KorrakaitseAvaliku ürituse kord

Teksti suurus:

Viljandi linna avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord

Väljaandja:Viljandi Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.07.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 11.07.2023, 5

Viljandi linna avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord

Vastu võetud 29.06.2023 nr 37

Määrus kehtestatakse korrakaitseseaduse § 59 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse avalike ürituste, mis toimuvad välitingimustes või selleks mitte ette nähtud hoonetes, korraldamise ja pidamise nõuded Viljandi linnas.

  (2) Määrust on kohustatud täitma kõik Viljandi linna haldusterritooriumil elavad, tegutsevad või viibivad isikud.

  (3) Spordiürituste korraldamise ja pidamise nõuded sätestab spordiseadus. Spordiseaduse § 20 lõikes 2 nimetatud spordiürituste korraldamiseks antakse luba spordiseaduses sätestatud korras. Muude spordiürituste korraldamisel rakendatakse käesolevat määrust.

  (4) Avaliku koosoleku korraldamise ja pidamise nõuded sätestab korrakaitseseadus.

  (5) Spordi- ja muude avalike ürituste korraldamist Viljandi järvel reguleerivad veeseadus ja Viljandi linna veesõidukite kasutamise ja hoidmise eeskiri Viljandi järvel.

  (6) Jäätmehoolduse korraldamist reguleerib jäätmeseadus ja Viljandi linna jäätmehoolduseeskiri.

  (7) Lisainventari ja seadmete kasutamist reguleerib seadme ohutuse seadus, tuleohutuse seadus ja korrakaitseseadus.

  (8) Ilutulestiku korraldamist ja/või pürotehnika kasutamist reguleerib lõhkematerjaliseadus.

  (9) Lõkke tegemist reguleerib tuleohutuse seadus, lõkke tegemise ohutusnõuded kehtestab siseministri määrus.

  (10) Liikluskorralduse muutmist ja liikluspiirangute kehtestamist reguleerib liiklusseadus ja Viljandi linna üldkasutatava territooriumi ajutise sulgemise kord.

  (11) Alkohoolsete jookide jaemüüki ja tarbimist avalikul üritusel reguleerib korrakaitseseadus. Toidu käitlemist ja järelevalvet reguleerib toiduseadus.

  (12) Reklaami paigaldamist reguleerivad reklaamiseadus ja Viljandi linna reklaami ja teabe paigaldamise kord.

  (13) Määrusega reguleerimata juhtudel otsustab küsimused Viljandi Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus).

§ 2.   Mõisted

  (1) Avalik koht on määratlemata isikute ringile kasutamiseks antud või määratlemata isikute ringi kasutuses olev maa-ala, ehitis, ruum või selle osa, samuti ühissõiduk.

  (2) Avalik kogunemine on avalik koosolek või avalik üritus.

  (3) Avalik koosolek on inimeste koos olemine avalikus kohas ühise eesmärgiga kujundada või väljendada oma meelsust.

  (4) Avalik üritus on avalikus kohas toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koos olemine, mis ei ole koosolek.

  (5) Kõrgendatud turvariskiga avalik üritus on:
  1) üritus, mille oodatav osalejate arv on 500 ja rohkem või
  2) üritus, kus toimub alkohoolsete jookide jaemüük või pakkumine (v.a alalised müügikohad) või
  3) üritus, kus kasutatakse pürotehnilisi tooteid või kus tehakse tuletöid või
  4) üritus, mida peetakse Viljandi linna haldusterritooriumi kohal olevas õhuruumis või veekogudel või mille ala piirneb veekoguga või
  5) üritus, mis on suunatud lastele.

  (6) Auditi kohustusega seadmed seadme ohutuse seaduse tähenduses on:
  1) suurema kui 0,5-baarise sisemise töörõhuga surveseade või ohtliku kemikaali käitlemiseks kasutatav surveseade olenemata sisemisest töörõhust;
  2) gaasiseade;
  3) inimese, looma või asja tõstmiseks kasutatav masin (tõsteseade), sealhulgas lõbustuspargi seade;
  4) elektriseade.

  (7) Olulise mõjuga liikluspiirang on kõikidele sõidukitele kehtestatud liikluskeeld, kui puudub ümbersõiduvõimalus, ja mis ei ole tingitud looduslikest mõjudest (pinnase sulamine, tormi-, vihmakahjustused või muu selline mõju) või teistest erakorralistest asjaoludest.

  (8) Mittestatsionaarne reklaam on maapinnaga või ehitisega mittepüsivalt ühendatud reklaamikandjale paigaldatud välireklaam, mis asub kaupluse, toitlustusasutuse või mõne muu majandus- või kutsetegevuse koha sissekäigu vahetus läheduses.

  (9) Avaliku ürituse luba (edaspidi luba) on linnavalitsuse väljastatud nõusolek avaliku ürituse korraldamiseks ja pidamiseks.

2. peatükk AVALIKU ÜRITUSE PIDAMISE NÕUDED, VASTUTUS JA JÄRELEVALVE 

§ 3.   Nõuded avalikule üritusele

  (1) Kõrgendatud turvariskiga üritustele tuleb kaasata tegevusloaga turvaettevõte ja meditsiinilise abi teenus, kui üritus vastab vähemalt kahele kõrgendatud turvariski tingimusele. Järvedel toimuvate ürituste puhul tuleb teavitada rannavalvet.

  (2) Olulise mõjuga liikluskeelu puhul tuleb korraldajal liikluskeelu piirkonna elanikke liikluspiirangust teavitada otsepostituse teel vähemalt 5 tööpäeva enne liikluskeelu algust. Teavituses peavad olema märgitud avaliku ürituse nimi, piirangu algus- ja lõpuaeg ning korraldaja kontaktandmed.

  (3) Peamiselt lastele ja noortele (vanus alla 18 aastat) suunatud avalikel üritustel on alkohoolsete jookide ja tubakatoodete müümine keelatud.

  (4) Avalikel üritustel tohib müüa lahjasid alkohoolseid jooke etanoolisisaldusega kuni 15 mahuprotsenti.

  (5) Avalikel üritustel ei tohi müüa ja tarbida jooke klaastaaras.

  (6) Avalikul üritusel peab olema tagatud piisava koguse ja piisava tühjendussagedusega prügikastide olemasolu et ürituse territoorium püsiks puhtana. Ürituse käigus tekkivad jäätmed tuleb sorteerida jäätmeliikide kaupa:
  1) segaolme jäätmed;
  2) biolagunevad jäätmed;
  3) segapakendijäätmed;
  4) pandipakend.

  (7) Pärast ürituse toimumist on korraldaja kohustatud territooriumi puhastama, kaasa arvatud informatiivsed teated, hiljemalt nelja tunni jooksul pärast avaliku ürituse lõppu, mitmepäevase ürituse korral 24 tunni jooksul pärast avaliku ürituse lõppu. Kui korraldaja ei korista ürituse ala ning seda peab tegema Viljandi Linnavalitsus, tasub teenuse eest esitatud arve alusel ürituse korraldaja.

  (8) Avalikul üritusel kasutatavallava-, telgi- (kuhu on planeeritud publik), tribüüni- ja riputuskonstruktsioonid ning batuudid peavad vastama käesoleva korra lisas „Tehniline juhend“ esitatud nõuetele. Kasutatavad konstruktsioonid ning seadmed peavad olema paigaldatud tootjapoolsete juhendite järgi. Nõutud dokumentatsioon peab olema kogu sündmuse montaaži, toimumise ja demontaaži ajal kohapeal ning tuleb järelevalvet tegevale ametnikule esitada viivitamatult selle nõudmisel.

  (9) Ilutulestiku korraldamisel ja/või pürotehnika valmistoodete, mida on võimalik soetada jaemüügist, kasutamisel tuleb juhinduda toote kasutusjuhendist. Muul juhul tuleb kaasata pädevustunnistusega pürotehnik.

  (10) Avaliku ürituse reklaam peab vastama üldtunnustatud kõlblusnormidele, olema esteetilise väljanägemisega ning kooskõlas heade kommete ja avaliku korraga.

§ 4.   Avaliku ürituse korraldaja kohustused

  Avaliku ürituse korraldaja on avaliku ürituse planeerimisel, ettevalmistamisel ja läbiviimisel kohustatud:
  1) tagama korrakaitseseadusest ja käesolevast korrast tulenevad nõuded;
  2) esitama õigeaegselt avaliku ürituse korraldamise loa taotluse;
  3) viima avaliku ürituse toimumisel selle läbi vastavalt loa taotluses märgitud avaliku ürituse vormile, iseloomule ja tingimustele ning vastavalt käesoleva määruse nõuetele;
  4) viibima avalikul üritusel kas ise või vastutava isiku vahendusel, olema kättesaadav ning tagama avaliku ürituse rahumeelse kulgemise;
  5) tagama, et avalik üritus ei ohustaks avalikul üritusel mitteosalevaid isikuid, kellegi vara või keskkonda;
  6) täitma avaliku ürituse läbiviimiseks linnavalitsuse ja loa taotluse kooskõlastanud ametkondade esitatud ettekirjutusi;
  7) tagama, et alla 16-aastastele alaealistele suunatud avalik üritus lõpeks vähemalt pool tundi enne alaealistele kehtestatud liikumisvabaduse piirangu algust;
  8) tagama parkimise korraldamisel avaliku ürituse toimumise piirkonnas asuvatele hoonetele või kinnistutele juurdepääsu;
  9) tagama järelevalvet teostatavatele ametiisikutele juurdepääsu avalikule üritusele järelevalve teostamiseks;
  10) katkestama avaliku ürituse, kui avalikul üritusel toimuv ohustab avalikku korda ning võib ohustada osalejate elu ja tervist;
  11) avaliku ürituse ärajäämisest peab viivitamatult kirjalikult teavitama linnavalitsust ja loa taotluse kooskõlastanud ametkondi.

§ 5.   Avaliku ürituse korraldaja vastutus

  (1) Avaliku ürituse ettevalmistamise ja läbiviimise eest vastavalt käesolevas korras sätestatud nõuetele vastutab avaliku ürituse korraldaja.

  (2) Viljandi linnale avaliku ürituse ettevalmistamise ja korraldamisega tekitatud varaline kahju, keskkonnareostus ja muu kahju kuulub hüvitamisele avaliku ürituse korraldaja poolt.

§ 6.   Avalikul üritusel osaleja kohustused

  Avalikul üritusel osaleja on kohustatud:
  1) täitma avaliku ürituse korraldaja või turvatöötaja korraldusi korra tagamiseks;
  2) lahkuma viivitamatult avaliku ürituselt, kui avaliku üritusega on tekitatud oluline või kõrgendatud vahetu oht.

3. peatükk AVALIKU ÜRITUSE KORRALDAMISEKS LOA TAOTLEMINE 

§ 7.   Avaliku ürituse loa taotlemine

  (1) Viljandi linna haldusterritooriumil tohib avalikku üritust korraldada loa alusel ja selles märgitud tingimusi arvestades.

  (2) Avaliku ürituse korraldaja peab hiljemalt 10 päeva enne avaliku ürituse toimumist esitama taotluse koos kõigi nõuetekohaste dokumentide, kinnituskirjade ja nõusolekutega läbi elektroonilise keskkonna või paberkandjal.

  (3) Loa taotluses märgitakse järgmised andmed:
  1) avaliku ürituse korraldaja – nimi, isiku- või registrikood, aadress, telefon, e-post, avaliku ürituse eest vastutav isik ja tema kontakttelefon üritusel;
  2) avaliku ürituse nimetus, territooriumi kasutusse võtmise ajaline vahemik, toimumise koht, ürituse kirjeldus, eeldatav külastajate arv, helitehnika kasutus, lisainventari paigaldamine ja muu asjakohane teave;
  3) jäätmehoolduse korraldamine – jäätmehoolduse eest vastutav isik ja tema telefon või ettevõtte kaasamine;
  4) wc-teenuse korraldamine – wc-teenuse eest vastutav isik ja tema telefon või ettevõtte kaasamine;
  5) turvalisus ja meditsiinilise abi kättesaadavus avalikul üritusel – turvalisuse ja meditsiinilise abi kättesaadavuse eest vastutav isik ja tema telefon või tegevusloaga turvaettevõtte kaasamine;
  6) auditi kohustusega seadmete kasutamine ja nimekiri;
  7) ilutulestiku korraldamine ja/või pürotehnika kasutamine – kasutatavate pürotehnikatoodete kategooriad, vastutav isik ja tema telefon;
  8) Lõkke tegemine ja selle asukoht avaliku ürituse alal;
  9) liikluskorralduse muutmine, olulise mõjuga liikluspiirangute kehtestamine ja avalikkuse teavitamine – suletav territoorium, sulgemise ajavahemik, liikluskorralduse muutmise ja avalikkuse teavitamise eest vastutav isik ja tema telefon;
  10) toidu ja alkoholi jaemüük või toitlustamine avalikul üritusel – toidu ja alkoholiga kauplejate või toitlustajate nimed ja registrikoodid, müügikohtade arv, ning kaubandustegevuse toimumise ajavahemik;
  11) plakatite või mittestatsionaarse reklaami paigaldamine - reklaami asukoht ja ajavahemik;
  12) kinnitus käesoleva korra ja seotud õigusaktidega tutvumise kohta ning kinnitus esitatud andmete õigsuse kohta.

  (4) Loa taotlusele lisatakse järgmised dokumendid (kui need on avaliku ürituse sisu või iseloomu tõttu vajalikud):
  1) avaliku ürituse kirjeldus ja ajakava sh vajalik ettevalmistusperiood;
  2) avaliku ürituse asukoha skeem Viljandi linna kaardil;
  3) jäätmehoolduse plaan või kaasatud jäätmehooldusettevõtte kinnitus;
  4) WC-de rendileping või kokkulepe asutusega, kelle WC-sid saab kasutada avaliku ürituse toimumise ajal;
  5) turvalisuse ja meditsiinilise abi kättesaadavuse plaan ja turvalisusega seotud asendiplaan või kaasatud turvaettevõtte või meditsiinilise abi pakkuja kinnitus;
  6) teede ja tänavate sulgemise ning liikluskorralduse muutmise skeem esitatuna Viljandi linna kaardil. Liikluskorraldusskeemile tuleb märkida liikluspiirangud, teede sulgemised, ümbersõidud, parkimiskorraldus ja selleks kasutatavad liikluskorraldusvahendid;
  7) avalikkuse ja kohalike elanike teavitamise plaan liikluskorralduse muutusest ja/või olulise mõjuga liikluspiirangute kehtestamisest ning teavituslehe näidis;
  8) territooriumi omaniku kirjalik kinnituskiri, kui avaliku ürituse läbiviimise koht on eravaldus;
  9) mittestatsionaarse reklaami eskiisjoonis, foto või asendiplaan.

  (5) Loa taotlusele kirjutab alla korraldaja, kinnitades sellega esitatud andmete õigsust.

  (6) Linnavalitsus võib avaliku ürituse korraldajalt põhjendatult nõuda täiendavaid kooskõlastusi (nt naaberkinnistute omanike nõusolekuid või nende teavitamist).

  (7) Kui avaliku ürituse toimumise asukoha omanik on Viljandi linn:
  1) tuleb Kaevumäe, I Kirsimäe, II Kirsimäe, Lauluväljaku, Vabaduse platsi ja Mõisapargi osas ala broneerimiseks ja rentimiseks pöörduda Sakala Keskuse poole;
  2) tuleb Viljandi Linnastaadioni ja Viljandi järve rannaala ning spordiväljakute (va tenniseväljakud) osas ala broneerimiseks ja rentimiseks pöörduda Viljandi Spordikeskuse poole;
  3) muude Viljandi linnale kuuluvate alade osas:
a) külastajatele tasuta ürituse korraldamisel antakse luba maa kasutamiseks avaliku ürituse korraldamise loaga koos;
b) külastajatele piletiga ürituse korraldamisel tuleb linnavalitsusele esitada täiendav taotlus linna maa kasutamise loa saamiseks. Linna maa kasutamise loa taotlus esitatakse elektroonilises keskkonnas või paberkandjal ning neid menetleb haldusamet.

  (8) Reklaami paigaldamisel avaliku ürituse toimumise ajal ja paigas (piiritletud territooriumil) ei ole reklaami paigaldusluba nõutav. Väljapoole avaliku ürituse territooriumi reklaami paigaldamisel on linnavalitsuse luba vajalik, kui
  1) plakatid soovitakse paigutada mujale kui linna reklaamkastidesse;
  2) soovitakse paigutada mittestatsionaarset reklaami.

  (9) Linna reklaamkastidesse plakatite paigutamist haldab Sakala Keskus.

§ 8.   Avalike ürituste kooskõlastused

  (1) Taotluse menetleja kooskõlastab taotluse:
  1) Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna prefektuuri Viljandi politseijaoskonnaga, kui
a) üritusel osaleb 500 või rohkem inimest või
b) ürituse tõttu muudetakse liikluskorraldust või
c) üritusel müüakse alkohoolseid jooke või
d) üritus lõpeb 00:00 või hiljem või
e) üritus on suunatud alaealistele või
f) mitu üritust toimub samal ajal ja lähestikku või
g) üritus toimub mitme omavalitsuse territooriumil või
h) üritus on seotud riikliku või rahvusliku sümbolväärtusega.
  2) Päästeameti Lõuna Päästekeskuse Viljandimaa päästepiirkonnaga, kui
a) üritus toimub selleks mitte ettenähtud hoones või
b) üritusel osaleb 500 või rohkem inimest või
c) muudetakse liikluskorraldust.
  3) Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regiooniga, kui avaliku ürituse läbiviimise kohaks on Viljandi järv või Viljandi Lossipark ja kui osalejate arv on suurem kui 50 inimest.
  4) Põllumajandus- ja Toiduametiga, kui avalikul üritusel toimub toidu sh alkohoolsete jookide jaemüük ning toitlustamine;
  5) vastavalt avaliku ürituse iseloomule
a) jäätmehooldusplaani keskkonnaspetsialistiga;
b) liikluskorralduse muudatused teede spetsialistiga;
c) linna maal toimuvad üritused haldusametiga, Sakala Keskusega või Viljandi Spordikeskusega;
d) reklaami paigaldamise linnakunstnikuga ja haldusametiga;
e) Viljandi Lossimägedes lisainventari paigaldamise kultuuriväärtuste spetsialistiga.

  (2) Kui avalik üritus on külastajale tasuta ning toimub linna maal (va Sakala Keskuse ja Viljandi Spordikeskuse haldusalad), antakse luba linna maa kasutamiseks taotluse menetlemisel kooskõlastamise käigus.

  (3) Kui avaliku ürituse korraldamisega kaasneb liikluskorralduse muutmine ja/või olulise mõjuga liikluspiirangute kehtestamine, antakse luba tänavate sulgemiseks taotluse menetlemisel kooskõlastamise käigus.

  (4) Kui avaliku ürituse reklaamimiseks on soov paigaldada plakateid mujale, kui linna reklaamkastidesse, või paigaldada mittestatsionaarset reklaami, antakse luba reklaami paigaldamiseks taotluse menetlemisel kooskõlastamise käigus.

4. peatükk AVALIKU ÜRITUSE LOA TAOTLUSE MENETLEMINE JA LOA VÄLJASTAMINE 

§ 9.   Avaliku ürituse loa taotluse menetlemine

  (1) Loa taotluse koos esitatud lisadokumentidega vaatab läbi linnavalitsuse vastava valdkonna eest vastutav ametnik (menetleja) viie tööpäeva jooksul arvates taotluse saabumisest.

  (2) Kui taotluses või lisadokumentides on jäetud esitamata nõutud andmed või dokumentides on muid puudusi või üritusest tulenevalt on vajalik esitada täiendavaid dokumente ja/või kooskõlastusi, määrab menetleja taotlejale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Kui puudused kõrvaldatakse määratud tähtaja jooksul, võetakse taotlus menetlusse. Puuduste kõrvaldamata jätmisel tähtajaks jäetakse taotlus läbi vaatamata.

  (3) Kui loa taotlus ei ole esitatud õigeks ajaks, jäetakse taotlus üldjuhul läbi vaatamata, teavitades sellest taotluse esitajat. Taotluse esitamisel hiljem kui 10 päeva enne ürituse algust võib anda välja avaliku ürituse loa juhul, kui üritus rikastab linnaruumi ja/või luba on võimalik kiiremini välja anda.

  (4) Linnavalitsusel on õigus avaliku ürituse korraldamise lubamisel:
  1) näha ette avaliku korra, liikluse ja osavõtjate turvalisuse tagamiseks põhjendatud lisatingimusi;
  2) teha ettepanek avaliku ürituse koha, marsruudi või aja muutmiseks;
  3) kohustada avaliku ürituse korraldajat linna haljasalal või muul avalikul territooriumil toimuva avaliku ürituse korral rakendama meetmeid haljastuse kahjustamise vältimiseks ja korraldama territooriumi puhastamise ja/või haljasala taastamise.

  (5) Linnavalitsus teavitab korraldajat loa andmisest või andmata jätmisest kahe tööpäeva jooksul alates loa andmise või loa andmata jätmise otsuse tegemisest.

§ 10.   Avaliku ürituse luba

  (1) Avaliku ürituse loale märgitakse:
  1) avaliku ürituse nimetus;
  2) andmed korraldaja kohta (nimi, isiku- või registrikood, aadress, meiliaadress, telefon);
  3) avaliku ürituse läbiviimise koht ja/või marsruut;
  4) avaliku ürituse toimumise alguse ja lõpu kuupäev ning kellaajad;
  5) linna maa kasutamise õigus ja tingimused;
  6) liikluskorralduse muutmise ja/või olulise mõjuga liikluspiirangu kehtestamise õigus ja tingimused;
  7) ilutulestiku korraldamise ja/või pürotehnika kasutamise õigus ja tingimused;
  8) alkohoolsete jookide jaemüügi õigus;
  9) muud tingimused ja ettekirjutused avaliku ürituse korraldamiseks.

  (2) Avaliku ürituse luba väljastatakse linnavalitsuse vastava valdkonna eest vastutava ametniku poolt, luba saadetakse elektrooniliselt taotlusel märgitud e-posti aadressile.

  (3) Kui avaliku ürituse alguskellaaeg on enne kella 06:00 (puhkepäevadel 07:00) või lõpukellaaeg on pärast kella 00:00, annab avaliku ürituse korraldamise loa linnavalitsus ning see vormistatakse linnavalitsuse korraldusena.

§ 11.   Avaliku ürituse loa andmata jätmine

  (1) Avaliku ürituse loa võib jätta andmata, kui:
  1) kohaliku politseijaoskonna, päästeameti või linnavalitsuse esindajad põhjendatult ei kooskõlasta esitatud taotlust;
  2) samal ajal ja samas kohas või liikumismarsruudil on varem lubatud mõne teise avaliku ürituse korraldamine;
  3) avalik üritus sisaldab metsloomade avalikku näitamist;
  4) avalik üritus on loa taotluses märgitud ajal ja/või kohas oma sisult mittesobilik;
  5) loa taotluses toodud avaliku ürituse läbiviimine ei ole lubatud tulenevalt Eesti Vabariigi või Viljandi linna õigusaktidest;
  6) eelneva ühe aasta jooksul on korraldajale antud avaliku ürituse luba kehtetuks tunnistatud või avalik üritus oli peatatud või lõpetatud;
  7) käesolevat korda ning linnavalitsuse poolt antud ettekirjutusi avaliku ürituse korraldamiseks ei ole täidetud;
  8) muudel põhjendatud juhtudel.

  (2) Loa andmata jätmise otsustab linnavalitsus.

  (3) Loa andmata jätmisest ja selle põhjustest teavitab linnavalitsus korraldajat ning loa taotluse kooskõlastanud ametkondi.

5. peatükk AVALIKU ÜRITUSE LOA KEHTETUKS TUNNISTAMINE NING AVALIKU ÜRITUSE PEATAMINE JA LÕPETAMINE 

§ 12.   Avaliku ürituse loa kehtetuks tunnistamine

  (1) Avaliku ürituse läbiviimiseks antud loa võib tunnistada kehtetuks kui:
  1) avaliku ürituse korraldaja on esitanud loa taotluses ürituse läbiviimise kohta valeandmeid;
  2) loa kehtetuks tunnistamist tingivad asjaolud, mida ei olnud loa andmisel võimalik ette näha;
  3) avaliku ürituse korraldaja ei ole täitnud käesolevat korda ja/või linnavalitsuse poolt avaliku ürituse korraldamiseks antud ettekirjutusi.

  (2) Avaliku ürituse loa kehtetuks tunnistamisest teavitab linnavalitsus korraldajat ning loa taotluse kooskõlastanud ametkondi.

§ 13.   Avaliku ürituse läbiviimise peatamine ja lõpetamine

  (1) Korraldaja peab ohuolukorras avaliku ürituse peatama.

  (2) Avaliku ürituse peatamise tinginud asjaolude äralangemisel või kõrvaldamise järel võib avalik üritus jätkuda.

  (3) Kui ei ole võimalik kõrvaldada asjaolu, millega kaasnes avaliku ürituse peatamine, on korraldaja kohustatud avaliku ürituse lõpetama.

6. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 14.   Loa taotluse vormi ja käesoleva määruse rakendussätted kehtestab linnavalitsus.

§ 15.   Avaliku ürituse kontrollimine

  (1) Järelevalvet avaliku ürituse korraldamise ja pidamise üle teostavad linnavalitsuse poolt nimetatud ametnikud.

  (2) Avaliku ürituse korraldamise nõuete rikkumise eest karistatakse vastavalt kehtivatele õigusaktidele
  1) tänavate omavoliline sulgemine – Viljandi linna üldkasutatava territooriumi ajutise sulgemise korra § 9 lõige 2;
  2) spordiseaduses § 20 lõikes 2 nimetatud spordiüritustele kehtestatud nõuete rikkumine - spordiseaduse § 25;
  3) pürotehnilise toote kasutamise nõuete rikkumine – lõhkematerjaliseaduse § 44;
  4) jäätmehooldusnõuete rikkumine – Viljandi linna jäätmehoolduseeskiri - jäätmeseaduse § 120, § 1201 ja § 1207;
  5) auditi kohustusega seadmete kasutamine ilma auditita, kui sellega põhjustati oht või tekitati kahju inimese elule või tervisele, asjale või keskkonnale – seadme ohutuse seaduse § 16;
  6) reklaami paigaldamine ilma loata selleks mitte ettenähtud kohta - Viljandi reklaami ja teabe paigaldamise kord – reklaamiseaduse § 33 ja liiklusseaduse § 2615;
  7) alkohoolsete jookide müümise ja pakkumise nõuete rikkumine – alkoholiseaduse § 65 ja korrakaitseseaduse § 572.

§ 16.   Üleminekusäte

  Enne käesoleva määruse jõustumist esitatud avaliku ürituse loa taotlust menetletakse taotluse esitamise ajal kehtinud määruse kohaselt ning enne käesoleva määruse jõustumist välja antud ürituse loale kehtib ürituse loa taotluse esitamise ajal kehtinud määrus.

§ 17.   Lõppsätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Viljandi Linnavolikogu 29.12.2016 määrus nr 104 „Viljandi linna avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Helmen Kütt
linnavolikogu esimees

Lisa Tehniline juhend

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json