HaridusKool

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Transport ja liiklusÜhistransport

Teksti suurus:

Järva valla õpilastranspordi korraldamise ja sõidukulude hüvitamise kord

Väljaandja:Järva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.09.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:03.09.2023
Avaldamismärge:RT IV, 11.09.2018, 1

Järva valla õpilastranspordi korraldamise ja sõidukulude hüvitamise kord

Vastu võetud 30.08.2018 nr 30

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5, Eesti Vabariigi haridusseaduse § 7 lõike 2 punkti 8 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev kord (edaspidi kord) reguleerib rahvastikuregistri andmetel Järva vallas elavatele statsionaarses õppevormis põhiharidust omandavatele õpilastele õpilastranspordi korraldamist ja sõidukulude hüvitamist sõiduks elukohale lähimasse üldhariduskooli.

  (2) Sõidukulud hüvitatakse õppetöö perioodil. Täiendava õppetöö korral on hüvitise saamiseks vajalik lisaavaldus koos koolipoolse kinnitusega.

  (3) Hariduslike erivajadustega õpilastele, kes koolivälise nõustamismeeskonna soovituse kohaselt õpivad väljaspool Järva valda asuvas hariduslike erivajadustega õpilaste haridusasutuses, transpordi korraldamine ja sõidukulud hüvitatakse vastavalt korra § 2 lõikele 1, § 3 ja § 4 lõigetele 2 – 9.

§ 2.   Õpilaste transpordi korraldamine

  (1) Õpilaste transport kooli ja tagasi korraldatakse:
  1) vallasiseste õpilasliinidega;
  2) ühistranspordiga maakonnasisestel liinidel;
  3) ühistranspordiga maakonnavälistel liinidel, kui ei ole võimalik kasutada õpilasliini või maakonnasisest liini;
  4) sõidukulu hüvitamisega õpilase vanemale või tema seaduslikule esindajale (edaspidi vanem) tema taotluse ja sõidulehe alusel;
  5) sõidukulu hüvitamisega kolmandale isikule õpilase vanema taotluse ja sõidulehe või arve alusel.

  (2) Vallasiseste õpilasliinide marsruudid koostab kooli juhi ettepanekul Järva Vallavalitsuse (edaspidi ametiasutus) majandusosakonna juht arvestusega, et ühegi õpilase koolitee kodu ja kodule lähima õpilasliini või ühistranspordi peatuse vahel ei ületaks üldjuhul 3 kilomeetrit.

§ 3.   Sõidupiletite hüvitamine

  (1) Sõidupiletite alusel hüvitatakse sõidukulu kodust kooli ja tagasi õpilasele, kellel ei ole võimalik sõita kodust üldhariduskoolini vallasisese õpilasliiniga või ühistranspordiga maakonnasisesel liinil või kelle sõidupiletid kuuluvad hüvitamisele seaduses ettenähtud alustel.

  (2) Hüvitise saamiseks tuleb esitada ametiasutusele vormikohane taotlus (lisa 1) ja sõidupiletid eelneva kalendrikuu eest järgmise kalendrikuu 10. kuupäevaks.

  (3) Taotluse esitab vanem.

  (4) Taotluste alusel koostab ametiasutuse vastav ametnik (edaspidi menetleja) haldusakti, mis on ametiasutuse finantsosakonnale hüvitise väljamaksmise aluseks.

  (5) Hüvitis makstakse välja hiljemalt taotluse esitamise kuu viimaseks kuupäevaks taotluses näidatud isiku arvelduskontole.

  (6) Üle kahe kuu vanuseid sõidupileteid ei hüvitata.

§ 4.   Sõidukulude hüvitamine

  (1) Juhul, kui õpilase koolitee pikkus kodust õpilasliini või ühistranspordi peatuseni on üle 3 kilomeetri, välja arvatud juhul, kui koolitee pikkus on alla 3 kilomeetri, kuid esinevad muud olulised asjaolud (nt pime metsavaheline tee, õpilane on algkooliõpilane jms), hüvitatakse õpilase veoks tehtud sõidukulu kodust kuni õpilasliini või ühistranspordi peatuseni ja tagasi isikule, kes õpilast transpordib.

  (2) Juhul, kui õpilane ei saa kasutada käesoleva määruse § 2 lõike 1 punktides 1-3 nimetatud liine või kui nimetatud liinide kasutamine ei ole mõistlik ja otstarbekas sõiduks kuluva või ooteaja tõttu, hüvitatakse õpilase veoks tehtud sõidukulu kodust kooli ja tagasi isikule, kes õpilast transpordib.

  (3) Hüvitise suurus on 0,30 eurot kilomeeter.

  (4) Juhul, kui käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud hüvitist saama õigustatud isik on õpilase vanem, esitab ta ametiasutusele hüvitise saamiseks vormikohase taotluse (lisa 2) ja sõidulehe (lisa 3).

  (5) Juhul, kui käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud hüvitist saama õigustatud isik ei ole õpilase vanem, esitab õpilase vanem ametiasutusele vormikohase taotluse hüvitise maksmiseks transporti teostavale isikule, kes esitab taotlusele lisaks sõidulehe või arve.

  (6) Käesoleva paragrahvi lõigetes 4 ja 5 nimetatud taotlus tuleb ametiasutusele esitada eelneva kalendrikuu kohta järgmise kalendrikuu 10. kuupäevaks.

  (7) Taotluste, sõidulehtede või arvete alusel koostab menetleja haldusakti, mis on ametiasutuse finantsosakonnale hüvitise väljamaksmise aluseks.

  (8) Hüvitis makstakse välja hiljemalt taotluse esitamise kuu viimaseks kuupäevaks taotluses või sellele lisatud arvel näidatud isiku arvelduskontole.

  (9) Üle kahe kuu vanuseid sõidukulusid ei hüvitata.

§ 5.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  (1) Albu Vallavolikogu 29. mai 2014 määrus nr 8 „Õpilastele sõidusoodustuste kehtestamine“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Ambla Vallavolikogu 19. oktoobri 2006 määrus nr 21 „Õpilaste sõidukulude kompenseerimise ulatus ja kord“ tunnistatakse kehtetuks.

  (3) Järva-Jaani Vallavolikogu 30. novembri 2006 määrus nr 23 „Õpilastele kooli ja koolist koju sõitmiseks tehtud sõidukulude hüvitamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

  (4) Koigi Vallavolikogu 13. detsembri 2012 määrus nr 31 „Õpilastele sõidusoodustuse kehtestamine“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 6.   Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse 1. septembrist 2018.

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jüri Ellram
Vallavolikogu esimees

Lisa 1 Taotlus sõidupiletite hüvitamiseks

Lisa 2 Õpilastranspordi sõidukulude hüvitamise taotlus

Lisa 3 Isikliku sõiduauto õpilastranspordiks kasutamise hüvitise taotluse avaldus

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json