HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Loksa Lasteaeda Õnnetriinu laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Väljaandja:Loksa Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.09.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 11.09.2013, 13

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Loksa Lasteaeda Õnnetriinu laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord
[RT IV, 11.09.2013, 5 - jõust. 14.09.2013]

Vastu võetud 23.11.2012 nr 4
RT IV, 04.12.2012, 25
jõustumine 29.11.2012

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
04.09.2013RT IV, 11.09.2013, 514.09.2013

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 4 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev kord reguleerib Loksa Lasteaeda Õnnetriinu (edaspidi lasteaed) laste vastuvõtmist, lasteaiakoha kasutamist ja lasteaiast väljaarvamist.
[RT IV, 11.09.2013, 5 - jõust. 14.09.2013]

  (2) Arvestust laste lasteaeda vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kohta peab lasteaia direktor (edaspidi direktor).

§ 2.   Lapse lasteaeda vastuvõtmise taotlemine ja andmete registreerimine

  (1) Lasteaia teeninduspiirkonnaks on Loksa linn. Pärast teeninduspiirkonnas alaliselt elavate laste vastuvõttu võetakse vabade kohtade olemasolul lasteaeda lapsi väljastpoolt Loksa linna.

  (2) Tavarühma täisajalise või osaajalise koha taotlemiseks esitab lapsevanem taotluse (Lisa 1), millele lisatakse lapse sündi tõendava dokumendi koopia. Lapse vastuvõtu korral esitab lapsevanem võimalusel täiendavalt perearsti poolt väljastatud vormikohase arstitõendi.

  (3) Lapse järjekorra aluseks on esmase taotluse esitamise kuupäev.

  (4) Sobitus- ja erirühma võetakse erivajadustega lapsi vastu õigusaktides sätestatud korras.

  (5) Erivajadustega lapse vastuvõtmiseks sobitus- või erivajadustega laste rühma esitab lapsevanem lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 toodud dokumentidele Harju maakonna nõustamiskomisjoni otsuse.

  (6) Kui lapsevanem ei soovi koheselt oma lapsele kohta lasteaias, jääb laps lasteaia järjekorda lapsevanema kirjalikul taotlusel märgitud tähtajani.

  (7) Kui lapsevanema poolt soovitud lasteaia vastavas vanuserühmas puuduvad vabad kohad, võib laps jääda lasteaia koha taotlejana järjekorda. Vabade kohtade olemasolul vastavates vanuserühmades täidetakse need vastavalt taotluste registreerimise järjekorrale.

  (8) Juhul kui ajutiselt on vajadus lasteaia koha järele suurem kui olemasoleva lasteaia üldkohtade arv, võib lasteaed luua soovijatele võimaluse saada lasteaias osaajaline koht. Osaajaline koht on koht, mille laps võib saada kuni pooleks ajaks lasteaia lahtioleku ajast õppetegevusest osavõtuks ilma uneajata, kuid sisaldades vähemalt ühte toidukorda. Osaajaliste laste arv ühes rühmas on kuni 4 last. Osaajalise koha eest tasub lapsevanem toidukulu vastavalt toidukordade arvule ning osalustasu täies mahus.

  (9) Eesti keelest erineva emakeelega lapsi võetakse eesti õppekeelega rühmadesse vabade kohtade olemasolul.

  (10) Lasteaiakoha saamisest teavitab direktor lapsevanemat hiljemalt 30. maiks kirjalikult (kirja või e-posti teel).

  (11) Direktori teate alusel on lapsevanem omakorda kohustatud kirjalikult (kirja või e-posti teel) teavitama lasteaeda lasteaiakoha vastuvõtmisest hiljemalt teatises märgitud tähtajaks.

  (12) Lapse lasteaeda vastuvõtmisel tutvustab direktor lapsevanemale lasteaia vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korda, lapsevanema poolt kaetava kulude (kohamaks ja toiduraha) suurust, lasteaia kodukorda ja sõlmib lapsevanemaga lasteaiakoha kasutamise lepingu (Lisa 2).

  (13) Lasteaia uute rühmade komplekteerimine õppeaastaks toimub kalendriaasta 31. augustini. Direktor kinnitab lasteaia rühmade nimekirjad 10. septembriks ning kannab andmed Eesti Hariduse Infosüsteemi.

  (14) Vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi lasteaeda vastu kogu õppeaasta jooksul.

  (15) Lapsevanem, kes taotleb lapsele koolipikendust, peab kirjalikult teavitama direktorit hiljemalt sama aasta 1. aprilliks.

  (16) Kui lapsevanem ei nõustu direktori otsusega lapse lasteaeda vastuvõtmise või sealt väljaarvamise kohta, on tal õigus pöörduda Loksa Linnavalitsuse poole.

§ 3.   Lapse lasteaiast väljaarvamine

  (1) Lapse lasteaiast väljaarvamine toimub:
  1) lapsevanema avalduse (Lisa 3) alusel, mis esitatakse direktorile vähemalt kaks nädalat enne lapse lahkumist;
  2) lapse kooliminekul, kusjuures lasteasutuse ja lapsevanema vaheline leping lasteaia koha kasutamise kohta lõppeb hiljemalt sama aasta 30. juunil, kui pooled ei ole kokku leppinud teisiti.

  (2) Lapsevanemal on kohustus maksta kohamaksu alates lapse lasteaia nimekirja arvamise
kuu esimesest päevast kuni lapse lasteaia nimekirjast väljaarvamise kuu viimase päevani.

  (3) Lapsevanem tasub toiduraha vastavalt lapse lasteaias oldud päevade arvule.

§ 4.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist väljajäetud].

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Lisa 1 Avaldus lapse lasteaeda vastuvõtmiseks
[RT IV, 11.09.2013, 5 - jõust. 14.09.2013]

Lisa 2 Lasteaia koha kasutamise leping
[RT IV, 11.09.2013, 5 - jõust. 14.09.2013]

Lisa 3 Avaldus lapse lasteaiast väljaarvamiseks
[RT IV, 11.09.2013, 5 - jõust. 14.09.2013]

/otsingu_soovitused.json