HaridusKool

HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Saue valla üldharidusasutuste arengukavade kinnitamine

Väljaandja:Saue Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.09.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 11.09.2018, 18

Saue valla üldharidusasutuste arengukavade kinnitamine

Vastu võetud 29.08.2018 nr 9

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2, koolieelse lasteasutuse seaduse” § 9¹ lõike 3 ja põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lõike 2 ja Saue Vallavolikogu 22.02.2018 määruse nr 12 „Õigusaktidega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine“ § 3 lõike 2 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse koolieelse lasteasutuse ja üldhariduskooli arengukava kinnitamise kord.

§ 2.  Arengukava koostamine

  Järjepideva arengu tagamiseks koostab Saue valla üldharidusasutus (edaspidi haridusasutus) arengukava vähemalt kolmeks aastaks.

§ 3.  Arengukava kinnitamine, muutmine ja selle täitmisest aruandmine

 (1) Arengukava ja selle muudatused esitatakse enne kinnitamist arvamuse andmiseks haridusasutuse hoolekogule, õpilasesindusele (selle olemasolul) ja pedagoogide esindus(t)ele.

 (2) Haridusasutuse juht esitab peale hoolekogult, pedagoogiliselt –ja/või õppenõukogult ning õpilasesinduselt (selle olemasolul) arvamuse saamist arengukava eelnõu Saue Vallavalitsusele kinnitamiseks hiljemalt kaks kuud enne kehtiva arengukava perioodi lõppu.

 (3) Haridusasutuse arengukava kinnitab ja teeb selles muudatusi direktori ettepaneku alusel Saue Vallavalitsus oma korraldusega.

 (4) Ettepanekud haridusasutuse kehtiva arengukava muutmiseks esitatakse samas korras arengukava kinnitamisega.

 (5) Haridusasutuse direktor korraldab arengukava avalikustamise haridusasutuse veebilehel.

 (6) Haridusasutuse direktor annab Saue vallavalitsusele arengukava täitmisest aru möödunud õppeaasta kohta järgmise majandusaasta eelarve taotluse raames.

§ 4.  Määruse rakendamine

 (1) Tunnistada kehtetuks Saue Vallavolikogu 29.03.2012 määrus nr 4 „Saue valla munitsipaalõppeasutuste arengukavade kinnitamisest“.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Andres Laisk
vallavanem

Kristiina Rebane
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json