SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Üldhooldusteenuse osutamise ja rahastamise kord Peipsiääre vallas

Väljaandja:Peipsiääre Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.07.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 11.07.2018, 62

Üldhooldusteenuse osutamise ja rahastamise kord Peipsiääre vallas

Vastu võetud 20.06.2018 nr 31

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5, sotsiaalhoolekandeseaduse § 14 lõike 1 ja Peipsiääre Vallavolikogu 28.03.2018 määruse nr 17 „Sotsiaalteenuste osutamise kord“ § 4 lõike 3 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Käesolev määrus reguleerib väljaspool kodu osutava üldhooldusteenuse korraldamist Peipsiääre vallas.

  (2) Määrust rakendatakse teenust vajavale isikule, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Peipsiääre vald.

  (3) Kord ei reguleeri hoolekandeteenuse finantseerimist, kui teenuse vajaja või perekonnaseaduse alusel tema ülalpidamiskohustustega isik on võimeline hoolekandeteenuste (erihoolekandeteenuse) saamisele.

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) hooldekodu - hoolekandeasutus;
  2) hoolekandeteenus - hoolekandeasutuses osutatav hooldusteenus, mis vastab hooldatava isiku vajadustele;
  3) hoolekandeteenust vajav isik - isik, kes terviseseisundi, tegevusvõime languse ja/või elukeskkonna olukorra tõttu ei ole suuteline iseseisvalt elama ja kelle toimetulekut ei ole võimalik tagada muul viisil;
  4) hooldatava ülalpidamiskulu - kulud, mis on vajalikud hooldatava ülalpidamiseks hoolekandeasutuses. Ülalpidamiskulud ei sisalda retseptiväliseid ravimeid, iluteenuseid, hambaravi ega hambaproteeside eest tasumist;
  5) seadusjärgne ülalpidaja - perekonnaseadusest tulenevalt abivajava isiku täisealised esimese ja teise astme ülenejad (vanemad ja vanavanemad) ja alanejad (lapsed ja lapselapsed) sugulased;
  6) ülalpidamiskohustusest vabastamise alus - perekonnaseadusest tulenevalt kohtumäärus, millega ülalpidamiskohustusega isik on vabastatud ülalpidamiskohustusest või millega tema ülalpidamiskohustust on vähendatud.

§ 3.   Teenuse eesmärk

  Üldhooldusteenus on kohaliku omavalitsuse poolt korraldatav väljaspool isiku kodu osutatav teenus, mille eesmärk on turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla.

§ 4.   Teenuse või kaasrahastamise taotlemine

  (1) Hoolekandeteenust vajav isik,kes ei ole suuteline teenuse eest täies mahus tasuma,peab esitama Peipsiääre Vallavalitsusele kui ametiasutusele(edaspidi:ametiasutus) kirjaliku taotluse hooldusteenuse osaliseks rahastamiseks Peipsiääre valla eelarvest.

  (2) Sotsiaaltööspetsialist võib alustada menetlust ilma taotleja taotluseta, kui hoolekandeteenuse eest tasumisel abi vajava isiku terviseseisund ei võimalda tal endal taotlust esitada ja tal puudub seaduslik esindaja.

  (3) Taotluses märgitakse:
  1) taotleja ees- ja perekonnanimi;
  2) elukoha aadress ja muud kontaktandmed;
  3) hoolekandeasutuse nimi, mille teenuse osalist rahastamist soovitakse;
  4) põhjus, miks hoolekandeteenust vajatakse;
  5) taotleja kinnitus hoolekandeteenuse eest osalise tasumise kohta, mis on vähemalt 95% igakuisest sissetulekust, v.a. taotlejale makstav sotsiaaltoetus;
  6) andmed pensioni ja muude igakuiste sissetulekute kohta;
  7) andmed pensionile või muule igakuisele sissetulekule pööratud sissenõuete kohta;
  8) ülalpidamiskohustuslaste olemasolul nende nimed ja kontaktandmed, ülalpidamiskohustuslaste puudumise korral kinnitus selle kohta;
  9) ülalpidamiskohustuslaste kinnitus taotleja eest hoolekandeteenuse puudujääva osa tasumise kohta;
  10) taotleja kohustus teatada kahe kuu jooksul oma varalise seisundi muutumisest;
  11) ülalpidamiskohustuslase kohustus teatada kahe kuu jooksul oma varalise seisundi muutumisest;
  12) taotleja nõusolek tema andmete kontrollimiseks;
  13) ülalpidamiskohustuslase nõusolek tema andmete kontrollimiseks.

  (4) Taotlusele lisatakse:
  1) isikut tõendava dokumendi koopia;
  2) taotleja sissetulekut ja varalist seisu kirjeldavad dokumendid (nt pangakonto väljavõte vms);
  3) ülalpidamiskohustuslaste olemasolul dokumendid (nt kohtumäärus), millest nähtub, et hoolekandeteenuse taotleja ei saa või ei ole õigustatud saama ülalpidamist või saadav summa ei kata täies ulatuses abivajadust;
  4) puuet tõendav dokument koos rehabilitatsiooniplaaniga (kui isikule on määratud puue ja koostatud rehabilitatsiooniplaan);
  5) geriaatrilise hinnangu olemasolul ka vastavasisuline dokument;
  6) hoolekandeteenust vajava isiku ja hoolekandeasutuse vahel sõlmitud lepingu koopia;
  7) vajadusel muud hooldust vajava isiku esitatud asjasse puutuvad dokumendid.

  (5) Ametiasutusel on vajaduse korral õigus nõuda täiendavaid dokumente.

§ 5.   Taotluse menetlemine

  (1) Vallavalitsuse sotsiaalspetsialist kontrollib taotluses märgitud asjaolusid ning vajadusel kogub asja menetlemiseks täiendavaid tõendeid ja dokumente.

  (2) Sotsiaalnõunik selgitab menetluse käigus:
  1) hoolekandeteenuse vajaduse;
  2) esitatud dokumentide alusel, kui palju on taotleja ja tema ülalpidamiskohustuslane võimelised hoolekandeteenuse eest ise tasuma;
  3) valla eelarvest taotletava summa suuruse hoolekandeteenuse eest.

  (3) Sotsiaaltööspetsialistil on hooldusvajaduse väljaselgitamiseks õigus külastada hooldust vajava isiku kodu, küsitleda tema lähedasi ning kontrollida isiku ja tema ülalpidamiskohustuslase majanduslikku olukorda ja teha päringuid elatusvahendite (pension, toetused, hüvitised, väärtpaberid, kinnis- ja vallasvara jms) hindamiseks.

  (4) Pärast hooldusvajaduse väljaselgitamist edastab sotsiaalnõunik taotluse koos dokumentidega Peipsiääre vallavalitsusele.

§ 6.   Erandid hoolekandeteenuse rahastamisel valla eelarvest

  (1) Kui isik vajab kiiresti hoolekandeteenust,tasub ametiasutus isiku eest puudujääva osa kuni isiku enda või tema ülalpidamiskohuslase varalise olukorra väljaselgitamiseni.

  (2) Kui hooldust vajaval isikul on ülalpidamiskohustuslased,on ametiasutus õigustatud nõudma neilt valla poolt tasutud hoolekandekulud sisse ulatuses,milles nad ei ole vabastatud ülalpidamiskohustuste täitmisest.

  (3) Kui hooldust vajaval isikul ei ole raha, et tasuda enda ülalpidamiskulude eest, kuid tal on vara, mida võimalik võõrandada või anda kasutusse ülalpidamiseks vajaliku rahasumma saamiseks, võib ametiasutus tasuda isiku eest tema hoolekandekulud osas,milleks isikul endal raha puudub, kuni vara võõrandamiseni või kasutusse andmiseni. Ametiasutus on õigustatud nõudma tehtud hoolekandekulude hüvitamist vara võõrandamisestvõi kasutusse andmisest saadud raha arvel.

§ 7.   Hoolekandeteenuse rahastamise lõpetamine vallaeelarvest

  (1) Vallavalitsus võib lõpetada hoolekandeteenuse eest tasumise, kui:
  1) hoolekandeteenust vajav isik või tema ülalpidamiskohustuslased keelduvad põhjendamatult tasumast nende kanda jäävat osaülalpidamiskuludest;
  2) hoolekandeasutus lõpetab hoolekandeteenust vajava isikuga lepingu;
  3) hoolekandeteenuse eest on võimalik tasuda hoolekandeteenust vajaval isikul endal ja /või tema ülalpidamiskohustuslastel;
  4) hooldust vajav isik sureb.

  (2) Hoolekandeasutus on kohustatud koheselt teavitama vallavalitsust ,kui hoolekandeteenust vajav isik või ülalpidamiskohustuslane on jätnud hooolekandeteenuse eest tasumata või hoolekandeteenust vajav isik llahkub hoolekandeasutusest.

  (3) Otsus hoolekandeteenuse rahastamise lõpetamiseks vormistatakse vallavalitsuse korraldusega, sh ka juhul kui hoolekandeteenusel olev isik sureb.

  (4) Otsus edastatakse hoolekandeasutustele ja hoolekandeteenusel viibivale isikule käesoleva paragrahvi lõikes 1 punktides 1-3 sätestatud juhtudel.

  (5) Teenuseosutaja vahetamine toimub teenuse saaja avalduse alusel või vallavalitsuse algatusel vallavalitsuse otsuse alusel.Kui teenuse saaja poolt soovitud uue teenuseosutaja kohamaks on kõrgem,otsustab vallavalitsus lubamise korral ka valla rahastatava osa suuruse.

§ 8.   Hoolekandeteenuse rahastamisest keeldumine

  (1) Vallavalitsus võib jätta taotluse rahuldamata, kui:
  1) hooldust vajava isiku ülalpidamiskohustuslased, keda kohus ei ole vabastanud ülalpidamiskohustuse täitmisest või kelle ülalpidamiskohustuse ulatust ei ole kohus vähendanud, ei osale hoolekandeteenuse kulu katmisel;
  2) hooldust vajava isiku toimetulekut on võimalik tagada teisi sotsiaalteenuseid (koduteenuste osutamine, eluaseme kohandamine, hooldaja määramine jms) osutades;
  3) hooldust on võimalik tagada ülalpidamiskohustuslastel;
  4) hoolekandeteenust saav või sooviv isik ei vaja hoolekandeteenust oma terviseseisundi, tegevusvõime vähenemise või muul põhjusel iseseisvalt toimetulematuse tõttu;
  5) hooldust on võimalik tagada ülalpidamiskohustuslastel;
  6) hooldust vajav isik või ülalpidamiskohustuslased jätavad ametiasutusele täiendavalt nõutud dokumendid esitamata;
  7) isikul on vara, kuid ta keeldub seda võõrandamast või kasutusse andmast, et tasuda oma ülalpidamiskulud;
  8) valitud hoolekandeasutuse teenuse hind on liiga kõrge, arvestades vallaeelarve vahendite säästlikku kasutamist.

  (2) Otsus hoolekandeteenuse taotluse rahastamata jätmise kohta vormistatakse vallavalitsuse korraldusega.

  (3) Ametiasutus edastab korralduse taotlejale.

§ 9.   Hoolekandeteenuse finantseerimise jätkamine vallaeelarvest

  (1) Enne hooldusasutuse eelarveaastat vaatab sotsiaaltööspetsialist (aprillikuu, kui toimub pensionite indekseerimine), ajal kehtivad hoolekandeteenuse rahastamise korraldused üle ja edastab koos oma kirjaliku seisukohaga vallavalitsusele. Vallavalitsus otsustab Peipsiääre valla osalusel korralduse jätkamise põhjendatuse uueks eelarveaastaks.

  (2) Vallaeelarvest finantseerimise jätkamiseks uueks eelarveaastaks kontrollib sotsiaalspetsialist teenuse saaja ja tema ülalpidamiskohustusega isikute majanduslikku seisu ning juhul, kui:
  1) teenust saava või ülalpidamiskohustusega isikute või mõlemate varanduslik seisukord on muutunud nii, et nad on võimelised teenust kokkulepitust suuremas summas rahastama, vähendab vallavalitsus vallaeelarvest teenuse eest makstava osa suurust või lõpetab teenuse osalise finantseerimise vallaeelarvest;
  2) ülalpidamiskohustusega isikute majanduslik olukord on oluliselt halvenenud, mistõttu nad ei ole võimelised kokkulepitud mahus teenuse eest tasuma, on neil õigus taotleda Peipsiääre valla eelarvest makstava osa suurendamist;
  3) hoolekandeteenust saav isik ei ole asunud oma vara võõrandama või seda kasutusse andma, ei jätka ametiasutus vallaeelarvest hoolekandeteenuse osalist rahastamist.

§ 10.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Vabariigi Valitsuse 22.06.2017 määruse nr 97 „Alatskivi valla, Kallaste linna, Pala valla, Peipsiääre valla ja Vara valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine moodustus haldusreformi tulemusel Alatskivi valla, Kallaste linna, Pala valla, Peipsiääre valla ja Vara valla ühinemisel uus omavalitsusüksus Peipsiääre vald, mis Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 92 lõike 2 alusel on ühinenud omavalitsusüksuste õigusjärglane.

Lähtudes eelmärgitust ning arvestades haldusreformi § 16 lõike 1 ja Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 141 lõikeid 41‒42, tunnistada kehtetuks:
  1) Alatskivi vallavolikogu 25.06.2015 määrus nr 7 „Alatskivi valla eelarvest hoolekandeteenuse eest maksmise kord“;
  2) Kallaste Linnavolikogu 28.12.2016 määrus nr.22 „ Linna eelarvest üldhooldusteenuse rahastamise kord“;
  3) Vara Vallavolikogu 17.02,2016 määrus nr.4“ Üldhooldusteenuse osutamise kord Vara vallas“.

§ 11.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jaako Lindmäe
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json