HaridusHuviharidus

HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Kose Muusikakooli põhimäärus

Kose Muusikakooli põhimäärus - sisukord
Väljaandja:Kose Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.10.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 11.09.2013, 27

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Kose Muusikakooli põhimäärus

Vastu võetud 27.03.2008 nr 105
RT IV, 05.09.2013, 15
jõustumine 31.03.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.08.2013RT IV, 11.09.2013, 1628.10.2013

Määrus kinnitatakse kohaliku omavalitsusekorralduse seaduse § 22 lõike 2 ja huvikooli seaduse § 7 lõike 2 alusel ja lähtudes huvikooli seaduse § 1 lõikes 4, § 7 lõikes 1, § 9 lõikes 5, § 10 lõikes 5, § 12 lõikes 2, § 13 lõikes 1, § 18 lõikes 2 ja § 19 lõigetes 1 ja 2 ning haridus- ja teadusministri 21. märtsi 2007 määruses nr 24 „Huviharidusstandard” sätestatust.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  Kose Muusikakooli (edaspidi kool) põhimäärus (edaspidi põhimäärus) sätestab kooli ametliku täieliku nime ja asukoha, kooli liigi vastavalt huviharidusstandardile, kooli tegevuse eesmärgi ja ülesanded, kooli juhtimis- ja õppekorralduse, töötajate ja õppurite õigused ja kohustused, kooli finantseerimise alused, alused kooli ümberkorraldamiseks ja lõpetamiseks ning põhimääruse muutmise korra.

§ 2.   Kooli nimi

  Kooli ametlik ja täielik nimi on Kose Muusikakool.

§ 3.   Kooli asukoht

  Kool asub Hariduse tn 2 Kose alevik Kose vald Harjumaa.
[RT IV, 11.09.2013, 16 - jõust. 28.10.2013]

§ 4.   Kooli õiguslikud alused

  (1) Kool on Kose valla asutus, mille asutamise, ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab Kose Vallavolikogu.

  (2) Kool on huvikoolina tegutsev muusikakool.

  (3) Kooli kõrgemalseisev asutus on Kose Vallavalitsus kui ametiasutus (edaspidi ametiasutus).

  (4) Kool tegutseb Eesti Hariduse Infosüsteemis registreeritud õppekavade alusel. Õppekavade registreering toimub huvikooli seaduses sätestatud korras.

  (5) Taotluse ja vajalikud dokumendid Kose Muusikakooli registreerimiseks Eesti Hariduse Infosüsteemis esitab Haridus- ja Teadusministeeriumile Kose Vallavalitsus ning täidab ka muid koolipidaja kohustusi.

  (6) Kool juhindub oma tegevuses kehtivatest õigusaktidest, aga eelkõige huvikooli seadusest, huviharidusstandardist, huviala riiklikest raamõppekavadest, Kose Vallavolikogu ja Kose Vallavalitsuse kui täitevorgani õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 5.   Pitsat ja eelarve

  (1) Koolil on oma nimega pitsat. Pitsat on sõõrikujuline ja 35 millimeetrise läbimõõduga. Pitsati ülemisel äärel on kiri HARJU MAAKOND ja sõõri alumisel kiri KOSE MUUSIKAKOOL ning keskel kose valla vapi kujutis.

  (2) Koolil on Kose valla eelarves iseseisev eelarve.

§ 6.   Õppekeel

  Kooli õppekeel on eesti keel.

§ 7.   Asjaajamise alused

  (1) Asjaajamine koolis toimub lähtuvalt arhiiviseaduses, avaliku teabe seaduses, isikuandmete kaitse seaduses, digitaalallkirja seaduses, märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seaduses, Vabariigi Valitsuse kehtestatud asjaajamiskorra ühtsetes alustes ja Kose valla asutuste asjaajamiskorras sätestatust.

  (2) Kooli asjaajamise keel on eesti keel.

  (3) Kooli asjaajamiskord reguleeritakse asjaajamiskorraga, mille kehtestab kooli direktor käskkirjaga.

§ 8.   Kooli sümboolika

  (1) Koolil on oma sümboolika.

  (2) Sümboolika kujundamise ja kasutamise korra kehtestab kooli direktor käskkirjaga.

§ 9.   Haldusmenetlus

  Kooli tegevusega seotud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid, arvestades huvikooli seaduses ja selle alusel antud õigusaktides märgitud erisusi.

2. peatükk KOOLI TEGEVUSE EESMÄRK JA ÜLESANDED 

§ 10.   Tegevuse eesmärk

  (1) Kooli tegevuse eesmärk on anda riiklikust huvihariduse raamõppekavast lähtuvalt muusikalist põhiharidust ja valmistada õppureid ette professionaalse muusikahariduse omandamiseks.

  (2) Vastavalt vajadusele ja võimalustele võib kool anda täiskasvanutele vabahariduslikku muusikaharidust.

§ 11.   Kooli teeninduspiirkond

  (1) Kooli teeninduspiirkond on Kose vald. Kool võimaldab muusikahariduse omandamist eelkõige Eesti rahvastikuregistri andmetel Kose vallas elavatele lastele ja täiskasvanutele.

  (2) Väljastpoolt teeninduspiirkonda võetakse õpilasi kooli tingimusel, kui lapse elukohajärgne omavalitsus osaleb huvihariduse kulude katmisel või lapse seaduslik esindaja on nõus katma kogu õpilaskoha maksumuse. Juhul, kui kulude katmisel osaleb teine omavalitsusüksus, peab huviharidusega seotud kulude katmiseks olema Kose vallal vastava omavalitsusüksusega sõlmitud leping või sõlmitakse omavalitsuste ja lapsevanema vahel veel kolmepoolne leping.

§ 12.   Kooli ülesanded

  (1) Kooli ülesanded on:

  (2) lapse ja noore muusikaalase võime avastamine ja kavakindel arendamine ning Kose valla kultuurielu edendamine;

  (3) muusikaalase koostöö arendamine Kose valla asutuste vahel;

  (4) õppetegevuse korraldamiseks lastevanemate ja ametiasutuste koostöö korraldamine;

  (5) kooli ja Kose valla muusikaelu edendamiseks teiste muusikaalaste ühingute, liitude ja asutustega koostöö korraldamine.

3. peatükk KOOLI STRUKTUUR 

§ 13.   Struktuur

  (1) Muusikahariduse andmine toimub õppeastmete kaupa.

  (2) Koolis on järgmised õppeastmed:
  1) eelkool 1-2 aastat;
  2) põhikooli noorem aste 1.-4. klass;
  3) põhikooli vanem aste 5.-7. klass;
  4) lisa-aasta(d).

§ 14.   Õppeastmete ülesanded

  (1) Eelkooli ülesandeks on:
  1) suunata õpilasi mängult õppimisele;
  2) selgitada välja eeldused ja suunata eriala valikul.

  (2) Põhikooli ülesandeks on:
  1) loomevõimete kavakindel arendamine;
  2) loominguprotsessi seaduspärasuste ja etappide tundmaõppimine;
  3) kunstiteose retseptsiooni-ja interpretatsioonivõimalustega tutvumine;
  4) aktiivse ja püsiva suhte loomine visuaalse kunstikultuuriga;
  5) tehniliste oskuste arendamine;
  6) professionaalse kunstihariduse omandamiseks ettevalmistamine.

  (3) Lisa aasta(d):
Anda täiendavaid teadmisi ja oskusi professionaalse kunstihariduse omandamisele.

4. peatükk ÕPPEKORRALDUS 

1. jagu Üldsätted 

§ 15.   Õppekorralduse alused

  (1) Õpe koolis toimub õppuri alus-, põhi-, üldkesk- või kutsealast koolitust pakkuvate õppeasutuste õppetegevusest vabal ajal.

  (2) Kooli õppekorralduse aluseks on huviharidusstandardi ja huviala riikliku raamõppekava alusel koostatud õppekava.

  (3) Õpe koolis toimub õpperühmades ja individuaalselt.

  (4) Õppe korraldamise aluseks on õppeaasta mis jaguneb kaheks poolaastaks.

2. jagu Õppekava 

§ 16.   Õppekava alused

  (1) Huvialasid õpetatakse koolis õppekava alusel.

  (2) Huviala õppekava vastab huviharidusstandardile ja riiklikule raamõppekavale.

  (3) Õppekavaga sätestatakse:
  1) õppe eesmärk ja kestvus;
  2) õppeainete loendid;
  3) ainekavad.

  (4) Õppekava on aluseks igaks õppeperioodiks kehtestavate tunnijaotuskava ja tööplaanide koostamiseks.

§ 17.   Õppekava kinnitamine

  (1) Õppekava kinnitab kooli direktor käskkirjaga.

  (2) Enne kinnitamist peavad õppekava eelnõu heaks kiitma kooli hoolekogu ja õppenõukogu.

§ 18.   Õppekava registreerimine ja muutmine

  (1) Kooli õppekava registreeritakse Eesti Hariduse Infosüsteemis.

  (2) Ettepanekuid kooli õppekava muutmiseks, uue kehtestamiseks või olemasoleva kehtetuks tunnistamiseks võivad teha ametiasutus või tema poolt selleks volitatud isik, kooli hoolekogu või õppenõukogu.

  (3) Tehtud ettepanekud kinnitab kooli direktor, kuulanud eelnevalt ära õppenõukogu ja hoolekogu arvamuse.

  (4) Õppekavade ja andmete muutmist ning täiendamist Eesti Hariduse Infosüsteemi andmebaasides teostab Kose Muusikakool.

  (5) Kooli õppekava võib muuta või kehtetuks tunnistada pärast huvikooli vastava huviala õppeperioodi lõppu.

3. jagu Kooli vastuvõtmine ja koolist väljaarvamine ning õpperühmade moodustamine 

§ 19.   Kooli vastuvõtmine

  (1) Muusikahariduse õppekava alusel muusikahariduse omandamiseks on kooli vastuvõtmise aluseks lapse seadusliku esindaja (lapse vanem või eestkostja) avaldus, arvestades käesoleva paragrahvi lõigetes 3 ja 4 märgitud erisusi.

  (2) Ettevalmistusklassi võetakse õpilased vastu katseteta.

  (3) Põhikooli noorema astme 1. klassi võetakse õpilane vastu sisseastumiskatsete alusel. Sisseastumiskatsete nõuded sätestatakse kooli õppekavas ning katsete hindamine kooli õpilaste hindamise juhendis. Otsuse õpilase kooli vastuvõtmiseks teeb õppenõukogu.

  (4) Põhikooli noorema astme 2.-4. klassi ja vanema astme 5.-7. klassi võetakse õpilane, kes on läbinud mõnes muus õppeasutuses eelnevad klassid muusikakooli riikliku õppekava alusel. Selleks peab õpilase seaduslik esindaja lisaks avaldusele esitama ka muusikakooli tunnistuse ja eriala individuaalplaani koopia.

  (5) Lisa-aasta õppesse võetakse õpilane, kes on muusikakooli põhikooli eelnevalt lõpetanud, kuid õpilane soovib õpet jätkata.

  (6) Õpilase kooli vastuvõtmise vormistab direktor käskkirjaga.

§ 20.   Õpperühmade moodustamine

  Õpperühmad moodustatakse klasside kaupa lähtuvalt õpilase vanusest ja tasemest. Üldjuhul antakse pilliõpet individuaaltundidena. Rühmad moodustatakse muusikaloo õppeaines, solfedžos ja muudes teoreetilistes ainetes. Rühmad moodustatakse arvestusega, et ühes rühmas ei oleks rohkem kui 12 õpilast.

§ 21.   Kooli lõpetamine

  (1) Kool loetakse lõpetatuks pärast asjakohase huviala õppekava täitmist.

  (2) Kooli lõpetamist tõendab kooli lõpudokument, milles kajastatakse koolis õppimise aeg ja läbitud õppeainete loend.

§ 22.   Koolist väljaarvamine

  (1) Õpilane arvatakse õppurite nimekirjast välja:
  1) kooli või õppeetapi lõpetamisel;
  2) lapsevanema taotluse alusel.

  (2) Õpilase võib koolist välja arvata:
  1) kui õpilane on puudunud õppeaasta jooksul enam kui pooltest tundidest;
  2) mitterahuldavate õpitulemuste tõttu õppenõukogu ettepanekul;
  3) kui lapsevanema poolt kaetav osalustasu on kahel järjestikusel kuul tasumata;
  4) kooli kodukorra ja üldtunnustatud käitumisnormide rikkumise tõttu.

4. jagu Õppeaasta ja selle arvestuslikud alused 

§ 23.   Õppeaasta

  (1) Õppeaasta algab 1. septembril ja kestab kalendriaasta 31. augustini.

  (2) Õppeaasta koosneb õppeperioodidest ja õppevaheaegadest.

§ 24.   Õppeperiood

  (1) Õppeperiood on vähemalt 175 kalendripäeva.

  (2) Õppeperioodi arvestusühikud on õppeveerand ja õppetund.

  (3) Õppeperiood jaguneb neljaks õppeveerandiks.

  (4) Õppeveerandite vahel on õppevaheajad. Õppevaheajad on:
  1) sügisvaheaeg;
  2) jõuluvaheaeg;
  3) kevadvaheaeg;
  4) suvevaheaeg.
Õppevaheajad koolis on üldhariduskooli õppeaasta koolivaheaegadega samal ajal.

  (5) Õppetunni pikkus on 45 minutit. Kahe järjestikuse õppetunni vahel on puhkepaus vähemalt 5 minutit.

  (6) Õppetundide arv ja nende järjekord õppepäevas määratakse tunniplaanis, mille kinnitab kooli direktor.

§ 25.   Õpilaste hindamine

  Õpilaste hindamise korra kehtestab õppenõukogu.

5. peatükk KOOLI JUHTIMINE 

1. jagu Direktor 

§ 26.   Direktori pädevus ja ülesanded

  (1) Kooli juhib direktor, kes tagab kooli tulemusliku toimimise ja töö, vastutab kooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest.

  (2) Direktor annab aru kooli ja enda tegevusest ametiasutusele kui teenistusliku järelevalve korraldajale või eelnimetatud volitatud isikule.

  (3) Direktor:
  1) teeb kooli kasuks kooli pidaja nimel tehinguid ulatuses, mis on vajalikud huvikooli, selle alusel antud õigusaktide või põhimääruses ja töölepingus sätestatud ülesannete täitmiseks;
  2) juhatab kooli õppenõukogu;
  3) tagab kooli hoolekogu ja õppenõukogu otsuste täitmise;
  4) sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab töölepingud koolitöötajatega;
  5) kinnitab kooli asjaajamis- ja kodukorra ning muud töökorraldusdokumendid;
  6) kinnitab kooli õppekava ja selle muudatused või tunnistab õppekava kehtetuks;
  7) koostab eelarveprojekti ning esitab selle hoolekogule arvamuste avaldamiseks ja ametiasutusele kinnitamiseks;
  8) esitab vähemalt üks kord aastas aruande kooli tegevusest hoolekogule ja ametiasutusele;
  9) tagab seaduste ja muude õigusaktidega sätestatud aruannete koostamise ja esitamise;
  10) lahendab muid käesoleva seadusega, kooli põhimäärusega ja töölepinguga tema pädevusse antud küsimusi.

  (4) Kooli tegevuse koordineerimiseks ja korraldamiseks annab direktor seaduses ja kooli põhimääruses sätestatud pädevuse piires käskkirju ning suulisi ja kirjalikke korraldusi.

§ 27.   Direktori ametisse kinnitamine

  (1) Kooli direktori vaba ametikoha täitmiseks kuulutatakse välja avalik konkurss. Konkursi direktori vaba ametikoha täitmiseks kuulutab välja ja korraldab Kose Vallavalitsus.

  (2) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi tingimused ja korra, direktorile esitatavad kvalifikatsiooninõuded, sealhulgas ka vajalike erialateadmiste taseme kehtestab Kose Vallavalitsus.

  (3) Direktor kinnitatakse konkursi tulemuste alusel ametisse konkursil väljakuulutatud ajaks.

  (4) Kooli direktoriga sõlmib, muudab, peatab ning lõpetab töölepingu Kose vallavanem.

§ 28.   Direktori asendamine

  (1) Direktorit asendab direktori puhkusel või töölähetuses olemise ajal, haigestumise või vabastamise korral kõigi õiguste ja kohustustega õppealajuhataja või tema äraolekul isik, kellele on töölepingu või asutuse juhi käskkirjaga tehtud ülesandeks direktori ülesannete täitmine.

  (2) Direktor määrab isiku, kes asendab direktorit ka juhul, kui direktor ja õppealajuhataja on samal ajal ära.

2. jagu Õppenõukogu 

§ 29.   Kooli õppenõukogu

  (1) Kooli õppenõukogu liikmed on õppe-ja kasvatustegevusega seotud koolitöötajad.

  (2) Õppenõukogu tööd juhib direktor.

§ 30.   Õppenõukogu pädevus ja ülesanded

  (1) Kooli õppenõukogu ülesanne on õppetegevuse analüüsimine ja hindamine ning selle juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.

  (2) Õppenõukogu võtab oma pädevuse piires üksikküsimuste lahendamiseks vastu otsuseid.

§ 31.   Õppenõukogu töökord

  (1) Õppenõukogu töövorm on koosolek.

  (2) Õppenõukogu koosolekud peavad toimuma vähemalt üks kord õppeveerandis.

  (3) Õppenõukogu kutsub kokku direktor. Õppenõukogu toimumisest teavitatakse liikmeid vähemalt viis päeva enne koosoleku toimumist.

  (4) Õppenõukogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa üle poole õppenõukogu liikmetest.

  (5) Päevakorras märgitud otsused võtab õppenõukogu vastu hääletamise teel. Otsuse vastu võtmiseks on vajalik koosolekul osalevate õppenõukogu liikmete häälteenamus.

  (6) Õppenõukogu koosolekuid protokollitakse. Protokollile kirjutab alla koosoleku juhataja ja protokollija.

3. jagu Hoolekogu 

§ 32.   Kooli hoolekogu

  (1) Hoolekogul on viis kuni üheksa liiget.

  (2) Hoolekogusse peavad kuuluma Kose Vallavolikogu esindaja, vastavalt õppenõukogu otsusele vähemalt kaks õppe-ja kasvatustegevusega seotud koolitöötajate esindajat (v.a. kooli direktor), lastevanemate üldkoosoleku otsusel vähemalt kaks lastevanemate ja õppurite esindajat, kooli toetavate organisatsiooni esindajad ja muid isikuid direktori ettepanekul.

  (3) Hoolekogu koosseisu kinnitab kooli direktori ettepanekul Kose Vallavalitsus.

  (4) Hoolekogu esimese koosoleku pärast hoolekogu kinnitamist kutsub hiljemalt I veerandi lõpus kokku direktor. Hoolekogu esimesel koosolekul valitakse hoolekogu töö korraldamiseks hoolekogu esimees.

  (5) Hoolekogu esimees valitakse salajasel hääletamisel poolthäälte enamusega. Esimehe kandidaadi võib üles seada iga hoolekogu liige. Esimehe kandidaadiks seadmiseks peab kandidaat andma suulise nõusoleku.

§ 33.   Hoolekogu ülesanded

  Hoolekogu:
  1) teeb vajadusel ametiasutusele ettepaneku järelevalve teostamiseks kooli tegevuse üle;
  2) kuulab ära kooli direktori aruande kooli tegevuse ja eelarve täitmise kohta ning annab omapoolseid soovitusi;
  3) kuulab ära direktori koostatud eelarveprojekti, teeb ettepanekuid eelarveprojekti muutmiseks või täiendamiseks;
  4) teeb ettepanekuid kooli õppekava või õppekorralduse muutmiseks;
  5) teeb ettepanekuid kooli põhimääruse muutmiseks;
  6) teeb ettepanekuid kooli tasuliste teenuste ja huvihariduse andmisel lastevanemate poolt kaetavate osalustasu kehtestamise ja selle suuruse kohta;
  7) teeb ettepanekuid muusikakooli sisulise tegevuse arendamiseks ja majandusliku olukorra parandamiseks.

§ 34.   Hoolekogu töökord

  (1) Hoolekogu töövorm on koosolek.

  (2) Hoolekogu koosolekud toimuvad vähemalt üks kord poolaastas. Hoolekogu koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees.

  (3) Hoolekogu kokkukutsumisest tuleb hoolekogu liikmeid teavitada vähemalt 7 päeva enne koosoleku toimumist. Koos kutsega edastatakse hoolekogu liikmetele ka koosoleku päevakord.

  (4) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtavad osa vähemalt pooled hoolekogu liikmetest. Kui koosolekule kogunenud liikmete arv on alla poole liikmetest, kutsutakse hoolekogu koosolek 7 tööpäeva jooksul uuesti kokku.

  (5) Hoolekogu koosolekut juhatab hoolekogu esimees.

  (6) Hoolekogu koosolek algab päevakorra kinnitamisega. Koosolekul arutatakse päevakorras märgitud küsimusi.

  (7) Hoolekogu võtab otsuseid vastu hääletamise teel. Otsuse vastu võtmiseks on vajalik koosolekust osavõtvate hoolekogu liikmete häälteenamus. Hoolekogu otsused on kooli juhtkonnale täitmiseks.

  (8) Hoolekogu otsuseid protokollitakse. Protokolli koostamiseks nimetatakse koosoleku algul protokollija. Protokoll peab vastama asjaajamise korraldamist reguleerivatele õigusaktidele ning olema kätte saadav huvikooli direktori kabinetis hiljemalt kolmandal päeval koosoleku toimumise päevast arvates. Protokollile kirjutab alla koosoleku juhataja ja protokollija.

  (9) Hoolekogu koosolekust võtab hoolekogu esimehe kutsel osa kooli direktor, kes on hoolekogu ees aruandekohustuslik. Kolmandad isikud võivad hoolekogu koosolekust osa võtta hoolekogu esimehe loal või kutsel.

6. peatükk KOOLITÖÖTAJAD JA ÕPPURID 

§ 35.   Kooli töötajad

  (1) Kooli töötajad on pedagoogid (direktor, õppealajuhataja, õpetajad, kontsertmeister) ja kooli teenindav personal.

  (2) Kooli töötajate koosseisu kinnitab direktor käskkirjaga, kooskõlastades selle eelnevalt Kose Vallavalitsusega.

  (3) Koolitöötajate konkreetsed tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutus sätestatakse huvikooli põhimääruses, töötaja töölepingus ja ametijuhendis.

  (4) Töökorralduslikud kohustused, õigused ja vastutus sätestatakse kooli töösisekorraeeskirjaga.
Töösisekorraeeskirja kinnitab kooli direktor, kooskõlastades selle enne kinnitamist
tööinspektsiooniga.

§ 36.   Õppurite õigused ja kohustused

  (1) Õppuril on õigus:
  1) tutvuda enne kooli õppimaasumist ja õppimise ajal kooli õppekava, põhimääruse ning kodukorraga;
  2) nõuda huviala õppekavale vastavat tegevust ning soovi ja võimaluse korral õppida lisaaineid;
  3) osaleda valitud esindaja kaudu kooli hoolekogu tegevuses.

  (2) Õppur on kohustatud:
  1) järgima kooli kodukorda;
  2) hoidma kooli kasutuses olevat vara;
  3) täitma muid seaduses ja kooli põhimääruses sätestatud kohustusi.

  (3) Kool tagab õppuri koolis viibimise ajal tema tervise kaitse.

7. peatükk KOOLI VARA JA FINANTSMAJANDUS 

§ 37.   Kooli vara

  (1) Kooli kasutuses oleva vara moodustavad Kose Vallavolikogu kehtestatud vallavara valitsemise korra alusel Kose vallalt või teistelt isikutelt ja asutustelt koolile sihtotstarbeks valdamiseks, kasutamiseks ja käsutamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, rahalised vahendid, inventar ja muu vara.

  (2) Kooli valduses olev vara on Kose valla omand.

  (3) Kooli vara valdamine, kasutamine ja käsutamine ning varaliste kohustuste võtmine toimub Kose Vallavolikogu kehtestatud vallavara valitsemise korras.

§ 38.   Kooli finantseerimine

  (1) Kooli finantseeritakse Kose valla eelarvest ja muudest allikatest saadud vahenditest.

  (2) Muudeks allikatest saadud vahenditeks on:
  1) eraldised riigieelarvest;
  2) õppekulude osaliseks katmiseks lapsevanemalt või õppurilt võetav õppetasu;
  3) laekumised sihtfondidest;
  4) lepingute alusel teistelt omavalitsustelt laekuvad rahalised vahendid;
  5) asutuste, äriühingute ja üksikisikute annetused.

  (3) Õppekulude osaliseks katmiseks on koolil õigus võtta õppetasu. Õppetasu suuruse kinnitab Kose Vallavolikogu kooli direktori ettepanekul.

  (4) Kooli finantstegevust juhib koostöös kooli hoolekoguga kooli direktor. Kooli raamatupidamist peetakse tsentraalselt ametiasutuse kaudu.

§ 39.   Õppetasust vabastamine ja soodustuste andmine

  (1) Hoolekogul, õppenõukogul või kooli direktoril on käesolevas punktis sätestatud korras õigus otsustada õpilase õppetasust vabastamine või teha õppetasu maksmisel soodustusi.

  (2) Õppetasu maksmisel on õigusteha soodustusi kuni 50% ulatuses õppetasust juhul, kui õpilane on puudunud mõjuva põhjusega vähemalt kaks nädalat, 75% ulatuses juhul, kui õpilane on puudunud mõjuva põhjusega vähemalt kolm nädalat ja 100% ulatuses juhul, kui õpilane ei ole osalenud õppetöös mõjuva põhjusega terve kalendrikuu jooksul.

  (3) Õppetasu maksmisel on õigusteha soodustusi õpilastele, kelle saavutused õpingutes ja konkurssidel on väga head või silmapaistvad.

  (4) Käesolevas punktis sätestatud soodustuste andmise ja ulatuse määrab:
  1) lõikes 2 märgitud soodustuste andmisel direktor vastavalt asjaolule;
  2) lõikes 3 märgitud soodustuste andmisel õppenõukogu.

  (5) Lõike 4 punktis 1 märgitud juhul vormistatakse soodustuste andmine direktori käskkirjaga, lõike 4 punktis 2 märgitud juhul õppenõukogu protokolli alusel direktori käskkirjaga.

§ 40.   Aruandlus

  Kool esitab tegevuse kohta statistilisi ja eelarve täitmise aruandeid Rahandusministeeriumi, Haridus-ja Teadusministeeriumi ning Kose Vallavolikogu ja Kose Vallavalitsuse õigusaktidega kehtestatud tähtaegadel ja korras.

8. peatükk JÄRELEVALVE 

§ 41.   Järelevalve

  (1) Riikliku järelevalvet kooli õppe-ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus-ja Teadusministeerium või Haridus-ja Teadusministri volitusel Harju maavanem.

  (2) Teenistuslikku järelevalvet kooli ja kooli direktori tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab Kose Vallavalitsus.

  (3) Kooli finantsmajanduslikku tegevust ja vara kasutamise sihipärasust kontrollib Kose Vallavolikogu revisjonikomisjon, riigieelarveliste vahendite kasutamist Riigikontroll.

  (4) Järelevalve käigus avastatud puudused on direktor kohustatud kõrvaldama järelevalve organi määratud tähtpäevaks.

9. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE, ÜMBERKUJUNDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 42.   Kooli ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Kooli ümberkorraldamise, ümberkujundamise ja tegevuse lõpetamise otsustab Kose Vallavolikogu ja korraldab Kose Vallavalitsus.

  (2) Kooli ümberkorraldamine põhimääruse tähenduses seisneb kooli ühinemises või jagunemises.
Kool ühineb või jaguneb järgmiselt:
  1) kool ühendatakse huvikooliga, kusjuures ühendatavad asutused lõpetavad tegevuse ja nende baasil moodustatakse uus huvikool;
  2) kool liidetakse teise huvikooliga ja liidetav asutus lõpetab tegevuse;
  3) kool jaotatakse vähemalt kaheks huvikooliks ja jagunev asutus lõpetab tegevuse.

  (3) Kooli ümberkujundamine põhimääruse tähenduses on asutuse muutmine teist liiki asutuseks.

  (4) Kooli tegevus lõpetatakse:
  1) kui riikliku järelvalveorgani hinnangul ei vasta asutus õigusaktidega kehtestatud nõuetele;
  2) kui kooli ei ole võimalik või otstarbekas finantseerida;
  3) kui kooli järele puudub vajadus;
  4) teistel seadusega ettenähtud juhtudel.

  (5) Kooli ümberkorraldamine, ümberkujundamine ning tegevuse lõpetamine võib toimuda ainult pärast õppeperioodi lõppu.

  (6) Kooli ümberkorraldamise ja ümberkujundamise ning tegevuse lõpetamise otsusest teatatakse kirjalikult lapsevanematele, pedagoogidele ja teistele töötajatele ning eesti Hariduse Infosüsteemi volitatud töötajale vähemalt neli kuud enne kooli õppeperioodi lõppu.

10. peatükk LÕPP – JA RAKENDUSSÄTTED 

§ 43.   Kooli põhimääruse kinnitamine, muutmine ja täiendamine

  Kooli põhimääruse kinnitamine, muutmine ja täiendamine toimub Kose Vallavolikogu poolt kehtestatud korras.

§ 44. [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 45.   Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 31.03.2008.

/otsingu_soovitused.json