ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Sotsiaaleluruumi üürile andmise ja kasutamise kord

Väljaandja:Peipsiääre Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.07.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 11.07.2018, 61

Sotsiaaleluruumi üürile andmise ja kasutamise kord

Vastu võetud 20.06.2018 nr 30

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5, sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 1 , elamuseaduse

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse sotsiaaleluruumi mõiste, üürileandmise tingimused, üürilepingu sõlmimise, pikendamise ja lõpetamise ning sotsiaaleluruumi kasutamise kord.

  (2) Sotsiaaleluruum (edaspidi eluruum) on Peipsiääre Vallavalitsuse poolt sotsiaaleluruumiks tunnistatud Peipsiääre valla omandis olev eluruum (korter, tuba või osa toast), mis antakse üürile eluasemeteenust vajavale isikule ja tema perekonnale, kes ise ei ole suuteline ega võimeline endale või oma perekonnale eluaset tagama.

§ 2.   Eluruumi taotlema õigustatud isikud

  (1) Eluruumi võib taotleda käesolevas paragrahvis nimetatud eluaset vajav füüsiline isik, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri (edaspidi rahvastikuregister) andmetel on üks aasta enne taotluse esitamist olnud Peipsiääre vald (edaspidi taotleja).

  (2) Eluruum antakse üürile:
  1) isikule, kes tingituna oma vanusest, tervislikust seisundist või sotsiaalmajanduslikust olukorrast ei ole ise suuteline endale ja/või oma perekonnale eluruumi soetama ning eluruumi eraldamata jätmine ohustab isiku elu, tervist ja toimetulekut või;
  2) isikule, kes tulekahju, loodusõnnetuse või muu õnnetusjuhtumi tagajärjel on kaotanud elamispinna või;
  3) asenduskodust tagasipöördunule, kelle elukoht enne asenduskoduteenusele suunamist oli Peipsiääre vald või;
  4) teistele isikutele põhjendatud juhtudel.

  (3) Isikule, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel ei ole Peipsiääre vald või kelle elukoht taotluse esitamise hetkel on olnud Peipsiääre vald vähem kui üks aasta, võib eraldada eluruumi vaba elamispinna olemasolu korral juhul, kui isikul ei ole alalist elukohta, kuid isik viibib püsivalt Peipsiääre valla haldusterritooriumil ja eluruumi eraldamata jätmine ohustab isiku elu ja tervist.

§ 3.   Eluruumi taotlemine

  (1) Eluruumi kasutamiseks esitab taotleja Peipsiääre Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) kirjaliku taotluse, milles märgitakse:
  1) taotleja ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
  2) taotleja kontaktandmed (aadress, telefon, elektronposti aadress);
  3) taotlejaga koos ühist eluruumi kasutada sooviva isiku ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
  4) andmed taotleja ja tema perekonnaliikmete taotluse esitamisele eelneva kuue kalendrikuu sissetulekute kohta;
  5) andmed taotleja ja tema perekonnaliikmete omandis oleva(te) kinnisasja(de) ja sõiduki(te) kohta;
  6) eluruumi taotlemise põhjendus;

  7) andmed seni kasutatava eluruumi ning sellest ilmajäämise põhjuste kohta;
  8) nõusolek isikuandmete töötlemiseks.

  (2) Taotluse allkirjastab taotleja ja kõik taotlejaga koos ühist eluruumi kasutada soovivad täisealised isikud.

§ 4.   Taotluse menetlemine ja eluruumi üürile andmise otsustamine

  (1) Eluruumi üürile andmise vajaduse hindamiseks on vallavalitsuse sotsiaalosakonna teenistujal õigus nõuda taotlejalt sissetulekut tõendavaid dokumente, sealhulgas väljavõtteid taotleja ja tema perekonnaliikmete pangakontodest, vara kasutamise lepinguid ja muid otsustamiseks vajalikke lisaandmeid ja/või dokumente ning teha päringuid andmete saamiseks riiklikesse registritesse.

  (2) Otsuse eluruumi üürile andmise või üürileandmisest keeldumise kohta teeb vallavalitsus sotsiaalabikomisjoni ettepanekul 10 tööpäeva jooksul, arvates eluruumi taotlemiseks viimase vajaliku dokumendi saamise päevast.

  (3) Vallavalitsus võib keelduda eluruumi üürile andmisest kui taotlejal on olemas perekonnaseaduse § 96 alusel ülalpidamiskohustusega isikud.

  (4) Vallavalitsusel on õigus hoida eluruume reservis erakorraliste olukordade jaoks.

§ 5.   Lepingu sõlmimine

  (1) Isikuga, kellele vallavalitsus eluruumi eraldas, sõlmitakse üürileping (edaspidi leping).

  (2) Enne lepingu sõlmimist on eluruumi taotlejal õigus talle määratud eluruum üle vaadata.

  (3) Leping sõlmitakse 30 päeva jooksul vallavalitsuse korralduse andmisest arvates. Nimetatud tähtaja jooksul mõjuva põhjuseta lepingu sõlmimata jätmisel taotleja poolt, on vallavalitsusel õigus vastav korraldus tühistada.

  (4) Eluruumi kasutamiseks sõlmitava lepingu tähtaja määrab vallavalitsus.

  (5) Lepingu sõlmimisel koostatakse eluruumi üleandmise-vastuvõtmise akt ja lõppemisel koostatakse eluruumi tagastamise akt, milles kajastatakse eluruumi ja selle sisustuse seisukord.

  (6) Lepingu sõlmimisel lähtutakse võlaõigusseaduse paragrahvi 272 lõike 4 punktis 4 sätestatust, millest tulenevalt üürnikku teavitatakse, et temale üürile antud eluruumile ei kohaldata võlaõigusseaduses eluruumide üürimise kohta sätestatut.

§ 6.   Lepingu pikendamine

  (1) Lepingu tähtaja möödumisel ja eluruumi vajaduse säilimisel võib üürniku põhjendatud taotluse ja vallavalitsuse korralduse alusel lepingut pikendada. Leping pikendatakse juhul, kui isik vastab käesoleva määruse paragrahvis 2 sätestatud nõuetele ja on täitnud kõik lepingust tulenevad kohustused.

  (2) Lepingu pikendamiseks esitab üürnik vallavalitsusele kirjaliku taotluse vähemalt 30 päeva enne lepingu lõppemist.

  (3) Taotlusele lisatakse viimase kalendrikuu kommunaalteenuste arved.

§ 7.   Lepingu lõppemine

  (1) Leping lõppeb:
  1) tähtaja möödumisel;
  2) üürniku surma korral;
  3) poolte kokkuleppel;
  4) lepingu ülesütlemisel.

  (2) Üürnik võib lepingu erakorraliselt üles öelda teatades sellest kirjalikult vallavalitsusele ette vähemalt 30 päeva.

  (3) Lepingu võib erakorraliselt üles öelda uut eluruumi vastu andmata või anda üürile senisest vähem heakorrastatud ja väiksemaid kulutusi nõudev eluruum, teatades sellest üürnikule ette vähemalt 30 päeva, kui:
  1) üürnik ei täida lepingus sätestatud tingimusi või;
  2) määruse paragrahvis 2 nimetatud eluruumi taotlemise aluseks olnud asjaolude äralangemisel või;
  3) muudel objektiivsetel asjaoludel.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud ülesütlemistähtaega ei pea järgima, kui üürnik kahjustab tahtlikult eluruumi.

§ 8.   Eluruumi kasutamise kord

  (1) Eluruumi kasutamise õigus on lepingus nimetatud isikutel ning üürniku alaealistel lastel.

  (2) Eluruumi üürnik on kohustatud:
  1) kasutama eluruumi ja selle sisustust heaperemehelikult, lähtudes selle otstarbest ning hoidma seda nii, et selle väärtus ei väheneks, välja arvatud harilik kulumine;
  2) arvestama teiste majaelanike ja naabrite huvidega;
  3) järgima eluruumis, üldkasutatavates ruumides ja kinnistul sanitaar- ja tuleohutusnõudeid, heakorraeeskirja ning kinni pidama teistest Peipsiääre valla õigusaktidest;
  4) hüvitama täielikult eluruumi hävimisest ja kahjustumisest tuleneva sellise kahju, mis tekib ajal, kui eluruum oli üürniku valduses ja kui on tõendatav, et hävimine või kahjustumine toimus asjaoludel, mis tulenesid otseselt üürniku või temaga koos elavate isikute pahatahtlikust tegevusest või hooletusest;
  5) rakendama eluruumi avariide ja rikete avastamisel viivitamatult abinõusid avariide ja rikete kõrvaldamiseks ning teatama nende tekkest vastavatele ametiasutustele ja vallavalitsuse esindajale;
  6) lubama vallavalitsuse esindajal eluruumi üle vaadata;
  7) andma lepingu lõppemisel eluruumi üle vallavalitsuse esindajale mitte halvemas seisukorras kui see oli lepingu sõlmimisel (välja arvatud harilik kulumine);
  8) vajadusel sõlmima eraldi lepingud kõrvalkulude tasumiseks teenuse osutajatega;
  9) vabastama eluruumi pärast lepingu tähtaja lõppemist või taotlema vähemalt 30 päeva enne lepingu lõppemist selle pikendamist.

  (3) Eluruumi üürnikul on keelatud:
  1) anda eluruum allkasutusse kolmandatele isikutele;
  2) teha eluruumi või selle seadmete ümberehitust või -paigutust ilma vallavalitsuse kirjaliku nõusolekuta;
  3) ilma eelneva kokkuleppeta pidada eluruumis lemmikloomi.

§ 9.   Tasu eluruumi kasutamise eest

  (1) Eluruumi üüri suuruse määrab vallavalitsus.

  (2) Üürnik tasub üüri ja kõik eluruumi kasutamisega seotud kõrvalkulud proportsionaalselt üürniku poolt kasutatavate eluruumide suurusele vastavalt esitatud arvetele.

§ 10.   Dokumendivormide kinnitamine

  Vallavalitsus võib kinnitada korra rakendamiseks vajalikke dokumendivorme.

§ 11.   Järelevalve

  Järelevalvet eluruumi sihipärase kasutamise ja lepingu täitmise üle teostab sotsiaalosakonna teenistuja.

§ 12.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Vabariigi Valitsuse 22.06.2017 määruse nr 97 „Alatskivi valla, Kallaste linna, Pala valla, Peipsiääre valla ja Vara valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine moodustus haldusreformi tulemusel Alatskivi valla, Kallaste linna, Pala valla, Peipsiääre valla ja Vara valla ühinemisel uus omavalitsusüksus Peipsiääre vald, mis Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 92 lõike 2 alusel on ühinenud omavalitsusüksuste õigusjärglane.

Lähtudes eelmärgitust ning arvestades haldusreformi § 16 lõike 1 ja Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 141 lõikeid 41‒42, tunnistada kehtetuks:
  1) Vara Volikogu 30.03.2016 määrus nr.11 „ Sotsiaaleluruumi üürile andmise Ja kasutamise kord Vara vallas“;
  2) Alatskivi Vallavolikogu 31.03.2016 määrus 9 „ Alatskivi valla eluruumide üürile andmise ja kasutamise kord“;
  3) Kallaste Linnavolikogu 11.10.2012 määrus 4 „ Kallaste linna omandis olevate eluruumide kasutamise ,käsutamise ja valdamise kord;
  4) Pala Vallavolikogu 24.05.2012 määrus nr.8 „Eluruumide üürile andmise ja kasutamise kord“.

§ 13.   Rakendussäte

  Enne käesoleva määruse jõustumist sõlmitud lepingud kehtivad lepingus märgitud kuupäevani.

§ 14.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2018.

Jaako Lindmäe
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json