Transport ja liiklusKohanimed ja ruumiandmed

Teksti suurus:

Tõrva linna kohanime määramise kord

Väljaandja:Tõrva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 11.09.2013, 31

Tõrva linna kohanime määramise kord

Vastu võetud 25.02.2009 nr 2

Määrus kehtestatakse kohanimeseaduse (RT I 2003, 73, 485; 2004, 22, 148; 2007, 12, 66) § 5 lg 1 p 3 ja lg 4 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Käesolev Tõrva linna kohanimede määramise kord (edaspidi kord) sätestab kohanimede
määramise ja kasutamise Tõrva linnas vastavalt kohanimeseadusele.

 (2) Korras reguleerimata küsimuste osas tuleb lähtuda kohanimeseaduses sätestatust.

 (3) Tõrva linnas määratakse nimed järgmistele nimeobjektidele:
 1) kinnistusraamatusse kantavale maaüksusele, katastriüksusele;
 2) tänavale, väljakule või muule Tõrva linna territooriumile jäävale nimeobjektile;
 3) ühissõidukipeatusele.

 (4) Ametliku kohanime võib määrata ka korra paragrahv 1 lg 3 nimetamata nimeobjektile, kui seda on vaja kohanime alusel eristada (linnaosa, tiheasustusega hoonegrupid, suvila-või aiamajade grupid jne).

 (5) Perspektiivselt rajatavate nimeobjektide nimed määratakse pärast detailplaneeringu
kehtestamist.

§ 2.  Kohanime määramise pädevus

 (1) Tõrva Linnavolikogu määrab kohanimed linnaosale.

 (2) Tõrva Linnavalitsus määrab kohanimed:
 1) kinnistusraamatusse kantavale maaüksusele, katastriüksusele;
 2) tänavale, väljakule või muule Tõrva linna territooriumile jäävale nimeobjektile, mis on kasutusel aadressides st. aadresskohtadele;
 3) ühissõidukipeatusele;
 4) korra §-s 1 lg 3 nimetamata nimeobjektile, kui seda on vaja kohanime alusel eristada (tiheasustusega hoonegrupid, suvila-või aiamajade grupid jt.);
 5) detailplaneeringu alusel määratud nimeobjektidele.

 (3) Tõrva linnavalitsus võib määratud kohanimesid vajadusel muuta või tühistada
Tõrva Linnavalitsuse Keskkonnaosakonna (edaspidi keskkonnaosakond) ettepanekul.

§ 3.  Kohanimede määramise korraldamine

 (1) Kohanime määramise algatab keskkonnaosakond. Kohanime määramise algatamiseks võib ka füüsiline või juriidiline isik esitada kirjaliku taotluse keskkonnaosakonnale.

 (2) Kui kohanimi määratakse eraomandis olevale üldkasutatavale kohale (tänav, haljasala jne) küsib keskkonnaosakond enne nime määramist tähitud kirjaga maaomaniku arvamust. Maaomanik peab kirjaliku arvamuse esitama teate saamisest alates 15 päeva jooksul. Arvamuse tähtajaks esitamata jätmisel loetakse maaomaniku nõusolek saaduks.

 (3) Kohanime määramise õigusakti eelnõu valmistab ette keskkonnaosakond lähtudes kohanimeseaduses sätestatud kohanimele esitatavatest nõuetest.

 (4) Linnavalitsus määrab kohanimed korra § 2 lg 2 loetletud nimeobjektidele keskkonnaosakonna ettepanekul.

 (5) Juhul, kui kohanime määramine toimub Vabariigi Valitsuse või ministri poolt ja puudutab Tõrva linna, annab linnavalitsus kohanimemäärajale kirjaliku arvamuse kohanime määramise kohta.

§ 4.  Kohanime määramise avalikustamine ja avaldamine

 (1) Kohanime määramise kohta avaldatakse eelteade linnavalitsuse teadetetahvlil ja Tõrva linna veebilehel vähemalt 15 päeva enne kohanime määramist.

 (2) Jõustunud õigusaktid, millega on määratud kohanimed, avaldatakse Tõrva linna põhimääruses sätestatud korras.

 (3) Keskkonnaosakond:
 1) saadab jõustunud kohanime määramise õigusaktid kohanimenõukogule, riikliku kohanimeregistri volitatud töötlejale ning teistele andmetest huvitatud registritele ja asutustele 10 päeva jooksul pärast vastava õigusakti jõustumist;
 2) korraldab kohanimeandmete uuendamise linna vastavates registrites.

§ 5.  Kohanimede kasutamine

 (1) Tõrva linna õigusaktides, aluskaartidel, teabelevis, avalikel siltidel, viitadel, kuulutustel ja aadressides tuleb kasutada ametlikku kohanime.

 (2) Ametiasutuste poolt välja antavad linna kaardid, mis sisaldavad kohanimesid, tuleb eelnevalt kooskõlastada keskkonnaosakonnaga.

 (3) Kohanimesid sisaldavate aadresside määramine toimub vastavalt kehtivale aadressiandmete süsteemile.

 (4) Mitteametliku objekti- või kohanime kasutamiseks Tõrva linnaplaanil või skeemil annab oma arvamuse ja kooskõlastuse keskkonnaosakond, arvestades kohanimeseaduses esitatud nõudeid.

 (5) Kohanime määramiste muudatustest informeerib keskkonnaosakond riikliku kohanimeregistri vastutavaid töötajaid 10 päeva jooksul peale õigusakti vastuvõtmist.

§ 6.  Tõrva linna kohanimede nimistu

  Tõrva linna haldusterritooriumil määratud kohanimede üle peab arvestust keskkonnaosakond.

§ 7.  Rakendussätted

 (1) Määrus jõustub 01.märtsist 2009.

 (2) Tõrva Linnavolikogu 09.02.1999 määrus nr 2 “Tõrva linna kohanimede määramise korra kehtestamine” tunnistatakse kehtetuks.

Ülle Juht
Volikogu esimees