HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Halinga valla lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord

Väljaandja:Halinga Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.09.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:11.05.2018
Avaldamismärge:RT IV, 11.09.2012, 19

Halinga valla lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord

Vastu võetud 04.09.2012 nr 11

Määrus kehtestatakse „Koolieelse lasteasutuse seaduse“ § 15 lõike 4 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Halinga valla (edaspidi vald vastavas käändes) lasteasutustesse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord.

§ 2.  Lasteasutusse vastuvõtu kord

 (1) Lapse vastuvõtmise lasteasutusse otsustab lasteasutuse direktor võttes aluseks vanema kirjaliku avalduse ja arvestades vabade kohtade olemasolu.

 (2) Lasteasutusse võetakse vastu esmajärjekorras valla haldusterritooriumil alaliselt elavaid lapsi, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Halinga vald. Vabade kohtade olemasolul võetakse vastu ka väljaspool valda elavaid lapsi vanema sellekohase avalduse alusel.

 (3) Vanematele on lapse jaoks lasteasutuse valik vaba, kui soovitud lasteaias on sobivas vanuserühmas vabu kohti.

 (4) Lapse lasteasutusse vastuvõtmiseks esitab vanem direktorile sünnitõendi alusel vormikohase kirjaliku avalduse (määruse lisa). Avalduse vorm on kättesaadav Halinga valla veebilehel www.halingavald.ee ja lasteaedade veebilehtedel ja on elektrooniliselt täidetav.

 (5) Vanem informeerib lasteasutuse direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.

 (6) Taotluste rahuldamine toimub nende laekumise järjekorras. Kui vanema poolt soovitud lasteasutuses puuduvad vabad kohad, jääb laps koha taotlejate järjekorda, mis on koostatud taotluste saabumise ajalises järjekorras.

 (7) Vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi lasteaedadesse vastu kogu õppeaasta jooksul. Lasteasutuse direktor kinnitab lasteaia rühmade nimekirjad 10. septembriks ning kannab andmed Eesti Hariduse Infosüsteemi.

 (8) Lapse vastuvõtmisel lasteasutusse tutvustab direktor vanemale:
 1) lasteaeda vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korda;
 2) lasteaia toidukulu ning õppetasu maksmise korda;
 3) lasteaia kodukorda.

§ 3.  Lasteasutusest väljaarvamine

 (1) Lapse lasteasutusest väljaarvamiseks esitab vanem direktorile avalduse. Avaldus esitatakse hiljemalt kaks nädalat enne lapse lahkumist ja selles märgitakse lapse lasteasutusest lahkumise aeg, välja arvatud juhul, kui laps läheb kooli.

 (2) Lasteasutuse nimekirjast võib lasteaed lapse välja arvata:
 1) vanemapoolse rahastamiskohustuse täitmata jätmise korral kahe järjestikuse kuu jooksul;
 2) kui laps on ette teatamata puudunud üle ühe kuu;
 3) kui väljaspool Halinga valda püsivalt elava lapse elukohajärgne kohalik omavalitsus ei osale lasteaia kulude katmises ning ei ole kahe järjestikuse kuu jooksul tasunud Halinga Vallavalitsuse poolt esitatud arvet.

 (3) Lasteaia nimekirjast väljaarvamise korral toimub kulude tasaarvlemine.

 (4) Lapse lasteaiast väljaarvamise korral käesoleva paragrahvi lõikes 2 toodud juhtudel teatab lasteaia direktor vanemale kirjalikult või e-posti teel ühe nädala jooksul otsuse tegemisest alates.

 (5) Laps arvatakse lasteasutuse nimekirjast välja direktori käskkirjaga.

§ 4.  Lõppsätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Halinga Vallavalitsuse 8. novembri 2005 määrus nr 4 “Halinga valla lasteasutustesse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord“.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ülle Vapper
Vallavanem

Riini Õige
Vallasekretär