Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Teksti suurus:

Viljandi linna jäätmevaldajate registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus

Väljaandja:Viljandi Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 11.09.2012, 14

Viljandi linna jäätmevaldajate registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus

Vastu võetud 28.01.2005 nr 90

Määrus kehtestatakse jäätmeseaduse (RT I 2004, 9, 52; 30, 208) § 69 lõike 3 ja andmekogude seaduse (RT I 1997, 28, 423; 1998, 36/37, 552; 1999, 10, 155; 2000, 50, 317; 57, 373; 92, 597; 2001, 7, 17; 17, 77; 2002, 61, 375; 63, 387; 2003, 18, 107; 26, 158; 2004, 30, 204) § 43 ja § 44 alusel


1. ÜLDSÄTTED
1.1. Määruse reguleerimisala.
Määrusega asutatakse kohalik jäätmevaldajate register ametliku nimega “Viljandi linna jäätmevaldajate register” (edaspidi register) ja kinnitatakse registri põhimäärus.
1.2. Registri asutamise ja pidamise eesmärk.
1.2.1. Registri asutamise ja kasutusele võtmise eesmärk on luua korraldatud jäätmevedu teostavate ettevõtete ja Viljandi Linnavalitsuse vahel teabesüsteem, mis tagab ametkondadevahelise kiire, ennetava ja efektiivse tegutsemise jäätmetekitajate õiguste huvides.
1.2.2. Registri põhiülesanne on võimaldada turvalist andmevahetuskeskkonda, kus jäätmemajanduses tegutsevad ametiisikud ja ettevõtjad saavad säilitada ja vahetada vajalikku teavet Viljandi linna jäätmevaldajatest.
1.3. Registri vastutav ja volitatud töötleja.
1.3.1. Registri vastutav töötleja on Viljandi Linnavalitsus
1.3.2. Registri volitatud töötlejad ehk administraatorid on Viljandi Linnavalitsuse jäätmemajanduse eest vastutavad ametnikud.
1.3.3. Registri kasutajad on linnaelanikele ja asutustele jäätmeveo teenuseid osutavad isikud ja registri üle järelevalvet pidavate ametkondade esindajad.
1.4. Registri kasutusele võtmiseks vajalikud tööd.
1.4.1. Registri kasutusele võtmiseks vajalikud tööd on linna maaüksuste registri andmebaasi alusel jäätmevaldajate ja jäätmevoogude andmebaasi koostamine, tekkivate jäätmekoguste väljaselgitamine, teabesüsteemi kirjelduse koostamine, registri asutamise ettevalmistamine, vajaliku riist- ja tarkvara soetamine, teabesüsteemi loomine ning paigaldamine, testimine ja rakendamine.
1.4.2. Nimetatud tööd teostab Viljandi Linnavalitsus.
1.4.3. Tööd teostatakse 2005. aasta jooksul.
1.5. Registris kasutatavad mõisted:
1.5.1 jäätmetekitaja – isik või seaduse alusel asutatud asutus, kelle tegevuse käigus tekivad jäätmed või kelle tegevuse tulemusel jäätmete olemus või koostis muutub;
1.5.2 jäätmevaldaja – jäätmetekitaja või muu isik või seaduse alusel asutatud asutus, kelle valduses on jäätmed;
1.5.3 Jäätmevedaja – ettevõte, mis tegeleb jäätmete veoga oma asutamisdokumentides ja jäätmeloas ettenähtud tingimustel vastavalt korraldatud olmejäätmete veo nõuetele.
2. REGISTRI ÜLESEHITUS, REGISTRISSE KANTAVAD ANDMED JA NENDE ÕIGUSLIK REŽIIM
2.1. Registri ülesehitus.
2.1.1. Registrit peetakse ühetasandilise andmekoguna digitaalselt ning andmete töötlemisel kasutatakse nii andmete automatiseeritud kui ka käsitsi töötlemist.
2.1.2. Registri koosseisu kuuluvad:
2.1.2.1. digitaalne andmebaas;
2.1.2.2. registritoimikud;
2.1.2.3. toimingute kogu;
2.1.2.4. arhiveeritud registriandmed.
2.2. Registrisse kantavad andmed.
2.2.1. Digitaalsesse andmebaasi kantakse:
2.2.1.1. Viljandi linnas paikneva maaüksuse tunnus;
2.2.1.2. maaüksuse omanik ja/või omaniku volitatud esindaja;
2.2.1.3. maaüksusel jäätmekäitluse eest vastutava isiku kontaktandmed;
2.2.1.4. maaüksusel elavate või töötavate inimeste arv;
2.2.1.5. minimaalne jäätmeteke maaüksusel ajas;
2.2.1.6. maaüksusel tekkivate jäätmete iseloomustus;
2.2.1.7. korraldatud jäätmeveoga liitumise aeg;
2.2.1.8. olulised jäätmeteket ja –vedu iseloomustavad näitajad.
2.3. Registrisse kantud andmete kaitse.
Registri volitatud töötleja peab organisatsiooniliste ja tehniliste meetmetega tagama registri andmete tervikluse ja autentsuse, samuti andmekogu pidamise ja selles sisalduvate andmete töötlemise, kaitse, säilimise ning arhiveerimise.
3. ANDMETE KANDMINE REGISTRISSE JA JUURDEPÄÄS REGISTRI ANDMETELE
3.1. Andmete esitaja
3.1.1 Registrile esitavad andmeid:
3.1.1.1. jäätmevedu teostavad isikud;
3.1.1.2. jäätmevaldajad.
3.2. Alusdokumendid:
3.2.1. Jäätmetekke ja -veoga seotud teave esitatakse registri vastutavale töötlejale dokumendi alusel. Dokumendi esitaja informeerib registrikandest kannet puudutavat osapoolt (jäätmevaldajat või jäätmevedajat) 10 tööpäeva jooksul alates kandedokumendi esitamisest registripidajale.
3.2.2. Maaüksuse registri andmete muutumisel viib maaüksuse registri vastutav töötleja (Viljandi Linnavalitsuse maakorralduse- ja arhitektuuriamet) parandused registrisse. Jäätmevaldajat informeerib muudatustest maaüksuse registripidaja, jäätmevedajat käesoleva registripidaja.
3.2.3. Käesoleva põhimääruse punktis 3.2.1. nimetatud dokumendis peavad sisalduma järgmised andmed:
3.2.3.1. esitaja nimi ja isikukood/registrikood;
3.2.3.2. esitaja aadress ja muud kontaktandmed (telefon, e-posti aadress);
3.2.3.3. taotluse selgelt sõnastatud sisu: ära näidata, mis põhjusel taotletakse registriandmete muutust;
3.2.3.4. esitamise kuupäev ja allkiri.
3.3 Andmete registrisse kandmine.
3.3.1. Registri volitatud töötleja teeb 10 tööpäeva jooksul registrikande jäätmevaldaja või jäätmevedaja poolt esitatud dokumendi alusel tingimusel, et dokument on nõuetekohane.
3.3.2. Registrikande tegemisel antakse kandele kordumatu registreerimisnumber.
3.3.3. Registrikande tegemisel kannab registri volitatud töötleja või kasutaja digitaalsele töötlemisele kuuluvad registrisse kantavad andmed digitaalsesse andmebaasi.
3.3.4. Korraldatud jäätmevedu teostav jäätmeveoettevõte teatab jäätmevaldaja esmasel registrisse kandmisel sellest jäätmevaldajale, selgitades ühtlasi registri kasutamise tingimusi ja võimalusi.
3.4. Andmete registrisse üleandmise kord.
Registri volitatud töötleja ja kasutaja täidavad digitaalselt oma kasutajaõigustest tuleneva vormi jäätmetekke ja -veoga seotud toimingu kirjeldamiseks.
3.5. Registrisse kantud andmete muutmine ja ebaõigete andmete parandamine.
3.5.1. Registrisse kantud andmete muutmise korral kantakse andmete muudatus registrisse käesolevas määruses sätestatud andmete registrisse kandmise korra kohaselt.
3.5.2. Registris ebaõigete andmete avastamisel suletakse nendele juurdepääs kuni parandamiseni.
3.5.3. Ebaõigete andmete avastamisel registri digitaalses andmebaasis parandab registri volitatud töötleja vead 10 tööpäeva jooksul, märkides paranduse tegemise aja ja paranduse tegemise aluseks oleva dokumendi rekvisiidid ning parandab seejärel andmed digitaalses andmebaasis.
3.6. Registriandmete kustutamine.
3.6.1. Registri volitatud töötleja kustutab registriandmed:
3.6.1.1. maaüksuse andmete muutumisel;
3.6.1.2. registri vastutava töötleja otsuse alusel, kui ilmneb, et registri kasutaja on esitanud andmeid, mis ei vasta tegelikkusele
3.6.1.3. rahvastikuregistri andmete muutumisel.
3.6.2. Registri volitatud töötleja säilitab registrist kustutatud nimemärgiste kohta käinud andmed digitaalses andmebaasis märkega “Registrist kustutatud” kolme aasta jooksul registriandmete kustutamise päevast arvates.
3.7. Registriandmete arhiveerimine.
3.7.1. Arhiveeritakse registri koosseisu kuuluvaid digitaalseid ja paberkandjal andmeid.
3.7.2. Arhiveeritakse need andmed, mis on aktuaalsuse kaotanud. Automaatne arhiveerimine toimub üks kord aastas.
3.7.3. Arhivaale säilitatakse 15 aastat.
3.8. Registrist andmete väljastamise kord.
3.8.1. Registrist väljastatakse andmeid jäätmevedajale tema poolt esitatud nõude alusel.
3.8.2.Registrist väljastatakse andmeid jäätmevaldajale ainult jäätmevaldajat ennast puudutavate andmete osas eelneva isikutuvastuse alusel.
3.8.3. Registri volitatud töötleja väljastab registri väljavõtteid kirjaliku nõude alusel. Nõudes peab olema näidatud isik, kes andmeid soovib, soovitud andmete hulk ja koosseis. Väljavõte kinnitatakse registri volitatud töötleja allkirjaga.
3.8.4. Registri volitatud töötleja kannab registritoimikusse ametlikku väljavõtet taotlenud isiku nime ja väljavõtte tegemise aja.3.8.5. Registriandmed väljastatakse tasuta.
3.9. Juurdepääs registriandmetele.
3.9.1. Registrisse kantud andmed on isikuandmete kaitse seaduse ja teiste seaduste alusel kasutamiseks ainult registri kasutajatele.
3.9.2. Iga registri kasutaja näeb ainult sellist teavet, mis on vajalik tema seaduslike ülesannete täitmiseks.
3.9.3. Jäätmevaldaja on registri kasutaja staatuses, kes omab soovi korral juurdepääsu kõikidele registri andmetele oma tegevuse kohta.
4. JÄRELEVALVE, REGISTRI PIDAMISE FINANTSEERIMINE JA REGISTRI LIKVIDEERIMINE
4.1. Registri pidamise üle järelevalvet teostama õigustatud isikud Järelevalvet registri pidamise seaduslikkuse üle teostavad andmekaitse järelevalve asutus ja registri vastutav töötleja oma pädevuse piires.
4.2. Järelevalve teostamise kord.
4.2.1. Järelevalvet teostama volitatud isikul on õigus tutvuda registriandmete ja registri pidamise dokumentidega, sisened ruumidesse, kus andmeid hoitakse, töödeldakse või kus asuvad töötlemiseks kasutatavad seadmed, saada teavet andmete registrist väljastamise ja kasutamise kohta, kontrollida registri pidamise vastavust seadustele ja muudele õigusaktidele.
4.2.2. Registri pidamisel tekkinud puuduste ilmnemisel on registri volitatud töötleja kohustatud likvideerima järelevalvet teostanud isiku ettekirjutuses kajastatud puudused tema poolt määratud tähtajaks.
4.3. Registri pidamise finantseerimise kord Registri pidamist finantseeritakse linnaeelarvest registri vastutava töötleja eelarve kaudu.
4.4. Registri likvideerimise kord.
Registri likvideerimise otsustab Viljandi Linnavolikogu. Registri likvideerimine toimub kooskõlas andmekogude seaduse ja arhiiviseaduse (RT I 1998, 36/37, 552; 1999, 16, 271; 2000, 92, 597; 2001, 88, 531; 93, 565; 2002, 53, 336; 61, 375; 63, 387; 82, 480) nõuetega.
5. RAKENDUSSÄTTED
5.1. Üleminekusäte
Viljandis jäätmetekke ja –veo registriandmed kantakse volitatud töötleja poolt registrisse hiljemalt 2005. aasta I kvartali lõpuks.
5.2. Määrus jõustub 01.02.2005.

Arnold Kimber
Linnavolikogu esimees