HaridusKool

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Õpilaste majutuskulude hüvitamise kord

Väljaandja:Saaremaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.09.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 11.09.2018, 4

Õpilaste majutuskulude hüvitamise kord

Vastu võetud 30.08.2018 nr 39
, rakendatakse tagasiulatuvalt 1. septembrist 2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel ja võttes arvesse tulumaksuseaduse § 19 lõike 3 punkti.

§ 1.   Määruse reguleerimisala


Määrusega kehtestatakse Saaremaa valla (edaspidi vald) eelarvest peredele õpilaste majutuskulude hüvitamise ulatus ja kord.

§ 2.   Üldsätted

  (1) Valla eelarvest hüvitatakse gümnaasiumi statsionaarses õppevormis ja põhikoolijärgsel õppekaval kutseõppeasutuses õppiva kuni 20-aastase õpilase majutuskulud tingimusel, et
  1) õpilase registreeritud elukoht rahvastikuregistri andmetel on valla haldusterritoorium;
  2) õpilane ei kasuta samaaegselt majutuskohta Saaremaa Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatava asutuse õpilaskodus;
  3) õpilase elukoha asukoht ei võimalda õpinguid toetavat igapäevast sõitmist kodu ja kooli vahel.

  (2) Vallavalitsus võib erandkorras otsustada oma korraldusega majutuskulude hüvitamise määruses ettenägemata juhtudel.

§ 3.   Majutuskulud

  (1) Majutuskulud on:
  1) ühiselamu või õpilaskodu kohatasu;
  2) eluruumi üürilepingu tasu;
  3) majutusasutuse üürilepingu tasu.

  (2) Majutuskulude hulka kuuluvad ka eluruumi kasutamisega seotud kõrvalkulud (vesi, elekter, küte, prügivedu jne).

§ 4.   Majutuskulude hüvitamise ulatus

  (1) Majutuskulude hüvitamise piirmäära kinnitab vallavalitsus oma korraldusega.

  (2) Majutuskulud hüvitatakse õppeperioodil kuni 10 kuud õppeaastas.

  (3) Valla eelarvest ei hüvitata vallavalitsuse hallatavate asutuste õpilaskodude hinnakirjaga kehtestatud piirmäära ületavat osa.

  (4) Majutuskulude hüvitamine toimub kuludokumentide alusel tehtud kulude hüvitamisena eraisikule või majutusteenuse pakkuja poolt esitatud arve tasumisena.

§ 5.   Majutuskulude hüvitamise taotlemine ja kulude hüvitamine

  (1) Majutuskulude hüvitamise taotlemiseks tuleb alla 18-aasta vanuse õpilase (edaspidi õpilane) seaduslikul esindajal või täisealisel õpilasel esitada vallavalitsusele iga õppeaasta kohta vormikohane avaldus, millele lisatakse kehtiva üürilepingu või majutuskokkuleppe koopia.

  (2) Avalduse vormi kinnitab vallavalitsus korraldusega.

  (3) Vallavalitsuse haridus- ja noorsootööosakond vaatab hiljemalt 30 päeva jooksul laekunud avaldused läbi, kontrollib esitatud andmete õigsust ning teavitab avalduse esitajat majutuskulude hüvitamise otsusest ja hüvitamise viisist.

  (4) Majutuskulude hüvitamist on võimalik taotleda tagasiulatuvalt kuni ühe kalendrikuu ulatuses.

  (5) Igakuise majutuskulude hüvitise maksmiseks eraisikule tuleb taotlejal esitada vallavalitsusele tehtud kulutusi tõendavad kuludokumendid.

  (6) Laekunud taotluste ja juurdekuuluvate kuludokumentide alusel koostab vallavalitsuse haridus- ja noorsootööosakond koondi ning esitab 21. kuupäevaks selle rahandusteenistusele väljamaksete tegemiseks.

§ 6.   Kuluhüvitise maksmine

  (1) Kuluhüvitiste väljamaksmine toimub üks kord kalendrikuus õpilase või seadusliku esindaja arvelduskontole.

  (2) Kalendrikuu 20. kuupäevaks laekunud taotlused makstakse välja samas kalendrikuus, hilisemad taotlused kuuluvad hüvitamisele järgmises kalendrikuus.

  (3) Hüvitise maksmine lõpetakse, kui õpilane katkestab õpingud või tema elukoht registreeritakse väljaspoole valla haldusterritooriumi.

  (4) Õpilane või tema seaduslik esindaja on kohustatud teavitama vallavalitsust, kui tema andmed on muutunud või hüvitise maksmise aluseks esitatud dokumendid on muutunud ning esitama vajadusel täiendavad dokumendid.

  (5) Kui ilmneb, et õpilane või tema seaduslik esindaja on esitanud valeandmeid, võidakse välja makstud hüvitis tagasi nõuda.

§ 7.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Määrusega tunnistatakse kehtetuks:
  1) Leisi Vallavolikogu 15. detsembri 2014. a määrus nr 23 „Haridustoetuste määramise ja maksmise kord“;
  2) Mustjala Vallavolikogu 26. aprilli 2013. a määrus nr 3 „Õpilastele üüritoetuse maksmine“;
  3) Orissaare Vallavolikogu 9. oktoobri 2013. a määrus nr 108 „Väljaspool Orissaare valda gümnaasiumis õppivate õpilaste õpilaskodu kohamaksu eest tasumise kord“;
  4) Pihtla Vallavolikogu 25. veebruari 2016. a määrus nr 6 „Pihtla valla eelarvest sotsiaaltoetuste maksmise kord“.

§ 8.   Määruse jõustumine


Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist ja rakendatakse tagasiulatuvalt 1. septembrist 2018.

Tiiu Aro
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json