HaridusHuviharidus

Teksti suurus:

Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Alutaguse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.07.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 11.07.2018, 66

Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord

Vastu võetud 25.01.2018 nr 27
RT IV, 31.01.2018, 23
jõustumine 03.02.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.06.2018RT IV, 11.07.2018, 6414.07.2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega sätestatakse Alutaguse vallas elavate 7-19aastaste laste ja noorte (edaspidi õpilane) huvikoolis õppimise ja huvitegevusega tegelemise toetamise põhimõtted ja toetuse maksmise kord.

  (2) Määrusega ei reguleerita Alutaguse valla üldhariduskoolide ja rahvamajade, seltsimajade ringides osalemist, need on valla lastele ja valla territooriumil asuvate asenduskodu lastele tasuta. Kulud kaetakse valla eelarvest.

§ 2.   Põhimõisted

  (1) Huviharidus käesoleva korra tähenduses on pikaajaline süsteemne juhendatud tegelemine vaba tahte alusel üldhariduse tasemeõppest ja õppetööst vabal ajal, et omandada süvendatud teadmised ja oskused valitud huvialal. Huviharidust omandatakse huvikoolis.

  (2) Huvikool käesoleva korra tähenduses on kool, mis on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis ning mis lisaks haridusstandardit tagavatele koolidele pakub täiendavaid võimalusi hariduse omandamiseks ja isiksuse arenguks ning kus õpe toimub haridusstandardit tagavate koolide õppetegevusest vabal ajal.

  (3) Huvitegevus käesoleva korra tähenduses on süsteemne juhendatud tegelemine vaba tahte alusel üldhariduse tasemeõppest ja õppetööst vabal ajal, et omandada teadmised ja oskused valitud huvialal. Huvitegevustega tegeletakse huviringides, klubides, stuudiotes vms.

§ 3.   Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise tingimused ja eeldused

  (1) Õpilase huvihariduse omandamist või huvitegevuses osalemist toetatakse eelarveliste vahendite olemasolul, kui on täidetud järgmised tingimused:
  1) õpilase ja tema vähemalt ühe vanema või eestkostja rahvastikuregistrijärgne elukoht on Alutaguse vallas vähemalt 6 kuud ja elab alaliselt nimetatud aadressil. Alalise elamise kontrollmehhanismiks on vestlused naabritega, erinevatel aegadel teostatud kodukülastused;
[RT IV, 11.07.2018, 64 - jõust. 14.07.2018]
  2) õpilase seaduslik esindaja on vallale esitanud avalduse ning toetuse taotlejal ei ole toetuse taotlemise ajal võlgnevusi Alutaguse valla ees.

  (2) Huvitegevuse toetamise eeldusteks on:
  1) teenuse osutaja on registreeritud äriregistris;
  2) huvitegevuse harrastamine toimub ühe õppeaasta jooksul (v.a suvekuud) vähemalt kord nädalas üks akadeemiline tund;
  3) spordi valdkonnas tegutsev teenuse osutaja on kantud Eesti spordiregistrisse.

§ 4.   Huvihariduse ja huvitegevuse toetus ja toetuse määramine

  (1) Huvihariduse ja huvitegevuse toetust makstakse õpilasele ühes õppeaastas:
  1) õppemaksu või osalustasu kulude katteks kuni 15 eurot õppekuul;
  2) huvikooli ja/või huviringi korraldatud üritustel, laagrites ning võistlustel osalemise kulude ja muude huvitegevusega seotud kulude (riietus, sporditarbed jm põhjendatud kulud, edaspidi muud kulud) katteks.

  (2) Õppemaksu või osalustasu kulude hüvitamisele kuuluvad maksimaalselt kahe eelneva kuu jooksul tehtud kulutused. Toetuse määramise või mittemääramise otsustab Alutaguse Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) sotsiaaltöötaja või lastekaitsetöötaja.
[RT IV, 11.07.2018, 64 - jõust. 14.07.2018]

  (3) Muude kulude katteks määratud toetuse suuruse otsustab vallavalitsuse sotsiaalkomisjon.

§ 5.   Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse taotlemine ja maksmine

  (1) Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse taotlemiseks esitab alla 18-aastase taotleja puhul õpilase seaduslik esindaja ja üle 18-aastase taotleja puhul õpilane ise vallavalitsusele avalduse, mille vormi kinnitab vallavalitsus. Avaldusele lisatakse huvikooli ja/või huviringi korraldava ühingu poolt väljastatud arve ja kuludokumendid.

  (2) Vallavalitsusel on õigus kontrollida õpilaste osalemist huvikoolis või huvitegevuses.

  (3) Toetuse saaja või tema seaduslik esindaja on kohustatud viie päeva jooksul vallavalitsust teavitama, kui õpilane, kellele on toetus määratud, ei osale enam toetatavas huvihariduses või huvikoolis.

  (4) Toetus makstakse kuludokumentide alusel taotlejale või kokkuleppel teenuse osutajale.

§ 6.   Järelevalve toetuse kasutamise üle

  Järelevalvet toetuse kasutamise üle korraldab vallavalitsus.

§ 7.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json