HaridusHuviharidus

HaridusKool

HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Viimsi valla munitsipaalharidusasutuste hoolekogude töökord

Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.09.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2018
Avaldamismärge:RT IV, 11.09.2014, 29

Viimsi valla munitsipaalharidusasutuste hoolekogude töökord

Vastu võetud 16.10.2012 nr 18
RT IV, 14.12.2013, 38
jõustumine 22.10.2012

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
10.12.2013RT IV, 14.12.2013, 2417.12.2013
02.09.2014RT IV, 11.09.2014, 1314.09.2014

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 6 lõike 3 punkti 1, § 22 lõike 2 ning „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse“ § 73 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Käesoleva määrusega sätestatakse Viimsi valla munitsipaalharidusasutuste (edaspidi haridusasutus) hoolekogude moodustamine, töökord, ülesanded ning pädevus.

  (2) Haridusasutuste hoolekogud (edaspidi hoolekogu) juhinduvad oma tegevuses põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, koolieelse lasteasutuse seadusest, huvikooli seadusest, haridusasutuste põhimäärustest, Viimsi Vallavolikogu ja Viimsi Vallavalitsuse õigusaktidest, käesolevast määrusest ning teistest haridusasutuse hoolekogu tegevust reguleerivatest õigusaktidest.

  (3) Haridusasutused käesoleva määruse kohaselt on:
  1) koolieelne lasteasutus (edaspidi lasteasutus);
  2) põhikool;
  3) gümnaasium;
  4) huvikool;
  5) punktides 1 kuni 4 nimetatud ühtse asutusena koos tegutsevad haridusasutused.

  (4) Käesoleva määruse sätteid kohaldatakse lõikes 3 nimetatud haridusasutustele ühiselt, kui ei ole sätestatud teisiti.

§ 2.   Hoolekogu mõiste

  (1) Hoolekogu on haridusasutuse juures alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on haridusasutuse õpilaste, pedagoogide, haridusasutuse pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja haridusasutust toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomisel.

  (2) Lasteasutuse hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

  (3) Huvikooli hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kes suunab huvikooli tegevust ning teeb ettepanekuid huvikooli direktorile ja kooli pidajale huvikooli arengu, vara ja eelarvega seotud küsimustes.

2. peatükk HOOLEKOGU KOOSSEIS 

§ 3.   Põhikooli hoolekogu

  (1) Põhikooli hoolekogusse kuuluvad:
  1) kaks kooli pidaja esindajat;
  2) õppenõukogu esindaja;
  3) lapsevanemate esindajad, arvestusega et esindatud oleksid kõik klassiastmed;
  4) vilistlaste esindaja;
  5) haridusasutust toetavate organisatsioonide esindaja.
[RT IV, 11.09.2014, 13 - jõust. 14.09.2014]

  (11) Prangli Põhikooli hoolekogusse kuuluvad:
  1) kaks kooli pidaja esindajat;
  2) õppenõukogu esindaja;
  3) kaks lapsevanemate esindajat;
  4) vilistlaste esindaja;
  5) haridusasutust toetavate organisatsioonide esindaja.
[RT IV, 11.09.2014, 13 - jõust. 14.09.2014]

  (2) Kui põhikoolis on moodustatud õpilasesindus, kuulub hoolekogu koosseisu täiendavalt õpilasesinduse nimetatud esindaja.

  (3) Põhikooli hoolekogusse kuuluvate lapsevanemate, vilistlaste ja kooli toetava organisatsiooni esindajad moodustavad enamuse hoolekogu koosseisust.

  (4) Põhikooli hoolekogu koosseisu kuuluvate lapsevanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad ei tohi kuuluda koolitöötajate hulka.

§ 4.   Ühe asutusena tegutsev põhikool ja gümnaasium

  (1) Ühe asutusena tegutseva põhikooli ja gümnaasiumi hoolekogusse kuuluvad:
  1) kaks kooli pidaja esindajat;
  2) kaks õppenõukogu esindajat, kellest üks esindab põhikooli ja teine gümnaasiumi õpetajaid;
  3) kaksteist lapsevanemate esindajat, kellest üheksa esindab põhikooli ja kolm gümnaasiumi lapsevanemaid, arvestusega, et esindatud oleksid kõik klassiastmed;
  4) vilistlaste esindaja;
  5) haridusasutust toetavate organisatsioonide esindaja;
  6) õpilaste esindaja.
[RT IV, 14.12.2013, 24 - jõust. 17.12.2013]

  (2) Ühe asutusena tegutseva põhikooli ja gümnaasiumi hoolekogusse kuuluvate lapsevanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad moodustavad enamuse hoolekogu koosseisust.

  (3) Ühe asutusena tegutseva põhikooli ja gümnaasiumi hoolekogu koosseisu kuuluvate lapsevanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad ei tohi kuuluda koolitöötajate hulka.

§ 5.   Ühe asutusena tegutsev üldhariduskool ja lasteasutus

  (1) Ühe asutusena tegutseva üldhariduskooli ja lasteasutuse hoolekogusse kuuluvad:
  1) kaks kooli pidaja esindajat;
  2) kaks õppenõukogu esindajat, kellest üks esindab kooli ja teine lasteasutuse õpetajaid;
  3) üksteist lapsevanemate esindajat, kellest üheksa esindab üldhariduskooli ja kaks lasteasutuse lapsevanemaid, arvestusega, et esindatud oleksid kõik klassiastmed ja lasteaiarühmad;
  4) vilistlaste esindaja;
  5) haridusasutust toetavate organisatsioonide esindaja.
[RT IV, 14.12.2013, 24 - jõust. 17.12.2013]

  (2) Kui üldhariduskoolis on moodustatud õpilasesindus, kuulub hoolekogu koosseisu täiendavalt õpilasesinduse nimetatud esindaja.

  (3) Ühe asutusena tegutseva üldhariduskooli ja lasteasutuse hoolekogusse kuuluvate lapsevanemate, vilistlaste ja haridusasutust toetavate organisatsioonide esindajad moodustavad enamuse hoolekogu koosseisust.

  (4) Ühe asutusena tegutseva üldhariduskooli ja lasteasutuse hoolekogu koosseisu kuuluvate lapsevanemate, vilistlaste ja haridusasutust toetavate organisatsioonide esindajad ei tohi kuuluda koolitöötajate hulka.

§ 6.   Lasteasutus

  (1) Lasteasutuse üldhoolekogusse kuuluvad:
  1) kaks kooli pidaja esindajat;
  2) õpetajate esindaja;
  3) iga maja hoolekogu esindaja.
[RT IV, 14.12.2013, 24 - jõust. 17.12.2013]

  (2) Maja hoolekogu koosneb iga nimetatud majas tegutseva rühma valitud lapsevanemate esindajast ja vastava maja õpetajate esindajast.

  (3) Maja hoolekogu esindajaks valitakse lapsevanemate esindaja.

  (4) Maja hoolekogu ja üldhoolekogu koosseisu kuuluvad lapsevanemad ei tohi kuuluda lasteasutuse töötajate hulka.

§ 7.   Huvikool

  (1) Huvikooli hoolekogusse kuuluvad:
  1) kaks kooli pidaja esindajat;
  2) huvikooli toetavate organisatsioonide esindajad;
  3) õppe- ja kasvatustegevusega seotud koolitöötajate esindaja;
  4) õppurite esindaja või õpilasomavalitsuse olemasolul selle esindaja;
  5) vähemalt kolm lapsevanemate esindajat.
[RT IV, 14.12.2013, 24 - jõust. 17.12.2013]

  (2) Huvikooli pidaja moodustab vähemalt viieliikmelise huvikooli hoolekogu.

  (3) Huvikooli hoolekogu koosseisu kuuluvate lapsevanemate esindaja ja kooli toetavate organisatsioonide esindaja ei tohi kuuluda koolitöötajate hulka.

§ 8.   Asendusliikmete nimetamine

  (1) Lapsevanemate, õpetajate, õpilaste, vilistlaste, haridusasutust toetavate organisatsioonide ja haridusasutuse pidaja esindajatel on õigus nimetada hoolekogu koosseisu asendusliikmeid.

  (2) Asendusliikmel on hääleõigus põhiliikme asendamisel.

3. peatükk HOOLEKOGU MOODUSTAMISE KORD 

§ 9.   Lapsevanemate esindaja valimine

  Lapsevanemate esindajate valimine hoolekogusse toimub haridusasutuse põhimääruses kehtestatud korras.

§ 10.   Haridusasutust toetava organisatsiooni esindaja valimine

  (1) Haridusasutust toetava organisatsiooni esindaja nimetamiseks hoolekogusse esitab organisatsiooni esindaja Vallavalitsusele vastavasisulise taotluse hiljemalt õppeaastale eelneva aasta 31. augustiks.

  (2) Haridusasutust toetava organisatsiooni esindaja kinnitatakse haridusasutuse hoolekogusse Vallavalitsuse korraldusega, kuulates eelnevalt ära haridusasutuse hoolekogu ja haridusasutuse direktori arvamuse.

§ 11.   Vilistlaste esindaja valimine

  (1) Haridusasutuse vilistlased, kes tegutsevad ühinguna, seltsinguna või muul viisil organiseeritult, valivad hoolekogusse oma esindaja.

  (2) Vilistlaste esindaja nimetamiseks hoolekogusse esitab vilistlaste ühingu, seltsingu või organisatsiooni esindaja Vallavalitsusele vastavasisulise taotluse hiljemalt õppeaastale eelneva aasta 31. augustiks.

  (3) Vilistlaste esindaja kinnitatakse haridusasutuse hoolekogusse Vallavalitsuse korraldusega, kuulates eelnevalt ära haridusasutuse hoolekogu ja haridusasutuse direktori arvamuse.

§ 12.   Gümnaasiumi õpilaste esindaja valimine

  (1) Gümnaasiumi õpilasesindus valib hoolekogusse õpilaste esindaja vastavalt haridusasutuse põhimääruses kehtestatud korrale.

  (2) Gümnaasiumi õpilasesinduse juht esitab haridusasutuse direktorile kirjalikult õpilaste esindaja andmed.

  (3) Käesoleva paragrahvi sätteid rakendatakse ka põhikooli õpilaste esindaja valimisel juhul, kui põhikoolis on moodustatud õpilasesindus.

§ 13.   Õpetajate esindajate valimine

  (1) Õpetajate esindajad valitakse õppenõukogu/pedagoogilise nõukogu koosolekul, mille kutsub kokku haridusasutuse direktor.

  (2) Kandidaat peab kandideerimiseks andma kirjaliku nõusoleku.

  (3) Hoolekogu liikmed valitakse poolthäälteenamusega.

§ 14.   Haridusasutuse pidaja esindaja

  Haridusasutuse hoolekogusse kuulub kaks kooli pidaja esindajat, kellest ühe nimetab vallavolikogu ning teise vallavalitsus.
[RT IV, 14.12.2013, 24 - jõust. 17.12.2013]

4. peatükk HOOLEKOGU KOOSSEISU KINNITAMINE 

§ 15.   Hoolekogu koosseisu kinnitamine ja liikmete volitused

  (1) Lapsevanemate, õpetajate ja õpilaste poolt valitud hoolekogu liikmete ja asendusliikmete nimekirja esitab vallavalitsusele kinnitamiseks haridusasutuse direktor.

  (2) Hoolekogu kinnitatakse kuni 2 aastaks.

  (3) Hoolekogu volitused kehtivad hoolekogu koosseisu kinnitamise päevast kuni uue hoolekogu koosseisu kinnitamiseni.

  (4) Vallavalitsus kinnitab uue hoolekogu koosseisu hiljemalt jooksva õppeaasta oktoobrikuu jooksul.

  (5) Hoolekogu liikme volitused lõpevad ennetähtaegselt:
  1) esindajaks valitud lapsevanema lapse väljaarvamisel haridusasutuse õpilaste nimekirjast;
  2) esindatavate otsusel uue esindaja valimisel;
  3) esindajaks valitud pedagoogi töösuhte lõppemisel;
  4) esindajaks valitud õpilase väljaarvamisel haridusasutuse õpilaste nimekirjast;
  5) liikme surma korral;
  6) hoolekogu liikme kirjaliku avalduse põhjal;
  7) hoolekogu aruandluskohustuse rikkumise korral käesolevas määruses toodud alustel.

§ 16.   Hoolekogu koosseisu muutmine

  (1) Hoolekogu liikme volituse ennetähtaegsest lõppemisest teavitab haridusasutuse direktor vallavalitsust kirjalikult.

  (2) Asendusliikme olemasolul kinnitatakse hoolekogu liikme volituste ennetähtaegsel lõppemisel hoolekogu liikmeks asendusliige, vajadusel korraldab haridusasutuse direktor uue liikme valimised.

  (3) Taotluse hoolekogu koosseisu muutmiseks, koos uute esindajate andmetega, esitab vallavalitsusele kinnitamiseks haridusasutuse direktor.

  (4) Uue hoolekogu liikme volitused hoolekogu koosseisus kehtivad hoolekogu liikme kinnitamise päevast kuni uue hoolekogu koosseisu kinnitamiseni.

5. peatükk HOOLEKOGU ÜLESANDED 

§ 17.   Hoolekogu kohustused

  (1) Haridusasutuse hoolekogu:
  1) lahendab õpilaste või nende vanemate esitatud pretensioone õpetamist ja kasvatamist puudutavates vaidlusalastes küsimustes;
  2) annab nõusoleku riiklikus õppekavas sätestatud õppeainete nimistu muutmiseks;
  3) annab arvamuse õppekava ja selle muudatuste kohta enne nende kehtestamist haridusasutuse direktori poolt;
  4) teeb vallavolikogule ettepaneku haridusasutuse või nende üksikute klasside õppekeele muutmiseks;
  5) annab nõusoleku haridus- ja teadusministri kehtestatud koolivaheaegade muutmiseks;
  6) annab nõusoleku haridusasutuse pidajale suurendada erandjuhul põhikooli õpilaste arvu klassis;
  7) annab arvamuse haridusasutuse vastuvõtu tingimuste ja korra eelnõule;
  8) annab arvamuse arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra eelnõu kohta;
  9) annab hinnangu huvitegevuse, pikapäevarühma ja õpilaskodu vajaduse ja töökorralduse kohta;
  10) annab arvamuse õpilaskodu kodukorra kohta;
  11) teeb koostööd haridusasutuse hädaolukorra lahendamise plaani väljatöötamisel;
  12) annab arvamuse haridusasutuse põhimääruse kehtestamiseks ja muudatuseks;
  13) teeb koostööd haridusasutuse arengukava koostamisel ja selle muutmisel ning avaldab arvamust enne kinnitamist;
  14) annab arvamuse haridusasutuse kodukorra kehtestamiseks ja muutmiseks;
  15) kehtestab haridusasutuse õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute (v.a direktori) ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra;
  16) annab arvamuse haridusasutuse sisehindamise korra kohta;
  17) annab arvamuse haridusasutuse eelarve projekti kohta;
  18) teeb haridusasutuse pidajale ettepanekuid haridusasutusega seotud küsimuste paremaks lahendamiseks;
  19) osaleb haridusasutuse pidaja ettepanekul oma esindaja kaudu haridusasutuse tööd puudutavates komisjonides ja töörühmades;
  20) annab arvamuse direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra kohta ja osaleb oma esindaja kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
  21) annab arvamuse haridusasutuse palgakorralduse põhimõtete kohta;
  22) annab arvamuse haridusasutuse ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise kohta;
  23) otsustab teisi seaduse alusel või haridusasutuse pidaja otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.
[RT IV, 14.12.2013, 24 - jõust. 17.12.2013]

  (2) Lasteasutuse hoolekogu:
  1) kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
  2) annab direktorile ja vallavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
  3) teeb direktorile ja vallavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
  4) osaleb oma esindaja kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
  5) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
  6) annab arvamuse õppekava ja selle muudatuste kohta enne nende kinnitamist lasteasutuse direktori poolt;
  7) teeb ettepaneku vallavalitsusele lasteasutuses lapse arenguks vajalike tingimuste olemasolu korral laste arvu suurendamiseks sõimerühmas kuni kahe lapse võrra, lasteaiarühmas kuni nelja lapse võrra ning liitrühmas kuni kahe lapse võrra;
  8) teeb koostööd lasteasutuse ning pedagoogilise nõukoguga lasteasutuse arengukava väljatöötamisel;
  9) kinnitab direktori ettepanekul õpetajate, õppealajuhataja ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute (v.a direktori) vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra;
  10) kooskõlastab sisehindamise aruande enne selle kinnitamist;
  11) teeb vallavalitsusele ettepaneku lasteasutuse aastaringse või hooajalise tegutsemise ning lasteasutuse lahtioleku aja kohta;
  12) kuulab ära lasteasutuse pedagoogilise nõukogu tehtavaid ettepanekuid õppe- ja kasvatustegevuse parandamiseks;
  13) täidab riikliku järelevalve läbiviija antud kohustuslikke ettekirjutusi;
  14) otsustab teisi seaduse alusel või haridusasutuse pidaja otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

  (3) Huvikooli hoolekogu:
  1) teeb vajadusel huvikooli pidajale ettepaneku järelevalve teostamiseks huvikooli tegevuse üle;
  2) kuulab ära huvikooli direktori aruande huvikooli tegevuse ja eelarve täitmise kohta ning edastab selle koos oma hinnanguga kooli pidajale;
  3) kuulab ära direktori koostatud eelarveprojekti ning edastab selle koos oma hinnanguga huvikooli pidajale;
  4) teeb ettepanekuid huviala õppekava või õppekorralduse muutmiseks;
  5) teeb ettepanekuid huvikooli põhimääruse muutmiseks;
  6) täidab riikliku järelevalve läbiviija antud kohustuslikke ettekirjutusi;
  7) otsustab teisi seaduse alusel või haridusasutuse pidaja otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

§ 18.   Hoolekogu õigused

  (1) Kooli hoolekogul on õigus:
  1) saada direktorilt kirjalik ülevaade haridusasutuse õppe- ja kasvatustegevusest, majanduslikust seisust ja raha kasutamisest;
  2) saada kirjalik teade direktorilt haridusasutuse majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja järelevalveasutuse tehtud ettekirjutustest;
  3) saada direktorilt ning vallavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni;
  4) teha vajadusel haridusasutuse pidajale ettepanek järelevalve teostamiseks haridusasutuse tegevuse üle;
  5) kaasata vajadusel ja kooskõlas haridusasutuse pidajaga hoolekogu töösse arutatavate küsimuste analüüsimiseks ja eksperthinnangute andmiseks vastava ala asjatundjaid ning eksperte.

  (2) Lasteasutuse hoolekogul on õigus:
  1) saada direktorilt kirjalik ülevaade lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest, majanduslikust seisust ja raha kasutamisest;
  2) saada kirjalik teade direktorilt lasteasutuse majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja järelevalveasutuse tehtud ettekirjutustest;
  3) saada direktorilt ning vallavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni;
  4) teha vajadusel lasteasutuse pidajale ettepanek järelevalve teostamiseks lasteasutuse tegevuse üle;
  5) kaasata vajadusel ja kooskõlas lasteasutuse pidajaga hoolekogu töösse arutatavate küsimuste analüüsimiseks ja eksperthinnangute andmiseks vastava ala asjatundjaid ning eksperte;
  6) anda soovitusi direktorile ja vallavalitsusele eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
  7) teha ettepanekuid direktorile ja vallavalitsusele lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks.

  (3) Huvikooli hoolekogul on õigus:
  1) saada direktorilt ning vallavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni;
  2) teha vajadusel huvikooli pidajale ettepanek järelevalve teostamiseks huvikooli tegevuse üle;
  3) kaasata vajadusel ja kooskõlas huvikooli pidajaga hoolekogu töösse arutatavate küsimuste analüüsimiseks ja eksperthinnangute andmiseks vastava ala asjatundjaid ning eksperte.

6. peatükk HOOLEKOGU TEGUTSEMISE KORD 

§ 19.   Hoolekogu töö juhtimine

  (1) Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja aseesimehe.

  (2) Hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine toimub salajase hääletamise teel hoolekogu koosolekul osalejate poolthäälteenamusega.

  (3) Esimehe äraolekul asendab teda aseesimees.

§ 20.   Hoolekogu tegevuse planeerimine

  Hoolekogu koostab igaks õppeaastaks haridusasutuse üldtööplaani alusel tegevuskava, milles on:
  1) tegevuse eesmärgid;
  2) tegevuse sisu;
  3) ülesannete täitmise tähtaeg.

§ 21.   Koosolekute läbiviimine

  (1) Hoolekogu korralised koosolekud toimuvad õppeaasta kestel vähemalt üks kord nelja kuu jooksul, huvikooli hoolekogu koosolekud vähemalt üks kord poole aasta jooksul.

  (2) Hoolekogu korralise koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees.

  (3) Koosolekuid juhatab hoolekogu esimees.

  (4) Hoolekogu koosoleku alguses valitakse hoolekogu liikmete hulgast protokollija.

  (5) Hoolekogu erakorralise koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees vähemalt kolme hoolekogu liikme, haridusasutuse direktori või vallavalitsuse ettepanekul.

  (6) Koosolekul arutamisele tulevate küsimuste ettevalmistamist ning asjakohaste materjalide eelnevat tutvustamist hoolekogu liikmetele korraldab hoolekogu esimees.

  (7) Koosoleku toimumise aeg ja päevakord teatatakse hoolekogu liikmetele e-postiga (selle puudumisel kirjalikult) vähemalt üks nädal enne koosoleku toimumist, erakorralistest koosolekutest võib hoolekogu liikmeid teavitada telefoni või e-posti teel kolm päeva varem.

  (8) Igal hoolekogu liikmel on õigus avaldada koosolekul oma arvamust, esineda arutatavates küsimustes selgitustega ning teha otsuse suhtes ettepanekuid.

  (9) Hoolekogu koosolekutest võtab osa haridusasutuse direktor.

  (10) Hoolekogu koosolekutest võivad osa võtta õpilasesinduse esindajad, vallavalitsuse haridusküsimustega tegelevad ametiisikud ning teised isikud hoolekogu esimehe kutsel.

  (11) Hoolekogu koosolekutest on õigus osa võtta haridusasutuse õppe- ja kasvatustegevuse üle riiklikku järelevalvet teostaval ametiisikul.

  (12) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekul osalevad vähemalt pooled hoolekogu liikmed, sealhulgas hoolekogu esimees.

  (13) Hoolekogu koosolekud protokollitakse. Protokolli kantakse:
  1) koosoleku toimumise aeg ja koht;
  2) koosoleku algus- ja lõpuaeg;
  3) koosoleku juhataja ning protokollija nimi;
  4) koosolekust osavõtnud ning koosolekult puudunud hoolekogu liikmete nimed;
  5) koosolekule kutsutud isikute nimed ning nende ametinimetused;
  6) kinnitatud päevakord;
  7) päevakorrapunkti sisu ja arutelu lühikene kokkuvõte;
  8) vastuvõetud otsused ja eriarvamused;
  9) koosoleku juhataja ja protokollija allkirjad.

  (14) Hoolekogu protokolle koos muude hoolekogu töösse puutuvate materjalidega säilitatakse haridusasutuses ühtsetel alustel muude haridusasutuse dokumentidega.

§ 22.   Hoolekogu otsused ja nende täitmine

  (1) Hoolekogu otsused võetakse vastu üldjuhul avalikul hääletamisel, hoolekogu otsusel võib hääletamine olla salajane. Hoolekogu otsused võetakse vastu poolthäälteenamusega. Poolt- ja vastuhäälte võrdse arvu korral on otsustavaks hoolekogu esimehe hääl.

  (2) Hoolekogu otsuste täitmist korraldab haridusasutuse direktor koostöös haridusasutuse pidajaga.

  (3) Hoolekogu vastuvõetud otsused on avalikud ning asjast huvitatud isikul on õigus nendega haridusasutuses tutvuda.

§ 23.   Otsuse vastuvõtmine side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu

  (1) Kiiret otsustamist vajavates küsimustes võib hoolekogu otsuse vastu võtta ka side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu koosolekut kokku kutsumata.

  (2) Otsuse vastuvõtmiseks koosolekut kokku kutsumata saadab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hoolekogu liikmetele otsuse eelnõu ja otsuse tegemiseks vajalikud materjalid ning määrab vastamise tähtaja, mis ei või olla lühem kui kolm tööpäeva.

  (3) Otsus loetakse vastuvõetuks, kui otsuse poolt hääletavad vähemalt pooled hoolekogu liikmetest, hoolekogu liige saadab vastuse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

  (4) Hääletustulemused protokollib ja protokollile kirjutab alla hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

§ 24.   Aruandlus

  (1) Hoolekogu esimees esitab hoolekogu õppeaasta jooksul tehtud töö aruande hiljemalt iga aasta 1. oktoobriks haridusasutuse lapsevanemate üldkoosolekule ja vallavalitsusele. Aruanne peab kajastama õppeaasta jooksul tehtud tööd ja plaane uueks õppeaastaks.

  (2) Kui hoolekogu ei esita töö aruannet eelmises lõikes nimetatud tähtajaks, on vallavalitsusel õigus hoolekogu koosseisu volitused lõpetada ennetähtaegselt.

7. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 25.   Määruse jõustumine

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (2) Määrus jõustub 22. oktoobril 2012.a.

  (3) Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja, Viimsi valla veebilehel ja elektroonilises Riigi Teataja andmebaasis.

/otsingu_soovitused.json