Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Maamaksumäära kehtestamine ja maamaksuvabastuse andmise kord

Väljaandja:Kohtla-Järve Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.12.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.12.2018, 29

Maamaksumäära kehtestamine ja maamaksuvabastuse andmise kord

Vastu võetud 28.08.2014 nr 39
RT IV, 11.09.2014, 7
jõustumine 14.09.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.10.2016RT IV, 08.11.2016, 311.11.2016, osaliselt 01.01.2017
28.11.2018RT IV, 08.12.2018, 511.12.2018

Määrus kehtestatakse maamaksuseaduse § 5 lõike 1 ja lõike 2, § 11 lõike 7 alusel.

§ 1.   Maksumäära kehtestamine

  (1) Maamaksumäär Kohtla-Järve linna haldusterritooriumil on 2,5 protsenti maa maksustamishinnast aastas, välja arvatud käesoleva määruse § 1 lõikes 2 sätestatud juhul.

  (11) Maamaksumäärade muutmise korral sisestab kohaliku omavalitsuse üksus muudetud maamaksumäärad maamaksu infosüsteemi maksustamisaasta 1. veebruariks. Kui nimetatud tähtpäevaks ei ole muudetud maksumäärasid maamaksu infosüsteemi sisestatud, arvutatakse maamaks eelmisel aastal kehtinud määrade järgi. Maamaksumäärad avaldatakse Maksu- ja Tolliameti veebilehel.
[RT IV, 08.11.2016, 3 - jõust. 01.01.2017]

  (2) Põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksumäär Kohtla-Järve linna haldusterritooriumil on 2,0 protsenti maa maksustamishinnast aastas.

§ 2.   Maamaksust vabastamine

  Maamaksust vabastatakse:
  1) riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel pensioni saajad või isikud, kellel on töövõimetoetuse seaduse alusel tuvastatud osaline või puuduv töövõime;
[RT IV, 08.11.2016, 3 - jõust. 11.11.2016]
  2) okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse mõistes represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isikud.

§ 3.   Maamaksuvabastuse rakendamise tingimused

  (1) Maamaksuvabastust antakse järgmistel tingimustel:
  1) riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel pensioni saajale või isikule, kellel on töövõimetoetuse seaduse alusel tuvastatud osaline või puuduv töövõime, tema kasutuses oleva elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku eest linnas kuni 0,15 ha ulatuses, kui sellel maal asuvas hoones on tema elukoht vastavalt rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetele;
[RT IV, 08.12.2018, 5 - jõust. 11.12.2018]
  2) okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse mõistes represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isikule, tema kasutuses oleva elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas, kui sellel maal asuvas hoones on tema elukoht vastavalt rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetele.
[RT IV, 08.12.2018, 5 - jõust. 11.12.2018]

  (2) [Kehtetu - RT IV, 08.12.2018, 5 - jõust. 11.12.2018]

  (3) Maamaksuvabastuse saamiseks esitatakse kirjalik vormikohane avaldus (lisa) Kohtla-Järve Linnavalitsusele hiljemalt maksustatava aasta 1. jaanuariks. Avaldusele lisatakse dokumendid, mis tõendavad isiku kuulumist maksuvabastuse subjektide hulka.

  (4) Isikud, kes on esitanud avalduse maamaksuvabastuse saamiseks ja maamaksust vabastatud, ei pea esitama täiendavaid avaldusi järgnevate aastate maamaksust vabastamiseks juhul, kui ei ole muutunud maksuvabastuse tingimused või taotleja andmed.

  (5) Maamaksust vabastatud, maaüksuse või selle otstarvet muutnud või oma maaüksuse võõrandanud isikud on kohustatud sellest teatama Kohtla-Järve Linnavalitsusele 15 kalendripäeva jooksul.

  (6) Maamaksust vabastamise või sellest keeldumise kohta otsustab Kohtla-Järve Linnavalitsus oma korraldusega. Teade maamaksust vabastamise kohta avaldatakse Kohtla-Järve linna ametlikul veebilehel.

§ 4.   Rakendussätted

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

Lisa Avaldus
[RT IV, 08.12.2018, 5 - jõust. 11.12.2018]

/otsingu_soovitused.json