Kultuur ja sportSport

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Eraõiguslikele spordiklubidele ja spordikoolidele toetuse arvutamise juhend

Väljaandja:Tartu Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.07.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 11.07.2018, 36

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Eraõiguslikele spordiklubidele ja spordikoolidele toetuse arvutamise juhend

Vastu võetud 15.07.2014 nr 42
RT IV, 18.07.2014, 3
jõustumine 21.07.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
03.07.2018RT IV, 11.07.2018, 2114.07.2018

Määrus kehtestatakse Tartu Linnavolikogu 10. juuni 2010. a määruse nr 11 "Eraõiguslikele spordiklubidele ja spordikoolidele toetuse andmise kord" § 9 lg 2 alusel.

§ 1.  Üldsätted

  Eraõiguslikele spordiklubidele ja spordikoolidele toetuse arvutamise juhend kehtestab Tartu linna eelarvest eraõiguslikele spordiklubidele ja spordikoolidele (edaspidi klubid) antava toetuse suuruse arvutamise alused.

§ 2.  Tegevustoetuse suuruse määramine ja arvutamine

 (1) Toetuse suuruse määramisel klubile on aluseks Tartu Linnavalitsuse poolt igaks kalendriaastaks kehtestatud toetuse arvestuslik määr ja toetatavate laste ja noorte koguarv.

 (2) Toetuse suuruse arvutamisel korrutatakse toetuse arvestuslik määr toetatavate klubi liikmete arvuga ning koefitsiendiga, mis saadakse järgmiste klubi näitajate liitmisel:
 1) 0,4 - klubi tegeleb laste ja noortega treeningtegevuse eesmärgil kvalifitseeritud treeneri juhendamisel vastavalt oma põhikirjas sätestatud spordiala(de)l algettevalmistusrühmadega vähemalt kahel korral nädalas kokku minimaalselt 120 minutit ja edasijõudnute rühmadega vähemalt kahel korral nädalas kokku minimaalselt 180 minutit;
 2) 0,2 - vähemalt 50% klubi treeneritest (spordialade lõikes eraldi) omab 5. või kõrgema astme treeneri kutsekvalifikatsiooni;
 3) 0,1 - vähemalt 1 klubi treener (spordialade lõikes eraldi) omab 6. või kõrgema astme treeneri kutsekvalifikatsiooni;
 4) 0,1 - klubi tegeleb oma spordiala(de)l kõikide järelekasvu vanuseklassidega;
 5) 0,2 - klubi tulemused on alaliidu klubidevahelises arvestuses esimeses kolmandikus või 0,1 - klubi tulemused on alaliidu klubide vahelises arvestuses teises kolmandikus. Kui klubidevahelises arvestuses tulemuste pingerida ei jagune täisarvulisteks kolmandikeks, ümardatakse komakoht ülespoole.

 (3) Võimlemisega tegelevatele klubidele võetakse 6-aastaste laste kohta toetuste arvutamisel aluseks käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 1 sätestatud kriteerium.
[RT IV, 11.07.2018, 21 - jõust. 14.07.2018]

 (4) Toetust invaspordiga tegelevatele klubidele arvutatakse koefitsiendiga 1,0. Koefitsiendi suurus ei sõltu käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud kriteeriumitest.

 (5) Mitme spordialaga tegelevatel klubidel arvutatakse koefitsiendi suurus spordialade lõikes eraldi.

§ 3.  Andeka noorsportlase toetuse määramine ja arvutamine

 (1) Andeka noorsportlase toetuse määramisel võetakse tulemuslikkuse hindamisel aluseks vastaval alal või kategoorias osalejate arv ja toetust taotleva sportlase saavutatud koht. Samuti arvestab komisjon ala tuntust ja populaarsust nii rahvusvahelisel kui vabariiklikul tasandil, vastaval võistlusel osalenud riikide arvu ja ala kuulumist olümpiamängude kavasse. Toetuse määramisel võtab komisjon aluseks taotluse esitamisele eelneval kalendriaastal saavutatud sportlikud tulemused.

 (2) Rahvusvahelised tiitlivõistlused antud juhendi mõistes on olümpiamängud, maailmameistrivõistlused, Euroopa meistrivõistlused, maailma ja Euroopa karikavõistluste finaal (lõpptulemus), noorte olümpiapäevad ja universiaad.

 (3) Andeka noorsportlase toetuse määramise kriteeriumid:
 1) I aste – taotleja on tulnud käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud rahvusvahelistel tiitlivõistlustel esimese kolme hulka;
 2) II aste – taotleja on saavutanud olümpiamängude kavasse kuuluval spordialal käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud tiitlivõistlustel 4.-12. koha või tulnud maailma või Euroopa karikavõistluste etapil esimese kolme hulka. Taotleja on saavutanud olümpiamängude kavasse mittekuuluvatel spordialadel käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud tiitlivõistlustel 4.-6. koha;
 3) III aste – taotleja on oma vanuse- või täiskasvanute vanuseklassis Eesti Vabariigi meister ja on edukalt esindanud vabariiki koondise koosseisus rahvusvahelistel võistlustel. Sportmängudes peab olema osalenud vähemalt oma vanuseklassi Eesti Vabariigi koondise koosseisus rahvusvahelistel turniiridel.

 (4) Hindamisel ei arvestata toetust saavate spordialade mitteklassikalisi ja -standardseid alasid.

§ 4.  Erandid andeka noorsportlase toetuse määramisel

 (1) Kui Eesti Vabariigi koondist esindab rahvusvahelistel võistlustel Tartu klubi- või koondvõistkonna baasilt moodustatud võistkond, võib komisjon võrdsustada tervet võistkonda kui ühte sportlast.

 (2) Erandina võib komisjon määrata toetuse ka sportlasele või võistkonnale, kes ei vasta antud kriteeriumitele, kuid on saavutanud muu hea sportliku tulemuse (rekordid, tippmargid, rahvusvahelise edetabeli liider, hea esinemine turniiridel jms) või on varasemalt saavutanud väga häid tulemusi tiitlivõistlustel, kuid ei ole vigastuse või terviserikke tagajärjel tulemusi näidanud taotlusele eelneval perioodil.

§ 5.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].