HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Lapse toidukulu päevamaksumuse kompenseerimise kord

Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.09.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 11.09.2018, 89

Lapse toidukulu päevamaksumuse kompenseerimise kord

Vastu võetud 30.08.2018 nr 40
rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. septembrist 2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Saue valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes käivate laste toidukulu katmise tingimused ja kord.

§ 2.   Mõisted

  (1) Laps on Saue valle munitsipaallasteasutuses lasteaia kohta kasutav vähemalt 18 kuu vanune ja kuni 8-aastane laps.

  (2) Toidukulu päevamaksumus on lasteasutuse hoolekogu poolt otsustatud ja direktori poolt kinnitatud lapse toidukulu maksumus päevas.

  (3) Toitlustustoetus on Saue valla poolt makstav toetus, mis katab osaliselt Saue valla munitsipaallasteasutuses käiva lapse toidukulu päevamaksumuse.

  (4) Üksikvanem on vanem, kes kasvatab last üksi ja leibkonnas puudub teine vanem. Eelkõige loetakse üksikvanemaks vanem, kellel on õigus riiklikule üksikvanema lapse toetusele või kelle lapse teine vanem on surnud. Vallavalitsusel on õigus rakendada üksikvanema mõistet ka vanemale, kes kinnitab oma allkirjaga, et kasvatab last üksinda ja esitab vallavalitsusele selle tõendamiseks vastavad andmed ja dokumendid (abielu lahutust tõendav dokument, määratud elatisraha, hooldusõigus jne), mille õigsust on vallavalitsusel õigus kontrollida läbi ametlike andmekogude ning avalike infokanalite.

§ 3.   Toidukulu päevamaksumus

  (1) Saue valla munitsipaallasteasutuse hoolekogu otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse arvestades Saue Vallavalitsuse poolt Saue valla munitsipaallasteasutuste toitlustamiseks läbi viidud riigihanke eduka pakkumuse maksumust.

  (2) Lapse toidukulu päevamaksumuse kinnitab direktor.

§ 4.   Toitlustustoetus

  (1) Toitlustustoetuse piirmäär on kuni 1 euro ühe lapse kohta ühe toidupäeva eest.

  (2) Toitlustustoetuse maksmise ja piirmäärad kehtestab Saue vallavalitsus korraldusega.

  (3) Toitlustoetust makstakse lapse eest, kes koos mõlema vanema või üksikvanemaga on toetuse saamise aasta 1. jaanuari seisuga Eesti rahvastikuregistri andmetel Saue valla elanik.

  (4) Toitlustustoetus makstakse välja toitlustatud laste nimekirja ja toidupäevade arvu alusel toitlustamisega tegeleva juriidilise isiku arveldusarvele.

  (5) Toitlustustoetus kehtib Saku valla elanikuna Eesti rahvastikuregistris registreeritud lapse vanemale, kui laps kasutab kohta Nõlvaku Lasteaias vastavalt Saue Vallavalitsuse ja Saku Vallavalitsuse vahel sõlmitud koostöölepingule.

  (6) Kui Eesti rahvastikuregistri andmed ei kajasta perekonna tegelikku liikmelisust, kuid vanemale on määratud vastavalt Saue valla õigusaktidele osalustasu soodustus munitsipaallasteasutuses, rakendub toitlustustoetus lapse eest automaatselt ilma täiendava avalduse esitamiseta.

  (7) Toitlustustoetust ei maksta juulikuu eest.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. septembrist 2018.

  (2) Määrust rakendatakse Saue linna lasteaias Midrimaa kohta kasutavatele lastele alates 1. juulist 2020.

  (3) Määrus jõustub üldises korras.

Harry Pajundi
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json