HaridusHuviharidus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Türi Muusikakooli põhimäärus

Türi Muusikakooli põhimäärus - sisukord
Väljaandja:Türi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 11.07.2018, 13

Türi Muusikakooli põhimäärus

Vastu võetud 28.06.2018 nr 30
jõustumine 01.09.2018

Määrus on antud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ja huvikooli seaduse §‑de 2 ja 7 ning Türi Vallavolikogu 30. novembri 2017 määruse nr 10 „Türi valla põhimäärus“ § 93 lõike 3 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  Türi Muusikakooli (edaspidi kool) põhimäärus (edaspidi põhimäärus) sätestab kooli ametliku täieliku nime ja asukoha, kooli liigi vastavalt huviharidusstandardile, kooli tegevuse eesmärgi ja ülesanded, kooli juhtimise ja õppekorralduse, töötajate ja õppurite õigused ja kohustused, kooli finantseerimise alused, alused kooli ümberkorraldamiseks ja lõpetamiseks ning põhimääruse muutmise korra.

§ 2.   Asutuse nimi

  Asutuse nimi on Türi Muusikakool (edaspidi muusikakool), ametlik lühend puudub.

§ 3.   Kooli asukoht ja aadress

  (1) Kool asub Järva maakonnas Türi vallas Türi linnas.

  (2) Kooli ametlik postiaadress on Järva maakond, Türi vald, Türi linn, sihtnumber 72212, Hariduse tänav 1.

§ 4.   Kooli õiguslik seisund

  (1) Kool on huvikoolina tegutsev muusikakool.

  (2) Kool on Türi valla asutus ja ei ole juriidiline isik.

  (3) Kool esindab oma ülesannete täitmisel Türi valda kui avalik-õiguslikku juriidilist isikut.

  (4) Kool Türi valla asutusena registreeritakse riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris ning asutusel on vastava registri registrikood.

  (5) Kool on Türi Vallavalitsuse kui ametiasutuse (edaspidi ametiasutus) hallatav asutus.

  (6) Kooli tegevust juhendab ja koordineerib ametiasutuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakond.

  (7) Kool juhindub oma tegevuses põhimäärusest, huvikooli seadusest, huvikooli seaduse alusel antudõigusaktidest ning Eesti Hariduse Infosüsteemis registreeritud õppekavadest ja kohaliku omavalitsuse asutuse tegevust reguleerivatest õigusaktidest.

§ 5.   Pitsat ja eelarve

  (1) Koolil on oma nimega pitsat ning Türi valla eelarves alaeelarvena oma iseseisev eelarve.

  (2) Koolil on sõõrikujuline 35millimeetrilise läbimõõduga pitsat. Pitsati sõõri ülemisel äärel on kiri „Türi vald“ ja sõõri alumisel äärel kiri „Türi Muusikakool“. Pitsati keskel võib kasutada asutuse sümboolikat.

§ 6.   Muusikakooli teabehaldus

  (1) Muusikakooli teabehaldus on tegevus, mis toetab asutuse eesmärkide saavutamist teabe haldamise, jagamise ja vahetamisega ning hoidmisega asutuses ning kõigis infosüsteemides ja andmekogudes.

  (2) Asutuse tegevusega seotud teabehalduse korraldamisel lähtub asutus eeskätt arhiiviseadusest, avaliku teabe seadusest, Euroopa Parlamendi isikuandmete kaitse üldmäärusest ja isikuandmete kaitse seadusest, digitaalallkirja seadusest, märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seadusest, eelnimetatud seaduste alusel antud õigusaktidest ning Türi vallas teabehalduse korraldamiseks antud õigusaktidest.

  (3) Juhised asutuse teabe haldamiseks, mis tagavad ülevaate asutuse ülesannete täitmisel tekkiva teabe, selle allikate ja hoiukohtade kohta ning teabe liigiti kogumiseks, hoidmiseks ning teabele juurdepääsu tagamiseks, kehtestab asutuse juht, võttes arvesse Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud teenuste korraldamise ja teabehalduse alustes teabehaldusele sätestatud põhimõtteid.

  (4) Asutuse asjaajamis- ja suhtlemiskeel on eesti keel.

§ 7.   Muusikakooli sümboolika

  (1) Koolil võib olla kasutusel oma sümboolika.

  (2) Sümboolika kujunduse ja kasutamise korra kehtestab kooli direktor käskkirjaga, kooskõlastades sümboolika enne kehtestamist Türi Vallavalitsus kui täitevorganiga (edaspidi Türi Vallavalitsus).

§ 8.   Haldusmenetlus

  Kooli tegevusega seotud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid, arvestades huvikooli seaduses ja selle alusel antud õigusaktides märgitud erisusi.

2. peatükk KOOLI TEGEVUS JA ÜLESANDED 

§ 9.   Tegevuse eesmärk

  (1) Kooli tegevuse eesmärk on anda muusikalist põhiharidust lähtuvalt kooli õppekavadest ja valmistada õppureid ette professionaalse muusikahariduse õppeks.

  (2) Vastavalt vajadusele ja võimalustele võib kool anda vabahariduslikku muusikaharidust.

§ 10.   Kooli teeninduspiirkond

  (1) Kooli teeninduspiirkond on Türi valla haldusterritoorium, s.t kool võimaldab muusikahariduse omandamist eelkõige Eesti rahvastikuregistri andmetel Türi vallas elavatele lastele ja täiskasvanutele.

  (2) Väljastpoolt teeninduspiirkonda võetakse õppur kooli juhul, kui õppuri elukohajärgne omavalitsus või õppuri elukohajärgne omavalitsus ja õppuri seaduslik esindaja või õppuri seaduslik esindaja üksi on nõus katma kooli õpilaskoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse.

  (3) Õpilaskoha tegevuskulu arvestuslik maksumus on muutuv suurus, mis kinnitatakse igaks eelarveaastaks.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 märgitud kohustuse tagamiseks tuleb Türi valla ja kulu katta lubava isiku (õppuri elukohajärgne omavalitsus või õppuri seaduslik esindaja või õppuri elukohajärgne omavalitsus ja õppuri seaduslik esindaja) vahel sõlmida leping. Leping peab olema sõlmitud enne õppuri kooli õppurite nimekirja arvamist. Türi valla nimel sõlmib vastava lepingu ametiasutus.

§ 11.   Kooli ülesanded

  Kooli ülesanded on:
  1) laste ja noorte muusikaalase võime avastamine ja kavakindel arendamine ning Türi valla kultuurielu edendamine;
  2) muusikaalase koostöö arendamine Türi valla asutuste vahel;
  3) koostöö korraldamine lastevanemate ja ametiasutusega;
  4) kooli ja Türi valla muusikaelu edendamiseks teiste muusikaalaste ühingute, liitude ja asutustega koostöökorraldamine;
  5) kooli töötajatele tööalaste koolituste korraldamine ja neile tingimuste loomine oma erialaste ja pedagoogiliste teadmiste täiendamiseks;
  6) täiskasvanute vabahariduslikul koolitusel õppijatele sobivas vormis õppe ning seminaride ja kursuste korraldamine.

3. peatükk KOOLI STRUKTUUR 

§ 12.   Struktuur

  (1) Muusikaharidust antakse õppeastmete kaupa.

  (2) Koolis on järgmised õppeastmed:
  1) eelkool 1-2 aastat;
  2) põhikooli noorem aste 1.-4.klass;
  3) põhikooli vanem aste 5.-7. klass;
  4) lisa-aasta või -aastad.

§ 13.   Õppeastmete ülesanded

  (1) Eelkooli ülesandeks on arendada laste muusikalisi võimeid, lauluoskust ja loovust.

  (2) Põhikooli noorema astme ülesandeks on muusikaliste algteadmiste omandamine ja õpilaste loomevõimete kavakindel arendamine.

  (3) Põhikooli vanema astme ülesandeks on muusikaliste teadmiste ja oskuste kavakindel edasiarendamine eesmärgiga valmistada õppureid ette professionaalse muusikahariduse õppeks.

  (4) Lisa-aasta või -aastate ülesandeks on muusikaliste teadmiste ja oskuste süvendatud edasiarendamine.

4. peatükk ÕPPEKORRALDUS 

1. jagu Üldsätted 

§ 14.   Õppekorralduse alused

  (1) Õpe koolis toimub õppuri alus-, põhi-, üldkesk- või kutsealast koolitust pakkuvate õppeasutuste õppetegevusest vabal ajal.

  (2) Kooli õppekorralduse aluseks on huviharidusstandardi alusel koostatud kooli õppekava.

  (3) Õpe koolis toimub õpperühmades ja individuaalselt.

  (4) Õppe korraldamise aluseks on õppeaasta.

2. jagu Õppekava 

§ 15.   Õppekava sisu

  (1) Kool koostab muusikalise hariduse andmiseks iga huviala kohta õppekava.

  (2) Õppekavaga sätestatakse
  1) õppe eesmärk ja kestus;
  2) õppeainete loendid;
  3) ainekavad.

  (3) Õppekava on aluseks igaks õppeperioodiks kehtestatavate tööplaanide ja tunnijaotuskava koostamisel.

§ 16.   Õppekava kinnitamine

  (1) Õppekava kinnitab kooli direktor käskkirjaga.

  (2) Enne kinnitamist peavad õppekava eelnõu heaks kiitma kooli hoolekogu ja õppenõukogu.

§ 17.   Õppekava registreerimine ja muutmine

  (1) Kooli õppekava registreeritakse Eesti Hariduse Infosüsteemis.

  (2) Õppekava registreerimiseks on kooli direktor pärast õppekava kinnitamist kohustatud õppekava 5 tööpäeva jooksul esitama ametiasutuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonnale. Ametiasutus või õigusaktidega sätestatud juhul tema volitatud asutus või isik edastab andmed Eesti Hariduse Infosüsteemile.

  (3) Ettepanekuid kooli õppekava muutmiseks, uue kehtestamiseks või olemasoleva kehtetuks tunnistamiseksvõivad teha ametiasutus või tema volitatud isik, kooli hoolekogu või õppenõukogu.

  (4) Muudatused õppekavades kinnitab kooli direktor, arvestades õppenõukogu ja hoolekogu seisukohti.

  (5) Kooli õppekava võib muuta või kehtetuks tunnistada pärast jooksva õppeperioodi lõppu.

  (6) Muudatused õppekavades registreerib Eesti Hariduse Infosüsteemist ametiasutus või õigusaktidega sätestatud juhul tema volitatud asutus või isik.

3. jagu Kooli vastuvõtmine ja koolist väljaarvamine ning õpperühmade moodustamine 

§ 18.   Kooli vastuvõtmine

  (1) Muusikahariduse õppekava alusel muusikahariduse omandamiseks on kooli vastuvõtmise aluseks lapse seadusliku esindaja või täiskasvanud õppija avaldus, arvestades käesoleva paragrahvi lõigetes 3, 4 ja 5 märgitud erisusi.

  (2) Eelkooli ja täiskasvanute osakonda võetakse õppurid vastu ilma katseteta.

  (3) Põhikooli noorema astme 1. klassi võetakse õppur vastu sisseastumiskatsete alusel.

  (4) Sisseastumiskatsete nõuded sätestatakse kooli õppekavas ning katsete hindamine kooli õpilaste hindamise korras. Õpilase kooli vastuvõtmise otsustab õppenõukogu.

  (5) Põhikooli noorema astme 2.-4. klassi ja vanema astme 5.-7. klassi võetakse õppur, kes on mõnes teises muusikakoolis läbinud eelnevad klassid. Selleks esitab õpilase seaduslik esindaja lisaks avaldusele ka eelmise muusikakooli tunnistuse ja eriala individuaalplaani koopia selle olemasolu korral.

  (6) Lisa-aasta õppesse võetakse õppur, kes on muusikakooli põhikooli eelnevalt lõpetanud, kuid soovib õpet jätkata. Lisa-aasta õppesse vastuvõtmiseks lisatakse avaldusele ka muusikaharidus õppekava alusel tegutseva muusikakooli lõputunnistus.

  (7) Õpilase kooli vastuvõtmise vormistab direktor käskkirjaga.

§ 19.   Õpperühmade moodustamine

  (1) Pilliõpet antakse üldjuhul individuaaltundidena.

  (2) Muusikaloo, solfedžo ja muude muusikateoreetiliste ainete õpetamiseks moodustatakse õpperühmad. Õpperühmad moodustatakse klasside kaupa, lähtudes võimalusel õppurite vanusest ja tasemest. Rühmad moodustatakse arvestusega, et ühes rühmas ei ole üldjuhul rohkem kui 10 õpilast.

§ 20.   Kooli lõpetamine

  (1) Kool loetakse lõpetatuks pärast huviala õppekava läbimist.

  (2) Kooli lõpetamist tõendab kooli lõpudokument, milles kajastatakse koolis õppimise aeg ja läbitud õppeainete loend.

§ 21.   Koolist väljaarvamine

  (1) Õppuri koolist väljaarvamise otsustab õppenõukogu.

  (2) Õppur arvatakse õppurite nimekirjast välja
  1) kooli või õppeetapi lõpetamisel;
  2) lapsevanema taotluse alusel.

  (3) Õppuri võib koolist välja arvata
  1) kui õppur ei ole õppeaasta jooksul osalenud mõjuva põhjuseta õppetöös kahel järjestikusel kuul;
  2) mitterahuldavate õpitulemuste tõttu õppenõukogu ettepanekul;
  3) kui lapsevanema kaetav osalustasu on kahel järjestikusel kuul tasumata;
  4) kooli kodukorra ja üldtunnustatud käitumisnormide eiramise või rikkumise tõttu.

  (4) Õpilase kooli nimekirjast väljaarvamise vormistab direktor käskkirjaga.

4. jagu Õppeaasta ja selle arvestuslikud alused 

§ 22.   Õppeaasta

  (1) Õppeaasta algab 1. septembril ja kestab järgmise kalendriaasta 31. augustini.

  (2) Õppeaasta koosneb õppeperioodidest ja õppevaheaegadest.

§ 23.   Õppeperiood

  (1) Õppeperiood on 35 õppenädalat.

  (2) Õppevaheajad kinnitab direktor igaks õppeaastaks käskkirjaga, lähtudes Türi valla üldhariduskoolide koolivaheaegadest.

  (3) Õppetunni pikkus on 45 minutit. Õppepaus kahe järjestikuse õppetunni vahel on vähemalt 5 minutit.

  (4) Õppetundide arv ja nende järjekord õppepäevas määratakse tunniplaanis, mille kinnitab kooli direktor.

§ 24.   Õpilaste hindamine

  Õpilaste hindamise korra kehtestab õppenõukogu.

5. peatükk KOOLI JUHTIMINE 

1. jagu Direktor 

§ 25.   Kooli direktor

  (1) Kooli juhib direktor, kes
  1) kooli nimel toimingute ja tehingute tegemisel, õiguste realiseerimisel ja kohustuste täitmisel esindab käesoleva põhimääruse, kohaliku omavalitsuse üksuse ja kooli kui kohaliku omavalitsuse asutuse tegevust reguleerivate seaduste ning teiste õigusaktidega koolile pandud ülesannete täitmisel kooli ja Türi valda kui avalik-õiguslikku juriidilist isikut nii era- kui ka avalik-õiguslikes suhetes;
  2) juhib koostöös kooli õppenõukogu, hoolekogu ning ametiasutuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonnaga kooli tegevust ning tagab kooli ülesannete täitmise;
  3) kindlustab kooli tulemusliku ja häireteta töö ning kooli tegevust reguleerivate õigusaktide täitmise;
  4) kannab vastutust kooli seadusliku ning otstarbeka tegevuse tagamise ning kooli valdusse ja kasutusse antud vara heaperemeheliku majandamise, selle säilimise ning korrashoiu ja sihipärase kasutamise eest.

  (2) Kooli direktor võib vajadusel kooli ülesannete täitmiseks anda kooli ja seeläbi Türi valla esindamiseks käesoleva lõikes 1 sätestatud pädevuse piires erivolitusi.

  (3) Direktor võib asutuse juhi ülesandeid delegeerida asutusesiseste aktide või töölepingutega kooli töötajatele, jäädes ülesannete täitmise eest vastutavaks.

  (4) Kooli tegevuse korraldamiseks annab kooli direktor käskkirju ning suulisi ja kirjalikke korraldusi. Direktori käskkirjad ning kirjalikud korraldused vormistatakse ja registreeritakse vastavalt kooli teabehaldust reguleerivale korrale.

  (5) Direktor
  1) tagab kooli ülesannete täitmiseks vajaliku personali ja sõlmib tööandja õigustes kooli töötajatega töölepingud ning vajadusel kinnitab ameti- või tööjuhendid;
  2) kinnitab kooli töökorralduse reeglid ning tagab koolis töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise;
  3) tagab kooli asjaajamise korraldamise vastavalt õigusaktidega kehtestatud nõuetele;
  4) tagab avaliku teabe seaduse ja muude seaduste alusel kooli valduses oleva teabe nõuetekohase avalikustamise;
  5) tagab kooli valduses oleva juurdepääsupiiranguga teabe suhtes õigusaktidega sätestatud nõuete täitmise;
  6) kinnitab kooli õppekava ja selle muudatused või tunnistab õppekava kehtetuks;
  7) juhatab kooli õppenõukogu;
  8) juhib kooli finantstegevust, esitab Türi Vallavalitsusele õigusaktidega sätestatud nõuetele kooli eelarve eelnõu ning tagab kooli eelarve täitmise vastavalt õigusaktidega sätestatud nõuetele;
  9) tagab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;
  10) esitab kord aastas kooli hoolekogule ülevaate kooli majanduslikust seisust ja raha kasutamisest;
  11) teatab Türi Vallavalitsusele kirjalikult kooli majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja järelevalveorgani ettekirjutustest;
  12) täidab muid talle töölepingu või Türi vallavanema käskkirjaga või õigusaktidest tulenevaid asutuse juhile pandud kohustusi ja ülesandeid.

  (6) Direktoril ei ole õigust täita direktori ülesandeid ega esindada kooli ja seeläbi Türi valda juhul, kui esineb mõni töölepingu seaduse § 19-s sätestatud asjaoludest (puhkus; ajutine töövõimetus; aja- või asendusteenistuses või õppekogunemisel olemine; osalemine streigis; muu töölepingus, kollektiivlepingus või seaduses sätestatud põhjus), kui vallavanemaga ei ole kokku lepitud teisiti. Õiguse tööülesandeid töölepingu seaduse §-s 19 sätestatud asjaolude ajal jätkuvalt täita vormistab vallavanem käskkirjaga.

  (7) Direktori välislähetusse suunamise ajaks võib direktor asutuse töökorralduse vajadusest johtuvalt osaasutuse juhi ülesannetest delegeerida ajutiselt kooli mõnele teisele töötajale.

§ 26.   Direktori ametisse kinnitamine

  (1) Kooli direktori vaba ametikoha täitmiseks kuulutatakse välja avalik konkurss. Konkursi direktori vabaametikoha täitmiseks kuulutab välja ja korraldab Türi Vallavalitsus.

  (2) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi tingimused ja korra, direktorile esitatavad kvalifikatsiooninõuded, sealhulgas ka vajalike erialateadmiste taseme kehtestab Türi Vallavalitsus.

  (3) Direktor kinnitatakse konkursi tulemuste alusel ametisse konkursil väljakuulutatud ajaks.

  (4) Direktori kinnitab konkursi tulemuste alusel Türi vallavanema ettepanekul ametisse Türi Vallavalitsus.

  (5) Töölepingu ametisse kinnitatud isikuga sõlmib Türi vallavanem, kes esindab töösuhtes kooli direktorigaTüri valda kui avalik-õiguslikku juriidilist isikut ning kooli pidajat ja täidab direktori suhtes kõiki töölepingust tulenevaid tööandja õigusi. Tööleping vormistatakse koostöös ametiasutuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhatajaga.

§ 27.   Direktori asendamine

  (1) Direktor peab kooli sisemise töökorraldusega (töölepingud, ameti- või tööjuhendid või ühekordsed tööülesanded) tagama, et direktori ülesannete täitmine ning kooli ja kooli kaudu Türi valla esindamine on tagatud ajal, mil direktoril ei ole õigust või direktor ei saa direktori ülesandeid täita ning kooli esindada.

  (2) Kooli töötaja, kellel on kohustus asendada direktorit vastavalt töölepingule või kellele direktor töötajaga kokkuleppel annab ajutiselt lisaülesanded direktori ülesannete täitmiseks, asendab direktorit kas direktori kõigi õiguste ja kohustustega või õiguste ja kohustustega, milleks direktor talle õigused annab.

  (3) Direktor peab määrama ühe kooli töötaja, kes tööülesannetest tulenevalt asendab direktorit olukorras, mil direktori töösuhe etteteatamist mittevõimaldaval põhjusel lõpeb või mil direktor ei ole võimeline korraldama direktori asendamist või tal ei ole võimalust määrata direktori asendajat. Käesolevas lõikes sätestatud juhul direktorit asendama õigustatud isik täidab direktori ülesandeid direktori kõigi õiguste ja kohustustega.

  (4) Direktor peab kooli töökorralduse tagama nii, et asutuse juhi ülesanded oleks täidetud ka sel ajal, kui direktor ja direktori asendaja on samal ajal ära.

  (5) Kui direktor ei ole taganud käesoleva paragrahvi lõigete 1-4 alusel direktori asendamist ning tekib olukord, kus asutusel ei ole ajutiselt asutuse juhi ülesannete täitjat, täidab direktori ülesandeid kuni 60 kalendripäeva kõigi õiguste ja kohustusega õppealajuhataja.

  (6) Käesoleva paragrahvi lõikes 5 sätestatud juhul makstakse õppealajuhatajale lisaks tema oma palgale isatasu 30% direktori palgast, kuid seda ainult juhul, kui direktori asendamine ei ole tema töölepingust tulenev ülesanne.

  (7) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 5 sätestatud juhul ei saa direktorit asendada õppealajuhataja, täidab direktori ülesandeid kõigi õigustega kuni 60 kalendripäeva kooli õppenõukogu vanim kõrgharidusega liige, keda tasustatakse direktori ülesannete täitmisel lõikes 6 sätestatud alustel.

  (8) Direktor peab iga aasta 10. septembriks teavitama ametiasutuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonnajuhatajat või Türi vallavanemat direktori asendamise korraldamise põhimõtetest.

2. jagu Õppenõukogu 

§ 28.   Kooli õppenõukogu

  (1) Kooli õppenõukogu liikmed on õppe- ja kasvatustegevusega seotud koolitöötajad.

  (2) Õppenõukogu tööd juhib direktor.

§ 29.   Õppenõukogu pädevus ja ülesanded

  (1) Kooli õppenõukogu ülesanne on õppetegevuse analüüsimine ja hindamine.

  (2) Õppenõukogu võtab oma pädevuse piires üksikküsimuste lahendamiseks vastu otsuseid.

§ 30.   Õppenõukogu töökord

  (1) Õppenõukogu töövorm on koosolek.

  (2) Õppenõukogu koosolek toimub vähemalt üks kord õppeveerandis.

  (3) Õppenõukogu kutsub kokku direktor. Õppenõukogu toimumisest ja päevakorrast teavitatakse kõiki liikmeid vähemalt viis päeva enne koosoleku toimumist. Teade õppenõukogu koosoleku toimumise ajast, kohast ja päevakorrast avaldatakse kooli teadetetahvlil.

  (4) Õppenõukogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa üle poole õppenõukogu liikmetest.

  (5) Otsuseid võtab õppenõukogu vastu hääletamise teel. Otsus võetakse vastu poolthäälte enamusega (poolt on rohkem hääletajaid kui vastu).

  (6) Õppenõukogu koosolekud protokollitakse. Õppenõukogu valib protokollija oma liikmete seast.

  (7) Protokoll peab vastama teabe dokumenteerimist reguleerivatele õigusaktidele ning olema kättesaadav hiljemalt kolmandal tööpäeval koosoleku toimumise päevast arvates. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

3. jagu Hoolekogu 

§ 31.   Kooli hoolekogu

  Kooli hoolekogu on kooli juures tegutsev organ, kelle ülesanne on suunata kooli tegevust ning teha ettepanekuid kooli direktorile ja ametiasutusele kooli arengu, vara ja eelarve kohta.

§ 32.   Hoolekogu moodustamine ja esimehe valimine

  (1) Hoolekogus on viis kuni üheksa liiget.

  (2) Hoolekogusse kuuluvad vähemalt Türi Vallavolikogu esindaja, vastavalt õppenõukogu otsusele 2 õppe- ja kasvatustegevusega seotud koolitöötajate esindajat (v.a kooli direktor), lastevanemate ja õppurite esindaja ning kooli toetavate organisatsioonide esindajad.

  (3) Hoolekogu koosseisu kinnitab kooli direktori ettepanekul Türi Vallavalitsus.

  (4) Hoolekogu esimese koosoleku pärast hoolekogu kinnitamist kutsub kokku direktor.

  (5) Hoolekogu esimesel koosolekul valitakse hoolekogu töö korraldamiseks hoolekogu esimees.

  (6) Hoolekogu esimees valitakse poolthäälte enamusega. Esimehe kandidaadi võib üles seada iga hoolekogu liige. Esimehe kandidaadiks seadmiseks peab kandidaat andma suulise nõusoleku.

  (7) Hoolekogu esimehe valimised korraldab esimesel koosolekul kooli direktor.

§ 33.   Hoolekogu ülesanded

  Hoolekogu
  1) teeb vajadusel Türi Vallavalitsusele ettepaneku algatada kooli ja kooli direktori suhtes teenistuslik järelevalve;
  2) kuulab ära kooli direktori aruande kooli tegevuse ja eelarve täitmise kohta ning annab omapoolseid soovitusi;
  3) kuulab ära direktori koostatud eelarveprojekti, teeb ettepanekuid eelarveprojekti muutmiseks või täiendamiseks;
  4) teeb ettepanekuid kooli õppekava või õppekorralduse muutmiseks;
  5) teeb ettepanekuid kooli põhimääruse muutmiseks;
  6) teeb ettepanekuid kooli tasuliste teenuste ja huvihariduse andmisel lastevanemate poolt kaetava osalustasu kehtestamise ja selle suuruse kohta;
  7) teeb ettepanekuid muusikakooli sisulise tegevuse arendamiseks ja majandusliku olukorra parandamiseks.

§ 34.   Hoolekogu töökord

  (1) Hoolekogu töövorm on koosolek.

  (2) Hoolekogu koosolekud peavad toimuma vähemalt üks kord poolaastas. Hoolekogu koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees.

  (3) Hoolekogu kokkukutsumisest tuleb hoolekogu liikmeid teavitada vähemalt 5 päeva enne koosoleku toimumist. Koos kutsega edastatakse hoolekogu liikmetele ka koosoleku päevakord.

  (4) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtavad osa vähemalt pooled hoolekogu liikmetest. Kui koosolekule kogunenud liikmete arv on alla poole liikmetest, kutsutakse hoolekogu koosolek 7 tööpäeva jooksul uuesti kokku.

  (5) Hoolekogu koosolekut juhatab hoolekogu esimees.

  (6) Hoolekogu koosolek algab päevakorra kinnitamisega. Koosolekul arutatakse päevakorras märgitud küsimusi.

  (7) Hoolekogu võtab otsuseid vastu hääletamise teel. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab rohkem koosolekul viibivatest liikmetest kui vastu. Hoolekogu otsused märgitakse hoolekogu protokollis. Hoolekogu otsused on kooli juhtkonnale täitmiseks.

  (8) Hoolekogu koosolekud protokollitakse. Protokolli koostamiseks nimetatakse koosoleku algul protokollija. Protokoll peab vastama teabe dokumenteerimist reguleerivatele õigusaktidele ning olema kätte saadav hiljemalt seitsmendal päeval koosoleku toimumise päevast arvates.

  (9) Protokollile kirjutab alla koosoleku juhataja ja protokollija.

  (10) Hoolekogu koosolekutest võtab hoolekogu esimehe kutsel osa kooli direktor, kes on hoolekogu ees aruandkohustuslik. Teised isikud võivad hoolekogu koosolekust osa võtta hoolekogu esimehe loal või kutsel.

§ 35.   Hoolekogu otsuste vastuvõtmine või ettepanekute tegemine side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu

  (1) Kiiret otsustamist vajavates küsimustes või olukorras, kus hoolekogu koosoleku kokkukutsumine ei ole otstarbekas, võib hoolekogu otsuse vastu võtta või oma seisukoha anda ka side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu.

  (2) Otsuse vastuvõtmiseks või seisukoha andmiseks hoolekogu koosolekut kokku kutsumata saadab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hoolekogu liikmetele otsuse eelnõu ja otsuse tegemiseks vajalikud materjalid või hoolekogu seisukoha andmiseks vajalikud materjalid ning määrab vastamise tähtaja, mis ei või olla lühem kui kolm tööpäeva. Materjalid edastatakse infoks ka kooli direktorile.

  (3) Otsus loetakse vastuvõetuks ning hoolekogu ettepanek tehtuks, kui seisukoha andmise määratud tähtpäevaks on otsuse või ettepaneku poolt hääletanud üle poole hoolekogu liikmetest, sealhulgas hoolekogu esimees või tema äraolekul aseesimees. Hoolekogu liige saadab vastuse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

  (4) Hoolekogu seisukoha andmise viis ja hääletustulemused protokollitakse. Protokolli kuupäevaks on hoolekogu liikmete seisukoha andmiseks määratud tähtaja lõpptähtpäev. Protokollile kirjutavad alla hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, ja protokollija.

6. peatükk KOOLI TÖÖTAJAD JA ÕPPURID 

§ 36.   Kooli töötajad

  (1) Kooli töötajad on pedagoogid (direktor, õppealajuhataja, õpetaja, kontsertmeister) ja kooli teenindav personal.

  (2) Kooli töötajate koosseisu kinnitab direktor käskkirjaga, kooskõlastades selle eelnevalt Türi Vallavalitsusega.

  (3) Kooli töötajate konkreetsed tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutus määratakse iga töötaja töölepingus.

  (4) Töökorralduslikud kohustused, õigused ja vastutus sätestatakse kooli töökorralduse reeglitega.

  (5) Töökorralduse reeglid kinnitab kooli direktor.

  (6) Kooli töötajate kollektiivpuhkus on juulikuus.

§ 37.   Õppurite õigused ja kohustused

  (1) Õppuril on õigus:
  1) tutvuda enne kooli õppima asumist ja õppimise ajal kooli õppekava, põhimääruse ning kodukorraga;
  2) nõuda huviala õppekavale vastavat tegevust ning soovi ja võimaluse korral õppida lisaaineid;
  3) osaleda valitud esindaja kaudu kooli hoolekogu tegevuses.

  (2) Õppur on kohustatud:
  1) tasuma Türi Vallavolikogu kehtestatud suuruses õppetasu;
  2) järgima kooli kodukorda;
  3) hoidma kooli kasutuses olevat vara.

  (3) Kool tagab õppuri koolis viibimise ajal tema tervise kaitse.

7. peatükk KOOLI VARA JA FINANTSMAJANDUS 

§ 38.   Kooli vara

  (1) Kooli kasutuses oleva vara moodustavad talle Türi Vallavolikogu kehtestatud vallavara valitsemise korraalusel Türi vallalt või teiste isikutelt ja asutustelt koolile sihtotstarbeliseks valdamiseks, kasutamiseks ja käsutamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, rahalised vahendid, inventar ja muu vara.

  (2) Kooli valduses olev vara on Türi valla omand.

  (3) Kooli vara valdamine, kasutamine ja käsutamine ning varaliste kohustuste võtmine toimub vastavalt Türi Vallavolikogu kehtestatud vallavara valitsemise korrale.

§ 39.   Kooli finantseerimine

  (1) Kooli finantseeritakse Türi valla eelarvest ja muudest allikatest saadud vahenditest.

  (2) Muudest allikatest saadud vahenditeks on:
  1) eraldised riigieelarvest;
  2) õppekulude osaliseks katmiseks lapsevanemalt või õppurilt võetav õppetasu;
  3) laekumised sihtfondidest;
  4) lepingute alusel teistelt omavalitsustelt laekuv raha;
  5) asutuste, äriühingute ja üksikisikute annetused.

  (3) Õppekulu osaliseks katmiseks on koolil õigus võtta õppetasu. Õppetasu suuruse kinnitab hoolekogu ettepanekul Türi Vallavolikogu.

  (4) Kooli õppenõukogul ja direktoril on õigus vabastada õppur osaliselt või täielikult õppetasust Türi Vallavolikogu kehtestatud alustel ja korras.

  (5) Kooli finantstegevust juhib koostöös kooli hoolekoguga kooli direktor. Kooli raamatupidamist peetakse tsentraalselt ametiasutuse kaudu.

  (6) Koolil on õigus osutada tema kasutuses ja valduses oleva varaga õppekavaväliseid tasulisi teenuseid või taotleda õppekavaväliste tegevuste kaasrahastamist.

  (7) Tasuliste teenuste loetelu ja hinnakirja kehtestab direktori ettepanekul Türi Vallavalitsus.

§ 40.   Aruandlus

  (1) Kool esitab oma tegevuse kohta statistilisi ja eelarve täitmise aruandeid rahandusministri, haridus- ja teadusministri ning Türi Vallavolikogu ja Türi Vallavalitsuse õigusaktidega kehtestatud tähtaegadel ja korras.

  (2) Kool esitab iga aasta 1. märtsiks Türi Vallavalitsusele tegevusaruande eelmise kalendriaasta kohta.

8. peatükk JÄRELEVALVE 

§ 41.   Järelevalve

  (1) Haldusjärelevalvet kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium.

  (2) Teenistuslikku järelevalvet kooli ja kooli direktori tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab Türi Vallavalitsus.

  (3) Kooli finantsmajanduslikku tegevust ja vara kasutamise sihipärasust kontrollib Türi Vallavolikogu revisjonikomisjon, riigieelarveliste vahendite kasutamist Riigikontroll.

  (4) Järelevalve käigus avastatud puudused on direktor kohustatud kõrvaldama järelevalve organi määratud tähtpäevaks.

9. peatükk PÕHIMÄÄRUSE MUUTMISE JA ASUTUSE TEGEVUSE ÜMBERKORRALDAMISE NING LÕPETAMISE ALUSED 

§ 42.   Põhimääruse muutmine

  Kooli põhimäärust muudetakse Türi valla põhimäärusega Türi Vallavalitsuse hallatavate asutuste põhimääruste muutmist reguleeriva korra alusel.

§ 43.   Kooli tegevuse ümberkorraldamise ja lõpetamise alused

  Kooli tegevus korraldatakse ümber või lõpetatakse Türi valla põhimäärusega Türi Vallavalitsuse hallatavate asutuse tegevuse ümberkorraldamist või lõpetamist reguleeriva korra alusel.

10. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 44.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 2016 määruse nr 152 “Käru valla, Türi valla ja Väätsa valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” muutmine“ alusel moodustus haldusreformi tulemusel Käru valla, Türi valla ja Väätsa valla ühinemisel uus omavalitsusüksus Türi vald, kes Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 92 lõike 2 alusel on ühinenud omavalitsusüksuste õigusjärglane.
Haldusreformi seaduse § 16 lõike 1 ja Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 141 lõikest 41 tulenevalt tunnistada kehtetuks Türi Vallavolikogu 26. märtsi 2008 määrus nr 10 „Türi Muusikakooli põhimäärus“ (RT IV, 12.02.2016, 4).

§ 45.   Määruse jõustumine

  Määrus on jõus 1. septembrist 2018.

Andrus Eensoo
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json