HaridusHuviharidus

Teksti suurus:

Türi Muusikakooli õppekulu osaliseks katmiseks õppetasu suuruse kinnitamine ning tasu maksmisest vabastamise alused ja kord

Väljaandja:Türi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.06.2020
Avaldamismärge:RT IV, 11.07.2018, 14

Türi Muusikakooli õppekulu osaliseks katmiseks õppetasu suuruse kinnitamine ning tasu maksmisest vabastamise alused ja kord

Vastu võetud 28.06.2018 nr 31
jõustumine 01.09.2018

Määrus on antud lähtudes huvikooli seaduse § 21 lõikest 3 ja Türi Vallavolikogu 28. juuni 2018 määruse nr 30 „Türi Muusikakooli põhimäärus“ § 39 lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Türi Muusikakooli (edaspidi kool) õppekulu osaliseks katmiseks lapsevanema makstava õppetasu suurus ja tasu maksmisest vabastamise kord ning täiskasvanute osakonnas makstava õppetasu suurus.

§ 2.   Õppetasu suurus ja tasu arvestamine

  (1) Lapsevanema makstava õppetasu suurus on:
  1) eelkoolis ja vaba õppekavaga osakonnas 21 eurot kuus;
  2) põhikooli pilliõpetus- ja üldosakonnas 25 eurot kuus.

  (2) Kui perest käib muusikakoolis üks laps, maksab lapsevanem 100% osalustasu määrast.

  (3) Kui perest käib muusikakoolis samaaegselt kaks last, maksab lapsevanem ühe lapse eest 100% ja teise lapse eest 75% õppetasust.

  (4) Kui perest käib muusikakoolis samaaegselt kolm või enam last, tasub lapsevanem ühe lapse eest 100% ning teise lapse eest 75% õppetasust. Kolmanda ja järgnevate laste eest lapsevanem õppetasu ei maksa.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 märgitud õppetasu soodustuse saamiseks peab lapsevanem esitama avalduse.

  (6) Õppetasu suurus täiskasvanute osakonnas on 65 eurot kuus.

§ 3.   Õppetasu maksmisest vabastamise alused ja kord

  (1) Koolil on õigus lapsevanem õppetasu maksmisest osaliselt või täielikult vabastada.

  (2) Koolil õigus lapsevanem õppetasust vabastada, kui Türi valla (keda lepingu sõlmimisel esindab kool) ja Eesti Kultuurkapitali vahel sõlmitud sihtfinantseerimise lepingu alusel ja lepingus sätestatud tingimustel on Türi valla eelarvesse eraldatud andekate õpilaste toetuseks raha ning seda raha võib kasutada õppekulu osaliseks katmiseks. Andekate laste toetuse sihtotstarbelise kasutamise kohta esitab kooli direktor aruande Eesti Kultuurkapitalile ning koopia Türi Vallavalitsusele.

  (3) Õppetasust vabastamiseks teeb ettepaneku kooli õppenõukogu ning vabastamise kinnitab kooli direktor käskkirjaga.

§ 4.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 2016 määruse nr 152 “Käru valla, Türi valla ja Väätsa valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” muutmine“ alusel moodustus haldusreformi tulemusel Käru valla, Türi valla ja Väätsa valla ühinemisel uus omavalitsusüksus Türi vald, kes Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 92 lõike 2 alusel on ühinenud omavalitsusüksuste õigusjärglane.
Haldusreformi seaduse § 16 lõike 1 ja Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 141 lõikest 41 tulenevalt tunnistada kehtetuks Türi Vallavolikogu 29. augusti 2012 määruse nr 22 „Türi Muusikakooli õppekulu osaliseks katmiseks õppetasu suuruse kinnitamine ning tasu maksmisest vabastamise alused ja kord“ muutmine.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. septembril 2018.

Andrus Eensoo
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json