SotsiaalhoolekanneTeenused

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sotsiaaltoetuste maksmise ja sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Alutaguse vallas

Väljaandja:Alutaguse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.12.2019, 14

Sotsiaaltoetuste maksmise ja sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Alutaguse vallas

Vastu võetud 21.12.2017 nr 9
RT IV, 29.12.2017, 110
jõustumine 01.01.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.06.2018RT IV, 11.07.2018, 2914.07.2018
20.12.2018RT IV, 03.01.2019, 1106.01.2019
27.02.2019RT IV, 06.03.2019, 5009.03.2019, rakendatakse alates 01.03.2019
27.06.2019RT IV, 02.07.2019, 2505.07.2019, rakendatakse alates 01.07.2019
26.09.2019RT IV, 03.10.2019, 1406.10.2019, rakendatakse alates 01.08.2019
20.12.2019RT IV, 28.12.2019, 901.01.2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõigete 1 ja 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Käesoleva määrusega sätestatakse Alutaguse valla eelarves sotsiaaltoetusteks ettenähtud vahendite arvelt sotsiaaltoetuste (edaspidi toetus) maksmise ja sotsiaalteenuste (edaspidi teenus) osutamise tingimused ja kord.

  (2) Käesolev määrus ei reguleeri riigieelarvest Vabariigi Valitsuse poolt tasandusfondist eraldatud toimetulekutoetuse, sotsiaaltoetuste ning -teenuste osutamiseks ja arendamiseks määratud vahendite ning toimetulekutoetuseks määratud vahendite ülejäägi kasutamist.

§ 2.   Toetusele ja teenusele õigust omav isik

  (1) Toetust ja teenust on õigus taotleda abivajaval isikul, kelle alaline (aastaringne) elukoht on rahvastikuregistri andmetel Alutaguse vallas vähemalt 6 kuud.
[RT IV, 11.07.2018, 29 - jõust. 14.07.2018]

  (2) Toetust ja teenust on õigus taotleda erandkorras isikul, kelle elukoht on väljaspool Alutaguse valda, kuid kes abi vajamise ajal viibib Alutaguse vallas, kooskõlastatult elukohajärgse omavalitsusüksusega.

  (3) Toetust ja teenust on õigus taotleda abivajaval isikul, kes elab alaliselt nimetatud aadressil. Alalise elamise kontrollmehhanismiks on vestlused naabritega, erinevatel aegadel teostatud kodukülastused.

  (4) Vältimatu abi korras osutatakse abi isikule, kes ajutiselt viibib Alutaguse vallas.

  (5) Toetuste ja teenuste määramisel juhindutakse käesolevast korrast, kuid iga üksikut juhtumit individuaalselt käsitledes toetudes hindamisinstrumendile.
[RT IV, 11.07.2018, 29 - jõust. 14.07.2018]

§ 3.   Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
  1) sotsiaaltoetus – isiku või perekonna toimetuleku soodustamiseks antav rahaline toetus;
  2) sotsiaalteenus – isiku või perekonna toimetulekut soodustav mitterahaline toetus;
  3) toimetulek – isiku või perekonna füüsiline või psühhosotsiaalne võime igapäevases elus toime tulla;
  4) vähekindlustatud isik ning pere – madala sissetulekuga isik ning pere, kelle kuu netosissetulek ühe pereliikme kohta pärast alaliste eluasemekulude maha arvamist on väiksem kui kehtestatud riiklik toimetulekupiir. Käesoleva määruse tähenduses on perekond seaduslikus abielus olevad abikaasad või abielulistes suhetes olevad isikud, nende lapsed ja abikaasade vanemad või üksikvanem, tema lapsed ja vanemad või muud üht või enamat tuluallikat ühiselt kasutavad või ühise majapidamisega isikud;
  5) vältimatu sotsiaalabi – piisavate elatusvahenditeta isiku olukorrale vastavad hädavajalikud sotsiaalhoolekandelised abinõud, mis tagavad vähemalt toidu, riietuse ja ajutise peavarju;
  6) muu abi – sotsiaalse keskkonna parandamisele ja sotsiaalse turvalisuse suurendamisele suunatud tegevus.

§ 4.   Toetuste liigid

  Toetuste liigid on:
  1) sünnitoetus;
  2) esmakordselt kooli mineva lapse toetus;
  3) koolitarvete ja kooliriiete toetus;
  4) prillide ja invatehniliste abivahendite ostmise või laenutamise toetus;
[RT IV, 28.12.2019, 9 - jõust. 01.01.2020]
  5) ravimite ostmise ja raviteenuste eest tasumise toetus;
  6) matusetoetus;
  7) eakate sünnipäevatoetus;
  8) erakorraline toetus;
  9) kindlustamata isikute ravikulude katmine;
  10) jõulupakid lastele.

§ 5.   Teenuste liigid

  Teenused isikutele ja peredele on:
  1) koduteenus;
  2) tugiisikuteenus;
  3) isikliku abistaja teenus;
  4) varjupaigateenus;
  5) turvakoduteenus;
  6) võlanõustamisteenus;
  7) asendushooldusteenus;
  8) väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus;
  9) sotsiaaltransporditeenus;
  10) [kehtetu - RT IV, 03.01.2019, 11 - jõust. 06.01.2019]
  11) muud sotsiaalteenused.

§ 6.   Toetuse ning teenuse taotlemine, taotluste menetlemine ja määramine

  (1) Taotlus toetuse ja teenuse saamiseks koos kirjalikku taotlust põhjendavate dokumentidega esitatakse vallavalitsuse sotsiaalteenistusele (edaspidi sotsiaalteenistus). Toetust ja teenust võib isikule või perekonnale taotleda konkreetseks toiminguks antud volikirja või meditsiiniasutuse teatise alusel ka mõni teine isik juhul, kui abivajaja ise mingil põhjusel toetust ei taotle. Isik esitab kõik andmed, mis on vajalikud toetuse ja teenuse määramiseks.

  (2) Taotluse vastu võtnud sotsiaalteenistus registreerib taotluse dokumendiregistris või STAR-is (sotsiaalteenuste andmeregistris) ning viib läbi abivajaduse hindamise.
[RT IV, 11.07.2018, 29 - jõust. 14.07.2018]

  (3) Kui isik jätab koos taotlusega esitamata nõutud andmed või dokumendid või kui taotluses on muid puudusi, määrab sotsiaalteenistuse ametnik (edaspidi ametnik) taotluse esitajale esimesel võimalusel tähtaja puuduste kõrvaldamiseks, selgitades, et tähtajaks puuduste kõrvaldamata jätmisel võidakse jätta taotlus läbi vaatamata.

  (4) Taotluse vastu võtnud ametnikul on vajaduse korral õigus ja kohustus hankida lisainformatsiooni ja nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid. Sissetulekute varjamise või teadvalt muude valeandmete esitamise korral lõpetab ametnik taotluse menetlemise ning teatab kirjalikult keeldumise põhjuse.
[RT IV, 11.07.2018, 29 - jõust. 14.07.2018]

  (5) Toetuste ja teenuste määramisel vähekindlustatud isikutele ja peredele hinnatakse isiku või perekonna materiaalset olukorda ja abivajadust sissetulekute alusel, mida arvestatakse sotsiaalhoolekande seaduse alusel toimetulekutoetuse määramisel. Ametnikul on vajaduse korral õigus kontrollida esitatavate andmete tegelikkusele vastavust ning külastada abivajaja elukohta. Sissetulekuid tõendavate dokumentide ja elukoha andmete õigsuse kahtluse korral esitab ametnik need kontrollimiseks Maksu- ja Tolliametile.

  (6) Ametnik või vallavalitsuse sotsiaalkomisjon (edaspidi sotsiaalkomisjon) otsustab toetuse andmise või sellest keeldumise ja teeb otsuse teatavaks kirjalikult asjaosalisele otsuse tegemise päevast 10 tööpäeva jooksul.

§ 7.   Toetuse maksmine

  (1) Toetused makstakse välja või kantakse toetuse saaja pangakontole ametniku otsuse alusel.

  (2) Määratud toetuse kannab Alutaguse valla raamatupidamine viie tööpäeva jooksul otsuse saamisest taotleja või isiku poolt fikseeritud pangakontole või erandjuhtudel makstakse sularahas.

  (3) Valeandmete alusel määratud toetused kuuluvad tagasimaksmisele. Kui alusetult saadut vabatahtlikult ei hüvitata, algatab volitatud ametnik liigselt makstud summa kohtu korras tagasinõudmise. Volitatud ametnik või sotsiaalkomisjon võivad abi andmise peatada kuni alusetult saadud toetuse või abi tagastamiseni.

§ 8.   Vältimatu sotsiaalabi

  (1) Vältimatu sotsiaalabi on piisavate elatusvahenditeta isiku olukorrale vastavad hädavajalikud sotsiaalhoolekandelised abinõud, mis tagavad vähemalt toidu, sealhulgas toitlustamise koolieelses lasteasutuses ja koolide gümnaasiumi astmes, riietuse ja ajutise peavarju.

  (2) Vältimatu sotsiaalabi määramise, välja arvatud toitlustamine koolieelses lasteasutuses ja koolide gümnaasiumi astmes, otsustab sotsiaalkomisjon või ametnik. Kui vältimatu abina määratakse toetus rahas, makstakse toetus abivajajale välja vältimatu abi eelarvelistest vahenditest koheselt ametniku otsusel kuni 200 eurot. Sotsiaalkomisjoni otsuse alusel võib maksta suuremat toetust.

  (3) Erakorralistel oludel võib vältimatu abina määrata toetuse vallavalitsus, kusjuures toetuse summa võib olla suurem kui kehtiv toimetuleku määr.

§ 9.   Sünnitoetus

  (1) Lapse sünnitoetus määratakse lapse vanemale ühekordselt, tingimusel, et:
[RT IV, 03.10.2019, 14 - jõust. 06.10.2019, rakendatakse alates 01.08.2019]
  1) lapse üks vanematest või üksikvanem on rahvastikuregistri andmetel elanud Alutaguse vallas enne lapse sündi vähemalt 6 kuud;
[RT IV, 11.07.2018, 29 - jõust. 14.07.2018]
  2) laps on rahvastikuregistri andmetel Alutaguse valda registreeritud sünnist alates 30 päeva jooksul ja elab toetuse taotlejaga ühel aadressil.

  (2) Sünnitoetust võib taotleda 3 kuu jooksul lapse sündimise päevast arvates.
[RT IV, 03.10.2019, 14 - jõust. 06.10.2019, rakendatakse alates 01.08.2019]

  (3) Lapsendatud lapse vanemal on õigus taotleda toetust kuue kuu jooksul pärast kohtuotsuse jõustumist tingimusel, et laps ei ole kohtuotsuse jõustumise ajal vanem kui üks aasta ja kuus kuud.

  (4) Toetuse määr on 350 eurot.

  (5) Sünnitoetus makstakse välja vanema avalduse alusel.
[RT IV, 03.10.2019, 14 - jõust. 06.10.2019, rakendatakse alates 01.08.2019]

  (6) Lapse sünnitoetust võib erandkorras määrata sotsiaalkomisjoni otsuse alusel.

§ 10.   Esmakordselt koolimineva lapse toetus

  (1) Esmakordselt kooli mineva lapse toetus makstakse taotluse alusel vanemale, eestkostjale või lapse hooldajale, kellega on sõlmitud lapse perekonnas hooldamise leping, tingimusel, et taotleja ja laps on rahvastikuregistri andmetel Alutaguse valla elanikud ning laps asub õppima Alutaguse valla kooli, välja arvatud erivajadusest tingitult mujale õppima asumisel.

  (2) Toetus määratakse kooli õpilaste kinnitatud nimekirjade alusel.

  (3) Toetus on ühekordne ning taotlus toetuse saamiseks tuleb esitada 2 kuu jooksul alates õppeaasta algusest.

  (4) Toetuse määr on 200 eurot.

§ 11.   Koolitarvete ja kooliriiete toetus

  (1) Toetust makstakse kuni 100 eurot aastas ühe üldhariduskoolis õppiva lapse kohta toimetulekutoetust saavale perele ja madala sissetulekuga perele.

  (2) Toetust makstakse avalduse alusel, millele on lisatud kuludokumendid.

  (3) Toetuse andmise otsustab sotsiaalkomisjon.

§ 12.   Prillide ja invatehniliste abivahendite ostmise või laenutamise toetus
[RT IV, 28.12.2019, 9 - jõust. 01.01.2020]

  (1) Prillide ja invatehniliste abivahendite kulud kompenseeritakse kuni 100 eurot kalendriaastas kuludokumentide alusel..
[RT IV, 28.12.2019, 9 - jõust. 01.01.2020]

  (2) Toetust saab taotleda mittetöötav vanaduspensioniealine isik ja mittetöötav puuduva töövõimega isik, vanem puudega lapsele ja vanem, eestkostja, hooldusperevanem lapsele arsti poolt väljastatud tõendi alusel.
[RT IV, 11.07.2018, 29 - jõust. 14.07.2018]

  (3) Toetus on ühekordne ning toetuse saamiseks tuleb esitada kuludokumendid koos toetuse avaldusega.

§ 13.   Ravimite ostmise ja raviteenuste eest tasumise toetus

  (1) Toetust saab taotleda mittetöötav vanaduspensioniealine isik ja mittetöötav puuduva töövõimega isik ning vanem, eestkostja, hooldusperevanem puudega lapsele.
[RT IV, 11.07.2018, 29 - jõust. 14.07.2018]

  (2) Toetust makstakse ainult retseptiravimite eest.

  (3) Toetuse määr on kuni 100 eurot aastas.

  (4) Toetuse saamiseks tuleb esitada avaldus koos kuludokumentidega.

§ 14.   Matusetoetus

  (1) Matusetoetust makstakse Alutaguse valla elanike registris olnud isiku perekonnaliikmele, hooldajale või sugulasele matusekulude katteks.

  (11) Erandkorras võib matusetoetust maksta lõikes 1 märgitud isikule, kellel ei olnud võimalik saada toetust enda elukohajärgsest kohaliku omavalitsuse üksusest seal kehtiva sotsiaaltoetuste maksmise korra järgi ja kes on korraldanud või korraldamas sellise isiku matmist või tuhastamist, kellel surma hetkel puudus rahvastikuregistris elukoha aadress või kelle elukoha aadress rahvastikuregistris oli väljaspool Alutaguse valda. Juhul, kui rahvastikuregistrikanne puudub nii lahkunul kui lähedasel, tuleb sotsiaaltöötajal hinnata toetuse taotleja abivajadust vältimatu abi korras ja otsuse toetuse maksmise kohta teeb sotsiaalkomisjon.
[RT IV, 06.03.2019, 50 - jõust. 09.03.2019, rakendatakse alates 01.03.2019]

  (2) Toetuse määr on 250 eurot.

  (3) Toetust makstakse taotluse esitamisel.
[RT IV, 02.07.2019, 25 - jõust. 05.07.2019, rakendatakse alates 01.07.2019]

  (4) Toetust makstakse riigi poolt eraldatud vahenditest. Kui riigi poolt eraldatud vahendid lõppevad, kaetakse kulud valla eelarvest.

§ 15.   Eakate sünnipäevatoetus

  (1) Eakate sünnipäevatoetust makstakse isiku 75. sünnipäeva, 80. sünnipäeva, 85. sünnipäeva puhul ja alates 90. eluaastast igal aastal.

  (2) Toetuse määr on 50 eurot.Toetus kantakse isiku arveldusarvele või avalduse alusel teise isiku arveldusarvele(erandjuhtudel sularahas kättetoimetamisega).
[RT IV, 11.07.2018, 29 - jõust. 14.07.2018]

  (3) Vallavalitsuse poolt hoolekandeasutusse paigutatud isikule, kelle eest vallavalitsus tasub hoolduskulud, on toetuseks lilled ja kingitus.

§ 16.   Erakorraline toetus

  (1) Erandkorras võib mõjuvate põhjuste ilmnemisel sotsiaaltoetust taotleda isik, kes ei vasta käesolevas määruses sätestatud toetustingimustele, esitades vastavasisulise põhjendatud kirjaliku avalduse sotsiaalkomisjonile.

  (2) Sotsiaalkomisjonil on õigus nõuda taotlejalt täiendavaid asjakohaseid andmeid või dokumente, millest taotlejat informeeritakse taotluse vastuvõtmisel või viie tööpäeva jooksul pärast taotluse vastuvõtmist. Taotlus jäetakse rahuldamata, kui täiendavalt nõutud andmeid või dokumente ei esitata taotluse esitaja poolt kümne tööpäeva jooksul.

§ 17.   Kindlustamata isikute ravikulude katmine

  (1) Kindlustamata isiku vältimatu abi ravikulude katmise, mida ei tasustata Haigekassa kaudu, otsustab vallavalitsuse sotsiaalkomisjon.

  (2) Raviasutusse suunamisel sõlmib vallavalitsus raviteenust osutava asutusega ja haigega vastava lepingu.

  (3) Alutaguse vald tasub lepingu täitmise eest vastavalt raviteenust osutava asutuse arvele.

§ 18.   Jõulupakid lastele

  Alutaguse valla lapsed, kelle alaline elukoht on rahvastikuregistri andmetel Alutaguse vallas, saavad põhikooli lõpetamiseni valla poolt jõulupakid.

§ 19.   Koduteenus

  (1) Koduteenuse eesmärk on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti. Koduteenuse osutamisel abistatakse isikut toimingutes, mida isik terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda sooritada kõrvalise abita, kuid mis on vajalikud kodustes tingimustes elamiseks.

  (2) Koduteenuste osutamist korraldab vallavalitsus, või isik võib ise teenust osta teenusepakkujalt.

  (3) Koduteenust on õigus saada isikul, kellel on terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevalt kõrvalise abi vajadus kodustes tingimustes igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamisel ja väljaspool kodu asjaajamisel, ning:
  1) kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad ja kelle enda materiaalsed võimalused ei ole piisavad iseseisvaks toimetulekuks ja vajaliku hoolduse kindlustamiseks;
  2) kellel on seadusjärgsed ülalpidajad, kuid kelle enda ja tema seadusjärgsete ülalpidajate materiaalsed võimalused ei ole piisavad isiku iseseisvaks toimetulekuks ja vajaliku hoolduse kindlustamiseks;
  3) kelle seadusjärgsed ülalpidajad keelduvad mõjuvatel põhjustel oma kohustusi täitmast või ei saa neid täita;
  4) kelle seadusjärgsete ülalpidajatega pole võimalik kontakti saada.

  (4) Koduteenuse saamiseks tuleb esitada kirjalik avaldus.

  (5) Otsuse teenuse osutamiseks teeb sotsiaalkomisjon ja vallavalitsus sõlmib teenuseosutajaga vastavasisulise lepingu.

§ 20.   Tugiisikuteenus

  (1) Tugiisikuteenuse eesmärk on iseseisva toimetuleku toetamine olukordades, kus isik vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi. Kõrvalabi seisneb juhendamises, motiveerimises ning isiku suurema iseseisvuse ja omavastutuse võime arendamises.

  (2) Tugiisikuteenuse osutaja on nõuetele vastav füüsiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja või juriidiline isik, kellelt tellitakse teenust vastavalt kokkulepitud tingimustele.

  (3) Tugiisikuteenust osutatakse vastavalt vajadusele teenuse saaja juures kodus või väljaspool kodu.

  (4) Tugiisikuteenuse saamiseks esitab isik või isiku seaduslik esindaja sotsiaalteenistusele põhjendatud taotluse koos teenuse vajadust tõendavate dokumentidega.

  (5) Tugiisikuteenus määratakse lapsele ja vanemale ning täiskasvanud isikule sotsiaalkomisjoni otsusega.

  (6) Tugisikuteenuse osutamise aluseks on koostöös teenust saava isiku, teenuseosutaja ja vallavalitsuse vahel sõlmitud haldusleping.

§ 21.   Isikliku abistaja teenus

  (1) Isikliku abistaja teenuse sisuks on eelkõige täisealise puudega inimese abistamine nendes igapäevaelu tegevustes, milles inimene vajab tulenevalt oma puudest füüsilist kõrvalabi. Isiklik abistaja aitab isikut tema igapäevaelu tegevustes, liikumisel, söömisel, toidu valmistamisel, riietumisel, hügieenitoimingutes, majapidamistöödes ja muudes tegevustes, milles isik vajab juhendamist või kõrvalabi.

  (2) Isikliku abistaja teenuse osutaja on nõuetele vastav füüsiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja või juriidiline isik, kellelt tellitakse teenust vastavalt kokkulepitud tingimustele.

  (3) Isikliku abistaja teenust osutatakse vastavalt vajadusele teenuse saaja juures kodus või väljaspool kodu.

  (4) Isikliku abistaja teenuse saamiseks esitab isik või isiku seaduslik esindaja sotsiaalteenistusele põhjendatud taotluse koos teenuse vajadust tõendavate dokumentidega.

  (5) Isikliku abistaja teenus määratakse isikule sotsiaalkomisjoni otsusega.

  (6) Isikliku abistaja teenuse osutamise aluseks on koostöös teenust saava isiku, teenuseosutaja ja vallavalitsuse vahel sõlmitud haldusleping.

§ 22.   Varjupaigateenus

  (1) Varjupaigateenuse eesmärk on ajutise ööbimiskoha võimaluse kindlustamine täisealisele isikule, kes ei ole võimeline endale ööbimiskohta leidma. Ajutises ööbimiskohas peab olema tagatud voodikoht, pesemisvõimalus ja turvaline keskkond.

  (2) Varjupaigateenus määratakse isikule sotsiaalkomisjoni otsusega või sotsiaalteenistuse juhi otsusel.

  (3) Teenust osutab lepingu alusel teenusepakkuja.

§ 23.   Turvakoduteenus

  (1) Teenuse eesmärk on tagada isikule ajutine eluase, turvaline keskkond ja esmane abi.

  (2) Turvakoduteenust osutatakse:
  1) lapsele, kes vajab abi tema hooldamises esinevate puuduste tõttu, mis ohustavad tema elu, tervist või arengut;
  2) täisealisele isikule, kes vajab turvalist keskkonda perioodil, mis on vajalik turvalisuse tagamiseks ja edasise elu korraldamiseks.

  (3) Esmase abi raames tuleb isikule vajaduse korral tagada kriisiabi, mis taastab isiku psüühilise tasakaalu ja tegevusvõime igapäevaelus, ning teavitada isikut teistest abi saamise võimalustest. Tulenevalt isiku east ja vajadusest tagatakse ka tema hooldamine ja arendamine.

  (4) Ametnik selgitab välja isiku abivajaduse ja selle põhjendatuse, teenuse osutamise sageduse ja mahu.

  (5) Teenust osutatakse isiku nõusolekul, välja arvatud lastekaitseseaduses sätestatud juhtudel.

  (6) Teenust osutab halduslepingu alusel eraõiguslik juriidiline või füüsiline isik või teise kohaliku omavalitsuse üksuse ametiasutus.

  (7) Turvakoduteenus tagatakse perioodiks, mis on vajalik teenust saama õigustatud isiku turvalisuse tagamiseks ning edasise elu korraldamiseks. Turvakoduteenus määratakse isikule sotsiaalkomisjoni otsusega või lastekaitsetöötaja või sotsiaalteenistuse juhi otsusel. Teenust osutab lepingu alusel teenusepakkuja.

§ 24.   Võlanõustamisteenus

  (1) Võlanõustamisteenuse eesmärk on abistada isikut tema varalise olukorra kindlakstegemisel, võlausaldajaga läbirääkimiste pidamisel ja nõuete rahuldamisel, et vältida uute võlgnevuste tekkimist toimetulekuvõime parandamise kaudu ning lahendada muid võlgnevusega seotud probleeme.

  (2) Võlanõustamisteenust võib vallavalitsus osutada ise või ostab teenust teenusepakkuja käest vastavalt kokkulepitud tingimustele.

§ 25.   Asendushooldusteenus

  (1) Asendushooldusteenus on vallavalitsuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on pika- või lühiajaliselt lapse heaolu ja õiguste tagamine, lapsele tema põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine, lapsele turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine ning lapse ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täisealisena.

  (2) Teenuse osutamiseks sõlmitakse teenuseosutajaga leping.

§ 26.   Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus

  (1) Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus on üldhooldekodus turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla ning tema toimetulekut ei ole võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega.

  (2) Üldhooldekodusse paigutamise ning Alutaguse valla eelarvest kohamaksumuse eest tasumise otsustab sotsiaalkomisjon, mille alusel sõlmib vallavalitsus teenusepakkujaga lepingu.

§ 27.   Sotsiaaltransporditeenus

  (1) Teenuse eesmärk on võimaldada puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 lõike 1 tähenduses puudega isikul, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist ning teistel abivajavatel isikutel, kasutada tema vajadustele vastavat transpordivahendit tööle või õppeasutusse sõitmiseks või avalike teenuste kasutamiseks.

  (2) Teenuse osutamist korraldab vallavalitsus.

  (3) Teenust osutab vallavalitsus või teenusepakkuja.

  (4) Teenus on teenuse saajale üldjuhul tasuline.

  (5) Teenuse eest tasumisel omaosalusest kas osaliselt või täielikult vabastamise otsustab sotsiaalkomisjon isiku avalduse alusel.

§ 28.   Õpilaste bussisõiduteenus
[Kehtetu - RT IV, 03.01.2019, 11 - jõust. 06.01.2019]

§ 29.   Muud sotsiaalteenused

  (1) Vallavalitsus osutab või korraldab võimalusel ja lähtuvalt isiku abivajadusest muid sotsiaalteenuseid, mis tulenevad seadusest või isiku tegelikust vajadusest.

  (2) Teenuste osutamisel lähtutakse esmajärjekorras isiku vajadustest.

  (3) Muudeks vajaduspõhisteks sotsiaalteenusteks on:
  1) sotsiaalnõustamine;
  2) psühholoogiline nõustamine;
  3) perenõustamine;
  4) perelepitusteenus;
  5) logopeedi teenus;
  6) kriisiabiteenus (sealhulgas laste leinalaager);
  7) tugirühmades ja -programmides osalemine;
  8) rehabilitatsiooniteenusel osalemine;
  9) erihoolekandeteenus (toetatud elamine, toetatud töötamine, igapäevaelu toetamine);
  10) toiduabi;
  11) omasteta surnud isiku matmise korraldamine;
  12) päevakeskuse teenus eakale ja puudega isikule;
  13) päevahoiuteenus täisealisele puudega isikule.

  (4) Teenusele suunatakse ametniku ettepanekul või isiku põhjendatud avalduse alusel.

  (5) Isiku avaldusele lisatakse teenuse määramise otsustamiseks vajalikud dokumendid.

  (6) Muude sotsiaalteenuste hinna kinnitab teenuse osutaja.

  (7) Teenus on isikule tasuline, sotsiaalkomisjonil on õigus vähendada tasu või vabastada tasust.

  (8) Muid sotsiaalteenuseid osutatakse valla eelarvest valla eelarveliste vahendite või sihtfinantseeritavate vahendite olemasolul.

  (9) Teenuse osutamise otsustab sotsiaalkomisjon.

§ 30.   Rakendussätted

  (1) Vallavalitsus kinnitab sotsiaaltoetuste ja -teenuste taotlemise vormid.

  (2) Vallavalitsus kehtestab tasuliste teenuste hinnakirja.

  (3) Vallavalitsus võib kehtestada oma eelarveliste vahendite ja pädevuse piires täiendavaid soodustusi sotsiaalsetele riskirühmadele.

  (4) Vahendite olemasolul Alutaguse valla eelarves võib vallavalitsus otsustada ka käesolevas määruses loetlemata sotsiaaltoetusi, mille taotlemine, määramine ja maksmine toimub käesoleva korra järgi.

§ 31.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 32.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018. a.

/otsingu_soovitused.json