HaridusKool

Teksti suurus:

Saue valla üldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord

Väljaandja:Saue Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.09.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:01.06.2024
Avaldamismärge:RT IV, 11.09.2018, 17

Saue valla üldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord

Vastu võetud 29.08.2018 nr 8

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 1, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 lõike 1, koolieelse lasteasutuse seaduse § 5 lõike 3 ning Saue Vallavolikogu 22. veebruari 2018. aasta määruse nr 12 „Õigusaktidega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine“ § 4 lõike 1 punkti 10 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse Saue valla munitsipaalüldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja hoolekogu töökord.

  (2) Kooli hoolekogu juhindub oma tegevuses põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, koolieelse lasteasutuse seadusest, kooli põhimäärusest, Saue Vallavolikogu ja Saue Vallavalitsuse õigusaktidest, käesolevast määrusest ning teistest kooli hoolekogu tegevust reguleerivatest õigusaktidest.

  (3) Kool käesoleva määruse kohaselt on ka punktides 1 kuni 3 nimetatud ühtse asutusena koos tegutsevad haridusasutused:
  1) koolieelne lasteasutus;
  2) põhikool;
  3) gümnaasium.

§ 2.   Hoolekogu mõiste

  Kooli hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli laste ja õpilaste, pedagoogide, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomisel.

§ 3.   Hoolekogu koosseis

  (1) Kooli hoolekogu koosseisu kuuluvad kooli pidaja, õppenõukogu, vanemate, vilistlaste ning kooli toetavate organisatsioonide esindajad, kusjuures vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad moodustavad enamuse hoolekogu koosseisust.

  (2) Kui põhikoolis on moodustatud õpilasesindus, kuulub hoolekogu koosseisu täiendavalt õpilasesinduse nimetatud esindaja. Gümnaasiumi hoolekogusse kuulub täiendavalt õpilaste esindaja.

  (3) Hoolekogu koosseisu liikmete arvu ja koosseisu liikmete jaotuse otsustab hoolekogu arvestades põhikooli ja gümnaasiumiseaduses sätestatud tingimusi.

§ 4.   Hoolekogu liikmete valimise algatamine

  Hoolekogu liikmete valimise algatab kooli direktor.

§ 5.   Kooli pidaja esindaja määramine

  Saue vallavalitsus määrab hoolekogusse kooli pidaja esindaja.

§ 6.   Õpetajate esindajate valimine

  (1) Õpetajate esindajate valimine toimub õppenõukogu ja pedagoogilise nõukogu koosolekul.

  (2) Kandidaat või kandidaadid kooli hoolekogusse seatakse üles õppenõukogu ja pedagoogilise nõukogu liikmete poolt. Kandidaadid peavad andma kandideerimiseks nõusoleku, mis protokollitakse.

  (3) Esindajate valimine toimub salajase hääletamise teel.

  (4) Õpetajate esindajateks kooli hoolekokku loetakse enim hääli saanud kandidaat või kandidaadid.

§ 7.   Vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajate valimine

  (1) Vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajate valimine toimub vanemate koosolekul, mille kutsub kokku direktor.

  (2) Direktor avaldab vanemate koosoleku kohta teate vähemalt 10 päeva enne koosoleku toimumist koolis kasutatava e-õppesüsteemi kaudu ja kooli veebilehel. Klassijuhatajad teavitavad vanemaid koosoleku toimumisest õpilaste kaudu. Teatesse märgitakse koosoleku toimumise aeg, koht ja päevakord.

  (3) Vanemate koosolekut juhatab direktor.

  (4) Vanemate koosolekust võivad hääleõigusega osa võtta kooli õpilaste vanemad, eestkostjad või hooldajad. Vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajate valimisel hoolekokku võivad hääletamisest hääleõigusega osa võtta vilistlased ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad.

  (5) Kandidaadid hoolekogusse seatakse üles vanemate koosolekul.

  (6) Kandidaatideks võivad olla kõik koosolekul osalevad vanemad, vilistlased ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad, kes on andnud nõusoleku kandideerimiseks. Nõusolek protokollitakse.

  (7) Valitavate esindajate arv otsustatakse hoolekogu koosolekul arvestades õigusaktides toodud minimaalset vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajate arvu.

  (8) Esindajate valimine toimub salajase hääletamise teel.

  (9) Kooli toetavate organisatsioonide esindajateks kooli hoolekogus loetakse enim hääli saanud kandidaadid.

  (10) Vanemate koosolek ja otsused protokollitakse.

§ 8.   Õpilaste esindajate valimine

  (1) Õpilaste esindajate valimine toimub õpilasesinduse koosolekul, mille kutsub kokku õpilasesinduse juht.

  (2) Kandidaadid kooli hoolekogusse seatakse üles õpilasesinduse liikmete poolt. Kandidaadid peavad andma kandideerimiseks nõusoleku, mis protokollitakse.

  (3) Esindajate valimine toimub salajase hääletamise teel.

  (4) Õpilaste esindajateks kooli hoolekogus loetakse enim hääli saanud kandidaat või kandidaadid.

  (5) Õpilasesinduse koosolek ja otsused protokollitakse.

§ 9.   Hoolekogu moodustamine ja liikmete kinnitamine

  (1) Direktor esitab vallavalitsusele hoolekogu moodustamiseks ja liikmete kinnitamiseks taotluse, milles on märgitud hoolekogusse valitud isikud ja esindamise alus.

  (2) Vallavalitsus moodustab kooli hoolekogu ning kinnitab liikmed direktori poolt esitatud taotluse alusel, lisades vallavalitsuse esindaja hiljemalt jooksva õppeaasta oktoobrikuu jooksul.

  (3) Hoolekogu volitused kehtivad hoolekogu koosseisu kinnitamise päevast kuni uue hoolekogu koosseisu kinnitamiseni.

  (4) Hoolekogu koosseisu muutmine toimub analoogselt selle moodustamisega.

§ 10.   Hoolekogu liikmete volituste kestus

  (1) Kooli pidaja esindaja volitus kestab vallavalitsuse poolt uue liikme kinnitamiseni.

  (2) Vanemate esindaja volitus kestab liikme lapse koolist väljaarvamise või esindatavate otsusel uue esindaja valimise korral uue liikme kinnitamiseni.

  (3) Vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajate volitused lõppevad uute esindajate kinnitamisel.

  (4) Õpilaste esindaja volitus kestab õpilase koolist väljaarvamise või esindatavate otsusel uue esindaja valimise korral uue liikme kinnitamiseni.

  (5) Kõikidel hoolekogu koosseisu valitud esindajatel on õigus oma volitusest loobuda.

§ 11.   Hoolekogu töö juhtimine

  (1) Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja aseesimehe.

  (2) Hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine toimub salajase hääletamise teel hoolekogu koosolekul osalejate poolthäälteenamusega.

  (3) Hoolekogu esimehe äraolekul asendab teda aseesimees, kellel on asendamise ajal kõik hoolekogu esimehe õigused ja kohustused.

§ 12.   Hoolekogu tegevuse planeerimine

  Hoolekogu koostab igaks õppeaastaks kooli üldtööplaani alusel tegevuskava, milles on:
  1) tegevuse eesmärgid;
  2) tegevuse sisu;
  3) ülesannete täitmise tähtaeg.

§ 13.   Koosolekute läbiviimine

  (1) Hoolekogu korralised koosolekud toimuvad õppeaasta kestel ühe asutusena tegutsevas lasteasutuses ja põhikoolis vähemalt kord kvartalis ja üldhariduskoolis vähemalt üks kord nelja kuu jooksul.

  (2) Hoolekogu korralise koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees.

  (3) Koosolekuid juhatab hoolekogu esimees.

  (4) Hoolekogu koosoleku alguses valitakse hoolekogu liikmete hulgast protokollija.

  (5) Hoolekogu erakorralise koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees vähemalt kolme hoolekogu liikme, kooli direktori või vallavalitsuse ettepanekul.

  (6) Koosolekul arutamisele tulevate küsimuste ettevalmistamist ning asjakohaste materjalide eelnevat tutvustamist hoolekogu liikmetele korraldab hoolekogu esimees.

  (7) Koosoleku toimumise aeg ja päevakord teatatakse hoolekogu liikmetele e-postiga, selle puudumisel kirjalikult, vähemalt üks nädal enne koosoleku toimumist. Erakorralistest koosolekutest võib hoolekogu liikmeid teavitada telefoni või e-posti teel kolm päeva varem.

  (8) Igal hoolekogu liikmel on õigus avaldada koosolekul oma arvamust, esineda arutatavates küsimustes selgitustega ning teha otsuse suhtes ettepanekuid.

  (9) Hoolekogu koosolekutest võtab osa kooli direktor.

  (10) Hoolekogu koosolekutest võivad osa võtta vallavalitsuse haridusküsimustega tegelevad ametiisikud ning teised isikud hoolekogu esimehe kutsel.

  (11) Hoolekogu koosolekutest on õigus osa võtta kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle riiklikku järelevalvet teostaval ametiisikul.

  (12) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekul osalevad vähemalt pooled hoolekogu liikmed, sealhulgas hoolekogu esimees või aseesimees.

  (13) Hoolekogu koosolekud protokollitakse. Protokolli kantakse:
  1) koosoleku toimumise aeg ja koht;
  2) koosoleku algus- ja lõpuaeg;
  3) koosoleku juhataja ning protokollija nimi;
  4) koosolekust osavõtnud hoolekogu liikmete nimed;
  5) koosolekule kutsutud isikute nimed ning nende ametinimetused;
  6) kinnitatud päevakord;
  7) päevakorrapunkti sisu ja arutelu lühike kokkuvõte;
  8) vastuvõetud otsused ja eriarvamused;
  9) koosoleku juhataja ja protokollija allkirjad.

  (14) Protokoll saadetakse hiljemalt kolmandal tööpäeval pärast hoolekogu koosoleku toimumist hoolekogu liikmetele.

  (15) Hoolekogu protokolle koos muude hoolekogu töösse puutuvate materjalidega säilitatakse koolis ühtsetel alustel muude haridusasutuse dokumentidega.

§ 14.   Hoolekogu otsused ja nende täitmine

  (1) Hoolekogu otsused võetakse vastu üldjuhul avalikul hääletamisel, hoolekogu otsusel võib hääletamine olla salajane. Hoolekogu otsused võetakse vastu poolthäälteenamusega. Poolt- ja vastuhäälte võrdse arvu korral on otsustavaks hoolekogu esimehe hääl.

  (2) Nõutud kvoorumi puudumisel kutsub hoolekogu esimees uue koosoleku kokku hiljemalt viie tööpäeva jooksul.

  (3) Hoolekogu otsused tehakse hoolekogu esimehe poolt adressaatidele teatavaks koosolekule järgneva viie tööpäeva jooksul.

  (4) Hoolekogu otsuste täitmist korraldab kooli direktor.

  (5) Hoolekogu ettepanekutega arvestamist korraldab ja kontrollib hoolekogu esimees ning teavitab sellest järgmistel koosolekutel hoolekogu liikmeid.

  (6) Hoolekogu vastuvõetud otsused on avalikud, välja arvatud isikuandmete kaitse seaduses ja avaliku teabe seaduses sätestatud juhtudel ja ulatuses, ning asjast huvitatud isikul on õigus nendega koolis tutvuda.

§ 15.   Hoolekogu otsusega mittenõustumine

  Hoolekogu otsusega mittenõustumise, samuti vaidlusküsimuste korral, on õpilasel, lapsevanemal või hoolekogu liikmel õigus pöörduda kümne tööpäeva jooksul arvates otsuse vastuvõtmisest vallavalitsuse või kooli tegevuse üle järelevalvet teostava asutuse poole otsuse õiguspärasuse kontrollimiseks.

§ 16.   Otsuse vastuvõtmine side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu

  (1) Kiiret otsustamist vajavates küsimustes võib hoolekogu otsuse vastu võtta ka side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu koosolekut kokku kutsumata.

  (2) Otsuse vastuvõtmiseks koosolekut kokku kutsumata saadab hoolekogu esimees kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hoolekogu liikmetele otsuse eelnõu ja otsuse tegemiseks vajalikud materjalid ning määrab vastamise tähtaja, mis ei või olla lühem kui kolm tööpäeva.

  (3) Otsus loetakse vastuvõetuks, kui otsuse poolt hääletavad vähemalt pooled hoolekogu liikmetest. Hoolekogu liige saadab vastuse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

  (4) Hääletustulemused protokollib ja protokollile kirjutab alla hoolekogu esimees.

§ 17.   Aruandlus

  (1) Hoolekogu esimees esitab hoolekogu õppeaasta jooksul tehtud töö aruande üks kord õppeaastas kooli vanemate koosolekule heakskiitmiseks. Aruanne esitatakse hiljemalt järgmise õppeaasta 1. novembriks vallavalitsusele tutvumiseks.

  (2) Aruanne peab kajastama õppeaasta jooksul tehtud tööd ja plaane uueks õppeaastaks.

  (3) Kui hoolekogu ei esita töö aruannet eelmises lõikes nimetatud tähtajaks, on vallavalitsusel õigus hoolekogu koosseisu volitused lõpetada ennetähtaegselt.

§ 18.   Määruse rakendamine

  (1) Tunnistada kehtetuks:
  1) Saue Vallavalitsuse 31. detsembri 2010. aasta määrus nr 8 „Üldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord“;
  2) Kernu Vallavolikogu 16. detsembri 2010. aasta määrus nr 26 „Kernu valla munitsipaalkooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord“;
  3) Nissi Vallavolikogu 9. detsembri 2010. aasta määrus nr 25 „Nissi valla munitsipaalkooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord“;
  4) Saue Linnavalitsuse 21. septembri 2011. aasta määrus nr 7 „Saue Gümnaasiumi hoolekogu töökord“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Andres Laisk
vallavanem

Kristiina Rebane
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json