeda ja teostab seaduses ettenähtud ülesannete täitmiseks tehinguid vallavalitsuse poolt kehtestatud korras;
  6) kutsub kokku lasteaia tegevust korraldavaid koosolekuid ja nõupidamisi ning annab välja asutuse töökorraldust määravaid käskkirju;
  7) tagab personalile ohutud töötingimused ja informeerituse töösisekorra-, töökaitse- ja tuleohutuse nõuetest;
  8) on aruandekohustuslik hoolekogu ja vallavalitsuse ees.

  (2) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse vallavalitsuse poolt avalik konkurss ja töölepingu sõlmib, peatab, muudab või lõpetab Rae vallavanem või tema poolt volitatud ametiisik.

  (3) Lasteaias on õppe- ja kasvatustegevuse arendamiseks ja tegevuskava elluviimist korraldav pedagoogiline nõukogu.

  (4) Lasteaias valitakse iga õppeaasta algul hoolekogu, kelle ülesandeks on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteaia personaliga.

  (5) Lasteaia kõikide rühmade vanemad valivad õppeaasta alguses hoolekogu koosseisu endi hulgast ühe esindaja ja pedagoogiline nõukogu valib õpetajate esindaja. Lisaks neile nimetab vallavalitsus hoolekogu koosseisu ühe isiku, kes jälgib lasteaia tegevust valla huvidest lähtuvalt. Lasteaia direktor esitab hoolekogu koosseisu vallavalitsusele kinnitamiseks ühe kuu jooksul arvates õppeaasta algusest.

  (6) Töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja asetäitja.

  (7) Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub hoolekogu esimehe või lasteaia direktori ettepanekul.

  (8) Hoolekogul on õigus saada lasteaia direktorilt ja vallavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.

  (9) Hoolekogu:
  1) analüüsib direktori aruannet lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
  2) annab lasteaia direktorile, pedagoogilisele nõukogule ja vallavalitsusele soovitusi lasteaia tegevuseks ja arenguks;
  3) osaleb lasteaia direktori ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
  4) kinnitab lapse toidukulu päevamaksumuse ja otsustab valla volikogu poolt hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

6. peatükk Lasteaia vara, finantseerimine, aruandlus, sisehindamine 

§ 13.   Vara, eelarve ja finantseerimine

  (1) Lasteaia vara on Rae valla omandis.

  (2) Lasteaia vara moodustavad talle vallavalitsuse poolt sihtotstarbeliseks valdamiseks ja kasutamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara.

  (3) Vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub vastavalt Rae valla õigusaktidele.

  (4) Lasteaia eelarve tuludeks on laekumised kohalikust eelarvest, lastevanemate poolt kaetavast osast, fondidest ja sihtannetustest. Lasteaia vallaeelarvest kaetavate kulude katmises osalevad täies ulatuses kõik teised omavalitsusüksused proportsionaalselt nende haldusterritooriumil elavate selles lasteaias käivate laste arvuga.

  (5) Lapse toidukulu lasteaias katab vanem. Toidukulu päevamaksumuse otsustab hoolekogu ja kinnitab direktor.

  (6) Muude kulude (majandamiskulud, personali töötasu, õppevahendite kulu) katmine toimub valla eelarve vahenditest ning vallavolikogu otsuse alusel osaliselt vanemate poolt. Vanemate, eestkostjate või hooldajate poolt kaetav osalustasu ühe lapse kohta võib olla kuni 20 % Vabariigi Valitsuse kehtestatud alampalgamäärast.

§ 14.   Aruandlus

  (1) Lasteaia dokumentatsiooni peetakse Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt kehtestatud korras.

  (2) Lasteaed esitab oma tegevuse kohta statistilised ja eelarve täitmise aruanded Rahandusministeeriumi ja vallavalitsuse poolt kehtestatud korras.

  (3) Laste arendamise ja kasvatusprotsessi korralduse ning taseme üle teostavad riiklikku järelvalvet Haridus- ja Teadusministeeriumi ametnikud ja maavanem haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korras.

  (4) Lasteaia teenistuslikku järelvalvet lasteaia ja lasteaia direktori tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab vallavalitsus.

§ 15.   Sisehindamine

  (1) Lasteaias viiakse läbi sisehindamist, mille korra kehtestab direktor. Sisehindamine on pidev protsess, mille eesmärk on tagada laste arengut toetavad tingimused ja lasteaia järjepidev areng, selgitada välja lasteaia tugevused ja parendusvaldkonnad, millest lähtuvalt koostatakse lasteaia arengukava. Sisehindamisel analüüsitakse ka õppe- ja kasvatustegevust ja juhtimist ning hinnatakse nende tulemuslikkust.

  (2) Lasteaia sisehindamise korra kehtestab direktor.

  (3) Lasteaed koostab sisehindamise aruande vähemalt üks kord kolme aasta jooksul tutvumiseks.

7. peatükk Ühinemine ja tegevuse lõpetamine 

§ 16.   Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Lasteaia ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsustab volikogu ja viib läbi vallavalitsus. Vallavalitsus informeerib sellest otsusest kirjalikult Haridus- ja Teadusministeeriumi ja maavanemat.

  (2) Lasteaia ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamisest teatab vallavalitsus vanematele ja lasteaia personalile vähemalt viis kuud enne ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise tähtaega.

  (3) Lasteaia tegevuse lõpetamisel tagab vallavalitsus lastele võimaluse jätkata lasteasutuse teenuse kasutamist teises lasteasutuses.

8. peatükk Põhimääruse muutmise kord ja avalikustamine 

§ 17.   Põhimääruse muutmise kord ja avalikustamine

  (1) Lasteaia põhimääruse kinnitab vastavalt Rae Vallavolikogu poolt sätestatud korrale vallavalitsus.

  (2) Lasteaia põhimääruses teeb vajadusel muudatusi ja täiendusi vallavalitsus. Selle aluseks on lasteasutuse pedagoogilise nõukogu, hoolekogu, vallavalitsuse või maavanema ettepanekud.

  (3) Lasteaia põhimäärus avalikustatakse vallavalitsuse ja lasteaia veebilehel.

9. peatükk Rakendussätted 

§ 18.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Rae Vallavalitsuse 27. märtsi 2012 määrus nr 18 „Assaku Lasteaia põhimäärus“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

Mart Võrklaev
Vallavanem

Helle Sipelgas
Jurist vallasekretäri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json