HaridusKool

Teksti suurus:

Viljandi linna elukohajärgsesse munitsipaalüldhariduskooli suunamise komisjoni põhimääruse kinnitamine

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Viljandi Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 11.09.2012, 4

Viljandi linna elukohajärgsesse munitsipaalüldhariduskooli suunamise komisjoni põhimääruse kinnitamine

Vastu võetud 27.02.2012 nr 12

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korraldusseaduse § 6 lõike 3 punkti 2 ja § 30 lõike 1 punkt 3, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 10 lõike 1 ja § 27 lõike 5, Viljandi Linnavolikogu 29.12.2010 määruse nr 59 „Pädevuse delegeerimine“ ,Viljandi Linnavolikogu 28.12.2011 määruse nr 102 „Viljandi linna elukohajärgse kooli kinnitamine põhikooli õpilastele” ning Viljandi Linnavalitsuse 30.01.2012 määruse nr 3 „Viljandi linna munitsipaalüldhariduskoolidesse vastuvõtmise kord“ alusel.

1. peatükk Üldosa 

§ 1.   Viljandi linna elukohajärgsesse munitsipaalüldhariduskooli suunamise komisjoni tegevuse eesmärk ja ülesanded

  (1) Viljandi linna elukohajärgsesse munitsipaalüldhariduskooli suunamise komisjon (edaspidi komisjon) on Viljandi Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsuse) juures tegutsev alatine komisjon, mille tegevuse eesmärgiks on koolikohustuslikule õpilasele koolikohustuse täitmiseks kooli suunamine, arvestades laekunud taotlusi ja Viljandi linna ja koolide ressursse.

  (2) Komisjoni ülesanded on:
  1) 1. klassi astujate avalduste menetlemine ja koolide kaupa õpilasnimekirjade koostamine;
  2) koolikohustuslike õpilaste koolivahetusega seotud probleemide lahendamine ja õpilaste koolidesse suunamine.

  (3) Komisjon juhindub oma tegevuses riigi ja Viljandi linna õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 2.   Komisjoni põhimäärus

  Komisjoni põhimääruse kinnitab linnavalitsus.

§ 3.   Komisjoni moodustamine ja selle tegevuse lõpetamine

  (1) Komisjoni moodustab ja selle tegevuse lõpetab Viljandi Linnavalitsus.

  (2) Komisjoni postiaadress on Linnu tänav 2 või Johan Laidoneri plats 5, 71020 Viljandi linn.

2. peatükk Komisjoni koosseis ja töökorraldus 

§ 4.   Komisjoni koosseisu kinnitamine ja muutmine

  Komisjoni isikulise koosseisu kinnitab ja teeb selles muudatusi linnavalitsus.

§ 5.   Komisjoni kooseis, liikme õigused, liikme volitused

  (1) Komisjoni koosseisu kuuluvad hariduse ja sotsiaaltöö valdkonda kureeriv abilinnapea, haridus- ja kultuuriameti juhataja, - peaspetsialist, lastekaitsespetsialist ning kõikide statsionaarset päevaõpet pakkuvate munitsipaalüldhariduskoolide õppealajuhatajad.

  (2) Komisjoni liige võib isikliku avalduse alusel tagasi astuda.

  (3) Komisjoni liikme volitused lõpevad linnavalitsuse vastava õigusakti jõustumisel.

  (4) Komisjoni liikmel on õigus:
  1) avaldada oma arvamust enne komisjoni otsuse tegemist;
  2) olla oma otsuste tegemisel sõltumatu;
  3) jääda otsuse tegemisel eriarvamusele ja nõuda kirjaliku eriarvamuse lisamist protokollile.

  (5) Komisjoni liige on kohustatud:
  1) osalema komisjoni töös komisjoni esimehe määratud aegadel;
  2) teatama õigeaegselt komisjoni esimehele komisjoni töös osalemast takistavatest asjaoludest.
  3) hoidma saladuses talle komisjoni töös osalemisel teatavaks saanud andmed.

§ 6.   Komisjoni esimees

  (1) Komisjoni esimehe nimetab linnavalitsus.

  (2) Komisjoni esimees:
  1) määrab komisjoni liikmete hulgast sekretäri;
  2) kutsub kokku komisjoni koosoleku.

  (3) Komisjoni esimehe volitused lõpevad:
  1) vabastamisega ametikohalt, millega seoses ta esimeheks nimetati;
  2) teda nimetanud linnavalitsuse motiveeritud otsusel;
  3) isikliku avalduse alusel.

§ 7.   Komisjoni sekretär

  (1) Korraldab komisjoni koosoleku tehnilist ettevalmistust.

  (2) Teatab komisjoni liikmetele ja komisjoni koosolekule kutsututele koosoleku toimumise aja ja koha.

  (3) Koostab komisjoni koosoleku protokolli.

  (4) Valmistab komisjoni dokumendid ette arhiivi üleandmiseks.

  (5) Komisjon võtab otsuse vastu avaliku hääletamise korras koosolekust osavõtjate häälteenamusega.

§ 8.   Komisjoni töökord

  (1) Komisjoni töövorm on koosolek.

  (2) Komisjoni tööd juhib komisjoni esimees, tema äraolekul esimehe asetäitja.

  (3) Komisjoni koosolekud on kinnised.

  (4) Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa 2/3 liikmetest ja komisjoni esimees, tema äraolekul esimehe asetäitja.

  (5) Komisjon võtab otsuse vastu avaliku hääletamise korras koosolekust osavõtjate häälteenamusega.

  (6) Komisjoni koosolekud protokollitakse.

  (7) Komisjon oma põhiülesannete täitmiseks:
  1) töötab välja ühtsed põhimõtted;
  2) taotleb vajadusel lisainformatsiooni.

  (8) Komisjon on oma ülesannete täitmisel kohustatud tagama, et komisjonile esitatud materjalid ei satuks asjasse mittepuutuvate isikute kätte.

§ 9.   Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist

Loit Kivistik
Linnapea

Ene Pius
Linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json