HaridusHuviharidus

Teksti suurus:

Pärnu-Jaagupi Muusikakooli vastuvõtmise, väljaarvamise ja lõpetamise kord

Väljaandja:Halinga Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.03.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.05.2018
Avaldamismärge:RT IV, 11.09.2012, 18

Pärnu-Jaagupi Muusikakooli vastuvõtmise, väljaarvamise ja lõpetamise kord

Vastu võetud 11.03.2008 nr 2

Määrus antakse „Huvikooli seaduse” paragrahvi 13 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse Pärnu-Jaagupi Muusikakooli (edaspidi kool vastavas käändes) õppurite vastuvõtu, koolist lahkumise ja väljaarvamise kord.

  (2) Arvestust õppurite vastuvõtmise ja väljaarvamise üle peab kooli direktor.

  (3) Kooli vastuvõtmisel eelistatakse Halinga vallas elavaid õppureid.

  (4) Väljastpoolt Halinga valda elavaid õppureid võetakse kooli tingimusel, kui õppuri elukohajärgne omavalitsus osaleb huvihariduse kulude katmisel või lapse seaduslik esindaja on nõus katma kogu õpilaskoha maksumuse.

2. peatükk KOOLI VASTUVÕTU KORD 

§ 2.   Kooli vastuvõtu kord

  (1) Kooli vastuvõtmiseks esitab alaealise õppuri seaduslik esindaja vormikohase avalduse ja sünnitunnistuse koopia.

  (2) Täiskasvanud õppur esitab kooli vastuvõtmiseks vormikohase avalduse ja isikut tõendava dokumendi.

  (3) Väljaspool Halinga valda elavate õppurite vastuvõtu taotlemiseks esitab õppuri seaduslik esindaja lisaks avaldusele garantiikirja elukohajärgsest kohalikust omavalitsusest, millega omavalitsus kohustub katma oma territooriumil alaliselt elava õppuri õpilaskoha maksumuse vastavalt Halinga valla poolt kinnitatud õpilaskoha maksumusele ja selle alusel esitatavale arvele.

  (4) Garantiikirja puudumisel on alaliselt väljaspool Halinga valda elava õppuri seaduslik esindaja kohustatud tasuma õpilaskoha maksumuse vastavalt Halinga valla poolt kinnitatud õpilaskoha maksumusele ja selle alusel esitatavale arvele.

  (5) Avaldused registreerib kooli direktor.

  (6) Õppuri kooli vastuvõtmise vormistab direktor käskkirjaga.

  (7) Kooli vastuvõtmisel on õppuril ja tema seaduslikul esindajal õigus tutvuda kooli põhimääruse, päevakava ja muude kooli tegevust puudutavate õigusaktidega ning saada teavet õppekava, tunniplaani ning õppekorralduse kohta.

§ 3.   Vastuvõtukatsed

  (1) Kooli vastuvõtmine toimub vastuvõtukatsete alusel.

  (2) Vastuvõtukatsetel hinnatakse õpilaskandidaati neljal alal:
  1) laulmine;
  2) rütmikatse;
  3) helide järelelaulmine (tabamine);
  4) mälukatse.

  (3) Katsetel saadud koondhinne arvutatakse saadud hindepallide keskmisena.

  (4) Ettevalmistusklassi võetakse õppur vastu ilma katseteta.

  (5) Eelkooli ja põhikooli noorema astme 1. klassi võetakse õppur vastu sisseastumiskatsete alusel. Otsuse õppuri kooli vastuvõtmiseks teeb õppenõukogu.

  (6) Põhikooli noorema astme 2.-4. klassi ja vanema astme 5.-7. klassi võetakse õppur, kes mõnes muus muusikakoolis on riikliku õppekava alusel läbinud eelnevad klassid. Selleks peab õppuri seaduslik esindaja lisaks avaldusele esitama ka muusikakooli tunnistuse ja eriala individuaalplaani koopia.

  (7) Lisa-aasta õppesse võetakse õppur, kes on muusikakooli põhikooli või huviõppe eelnevalt lõpetanud ja õppur soovib õpet jätkata.

  (8) Huviõppesse suunatakse põhikooli õppur reeglina alates 2. klassist lapsevanema avalduse ja/või õppenõukogu otsusel, samuti 15-aastased ja vanemad, kes on sisseastumiskatsed edukalt läbinud.

3. peatükk KOOLI LÕPETAMINE 

§ 4.   Kooli lõpetamine

  (1) Kool loetakse lõpetatuks pärast kooli õppekava täitmist.

  (2) Kooli lõpetamist tõendab kooli lõpudokument, milles kajastatakse koolis õppimise aeg ja läbitud õppeainete loend.

4. peatükk KOOLIST LAHKUMINE JA VÄLJAARVAMINE 

§ 5.   Koolist lahkumine ja väljaarvamine

  (1) Õpilane arvatakse õppurite nimekirjast välja kooli või õppeastme lõpetamisel.

  (2) Õppuri muul põhjusel koolist lahkumise aluseks on õppuri seadusliku esindaja avaldus.

  (3) Avaldus esitatakse kooli direktorile hiljemalt 10 päeva enne lahkumist ja selles märgitakse õppuri koolist lahkumise põhjus ja aeg.

  (4) Kool on kohustatud andma koolist lahkuvale õppurile kaasa:
  1) koopia tema individuaalplaanist, millesse on kantud põhipillis läbitud repertuaar, hindelised esinemised ning sõnaline hinnang õpilase arengutaseme ja klassile vastavuse kohta;
  2) klassitunnistuse, millele on kantud jooksval õppeaastal lõpetatud õppeveerandite hinded.

  (5) Õppuri võib kooli algatusel koolist välja arvata:
  1) mitterahuldavate õpitulemuste tõttu õppenõukogu ettepanekul;
  2) kui õppuri seadusliku esindaja poolt kaetav osalustasu on kahel järjestikusel kuul tasumata;
  3) väljaspool Halinga valda elava õppuri elukohajärgne kohalik omavalitsus ei osale huvikooli kulude katmises ning ei ole kolme kuu jooksul tasunud Halinga valla poolt esitatud arveid;
  4) kooli kodukorra ja üldtunnustatud käitumisnormide eiramise või rikkumise tõttu.

  (6) Õppuri koolist väljaarvamisest käesoleva korra paragrahvi 4 lõike 5 alusel teatab kooli direktor õppuri seaduslikule esindajale kirjalikult ühe nädala jooksul otsuse tegemisest alates.

  (7) Koolist lahkumisel tasutakse õppetasu ja õpilaskoha maksumus koolist lahkumise kuu eest kaasa arvatud.

  (8) Tasumata jäänud summad nõutakse sisse seaduses sätestatud korras.

  (9) Õpilase kooli nimekirjast väljaarvamise vormistab direktor käskkirjaga.

5. peatükk RAKENDUSSÄTE 

§ 6.   Määruse rakendamine

  Määrus jõustub 20. märtsil 2008. a.

Ülle Vapper
Vallavanem

Riini Õige
Vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json