Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Munitsipaalasutuse EMKO põhimääruse kinnitamine

Väljaandja:Emmaste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.09.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 11.09.2013, 4

Munitsipaalasutuse EMKO põhimääruse kinnitamine

Vastu võetud 29.08.2013 nr 78

Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 6 lg 1, § 22 lg 1 p 34 ja § 35 lg 2 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Munitsipaalasutus EMKO(edaspidi: MA EMKO) on Emmaste Vallavalitsuse hallatav asutus, mis on moodustatud vallavolikogu 25.juuli 1997 otsusega nr 69 valla munitsipaalettevõtte EMKO ümberkujundamise teel.

 (2) MA EMKO on munitsipaalettevõtte EMKO õigusjärglane temale üleantava ettevõtte vara ja sellest tulenevate õiguste ja kohustustega.

 (3) EMKO juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, muudest õigusaktidest Emmaste Vallavolikogu ja Emmaste Vallavalitsuse õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

 (4) MA EMKO suhted Emmaste Vallavalitsuse ning teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega
reguleeritakse seaduste, õigusaktide ja lepingutega ning käesoleva põhimäärusega.

 (5) MA EMKO on iseseisva juriidilise isiku õiguseta tööandja õigustes olev asutus. Ta võib omada oma pangaarveid, pitsatit ja sümboolikat.

 (6) MA EMKO põhieesmärk on Emmaste vallas kohalikele omavalitsustele seadusega pandud ülesannete täitmisega seotud tööde teostamise ja teenuste osutamise korraldamine.

§ 2.  Ülesanded

 (1) MA EMKO ülesandeks on tööde teostamise ja teenuste osutamise korraldamine järgmistes valdkondades:
 1) elamu- ja kommunaalmajandus;
 2) veevarustus ja kanalisatsioon;
 3) heakord;
 4) jäätmemajandus v.a. korraldatud jäätmevedu;
 5) valla teede ja tänavate korrashoid;
 6) kalmistute haldamine;
 7) supelrandade haldamine;
 8) valla omandis oleva maavara käitlemise korraldamine;
 9) õpilasliiniveo koordineerimine;
 10) seadusega valla pädevusse antud hulkuvate loomadega seonduva tegevuse korraldamine.

 (2) Oma ülesannete täitmiseks MA EMKO:
 1) kogub, edastab ja vahendab igakülgset valla elu puudutavat infot ning reklaamib võimalusi oma tegevusalas olevatest töödest ja teenustest;
 2) teostab töid ja osutab teenuseid oma jõududega või sõlmib selleks vastavad lepingud.

 (3) MA EMKO omab õigust tegeleda majandustegevusega käesoleva põhimääruse § 2 lg 1 ja 2 toodud ülesannete täitmiseks.

§ 3.  Vara ja vahendid

 (1) MA EMKO valdab, kasutab ja käsutab oma vara, juhindudes vallavolikogu poolt kinnitatud Emmaste vallavara korrast.

 (2) MA EMKO tulud laekuvad tema eelarvesse ja moodustuvad järgmistest allikatest:
 1) laekumised teenuste osutamisest ja muust majandustegevusest;
 2) valla eelarve vahenditest;
 3) laekumised tuluüritustelt;
 4) sponsorlusest, annetustest, projektidest;
 5) muudest laekumistest.

§ 4.  Planeerimine, raamatupidamisarvestus, aruandlus, kontroll

 (1) MA EMKO koostab vastavalt temale kinnitatud ülesannetele arengukavad, mis kinnitatakse volikogu poolt.

 (2) MA EMKO koostab lähtudes vallavolikogu poolt kinnitatud eelarvest oma tulude-kulude eelarve. Raamatupidamisarvestust peetakse vallavalitsuse raamatupidamise poolt.

 (3) MA EMKO esitab aruanded Eesti Vabariigi seadustes ja Emmaste Vallavalitsuse poolt kehtestatud korras ja tähtaegadel.

 (4) MA EMKO üle teostab teenistuslikku järelevalvet Emmaste Vallavalitsus. Finantsmajandusliku tegevuse üle teostab järelevalvet vallavolikogu revisjonikomisjon.

§ 5.  Teenused

  MA EMKO tellib ja realiseerib teenused juriidilistele ja füüsilistele isikutele. Teenuste hinnad kehtestab vallavalitsus oma korraldusega.

§ 6.  Koosseis ja töötasu

 (1) MA EMKO töötajate koosseisu ning töötasumäärad kinnitab asutuse juht oma käskkirjaga ning esitab vallavalitsuse raamatupidamisele hiljemalt eelarveaastale eelneva aasta 15. septembriks.

 (2) Töötajatele määratakse töötasud töötaja ja juhataja vahel sõlmitud töölepingus, arvestades eraldatud töötasude eelarvet.

 (3) MA EMKO juhataja töötasu määrab vallavanem.

§ 7.  Juhtimine

 (1) MA EMKO tegevust juhib juhataja, kelle nimetab ametisse vallavalitsus. Töölepingu juhatajaga sõlmib, muudab ja lõpetab vallavanem.

 (2) MA EMKO juhataja ülesanded:
 1) MA EMKO majandustegevuse, raamatupidamise ja aruandluse korraldamine;
 2) töölepingute sõlmimine, muutmine ja lõpetamine EMKO töötajatega;
 3) MA EMKO rahaliste vahendite valdamine, kasutamine ja käsutamine EmmasteVallavolikogu poolt kinnitatud eelarve piires;
 4) MA EMKO põhimäärusega pandud ülesannete täitmise kindlustamine;
 5) MA EMKO varade efektiivse ja sihipärase kasutamise tagamine.

§ 8.  Ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine

  MA EMKO ümberkujundamine või likvideerimine toimub Emmaste Vallavalitsuse poolt vallavolikogu vastavasisulise otsuse alusel.

§ 9.  Põhimääruse täiendamine ja muutmine

  Täiendused ja muudatused MA EMKO põhimääruses viiakse sisse Emmaste Vallavolikogu määrusega.

§ 10.  Rakendussätted

  (1)Tunnistada kehtetuks Emmaste Vallavolikogu 01.10. 2012 määrus nr 49“Munitsipaalasutuse EMKO põhimääruse kinnitamine.”
(2)Määrus jõustub kolmandal päeaval pärast Riigi Teatajas avaldamist .

Merike Kallas
vallavolikogu esimees