Kultuur ja sportSport

Teksti suurus:

Eelisarendatavate spordialade määramise kriteeriumid

Väljaandja:Saku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:11.01.2019
Avaldamismärge:RT IV, 11.09.2015, 3

Eelisarendatavate spordialade määramise kriteeriumid

Vastu võetud 27.08.2015 nr 9
jõustumine 01.01.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Käesoleva määrusega (edaspidi määrus) sätestatakse Saku vallas eelisarendatavate spordialade määramise kriteeriumid.

§ 2.   Eelisarendatav spordiala

  Eelisarendatav spordiala peab vastama järgmistele kriteeriumitele:
  1) on Eesti Olümpiakomitee olümpiaalade ja mitteolümpiaalade nimekirjas;
  2) selle alaga tegeleb Saku vallas vähemalt 50 last ja noort vanuses 7-19 aastat;
  3) sellel alal toimuvad regulaarsed treeningud vähemalt kolm korda nädalas ja 10 kuud aastas;
  4) sellel alal viib treeninguid läbi treener, kelle kutsekvalifikatsioon vastab vähemalt viiendale kutsetasemele;
  5) sellel alal tegutseb mittetulundusühinguna spordiklubi, kes kuulub Eesti vastavasse spordialaliitu; on orienteeritud saavutusspordile ja osaleb Eesti Meistrivõistlustel; kellel on kehtiv nelja aasta arengukava ja iga-aastane tegevuskava; kes on tegutsenud nimetatud spordialal vähemalt viimased kolm aastat.

§ 3.   Eelisarendatava spordiala treeningrühm

  (1) Eelisarendatavate spordialade jätkusuutlikkuse tagamiseks avatakse Saku Valla Spordikeskuses vastavate alade treeningrühmad.

  (2) Eelisarendatavatel spordialadel treeningute läbiviimiseks on Saku Valla Spordikeskuse koosseisus kuus treenerikohta, arvestusega iga 50 osaleja kohta üks treener.

  (3) Eelisarendatava spordiala treeningrühmas peab olema 75 protsendil osalejatest elukohaks rahvastikuregistri järgi Saku vald, paaris- ja individuaalalal 50 protsendil osalejatest.

§ 4.   Spordiala määramine eelisarendatavaks spordialaks

  (1) Spordiala klubi, kes tegutseb määruse § 2 punktis 1 nimetatud spordialal ning kes vastab § 2 punktides 2-5 nimetatud tingimustele (edaspidi taotleja), saab esitada taotluse spordiala määramiseks eelisarendatavaks spordialaks.

  (2) Taotlus tuleb esitada Saku Vallavalitsusele hiljemalt 1. märtsiks, taotluse vormi kehtestab vallavalitsus.

  (3) Taotleja lisab taotlusele:
  1) koopia treeneri(te) kvalifikatsioonitunnistusest;
  2) andmed treeningrühmade kohta, osalejate nimekirja (sh osalejate elukohaandmed);
  3) nelja aasta arengukava ja iga-aastase tegevuskava;
  4) informatsiooni taotlemise aastale eelneva aasta võistlustest osavõtu kohta ning saavutatud tulemused;
  5) tõendi maksuvõlgnevuste puudumise kohta, kui taotleja registrijärgne asukoht ei ole Saku vald;
  6) vajadusel muud lisadokumendid.

  (4) Vallavalitsuse sporditöö korraldamisega tegeleva struktuuriüksuse teenistuja (edaspidi ametnik) vaatab taotluse läbi, kontrollib dokumentide vastavust nõuetele ning puuduste esinemise korral annab taotlejale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

  (5) Vallavalitsus vaatab taotluse läbi ning teeb Saku Vallavolikogule ettepaneku spordiala eelisarendatavaks spordialaks määramiseks või mittemääramiseks.

  (6) Vallavalitsus lähtub oma ettepanekus Saku Valla Spordikeskuselt saadud järgmisest informatsioonist:
  1) volikogu otsusega määratud eelisarendatavate spordialade treeningrühmades osalejate arv;
  2) eelisarendatavatele spordialadele antud (määruse § 3 lõikes 2 nimetatud), kuid kasutamata treeneriressurss;
  3) treeningute läbiviimiseks vajaliku ressursi (ruumide, rajatised jms) olemasolu.

  (7) Vallavolikogu otsustab spordiala eelisarendatavaks spordialaks määramise või mittemääramise. Kui volikogu otsustab spordiala määramise eelisarendatavaks spordialaks, siis nimetab volikogu oma otsusega selle alaga tegeleva klubi.

  (8) Otsuse tegemisel peab volikogu lähtuma:
  1) valla arengukavas ja eelarves eelisarendatavate spordialade treeningute korraldamiseks ja eelisarendatavate spordialade klubide tegevuse toetamiseks kavandatud rahalistest vahenditest;
  2) treeningute läbiviimiseks vajaliku ressursi (ruumid, rajatised jms) olemasolust.

§ 5.   Eelisarendavate spordialade nimekirjast välja arvamine

  Vallavolikogu arvab vallavalitsuse ettepanekul spordiala eelisarendavate spordialade nimekirjast välja, kui spordialal osalevate laste ja noorte arv on 40 või vähem osalejat.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2016.

Tanel Ots
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json