Keskkond ja heakordHeakord

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Saue valla erateedel tasuta talvise teehoolduse tegemise kord

Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.07.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 09.07.2021, 19

Saue valla erateedel tasuta talvise teehoolduse tegemise kord

Vastu võetud 27.06.2018 nr 37
RT IV, 11.07.2018, 2
jõustumine 15.07.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.06.2021RT IV, 09.07.2021, 1612.07.2021

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 ning § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse Saue vallas asuvatel avalikuks kasutamiseks määramata erateedel Saue valla poolt tasuta talvise teehoolduse teenuse (edaspidi tasuta lumetõrje teenus) tegemise tingimused ja kord.

  (2) Aiandusühistu käesoleva määruse tähenduses on Vabariigi Valitsuse 8. oktoobri 2015 määruse nr 103 „Aadressiandmete süsteem“ alusel määratud väikekoht.

§ 2.   Erateel tasuta lumetõrje teenuse saamise nõuded

  (1) Tasuta lumetõrje teenust on õigus saada Saue vallas asuva kinnistu omanikul, kaasomanikul või kinnistul asuvat majapidamist alalise elukohana kasutaval isikul, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri kohaselt registreeritud sellele kinnistule ja keda ei ole loetud korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks põhjusel, et kinnistul ei elata või seda ei kasutata.

  (2) Tasuta lumetõrje teenust on õigus saada Saue vallas asuvatele erateedele, mis jäävad Saue valla üldplaneeringu kohaselt hajaasustusalale ning kulgevad majapidamisteni, mida kasutatakse aastaringselt alalise elukohana ning eratee vastab järgmistele tingimustele:
  1) tee servad ja tee ääres asuvad kraavid on tähistatud viisil, mis tagab tee asukoha määratavuse pimeda ajal ja lumekihi paksusest hoolimata (tähistuseks on soovitav kasutada puidust või plastikust, vähemalt 1,5 meetri kõrguseid, otsast helkurribaga teibaid);
  2) tee servad on takistustest puhastatud või need (nt ilupõõsad, puuistikud, truubiotsad, kivid, kiviparkett jms) peavad olema märgistatud viisil, mis tagab nende nähtavuse pimeda ajal ja lumekihi paksusest hoolimata;
  3) tee kohalt on eemaldatud puude oksad minimaalselt 4 meetri kõrguselt ja tee laiusest laiemalt vähemalt 1,5 meetri ulatuses mõlemalt poolt teed;
  4) tee kõrval on ruumi, kuhu lund lükata;
  5) tee laius ja kurvikõverad võimaldavad lumetõrjetehnika liikumist ning lumetõrje ohutut tegemist;
  6) tee omanik on rakendanud meetmeid lumetuisust tekkinud tuisuvaalude ärahoidmiseks (hekkide rajamine tee äärde, tuisuvõrkude või redelite paigaldamine vms).

  (3) Tasuta lumetõrje teenust ei osutata erateel, mis asub kogu pikkuses avalikult kasutatava teega piirneval kinnistul ning kinnistul asuv eluhoone on avalikust teest vähem kui 50 meetri kaugusel mööda nimetatud erateed.

  (4) Tasuta lumetõrje teenust võidakse erandina osutada ka lõikes 2 sätestatud tingimustele mittevastavate erateede osas või hilinenult esitatud taotluse puhul, kui selleks on mõjuvad põhjused, milleks on eelkõige taotleja või tema leibkonnaliikme halb tervislik seisund, kõrge iga, sotsiaalne seisund või muu sarnane olukord.

§ 3.   Aiandusühistu teel tasuta lumetõrje saamise erisused

  (1) Tasuta lumetõrje teenust osutatakse nende aiandusühistute siseteedel, mille territooriumil elab vähemalt 15 Eesti rahvastikuregistri järgi Saue valda registreeritud elanikku või vähemalt viies aiandusühistu territooriumil asuvas erinevas elamus on Eesti rahvastikuregistri andmetel Saue valda registreeritud elanikud.

  (2) Tasuta lumetõrje teenust osutatakse aiandusühistu teel, kus ei esine takistusi, millised on loetletud § 2 lõike 2 punktides 1-5 ning:
  1) tee on lumetõrje teostamise hetkel avatud avalikuks kasutamiseks, st sissepääsu aiandusühistu territooriumile ei ole piiratud väravate või muude füüsiliste tõketega või keelavate liiklusmärkidega. Käesolevas punktis kirjeldatud tõkendi esinemisel katkeb teenuse osutamine (teehooldaja ei teosta lisategevusi nagu värava avamine vms);
  2) lumetõrjet ei sega teel parkiv(ad) sõiduk(id) või muud teemaale paigutatud takistused.

§ 4.   Tasuta lumetõrje teenuse osutamise tingimused

  (1) Tasuta lumetõrje teenuse osutamist alustatakse 12 tunni jooksul peale tuisu või lumesaju lõppemist ning juhul kui lumekihi paksus ületab sõiduteel 20 cm.

  (2) Tasuta lumetõrje teenuse osutamisel tuleb tööd lõpetada 36 tunni jooksul pärast lumesaju või tuisu lõppemist. Kui vajalikuks osutub eritehnika (ekskavaator vms) kasutamine, siis pikeneb tähtaeg 96 tunnini.

  (3) Tasuta lumetõrje teenus ei sisalda libedusetõrjet, sulailmadega läbivajunud teel tekkinud lörtsikihi eemaldamist ega lume laadimist ning äravedu.

  (4) Tasuta lumetõrje teenuse osutaja ei vastuta kahju tekitamise eest tee omanikule või taotlejale, kui kahju tekkimise põhjustas eratee seisundi mittevastavus määruse või muude õigusaktide nõuetele (nt ebatasane tee, rööpad, vajumised).

  (5) Tee osalise mittevastavuse korral määruses sätestatud nõuetele osutatakse tasuta lumetõrje teenust vaid nõuetele vastava teelõigu osas, kui see on tehniliselt võimalik.

  (6) Tasuta lumetõrje teenuse osutamise taotlemisel nõustub taotleja teenuse osutamisega käesolevas paragrahvis sätestatud tingimustel.

§ 5.   Tasuta lumetõrje teenuse osutamise taotlemine

  (1) Tasuta lumetõrje teenuse saamiseks tuleb esitada Saue valla ametiasutusele Saue Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) vormikohane taotlus hiljemalt iga aasta 1. septembriks.

  (2) Ühe erateetee ääres elavad taotlejad võivad soovi korral esitada ühise taotluse.

  (3) Määruse § 2 lõikes 4 sätestatud erandi tegemise taotlemiseks tuleb taotlejal esitada lisaks vormikohasele taotlusele ka vabas vormis kirjalik põhjendus.

§ 6.   Tasuta lumetõrje teenuse osutamise otsustamine

  (1) Vallavalitsuse määratud ametnik kontrollib taotluse, taotleja ja eratee vastavust määruses sätestatud nõuetele, hindab § 2 lõike 4 alusel esitatud taotluse põhjendatust ning puuduste esinemise korral annab taotlejale täiendava mõistliku tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

  (2) Teenuse osutamise taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsustab vallavalitsuse määratud ametnik eratee lisamisega või lisamata jätmisega valla teede lumetõrje nimekirja.

  (3) Määruse § 2 lõikes 4 sätestatud erandi tegemise otsustab vallavalitsus korraldusega.

  (4) Tasuta lumetõrje teenuse osutamise kohta tehakse otsus kuni neljaks aastaks.

  (5) Tasuta lumetõrje teenuse osutamise taotlus jäetakse rahuldamata, kui:
  1) taotlus ei vasta nõuetele ning puudusi ei kõrvaldata tähtajaks;
  2) tasuta lumetõrje teenuse saamiseks puudub õigus määruse § 2 alusel;
  3) tasuta lumetõrje teenust taotletakse erateele, mis viib kinnistule, kus alaliselt ei elata või kus elavad elanikud ei ole Eesti rahvastikuregistri andmetel Saue valla elanikud;
  4) tasuta lumetõrje teenust taotletakse erateele, mis asub kogu pikkuses avalikult kasutatava teega piirneval kinnistul ja kinnistul asuv eluhoone on avalikust teest vähem kui 50 meetri kaugusel;
  5) tasuta lumetõrje teenust taotletakse õuealale või erateele, mis ei vasta määruse § 2 lõikes 2 sätestatud tingimustele;
  6) tasuta lumetõrje teenuse osutamine seab ohtu taotleja, teeomaniku, teenuse osutaja või kolmandate isikute vara või rikub muul viisil isikute õigusi.
  7) isik on rajanud elamu ebamõistlikult kaugele avalikult kasutatavast teest ja sellele on viide elamu ehitusõigust võimaldavates dokumentides.
[RT IV, 09.07.2021, 16 - jõust. 12.07.2021]

  (6) Taotluse rahuldamata jätmisest teavitab vallavalitsuse määratud ametnik taotlejat kirjalikult.

  (7) Vallavalitsuse määratud ametnik teavitab taotlejat taotluse rahuldamisest või rahuldamata jätmisest ühe kuu jooksul arvates määruse § 4 lõikes 1 sätestatud taotluste esitamise tähtaja saabumisest või taotluse esitamisest.

§ 7.   Tasuta lumetõrje teenuse osutamise lõpetamine

  (1) Tasuta lumetõrje teenuse osutamine lõpetatakse, kui:
  1) ilmneb, et taotleja on esitanud tegelikkusele mittevastavaid andmeid;
  2) eratee seisund ei vasta § 2 lõikes 2 sätestatud nõuetele;
  3) teenuse saaja alaline elukoht ei ole Eesti rahvastikuregistri andmete järgi enam Saue vald või muud teenuse osutamise aluseks olevad asjaolud on ära langenud.

  (2) Vallavalitsuse määratud ametnik teavitab tasuta lumetõrje teenuse saajat teenuse osutamise lõpetamisest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

§ 8.   Rakendussätted

  (1) Vallavalitsus määrab haldusmenetluse seaduse § 8 lõike 2 alusel ametniku, kes menetleb tasuta lumetõrje teenuse osutamise taotlusi, otsustab taotluste rahuldamise ja lisab teed lumetõrje nimekirja või otsustab taotluse rahuldamata jätmise ning teavitab sellest taotlejat.

  (2) Vallavalitsus kinnitab tasuta lumetõrje teenuse saamise taotluse vormi.

  (3) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (4) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (5) Määrus jõustub 15. juulil 2018.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json