HaridusHuviharidus

Teksti suurus:

Põhja-Sakala valla huviharidusteenuse ostmise kord

Väljaandja:Põhja-Sakala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.07.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 11.07.2018, 30

Põhja-Sakala valla huviharidusteenuse ostmise kord

Vastu võetud 28.06.2018 nr 49

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Eesti rahvastikuregistri andmetel Põhja-Sakala vallas elavatele eelkooliealistele ning üldhariduskoolides ja kutseõppeasutustes õppivatele lastele ja noortele (edaspidi õpilased) valla eelarvest finantseeritava huvihariduse ja huvitegevuse ostmise tingimused ja kord (edaspidi kord) teise kohaliku omavalitsuse huvikoolist, erahuvikoolist ja mittetulundusühingutelt.

§ 2.   Mõisted

  Mõisted korra tähenduses:
  1) Huviharidus on pikaajaline süsteemne juhendatud tegelemine huvialaga vaba tahte alusel üldhariduse tasemeõppest ja õppetööst vabal ajal, et omandada süvendatud teadmised ja oskused valitud huvialal.
  2) Huvikool on haridusasutus, mis tegutseb noorsootöö valdkonnas ning loob huvihariduse omandamise ja isiksuse mitmekülgse arengu võimalused huvihariduse erinevates valdkondades ning on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis.
  3) Huvitegevus on lühiajaline, mitte vähem kui 6 kuu jooksul aastas toimuv, süsteemne juhendatud tegelemine vaba tahte alusel vabal ajal, et omandada süvendatud teadmised ja oskused valitud huvialal. Huvitegevus ei toimu huvikooli seaduse alusel. Huvitegevustega tegeletakse huviringides, klubides, stuudiotes vms (edaspidi eraalgatuslik organisatsioon).
  4) Õppekoha maksumus on huvikooli ja eraalgatusliku organisatsiooni õpilaskoha tegevuskulu arvestuslik maksumus ühe õpilase kohta.

§ 3.   Huvihariduse ja huvitegevuse finantseerimine

  (1) Huviharidust finantseeritakse õppekoha maksumuse ulatuses, huvikooli poolt esitatud arvete alusel, millele on lisatud õpilaste nimekiri.

  (2) Huvitegevust finantseeritakse vallavalitsuse ja eraalgatusliku organisatsiooni vahel sõlmitud lepingu alusel, millele on lisatud õppekoha maksumuse kujunemise arvestus.

  (3) Eraalgatusliku organisatsiooniga arveldakse igakuiselt, esitatud arve ja õpilaste nimekirja alusel.

  (4) Käesoleva korraga seonduvad ja reguleerimata erandjuhud lahendab vallavalitsus, võttes aluseks vanema/hooldaja põhjendatud taotluse.

§ 4.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Suure-Jaani Vallavolikogu 24.10.2007. a määrus nr 96 „Huviharidusteenuse ostmise kord“, Võhma Linnavolikogu 17.12.2014. a määrus nr 17 „Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Arnold Pastak
Vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json