Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Raieloa andmise tingimused ja kord Maardu linnas

Väljaandja:Maardu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.02.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 10.02.2016, 29

Raieloa andmise tingimused ja kord Maardu linnas

Vastu võetud 29.03.2011 nr 48
RT IV, 27.12.2013, 70
jõustumine 01.05.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.08.2015RT IV, 11.09.2015, 1214.09.2015
26.01.2016RT IV, 10.02.2016, 1213.02.2016

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 1, § 22 lg 2 ja Looduskaitseseaduse § 45 alusel ning võttes aluseks Maardu Linnavalitsuse 21.03.2011 protokollilise otsuse nr 16

§ 1.   Üldsätted

  (1) Puude raieloa andmise tingimused ja kord (edaspidi kord) reguleerib puu(de) raiet ja okste kärpimist ning määrab kindlaks puu(de) raieks ja okste kärpimiseks (edaspidi koos kasutades raie) raieloa taotlemise, raieloa andmise, raieloa vormistamise ning raieloa väljastamise tingimused Maardu linnas.

  (2) Puu(de) raie ja okste kärpimine Maardu linna haldusterritooriumil toimub käesoleva korra kohaselt antud raieloa alusel, mille väljastab Maardu Linnavalitsuse määratud ametiisik (edaspidi raieloa väljaandja).

  (3) Raietööd tuleb tehniliselt õigesti teostada ja raiekoht puhastada ning kännud juurida raieloal märgitud tähtajaks.

  (4) Kord ei reguleeri raiet metsaseaduse tähenduses ning ei kehti metsamaana maakatastrisse kantud maa kohta.

  (5) Raieluba ei ole vaja taotleda juhul kui:
  1) tegemist on puuga, mille rinnasdiameeter on alla 8 cm (va kadakad ja männid);
  2) tegemist on viljapuuga või põõsaga;
  3) puult eemaldatakse kuivanud oks(ad);
  4) puu(de) raie ja okste kärpimine teostatakse linna hooldusalal linna tellimuse alusel.

§ 2.   Mõisted

  Korras kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
  1) puu - kõrghaljastuse element, mille rinnasdiameeter on üle 8 cm;
  2) raie - puu(de) raie ja okste kärpimine;
  3) rinnasdiameeter - puu tüve läbimõõt, mõõdetuna 1.3 meetri kõrguselt juurekaelast.

§ 3.   Raieloa taotlemine

  (1) Puu(de) raiumiseks võivad luba taotleda järgmised isikud:
  1) puu kasvukoha kinnistu omanik(ud) või omaniku(e) esindaja volituse alusel ning erastatava maa korral maa erastaja;
  2) okste kärpimiseks kinnistu omanik, kui tema kinnistule ulatuvad naaberkinnistu puude oksad kahjustavad tema kinnisasja kasutamist ja naaber ei ole neid hoiatusele vaatamata selleks mõistliku aja jooksul kõrvaldanud.

  (2) Raieloa saamiseks esitab taotleja Maardu Linnavalitsusele enne raie läbiviimist taotluse, milles on esitatud järgmised andmed:
  1) andmed taotleja kohta (nimi, elu- või asukoha aadress, isikukood või registrikood, vajadusel volitatud esindaja andmed, kontakttelefon jms);
  2) puuliik, puude arv ning põhjendus puu(de) raiumiseks või okste kärpimiseks;
  3) okste kärpimise puhul: millisel eesmärgil, millal ja millise puu ning millises ulatuses okste kärpimist soovitakse teostada;
  4) omandisuhe puu kasvukohaga;
  5) raiutud puude käitlemisviis ja käitlemiskoht;
  6) taotleja nimi, allkiri ja kuupäev.

  (3) Raieloa taotlusele lisatakse:
  1) raieala asukoht koos asendiplaaniga või taotleja omakäeline joonis puu asukoha selgitamiseks;
  2) ehitusluba, kui raieõigust taotletakse ehituse alla jäävale puule;
  3) kehtestatud detailplaneering, millel on märgitud raiutavad puud, juhul kui detailplaneeringuga on ette nähtud puu(de) raie;
  4) korteri-, hooneühistu või korteriomanike ühisuse üldkoosoleku protokoll või juhatuse otsus, kui raieõigust taotletakse ühistu territooriumil asuvale puule;
  5) kaitstava loodusobjekti valitseja nõusolek, kui raiutav puu asub kaitstaval
  6) Muinsuskaitseameti luba, kui raiutav puu asub kinnismälestisel või muinsuskaitseala
  7) Harjumaa Keskkonnateenistuse nõusolek, kui raiutav puu asub veekaitsevööndis,
  8) esindusõigust tõendav dokument, kui taotluse esitab esindaja;
  9) kinnitus selle kohta, et puu raiumisel järgitakse ohutusnõuded ning tagatakse puu raiumise järel avalikus kohas heakord. Heakorra tagamine hõlmab ka kändude juurimist.

§ 4.   Raieloa taotluse menetlemine ja raieloa väljastamine

  (1) Raieloa väljaandja teostab raieloa andmise menetluse käigus järgnevad toimingud:
  1) kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust ning puu raiumise otstarbekust, nõuab vajadusel taotlejalt täiendavaid dokumente ja selgitusi ning annab dokumentide ja selgituste esitamiseks tähtaja;
  2) teostab puu ülevaatuse ja raieloa andmise korral märgistab vajadusel puu(d) looduses;
  3) seab taotlejale kõrvaltingimuse vastavalt käesoleva korra § 7.
[RT IV, 11.09.2015, 12 - jõust. 14.09.2015]
  4) vajadusel võib otsuse tegemiseks kaasata eksperte ning kuulata ära nende seisukohti;
  5) otsustab puu raiumiseks loa andmise või sellest keeldumise;
  6) [Kehtetu - RT IV, 10.02.2016, 12 - jõust. 13.02.2016]

  (2) Raieloa väljaandja annab välja raieloa 30 päeva jooksul taotluse esitamisest, kui puuduvad raieloa väljaandmisest keeldumise alused. Raieluba vormistatakse koos asendusistutuse garantiikirjaga, kui raieloa väljastamisele on seatud kõrvaltingimus vastavalt käesoleva korra § 7.
[RT IV, 10.02.2016, 12 - jõust. 13.02.2016]

  (3) Raieloa väljaandja vormistab korra lisas 2 toodud vormis raieloa kahes eksemplaris, millest üks eksemplar väljastatakse taotlejale ja teine jääb Maardu Linnavalitsusele.

  (4) Raieluba kehtib 1 aasta vältel arvates loa vormistamisest.

  (5) Väljastatud raieluba kehtib 1 aasta vältel arvates loa vormistamisest. Kui raieluba ei realiseerita 1 aasta vältel arvates loa vormistamisest, on taotlejal õigus taotleda uus luba.
[RT IV, 10.02.2016, 12 - jõust. 13.02.2016]

  (6) [Kehtetu - RT IV, 10.02.2016, 12 - jõust. 13.02.2016]

§ 5.   Raieloa väljastamisest keeldumine

  (1) Raieloa andmisest keeldutakse kui:
  1) taotluse puu raiumiseks on esitanud isik, kellel ei ole selleks õigust;
  2) taotluse esitaja ei ole talle antud tähtajaks esitanud täiendavaid dokumente ja selgitusi, sh asendusistutuse garantiikirja, kui asendusistutus on seatud raieloa väljastamise kõrvaltingimuseks.
[RT IV, 11.09.2015, 12 - jõust. 14.09.2015]
  3) taotluse esitaja ei ole puu raiumise vajadust põhjendanud või põhjendused osutuvad ebapiisavateks või muul moel väärateks;
  4) puu on terve ja elujõuline ning ei ohusta hoonete ja rajatiste struktuure (vundamenti, seinu, katust);
  5) raiuda soovitakse puud, mis on määratud säilitatavaks detailplaneeringuga või ehitusprojektis;
  6) okste kärpimise puhul lõikuse tagajärjel halveneksid puu kasvutingimused pöördumatult või taotleja poolt soovitud lõikusmeetod ei sobi konkreetsele puuliigile või ei ole vegetatsiooniperioodist lähtudes õige aeg puu hoolduslõikuseks;
  7) puu on riikliku või kohaliku omavalitsuse looduskaitse all või asub Maardu linna rohevõrgustiku tuumalal või rohekoridoris;
  8) loa taotleja on esitanud tegelikkusele mittevastavaid andmeid;
  9) puu raiumine on vastuolus avaliku huviga;
  10) see on vajalik teiste isikute õiguste või huvide kaitseks või see tuleneb seadusest.

  (2) Raieloa andmisest keeldumist põhjendatakse kirjalikult.

§ 6.   Erijuhud

  (1) Tuuleheite ja tormimurru korral ning kohest likvideerimist nõudvale (avariiohtlikule) puule raieluba ei vormistata. Maaomanik, valdaja või volitatud isik teatab raieloa väljaandjale mahakukkunud või ohtlike puude arvu, liigid, diameetrid ja täpse asukoha esimesel võimalusel avastamise hetkest.

  (2) Raieloa väljaandja fikseerib korra § 6 lg 1 nimetatud puu likvideerimise, vajadusel kontrollides sündmuspaigal olukorra vastavust kirjeldatule. Ülevaatuse kohta koostatakse akt, mille allkirjastavad raieloa väljaandja ja maaomanik või territooriumi valdaja.

§ 7.   Raieloa väljastamise tasu

  (1) Looduskeskkonna taastamise eesmärgil on linnavalitsusel õigus raieloa väljastamise kõrvaltingimuseks seada raiutava puu (puude) asendusistutus. Asendusistutuse korral vormistatakse raieloa lisana asendusistutuse garantiikiri, milles on näidatud raieloa taotleja kohustus istutada määratud ajaks vastav arv puid, nende liigid, tüve läbimõõt ning istutuskoht.
[RT IV, 11.09.2015, 12 - jõust. 14.09.2015]

  (2) Asendusistutuse kohustuse mittetäitmisel on linnavalitsusel õigus teha ettekirjutus, mille tähtajaks täitmata jätmise korral võib rakendada asendustäitmist asendustäitmise ja sunniraha seaduses ettenähtud korras.
[RT IV, 11.09.2015, 12 - jõust. 14.09.2015]

§ 8.   Asendusistutuse kohustuse rakendamine.

  Asendusistutuse kohustust ei rakendata juhul kui raieluba taotletakse:
  1) kuivanud, haigete, murdunud või varisemisohtlike puude raiumiseks;
  2) olemasolevate side- ja elektriliinide ning vee- ja kanalisatsioonitrasside kaitsetsoonis kasvavate puude raieks või okste kärpimiseks;
  3) tänavate kaitsevööndis nähtavust varjava või liiklust või teekatet ohustava kõrghaljastuse raieks või okste kärpimiseks ;
  4) kuivenduskraavides ning nende kallastel (2 m nõlvast) kasvava puittaimestiku raieks;
  5) maaparandussüsteemide eelvooludel likvideerimist vajava kõrghaljastuse puhul ranna ja kalda piiranguvööndis;
  6) kõrghaljastuse kärpimistoimingute puhul;
  7) ehitiste ehitamisel, mis antakse linna omandisse või kasutusse. Nimetatud juhtudel korraldab puude istutamise linnavalitsus.
[RT IV, 11.09.2015, 12 - jõust. 14.09.2015]

§ 9.   Raieloa peatamine ja kehtetuks tunnistamine

  (1) Raieloa väljaandjal on õigus peatada raieloa kehtivus või see kehtetuks tunnistada ning peatada raietööd juhul kui:
  1) ilmneb, et taotleja on esitanud tegelikkusele mittevastavaid andmeid;
  2) ilmneb, et raiutakse raieloale mitte kantud puid;

  (2) Raieloa peatamisest või kehtetuks tunnistamisest teavitatakse taotlejat kirjalikult. Loa peatamise puhul teavitatakse taotlejat loa peatamise kestusest.

§ 10.   Järelevalve

  (1) Järelevalvet käesoleva korra ja selle alusel väljastatud lubade täitmise üle teostab Maardu Linnavalitsuse poolt määratud ametiisik.

  (2) Raiekoha korrastamata jätmisel teeb Maardu Linnavalitsus raieloa omanikule ettekirjutuse, mille tähtajaks täitmata jätmisel võib rakendada asendustäitmist ja sunniraha asendustäitmise ja sunniraha seaduses ettenähtud korras.

§ 11.   Vastutus

  (1) Raietööde tehniliselt õige teostamise, raie ohutuse ja raiekoha tähtajaks heakorrastamise eest vastutab raieloa saaja.

  (2) Puu okste kärpimisel tuleb silmas pidada, et tööde teostamise järgselt oleks tagatud puu elujõulisus ja esteetiline väärtus. Puu ebaseadusliku raie eest karistatakse Looduskaitseseaduse § 73 alusel.

§ 12.   Õigusakti jõustumine

  Määrus jõustub 01.05.2011.

Lisa 1
[Kehtetu - RT IV, 11.09.2015, 12 - jõust. 14.09.2015]

Lisa 2 Raieluba (vorm)

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json